Den fulde tekst

Bekendtgørelse af skattekontrolloven(* 1)

Herved bekendtgøres skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 24. juni 1994 med de ændringer, der følger af lov nr. 1113 af 21. december 1994, lov nr. 90 af 8. februar 1995, lov nr. 214 af 29. marts 1995, lov nr. 312 af 17. maj 1995, lov nr. 313 af 17. maj 1995, lov nr. 412 af 14. juni 1995 og lov nr. 429 af 14. juni 1995.


Afsnit I

§ 1. Enhver, der omfattes af reglerne om formueskattepligt i henhold til lovgivningen om indkomst- og formueskat til staten, skal være pligtig at selvangive sin formue, hvad enten denne er positiv eller negativ, samt til herved at specificere aktiver og passiver efter skatteministerens nærmere bestemmelse, dog skal der ikke kunne forlanges specifikation af tilgodehavender eller gæld vedrørende leverede eller modtagne varer eller ydelser, for så vidt behørig specifikation heraf indeholdes i forretningsbøger, på hvilke selvangivelsen er baseret, jf. § 6.

Stk. 2. Såfremt behørig selvangivelse af formuen, jf. stk. 1, ikke foreligger, inden ansættelsen foretages, ansættes den skattepligtige formue til et skønsmæssigt beløb.

Stk. 3. Indgives behørig selvangivelse af formuen ikke rettidigt, men er fristen for rettidig indgivelse overskredet med mindre end 10 dage, forhøjes formueskatten med 2 pct. Såfremt fristen kun er overskredet med en dag, foretages dog ikke forhøjelse. Er fristen for rettidig indgivelse overskredet med 10 dage og derover, forhøjes formueskatten med 5 pct. Forhøjelsen efter 1. og 3. pkt. kan dog højst udgøre 2.000 kr.

§ 2. Enhver, der omfattes af reglerne om indkomstskattepligt i henhold til lovgivningen om indkomst- og formueskat til staten, skal være pligtig at selvangive sin indkomst, hvad enten denne er positiv eller negativ. Selvangivelsen skal foruden angivelse af nettoindkomstens størrelse indeholde sådanne specifikationer af indtægter og udgifter og andre oplysninger af betydning for skatteansættelsen og skatteberegningen, som måtte blive fastsat af skatteministeren efter indstilling fra Ligningsrådet. Også indtægter, som ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, kan kræves specificeret i selvangivelsen. Skattepligtige, som ikke er regnskabspligtige, er pligtige i det omfang, hvori det fastsættes af skatteministeren efter indstilling fra Ligningsrådet, i forbindelse med selvangivelsen at meddele oplysninger om hovedposter inden for privatforbruget, herunder også udgifter til privat medhjælp, større anskaffelser af løsøre o.lign. Efter indstilling fra Ligningsrådet kan skatteministeren derhos fastsætte, at der i selvangivelsen gives oplysninger og specifikationer, der forventes at få betydning ved fastsættelsen af forskudsgrundlaget for kommende indkomstår.

Stk. 2. Såfremt behørig selvangivelse af indkomsten, jf. stk. 1, ikke foreligger, inden ansættelse foretages, ansættes den skattepligtige indkomst til et skønsmæssigt beløb.

Stk. 3. Indgives behørig selvangivelse af den almindelige indkomst ikke rettidigt, men er fristen for rettidig indgivelse overskredet med mindre end 10 dage, forhøjes indkomstskatten til staten, kommunen og amtskommunen med 2 pct. Såfremt fristen kun er overskredet med en dag, foretages dog ikke forhøjelse. Er fristen for rettidig indgivelse overskredet med 10 dage og derover, forhøjes de nævnte skatter med 5 pct. Forhøjelsen efter 1. og 3. pkt. kan dog højst udgøre 1.200 kr., 600 kr. og 200 kr. for hver af skatterne. Svares der ikke amtskommunal indkomstskat, kan forhøjelsen vedrørende den kommunale indkomstskat højst udgøre 800 kr.

Stk. 4. (* 6) Bestemmelserne i stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på de af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. omfattede skattepligtige.

Stk. 5. (* 5) Fritaget for pligten til at selvangive sin indkomst er:

 • 1) Personer og dødsboer, der alene er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra c, f, i eller j, sidstnævnte under forudsætning af, at den pågældende alene beskattes efter kildeskattelovens § 48 C.
 • 2) Selskaber og foreninger m.v., der alene er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, e eller g.

Fritagelserne efter nr. 1 og 2 gælder ikke, hvis den skattepligtige har modtaget udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, eller afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, i hvilke der ikke er indeholdt udbytteskat efter kildeskattelovens § 65, medmindre udbyttet m.v. er omfattet af kildekattelovens § 65, stk. 6.

Stk. 6. Selvangivelsespligten omfatter ikke:

 • 1) Aktieindkomst, hvori der er indeholdt endelig udbytteskat efter personskattelovens § 8 a, stk. 1.
 • 2) Indkomst, der beskattes efter kildeskattelovens § 48 E.

§ 3. Efter indstilling af Ligningsrådet kan skatteministeren bestemme, at udøvere af et erhverv, for hvilket der ikke i den øvrige lovgivning er foreskrevet bogføringspligt, skal være pligtige at føre regnskab, der opfylder de af Ligningsrådet fastsatte mindstekrav. Samme pligt kan skatteministeren efter indstilling fra Ligningsrådet pålægge skattepligtige ikke-erhvervsdrivende fonde og foreninger m.v., for hvilke der ikke i den øvrige lovgivning er foreskrevet bogførings- eller regnskabspligt.

Stk. 2. Personer, der er bogføringspligtige eller pålagt regnskabspligt efter stk. 1, skattepligtige dødsboer og selskaber og skattepligtige erhvervsdrivende fonde, foreninger, institutioner og lignende skal udarbejde og inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse indsende årsregnskab til skattemyndighederne. Samme pligt påhviler skattepligtige ikke-erhvervsdrivende fonde, foreninger m.v., der efter den øvrige lovgivning eller efter stk. 1 skal føre regnskab. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse for de almennyttige foreninger, der er omfattet af § 27, stk. 2, i selskabsskatteloven.

