Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag

(forsvarerbistandsloven)

Herved bekendtgøres lov nr. 625 af 21. december 1983 om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag, med de ændringer, der følger af lov nr. 209 af 16. maj 1984.


§ 1. (* 1) Under skattemyndighedernes behandling af en sag om strafansvar efter skattekontrolloven, efter investeringsfondsloven, efter etableringskontoloven, efter kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 1 eller nr. 4, jfr. tillige stk. 2, eller § 75 eller efter sømandsskattelovens § 23, nr. 1 eller nr. 4, jfr. tillige stk. 2 og 3, eller § 23a kan der beskikkes skatteyderen en forsvarer, når det efter sagens beskaffenhed, skatteyderens person eller omstændighederne i øvrigt må anses for ønskeligt og skatteyderen ikke selv har skaffet sig bistand af en forsvarer.

Stk. 2. Forsvareren beskikkes af retten på det sted, hvor skatteyderen har hjemting, og hvis han ikke har hjemting her i landet på det sted, hvor det findes hensigtsmæssigt. Retsplejelovens regler om beskikkelse af offentlige forsvarere og om udelukkelse af forsvarere finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Begæring om beskikkelse af en forsvarer kan fremsættes såvel af skatteyderen som af skattemyndighederne. Ministeren for skatter og afgifter fastsætter regler om vejledning af skatteyderen om adgangen til at begære en forsvarer beskikket. Skattemyndighederne drager omsorg for, at spørgsmålet indbringes for retten.

Stk. 4. Beslutninger, hvorefter forsvarer skal beskikkes, kan ikke påklages for højere ret. Imod beslutninger, hvorved beskikkelse af forsvarer nægtes, kan kære til højere ret finde sted.

§ 2. Skatteyderens forsvarer har adgang til at gøre sig bekendt med det materiale, skattemyndighederne har tilvejebragt til brug ved behandlingen af spørgsmålet om strafansvar. I det omfang materialet uden ulempe kan mangfoldiggøres, skal genpart tilstilles forsvareren. Forsvareren må ikke uden skattemyndighedens samtykke overlevere det modtagne materiale til skatteyderen eller andre.

Stk. 2. Hvis hensynet til sagens opklaring eller tredjemand undtagelsesvis gør det påkrævet, kan reglerne i stk. 1 fraviges, eller skattemyndigheden kan give forsvareren pålæg om ikke at videregive de oplysninger, han har modtaget fra skattemyndigheden.

Stk. 3. Retten afgør tvistigheder mellem skattemyndigheden og forsvareren om forsvarerens beføjelser.

§ 3. Retsplejelovens regler om vederlæggelse af offentlige og valgte forsvarere finder tilsvarende anvendelse.

§ 4. Skatteyderen er pligtig at erstatte det offentlige udgifterne til sagens behandling i samme omfang, som en sigtet er pligtig at erstatte det offentlige sådanne udgifter efter retsplejelovens regler.

§ 5. Bestemmelserne i denne lov finder tilsvarende anvendelse under toldvæsenets behandling af en sag om strafansvar for overtrædelse af forbrugsafgiftslovgivningen.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. februar 1984.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

---

Lov nr. 209 af 16. maj 1984, hvis § 2 ændrer § 1, stk. 1, i lov nr. 625 af 21. december 1983 om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag, indeholder i § 3, stk. 1, bl.a. følgende bestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 1984.

Ministeriet for skatter og afgifter, den 19. september 1984

Isi Foighel

/ Erik S. M. Hansen

Officielle noter

(* 1) Bestemmelsen i § 1, stk. 1, i den her anførte affattelse træder i kraft den 1. oktober 1984, jfr. § 3, stk. 1, i lov nr. 209 af 16. maj 1984.