Stk. 3. Efter indstilling af Ligningsrådet kan skatteministeren fastsætte regler om det regnskabsmæssige grundlag for og udarbejdelsen af det årsregnskab, der efter stk. 2 skal indsendes til skattemyndighederne. Skatteministeren kan på samme måde fastsætte regler om den form, hvori skattepligtige som nævnt i stk. 2 skal meddele regnskabsoplysninger efter stk. 2 og 1. pkt. samt afgive oplysninger efter § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1.

Stk. 4. (* 6) Er et årsregnskab eller regnskabsoplysninger m.v. ikke indsendt rettidigt eller udarbejdet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i henhold til stk. 1 og 3, finder reglerne i § 2, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. En skattepligtig, der er pålagt regnskabspligt i henhold til bestemmelsen i stk. 1, er pligtig til at opbevare det af ham førte regnskab med tilhørende bilag i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår. Det samme gælder fonde og foreninger m.v., der har pligt til at indsende regnskab efter stk. 2.

Stk. 6. Skattepligtige, der skal indsende årsregnskab til skattemyndighederne, har pligt til i Danmark at opbevare ethvert regnskabsmateriale med bilag, der danner grundlag for det pågældende årsregnskab. Hvis den skattepligtige driver virksomhed i udlandet og det godtgøres, at der efter det pågældende lands regler er pligt til at opbevare regnskabsmaterialet der, er det dog tilstrækkeligt, at genparter af regnskabsmaterialet vedrørende denne virksomhed opbevares i Danmark. Den kommunale skattemyndighed kan helt eller delvis fritage skattepligtige, der er regnskabspligtige efter stk. 1 eller 2, og for hvem der ikke i den øvrige lovgivning er fastsat bogførings- eller regnskabspligt, for opbevaringspligten efter 1. eller 2. pkt., hvis særlige omstændigheder taler derfor. Den kommunale skattemyndigheds afgørelse kan indbringes for skatteankenævnet. Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 3 A. (* 2) Alle, der i et selskab som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, ejer mindst 25 pct. af selskabskapitalen eller råder over mere end 50 pct. af den samlede stemmeværdi i selskabet, skal senest en måned efter ejerrettens respektive råderettens indtræden underrette selskabet skriftligt om ejerens m.v. identitet. For fysiske personer opgøres ejerforholdet respektive rådeforholdet som nævnt i personskattelovens § 19 a, stk. 2-4.

Stk. 2. Identitetsoplysningerne skal omfatte navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Har ejeren m.v. ikke CPR-nr., men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nr.), oplyses SE-nr. Har ejeren m.v. hverken CPR-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdatoen, når ejeren m.v. er en fysisk person.

Stk. 3. Selskabet skal vedlægge selvangivelsen oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 om dem, der i indkomståret har haft den i stk. 1 nævnte ejerret respektive råderet.

§ 4. Skatteministeren træffer efter indhentet udtalelse fra Ligningsrådet bestemmelse om udformingen og udsendelsen af skemaer til brug ved selvangivelse for personer. Den omstændighed, at en skattepligtig ikke modtager et selvangivelsesskema, fritager ikke for selvangivelsespligten.

Stk. 2. Selvangivelsen for et indkomstår skal indgives til skattemyndighederne senest den 1. maj det følgende år, for bogførings- og regnskabspligtige personer samt deres samlevende ægtefæller den 10. juni. Udløber fristen en fredag eller lørdag, kan selvangivelsen indgives rettidigt den følgende søndag.

Stk. 3. Selvangivelsen skal underskrives. Selvangivelsen for en person, der er umyndig, skrives under af værgen. En person, der er under lavværgemål, skriver under sammen med lavværgen.

Stk. 4. Indgivelse af behørig selvangivelse som nævnt i §§ 1 og 2 og af årsregnskab som nævnt i § 3 kan fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af den kommunale skattemyndighed. Der er udpantningsret for bøderne. Bøderne tilfalder statskassen.

Stk. 5. (* 6) Den kommunale skattemyndighed kan give udsættelse med at indgive selvangivelse efter stk. 2 eller fritage for skatteforhøjelse efter § 1, stk. 3, eller § 2, stk. 3, jf. § 3, stk. 4, når den skattepligtiges forhold i særlig grad taler derfor.

Stk. 6. Den kommunale skattemyndigheds afgørelser om daglige bøder efter stk. 4 eller om skatteforhøjelser, men ikke om fristforlængelser, efter stk. 5, kan påklages til skatteankenævnet, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. (Ophævet)

Afsnit II

§ 6. Enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, er, hvad enten han ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, pligtig på begæring af skattemyndighederne til disse at indsende sit regnskabsmateriale med bilag for såvel tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, herunder for afgørelsen af skattepligt. Samme pligt påhviler selskaber, foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, hvad enten de er erhvervsdrivende eller ikke. Beror regnskabsmaterialet m.v. hos tredjemand, skal denne, selvom han har tilbageholdelsesret herover, udlevere materialet til skattemyndighederne, som i så fald skal drage omsorg for, at materialet efter afbenyttelsen tilbagesendes til den pågældende tredjemand.

Stk. 2. Pligten til at indsende regnskabsmateriale m.v. efter stk. 1, 1. pkt., påhviler såvel fuldt som begrænset skattepligtige selvstændige erhvervsdrivende og omfatter også regnskabsmateriale m.v. vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, som den skattepligtige ejer eller deltager i. Pligten til at indsende regnskabsmateriale m.v. efter stk. 1, 2. pkt., påhviler såvel fuldt som begrænset skattepligtige selskaber og foreninger m.v. og omfatter også regnskabsmateriale m.v. vedrørende den skattepligtiges virksomhed i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 3. Enhver erhvervsdrivende, som til brug for andre offentlige myndigheder fører et regnskab, skal på begæring af skattemyndighederne indsende regnskabet til disse.

Stk. 4. Enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, er, hvad enten han ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, pligtig at give skattemyndighederne adgang til på stedet at gennemgå hans regnskabsmateriale med bilag tillige med andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, og foretage opgørelse af kassebeholdning m.v., når der er rimelig grund dertil.

Stk. 5. Enhver erhvervsdrivende er pligtig at give skattemyndighederne adgang til på stedet at foretage opgørelse og vurdering af lagerbeholdninger, besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel, når der er rimelig grund dertil.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler vedrørende praktiseringen af bestemmelserne i stk. 1-5. Med hensyn til gennemførelsen af undersøgelser m.v. efter stk. 4 og stk. 5 yder politiet bistand til skattemyndighederne efter regler, der aftales mellem skatteministeren og justitsministeren.

Stk. 7. Vægrer nogen sig ved at efterkomme en begæring efter stk. 1-2, finder § 1, stk. 2, og § 2, stk. 2, samt selskabsskattelovens § 28, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

§ 7. (* 2) Enhver, der i det foregående år i sin virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af de i nr. 1-3 nævnte beløb, skal til brug ved skatteligningen og skatteberegningen hvert år uden opfordring give oplysning om beløbene til de statslige told- og skattemyndigheder. Oplysning skal gives om:

 • 1) Løn, gratiale, provision og andet vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, der efter kildeskattelovens § 43, stk. 1, er A-indkomst for modtageren. Endvidere skal oplysning gives om beløb, der uden for området af statsskattelovens § 5 d ydes til godtgørelse for udgifter, lønmodtageren påføres som følge af arbejdet, uanset om beløbet efter ligningslovens § 9, stk. 5, er skattefrit for modtageren.
 • 2) Beløb, der efter skatteministerens bestemmelse i medfør af kildeskattelovens § 43, stk. 2, skal henregnes til A-indkomst for modtageren.
 • 3) Beløb, som efter deres art er omfattet af nr. 1, når modtageren af beløbet ikke er skattepligtig her i landet, jf. kildeskattelovens §§ 1 og 2.

Stk. 2. Ved indberetning af beløb, der er nævnt i stk. 1, skal følgende oplyses:

 • 1) størrelsen af den samlede udbetaling eller godskrivning,
 • 2) størrelsen af den samlede indeholdte A-skat,
 • 3) størrelsen af den samlede udbetaling eller godskrivning vedrørende den enkelte modtager,
 • 4) størrelsen af den samlede indeholdte A-skat vedrørende den enkelte modtager,
 • 5) modtagerens navn, adresse, CPR-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af modtageren,
 • 6) i hvilket omfang og i hvilke perioder modtageren har erhvervet lønindtægt om bord på et dansk skib i udenrigsfart henholdsvis nærfart, jf. § 2 i lov om særlige fradrag til sømænd m.v.

Stk. 3. Udbetales beløb, der er nævnt i stk. 1, af en mellemmand, påhviler oplysningspligten denne, hvis den, for hvis regning udbetalingerne har fundet sted, er ude af stand til at give oplysningerne. Den oplysningspligtige skal ved antagelse af medhjælp m.v. afkræve denne oplysning om navn, adresse og CPR-nr. eller SE-nr.

Stk. 4. Indkomstmodtageren skal give den oplysningspligtige efter stk. 1 oplysning om navn, adresse og CPR-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af indkomstmodtageren. Såfremt indkomstmodtageren nægter at give disse oplysninger, kan de statslige told- og skattemyndigheder meddele den oplysningspligtige de fornødne oplysninger til opfyldelse af oplysningspligten efter stk. 1.

Stk. 5. Ophører en af de i stk. 1 nævnte oplysningspligtige med at drive virksomhed, som har medført udbetaling eller godskrivning af de i stk. 1 nævnte indkomstarter, skal der senest 10 dage efter sidste udbetaling af sådan indkomst gives oplysning som nævnt i stk. 1 omfattende tiden fra kalenderårets begyndelse.

Stk. 6. Ophører en modtager af de i stk. 1 nævnte indkomstarter med at være skattepligtig her i landet, skal den oplysningspligtige på begæring afgive oplysning om størrelsen af de til den pågældende i tiden fra kalenderårets begyndelse og til tidspunktet for skattepligtens ophør udbetalte eller godskrevne beløb samt om størrelsen af den indeholdte A-skat. Tilsvarende oplysninger skal på begæring gives den pågældende eller dennes repræsentant, eventuelt hans dødsbo.

Stk. 7. (* 4) Den oplysningspligtige skal underrette indkomstmodtageren eller dennes dødsbo om de til de statslige told- og skattemyndigheder indberettede oplysninger om indkomstmodtageren. Underretningen til indkomstmodtageren eller dennes dødsbo skal ske senest 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningerne vedrører.

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger efter stk. 1, 2 og 5-7, herunder lempe oplysningspligten. For ydelser, der udbetales efter indtjeningsperiodens udløb, fastsætter skatteministeren regler om, i hvilket år oplysningerne skal gives.

§ 7 A. (* 2) Alle, der i det foregående kalenderår i deres virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af beløb, der efter skatteministerens bestemmelse, jf. stk. 2, er omfattet af indberetningspligten, skal, hvad enten der er tale om løbende beløb eller om engangsbeløb, hvert år uden opfordring foretage indberetning om beløb og beløbsmodtager til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. (* 4)(* 6) Indberetningspligten omfatter efter skatteministerens bestemmelse, i det omfang beløbet ikke er A-indkomst:

 • 1) Honorar, provision og andet vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, når beløbet er B-indkomst og der efter merværdiafgiftsloven ikke skal svares merværdiafgift af beløbet, herunder beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse. Tilsvarende gælder, når modtageren ikke er skattepligtig her til landet og vederlaget ikke er erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed.
 • 2) Vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, mønster, varemærke og lignende samt vederlag for reklamemæssig udnyttelse af en person.
 • 3) Gave- og legatbeløb som nævnt i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1.
 • 4) Gaver, gratialer, godtgørelser m.v. som nævnt i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 2, samt den del af sådanne beløb, som arbejdsgiveren indbetaler til en pensionsordning for modtageren, jf. pensionsbeskatningslovens § 19.
 • 5) Vederlag som nævnt i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 4.
 • 6) Ydelser som nævnt i kildeskattelovens § 43, stk. 2.
 • 7) Erstatning for arbejdsindtægt eller skattepligtig erstatning i øvrigt.

Stk. 3. Alle, der i det foregående kalenderår som led i et ansættelses- eller aftaleforhold eller som led i valg til en tillidspost har ydet skattepligtige fordele som nævnt i ligningslovens § 16, uden at der er betalt fuldt vederlag derfor, skal foretage indberetning herom i det omfang, skatteministeren efter indstilling fra Ligningsrådet fastsætter regler derom. Skatteministeren bestemmer i den forbindelse, om indberetningen tillige skal indeholde en værdiansættelse af fordelen, og i givet fald efter hvilke retningslinier eller med hvilken værdi indberetningen skal foretages.

Stk. 4. § 7, stk. 2-8, finder tilsvarende anvendelse.

§ 7 B. Bestyrelser for fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller omfattet af realrenteafgiftsloven, skal hvert år til brug for skatteligningen uden opfordring give de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om størrelsen af den samlede uddeling foretaget i det foregående kalenderår. Oplysning skal endvidere gives om uddelingens størrelse for hver enkelt modtager med angivelse af navn, adresse og CPR-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af modtageren.

Stk. 2. Uddelinger, der ikke er pengeydelser, skal specificeres efter art.

Stk. 3. (* 2) Reglerne i § 7, stk. 4-7, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger efter stk. 1-3, herunder kræve oplysning om, på hvilket tidspunkt uddelingerne er foretaget. Endvidere kan skatteministeren lempe oplysningspligten for visse fonde og foreninger og for visse uddelinger.

§ 7 C. (* 2) Skatteministerren kan efter aftale med socialministeren fastsætte regler, hvorefter indeholdelsespligtige efter kildeskatteloven vedrørende A-skat skal foretage månedlige indberetninger til de statslige told- og skattemyndigheder af personnumrene (CPR-nr.) på de personer, den indeholdelsespligtige har udbetalt A-indkomst til i den foregående kalendermåned. Indberetningspligten består i givet fald, uanset om der er foretaget indeholdelse af A-skat i udbetalingen eller ej.

Stk. 2. Skatteministeren kan efter aftale med arbejdsministeren fastsætte regler, hvorefter statsanerkendte arbejdsløshedskasser skal foretage løbende edb-indberetninger af personnumrene på dagpengemodtagere i den foregående ydelsesperiode.

Stk. 3. Sker indberetning efter stk. 1 og 2 ikke rettidigt, skal den indberetningspligtige betale en afgift til staten på 500 kr. Reglerne i kildeskatteloven om redegørelse for indeholdelsen efter kildeskattelovens § 57, jf. kildeskattelovens § 74, stk. 1, nr. 3 og 4, og §§ 85 og 86, finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2, der modtages af de statslige told- og skattemyndigheder, kan i elektronisk form stilles til rådighed for statslige og kommunale myndigheder og for statsanerkendte arbejdsløshedskasser med henblik på kontrol af udbetaling af offentlige ydelser og dagpenge m.v. bl.a. ved hjælp af registersamkøring.

§ 7 D. (* 4) Kommunerne skal til brug for skatteligningen hvert år foretage indberetning til de statslige told- og skattemyndigheder om de i det foregående kalenderår modtagne tilbagebetalinger af kontanthjælp efter kapitel 6 i lov om social bistand, herunder oplysninger til identifikation med CPR-nummer af den enkelte indbetaler.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.

Stk. 3. Den indberetningspligtige kommune skal senest den 1. februar i indberetningsåret underrette den enkelte tilbagebetaler om de til de statslige told- og skattemyndigheder indberettede oplysninger om denne.

§ 8 A. (* 2) (Ophævet)

§ 8 B. (* 2) Forsikringsselskaber skal efter nærmere regler, der fastsættes af skatteministeren, til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring give de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger til identifikation af forsikringstager samt oplysning om:

 • 1) forfaldne såvel som indbetalte forsikringspræmier og indskud en gang for alle til forsikringer, der omfattes af afsnit I og II i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.,
 • 2) det nærmere indhold af ordninger, der omfattes af afsnit I i nævnte lov, og om eventuelle ændringer i sådanne ordninger,
 • 3) udbetalinger hidrørende fra forsikringer som nævnt i §§ 2, 5, 7, 8, 9 og 50, stk. 1, nr. 1 og 3, i nævnte lov, herunder om påbegyndelse af og ændringer i sådanne udbetalinger,
 • 4) kapitalværdien og afkast af livsforsikringer omfatter af § 53 A, stk. 1-3, i nævnte lov,
 • 5) udbetalinger i henhold til indekskontrakter, der er oprettet i medfør af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing,
 • 6) udbetalinger af tilbagekøbsværdi og bonus efter forsikringer som nævnt under nr. 3 og om dispositioner af den i nævnte lovs §§ 29-31 omhandlede karakter, for så vidt den pågældende disposition er kommet til selskabets kundskab,
 • 7) opdelinger vedrørende de i nævnte lovs § 20, stk. 3, § 30, stk. 4, og § 34 anførte bestemmelser og
 • 8) udbetaling af beløb, der omfattes af nævnte lovs §§ 25-28, og om dispositioner af den i lovens §§ 30-31 omhandlede karakter, for så vidt dispositionen er selskabet bekendt.

Stk. 2. Pensionskasser, pensionsfonde og andre, der udbetaler pensioner, er undergivet samme oplysningspligt som nævnt i stk. 1, for så vidt angår tilsvarende forhold vedrørende pensionsordninger.

Stk. 3. Forsikringsselskaber skal endvidere give forsikringskontrakter, der er kombinerede forsikringer, og som omfattes dels af nævnte lovs §§ 2, 5, 7, 8 eller 9, dels af §§ 10 eller 11, påtegning om, hvorledes præmier eller indskud fordeler sig på de to forsikringsarter.

Stk. 4. Den, der opretter en forsikring eller pensionsordning, der er omfattet af afsnit I, II eller II A i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., skal til de oplysningspligtige give oplysninger, herunder om CPR-nr., til identifikation af forsikringens eller pensionsordningens ejer (forsikringstager), som er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten, samt godtgøre rigtigheden af de afgivne oplysninger. Skatteministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 5. En forsikring eller pensionsordning som nævnt i stk. 4 kan kun oprettes, hvis der meddeles de i stk. 4 nævnte oplysninger. Hvis der sker ændringer i de i stk. 4 nævnte forhold, skal der gives meddelelse til den oplysningspligtige om ændringerne.

Stk. 6. Skatteministeren fastsætter regler om, at forsikringsselskaber, pensionskasser og andre, der forvalter pensionsordninger som nævnt i stk. 4, skal underrette ejeren af forsikringen eller pensionsordningen (forsikringstageren) om de oplysninger om præmier og indskud, som skal indberettes efter stk. 1, samt fastsætter en frist for denne underretning.

§ 8 C. Enhver, der driver selvstændigt erhverv, herunder også mæglere og auktionsholdere, er på forlangende pligtig at give skattemyndighederne oplysning om den omsætning, han har haft med eller formidlet for andre navngivne erhvervsdrivende, eller om arbejder, han har udført for eller ladet udføre hos andre navngivne erhvervsdrivende; for produktions- og indkøbs- eller salgsforeninger og lignende erhvervsorganisationers vedkommende omfatter oplysningspligten også organisationens mellemværende af nævnte art med sine medlemmer. Oplysning kan forlanges om arten af omsætningen eller arbejdet, om omsatte varemængder, om vederlagets størrelse, om tidspunktet for omsætningen eller arbejdets udførelse samt om, hvornår og hvorledes vederlaget er erlagt. Hvor forholdene taler derfor, kan Ligningsrådet i hvert enkelt tilfælde bestemme, at der skal kunne forlanges tilsvarende oplysninger med hensyn til mellemværender med ikke navngivne erhvervsdrivende.

§ 8 D. (* 2)(* 3) Offentlige myndigheder og bestyrelser for selskaber m.v. som nævnt i selskabsskattelovens § 1, nr. 1, 2, 2 a og 2 b, kommanditselskaber, kommanditaktieselskaber, partrederier, foreninger, stiftelser, legater og andre institutioner er - ud over hvad der følger af foranstående og efterfølgende bestemmelser - pligtige på forlangende at meddele skattemyndighederne oplysninger, når det må antages, at oplysningerne vil være af væsentlig betydning for skatteligningen - for så vidt angår oplysninger vedrørende ikke navngivne skattepligtige dog kun efter Ligningsrådets bestemmelse. Hvor det drejer sig om forhold, der falder ind under bestemmelserne i § 8 C, kan der dog ikke afkræves bestyrelser for de i 1. pkt. nævnte selskaber m.v., foreninger, stiftelser, legater og andre institutioner oplysninger i videre omfang, end disse bestemmelser afgiver hjemmel for.

§ 8 E. Enhver arbejdsgiver, der har etableret eller fremtidig etablerer en pensionsordning, der omfattes af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., er pligtig efter skatteministerens nærmere bestemmelse at give såvel de statslige told- og skattemyndigheder som det forsikringsselskab eller pengeinstitut m.v., gennem hvilket pensionsordningen forvaltes, alle oplysninger om dennes nærmere indhold, herunder om størrelsen af arbejdsgiverens og den pensionsberettigedes årlige bidrag til ordningen samt om eventuelle ændringer i denne.

§ 8 F. Banker og sparekasser m.v., der forvalter pensionsordninger, som omfattes af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., skal efter nærmere regler, der fastsættes af skatteministeren, til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring give de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger til identifikation af ejeren af pensionsordningen samt oplysning om:

 • 1) ordningernes nærmere indhold og om eventuelle ændringer heri,
 • 2) indbetalte bidrag og indskud en gang for alle,
 • 3) udbetalinger hidrørende fra ordninger som nævnt i nævnte lovs § 11 A, herunder om påbegyndelse af og ændringer i sådanne udbetalinger,
 • 4) udbetalinger i henhold til indekskontrakter, der er oprettet i medfør af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing,
 • 5) udbetalinger af beløb, der omfattes af § 29 i nævnte lov, og
 • 6) udbetalinger af beløb, der omfattes af nævnte lovs §§ 25-28, og om dispositioner af den i lovens §§ 30-31 nævnte karakter, for så vidt dispositionen er pengeinstituttet bekendt.

Stk. 2. Den, der opretter en opsparingsordning, der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., skal til de oplysningspligtige give sådanne oplysninger til identifikation af ordningens ejer (kontohaver), herunder CPR-nr. (personnummer), som er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten, samt godtgøre rigtigheden af de afgivne oplysninger. Skatteministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 3. En opsparingsordning som nævnt i stk. 2 kan kun oprettes, hvis der meddeles de i stk. 2 nævnte oplysninger. Hvis der sker ændringer i de i stk. 2 nævnte forhold, skal der gives meddelelse til den oplysningspligtige om ændringerne.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter regler om, at pengeinstituttet m.v. skal underrette ejeren af ordningen (kontohaveren) om de oplysninger om bidrag og indskud, som skal indberettes efter stk. 1, samt fastsætter en frist for denne underretning.

§ 8 G. (* 2) Vekselerere, advokater og andre personligt erhvervsdrivende, der som led i deres virksomhed forvalter midler eller udlåner penge, skal, i det omfang en skattemyndighed anmoder derom og oplysningerne er af væsentlig betydning for skatteligningen, give skattemyndigheden oplysninger om:

 • 1) Kunders indskud, lån, depot eller boks.
 • 2) Omsætning med eller for kunder af penge eller lignende og af kreditmidler og værdipapirer.
 • 3) Aftaler med eller for kunder om terminskontrakter samt købe- og salgsretter.
 • 4) Besørgelse af udbetalinger og modtagelse af indbetalinger.
 • 5) Ydelse af garantier.

Oplysninger om ikke navngivne kunder kan kun kræves efter Ligningsrådets bestemmelse.

Stk. 2. Med henblik på skattemæssig stikprøvekontrol med navngivne og ikke navngivne personer er de statslige told- og skattemyndigheder efter Ligningsrådets bestemmelse berettiget til hos banker, sparekasser, andelskasser, bankierer og vekselerere i samarbejde med disse at foretage gennemgang på stedet af regnskabsmateriale, bilag og dokumenter som nævnt i § 6, stk. 4. Ved gennemgangen kan de statslige told- og skattemyndigheder sikre sig oplysninger som nævnt i stk. 1.

§ 8 H. (* 2) Banker, sparekasser, andelskasser, bankierer, vekselerere, advokater og andre, der modtager indskud til forrentning, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring give de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om størrelsen af ydede eller godskrevne renter til de enkelte kontohavere i det foregående år, dato for rentetilskrivningen samt størrelsen af det indestående beløb ved udløbet af det foregående år. Skatteministeren kan bestemme, at tilsvarende oplysninger skal afgives af andre, der som led i deres virksomhed forrenter midler tilhørende en anden person.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kontobetegnelse, kontohaverens navn, adresse, personnummer (CPR-nr.) eller stamnummer for erhvervsvirksomhed (SE-nr.). Skatteministeren kan give nærmere regler vedrørende kontohavere, der hverken har personnummer eller arbejdsgivernummer.

Stk. 3. Oplysningspligten efter stk. 1 og 2 omfatter også konti m.v., der ophæves i løbet af året. For sådanne konti indberettes indestående ved ophævelsen.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelsen af oplysninger efter stk. 1-3. Når praktiske forhold taler derfor, og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteministeren fritage for eller lempe oplysningspligten efter stk. 1-3 for enkelte eller grupper af oplysningspligtige eller for visse kontoarter, ligesom han kan fastsætte en mindstegrænse for de beløb, der skal indberettes.

Stk. 5. Den oplysningspligtige skal underrette kontohaveren om størrelsen af de beløb, der skal indberettes efter stk. 1, jf. stk. 4. Skatteministeren kan bestemme, at underretningen til kontohaveren også skal indeholde meddelelser vedrørende særlige ejerforhold til kontoen. Underretning til kontohaveren skal ske senest den 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningen vedrører.

Stk. 6. For konti som nævnt i stk. 1 tilhørende personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet, fastsætter skatteministeren nærmere regler.

§ 8 J. Den, der opretter konto som nævnt i § 8 H, stk. 1, skal oplyse kontohavers personnummer eller arbejdsgivernummer samt efter skatteministerens nærmere bestemmelse give andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af kontohaver. Hvis kontohaveren hverken har personnummer eller arbejdsgivernummer, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal gives.

Stk. 2. Efter regler, der fastsættes af skatteministeren, skal den, der opretter konto som nævnt i stk. 1, godtgøre rigtigheden af de givne oplysninger.

Stk. 3. En konto, som nævnt i § 8 H, stk. 1, kan ikke oprettes, før den, der ønsker at oprette kontoen, har meddelt de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger og bevisligheder.

Stk. 4. Ændres de i stk. 1 nævnte oplysninger, der er nødvendige til identifikation af kontohaver, skal denne efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler underrette den oplysningspligtige efter § 8H om ændringen.

Stk. 5. Skatteministeren kan bestemme, at der i 6 måneder efter et af denne fastsat tidspunkt ikke må foretages dispositioner over konti, om hvis indehavers identitet kontoføreren ikke har sikker viden, før indehaveren har identificeret sig over for de statslige told- og skattemyndigheder. Konti, hvis indehaver ikke har kunnet identificeres efter 1. pkt., kan efter skatteministerens nærmere bestemmelse spærres i et antal år og derefter efter forudgående offentlig varsling i Statstidende med 12 måneders frist inddrages til fordel for statskassen, såfremt ingen berettiget indsigelse er fremkommet derimod inden fristens udløb. Skatteministeren kan dog under særlige omstændigheder undlade sådan inddragelse eller yde godtgørelse af allerede inddragne beløb.

§ 8 K. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele den oplysningspligtige de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten efter §§ 8 B, 8 F, 8 H, 8 P, 8 Q, 8 S, 8 T og 8 U.

Stk. 2. (* 2) Skatteministeren kan fastsætte gebyrer for meddelelse af oplysninger efter stk. 1. Tilsvarende gælder for meddelelse af oplysninger efter § 7, stk. 4, og § 7 B, stk. 3.

§ 8 L. (* 2) De statslige told- og skattemyndigheder fører register over oplysningspligtige som nævnt i § 7 A, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 S, § 8 T og § 8 U. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om dette register og om pligten til at tilmelde sig dette.

Stk. 2. Tilmeldelse til registret kan fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af skatteministeren.

§ 8 M. (* 2) De oplysningspligtige efter § 7 A, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 S, § 8 T og § 8 U skal tilrettelægge deres regnskaber således, at de afgivne oplysninger i henhold til nævnte bestemmelser kan afstemmes med regnskabsføringen.

Stk. 2. De oplysningspligtige skal på forlangende indsende regnskabsmateriale eller anden dokumentation, som har tjent som grundlag for indberetningerne, til de statslige told- og skattemyndigheder. De statslige told- og skattemyndigheder kan på stedet gennemgå det regnskabsmateriale og anden dokumentation, som har tjent som indberetningsgrundlag. Ved gennemgangen kan de statslige told- og skattemyndigheder sikre sig de oplysninger, som fremgår af nævnte indberetningsgrundlag.

§ 8 N. Konti tilhørende personer som nævnt i kildeskattelovens § 3, stk. 1, er undtaget fra reglerne i §§ 8 H-8 K og §§ 8 P-8 R.

Stk. 2. Efter regler, der fastsættes af skatteministeren, undtages konti tilhørende udenlandske repræsentationer og udenlandske statsborgere, der omfattes af kildeskattelovens § 3, stk. 2 og 3, fra reglerne i §§ 8 H-8 K og §§ 8 P-8 R.

§ 8 P. (* 2) Den, der som led i sin virksomhed yder eller formidler lån mod forrentning, skal til brug for skatteligningen foretage årlige indberetninger til de statslige told- og skattemyndigheder herom.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af låntager og oplysninger om konto- og låneforholdet. For det enkelte låneforhold skal oplyses:

 • 1) lånetype,
 • 2) tilskrevne eller forfaldne renter,
 • 3) markering af renter i låneforhold, hvor der er ubetalte forfaldne renter vedrørende det kalenderår, der går forud for det kalenderår, hvorom der i øvrigt foretages indberetning,

4)(* 7) markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld som nævnt i § 5, stk. 9 i ligningsloven er sket i det år, hvorom indberetning i øvrigt foretages, eller i tidligere år.

 • 5) løbende provisioner m.v., jf. ligningslovens § 8, stk. 3, litra a) og b),
 • 6) reservefonds- og administrationsbidrag, jf. ligningslovens § 15 J, stk. 5,
 • 7) størrelsen af skattepligtige udlodninger fra realkreditinstitutters reservefonde, for så vidt udlodningen skal indtægtsføres af modtageren i udbetalingsåret,
 • 8) dato for rentetilskrivning,
 • 9) gæld pr. 31. december,
 • 10) kursværdien af gælden pr. 31. december, når lånet er ydet på grundlag af børsnoterede obligationer, eller hvor det fastsættes af ministeren efter stk. 3,

11)(* 8) vedrørende kontantlån, om der er foretaget skattepligtig ekstraordinær indfrielse som nævnt i § 5, stk. 7, 1. pkt., i kursgevinstloven, og

 • 12) fradragsberettigede beløb efter § 6 i ligningsloven, som hidrører fra kurstab ved indfrielse af et kontantlån optaget inden den 19. maj 1993. Det realkreditinstitut, hvor kontantlånet er indfriet, skal give det realkreditinstitut, som yder det nye lån, alle de oplysninger om det indfriede lån, der er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, der skal indberettes, og om fremgangsmåde m.v. for indberetningen. Når praktiske forhold taler derfor og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteministeren fritage for eller lempe oplysningspligten. Endvidere kan skatteministeren fastsætte særlige regler om indberetning for lån til låntagere, der er bosat eller opholder sig i udlandet.

Stk. 4. Hvis betalingerne vedrørende udlån forvaltes af en oplysningspligtig efter § 8 Q, gælder indberetningspligten efter stk. 1 ikke.

Stk. 5. Den oplysningspligtige skal inden 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningen vedrører, underrette låntageren om de indberettede oplysninger. Skatteministeren kan bestemme, at underretningen skal indeholde andre oplysninger om lånet.

§ 8 Q. Banker, sparekasser, andelskasser, finansieringsselskaber, vekselerere, bankierer, advokater og andre, der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring indberette de i stk. 2 nævnte oplysninger til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af såvel låntager og depothaver som depotet samt oplysninger om låneforholdet. For den enkelte låntager og depothaver skal oplyses:

 • 1) tilskrevne eller forfaldne renter,
 • 2) markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld som nævnt i § 5, stk. 9 i ligningsloven er sket i det år, hvorom indberetning i øvrigt foretages, eller i tidligere år.
 • 3) restgæld pr. 31. december og
 • 4) kursværdien af restgæld pr. 31. december, hvor det fastsættes af ministeren efter stk. 3.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, der skal indberettes, og om fremgangsmåde m.v. for indberetningen. Når praktiske forhold taler derfor og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteministeren fritage for eller lempe oplysningspligten. Endvidere kan skatteministeren fastsætte særlige regler om indberetning for låntagere og depothavere, der er bosat eller opholder sig i udlandet.

Stk. 4. Den oplysningspligtige skal inden 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningen vedrører, underrette låntageren og depothaveren om de indberettede oplysninger. Skatteministeren kan bestemme, at underretningen skal indeholde andre oplysninger om de deponerede pantebreve.

§ 8 R. Den, der er låntager eller har et depot, der er omfattet af § 8 P eller § 8 Q, skal til de oplysningspligtige give oplysninger, herunder om CPR-nr., til identifikation af låntager eller depothaver, som er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten, samt godtgøre rigtigheden af de afgivne oplysninger. Skatteministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2. Hvis der sker ændringer i de i stk. 1 nævnte forhold, skal der gives meddelelse til den oplysningspligtige om ændringerne.

Stk. 3. Et lån som nævnt i § 8 P kan kun etableres, hvis der gives de i stk. 1 nævnte oplysninger. Overtagelse af lån sidestilles med etablering af lån. Et depot som nævnt i § 8 Q kan kun oprettes, hvis den, der opretter depotet, giver de i stk. 1 nævnte oplysninger om depothaverens identitet.

§ 8 S. Virksomheder med ejere, hvis indkomst og formue fra virksomheden opgøres fælles efter ligningslovens § 29, skal til brug for skatteligningen uden opfordring hvert år indberette oplysninger fra det fælles skatteregnskab til de statslige told- og skattemyndigheder vedrørende det seneste indkomstår.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde oplysninger om de i stk. 1 nævnte ejeres andel af skattepligtig indkomst og formue fra virksomheden. For disse ejere skal der tillige oplyses identifikationsoplysninger samt ejerandel og ejerperiode.

Stk. 3. Indberetningen skal ske inden 15. april i året efter det kalenderår, som oplysningerne vedrører. Inden samme frist skal virksomhederne underrette de pågældende ejere om de indberettede oplysninger.

§ 8 T. Faglige foreninger som nævnt i ligningslovens § 13 skal til brug for skatteligningen hvert år foretage indberetning til de statslige told- og skattemyndigheder om de for det foregående kalenderår modtagne indbetalinger fra medlemmer, herunder oplysninger til identifikation med CPR-nummer af den enkelte indbetaler. Det enkelte foreningsmedlem kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning efter 1. pkt.

Stk. 2. Den, hvorom indberetning skal foretages, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om CPR-nummer.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen, herunder lempe indberetningspligten.

Stk. 4. Den indberetningspligtige skal inden den 1. februar i indberetningsåret underrette det enkelte medlem om de til de statslige told- og skattemyndigheder indberettede oplysninger om denne.

§ 8 U. Arbejdsløshedskasser, der er godkendt af arbejdsministeren i henhold til § 31 i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., skal til brug for skatteligningen hvert år foretage indberetning til de statslige told- og skattemyndigheder om de for det foregående kalenderår modtagne indbetalinger fra medlemmer, herunder oplysninger til identifikation med CPR-nummer af den enkelte indbetaler.

Stk. 2. Den, hvorom indberetning skal foretages, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om CPR-nummer.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen, herunder lempe indberetningspligten.

Stk. 4. Den indberetningspligtige skal inden den 1. februar i indberetningsåret underrette det enkelte medlem om de til de statslige told- og skattemyndigheder indberettede oplysninger om denne.

§ 9. (* 2) Vægrer nogen sig ved at efterkomme bestemmelserne i § 3 A, stk. 1 og 3, § 6, stk. 1-2, §§ 7-8 H, stk. 1-3, § 8 L, § 8 P, stk. 1, § 8 Q, stk. 1, § 8 S, § 8 T, stk. 1 og 3, § 8 U, stk. 1 og 3, §§ 10, 10 A, stk. 1, og 10 B, stk. 1, 1.-3. pkt., afgør skatteministeren, hvorvidt han er pligtig dertil, og kan om fornødent fremtvinge pligtens efterkommelse ved pålæg af en daglig bøde.

Stk. 2. Der er udpantningsret for tvangsbøder pålagt efter stk. 1.

§ 9 A. (* 2)(* 4) Indberetning til skattemyndighederne efter § 7, § 7 A, § 7 B, § 7 D, § 8 B, § 8 E, § 8 F, § 8 H, § 8 P, § 8 Q, § 8 T, § 8 U, § 10 A eller § 10 B skal foretages senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag.

§ 10. Skatteministeren kan bestemme, at indløsning af udbyttekuponer vedrørende aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. kun må foretages under iagttagelse af nærmere fastsatte legitimationsbestemmelser m.v. for kuponejeren.

Stk. 2. Den, der udbetaler udbyttet, skal efter skatteministerens nærmere bestemmelse indsende de fremkomne oplysninger om kuponindløsning til de statslige told- og skattemyndigheder med oplysning om selskabets m.v. navn og størrelsen af det udbetalte udbytte.

§ 10 A. (* 2) Offentlige kasser, realkreditinstitutter, Værdipapircentralen, aktieselskaber, banker, sparekasser, andelskasser, investeringsforeninger, vekselerere og andre, som indløser rentekuponer eller tilskriver renter vedrørende obligationer, skal til brug ved skatteligningen mindst en gang årligt uden opfordring efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler give de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om beløbsstørrelsen af den enkelte obligationsejers indløste rentekuponer eller tilskrevne renter det foregående år og om den pågældende obligations betegnelse og kursværdi ved samme års udløb samt oplysninger som nævnt i stk. 2 og 4. På samme måde skal oplysning gives om indfrielse af udbyttekuponer vedrørende investeringsbeviser i investeringsforeninger eller tilskrivning eller forfald af renter og udbytter m.v. fra kontorførende investeringsforeninger samt investeringsbevisernes respektive den kontoførende investeringsforenings betegnelse og kursværdien ved årets udgang. Skatteministeren kan endvidere bestemme, at indberetningspligtige som nævnt i 1. pkt. indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for opfyldelse af indberetningspligten overfor de statslige told- og skattemyndigheder. På tilsvarende måde skal oplysning endvidere gives om indfrielse af obligationer, der er udstedt uden pålydende rente eller med en pålydende rente under mindsterenten, jf. kursgevinstlovens § 7.

Stk. 2. Den, der begærer indløsning af rente- eller udbyttekupon eller oprettelse af en konto i værdipapircentralen, skal i en af skatteministeren fastsat form underrette indløsningsstedet eller det kontoførende institut om ejerens navn og adresse samt personnummer (CPR-nr.) eller stamnummer for erhvervsvirksomhed (SE-nr.) og godtgøre rigtigheden af de givne oplysninger. Kuponen må ikke indløses og renten ikke udbetales, før indløsningsstedet eller det kontoførende institut har fået de nævnte oplysninger.

Stk. 3. Indløsningsstedet eller det kontoførende institut drager omsorg for, at ejeren underrettes om de oplysninger, der skal indberettes efter stk. 1. Underretning til ejeren skal ske senest den 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningen vedrører. Skatteministeren kan bestemme, at underretningen til ejeren også skal indeholde meddelelser vedrørende særlige ejerforhold til obligationen m.v. eller den indløste rente- eller udbyttekupon.

Stk. 4. Skatteministeren kan give nærmere regler om identifikation m.v. for personer, der hverken har personnummer eller arbejdsgivernummer, samt personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet.

§ 10 B. Efter nærmere af skatteministeren fastsatte regler skal der gives de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om overdragelse af obligationer og rentekuponer, herunder oplysning om overdragelse af obligationer, der er udstedt uden pålydende rente eller med en pålydende rente under mindsterenten, jf. kursgevinstlovens § 7. Det samme gælder om overdragelse af investeringsbeviser og udbyttekuponer vedrørende sådanne samt hel eller delvis hævning af indestående i en kontoførende investeringsforening. Oplysningspligten kan pålægges den, der formidler overdragelsen, eller erhververen eller overdrageren. Der kan pålægges formidleren pligt til at underrette parterne om de oplysninger, der skal indberettes til de statslige told- og skattemyndigheder. Der kan pålægges parterne pligt til at oplyse personnummer m.v. som nævnt i § 10 A, stk. 2 og 4.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af kursgevinstloven, når en af aftaleparterne er en person.

Stk. 3. En erhverver eller overdrager, der ikke opfylder en ham pålagt oplysningspligt, kan anses for skattepligtig af indberettede renter og udbytter vedrørende den overdragne obligation m.v. eller kupon.

§ 10 C. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke værdipapirer der omfattes af den i § 10 A, § 10 B og § 11 B omhandlede oplysningspligt og underretningspligt. Når praktiske forhold taler derfor, og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteministeren fritage for eller lempe oplysningspligten for enkelte eller grupper af oplysningspligtige eller for enkelte eller grupper af obligationsejere m.v. Under tilsvarende omstændigheder kan skatteministeren fritage for eller lempe underretningspligten.

§ 10 D. Ved praktiseringen af §§ 10 A, § 10 B, § 11 A og § 11 B finder §§ 8 K, 8 L, 8 M, stk. 2, og 8 N tilsvarende anvendelse.

§ 10 E. Med henblik på kontrol med rigtigheden af de oplysninger, der tilgår de statslige told- og skattemyndigheder efter §§ 10 A og 10 B, kan skatteministeren fastsætte regler om regnskabsføringen hos de oplysningspligtige.

§ 11. (Ophævet).

§ 11 A. Ved indeståender på konti i pengeinstitutter i udlandet skal betingelserne som nævnt i stk. 4 og 5, jf. stk. 2 og 3, opfyldes. Indskudsbeviser med en oprindelig løbetid på til og med et år udstedt af udenlandske pengeinstitutter betragtes som kontoindestående, såfremt der oprettes en konto hos udstederen, hvorpå bevisernes pålydende værdi, betaling af renter og indfrielsesprovenu bogføres.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kun opfyldes af fysiske og juridiske personer, der er skattepligtige her til landet af de nævnte konti respektive indskudsbeviser eller afkast heraf. Betingelserne i stk. 1 skal dog ikke opfyldes af statsankerkendte arbejdsløshedskasser, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, børsmæglerselskaber og kreditinstitutter. Skatteministeren kan efter omstændighederne helt eller delvis fritage yderligere persongrupper for at opfylde betingelserne i stk. 1. Betingelserne i stk. 5 skal ikke opfyldes af:

 • 1) Personer, der er SE-registrerede.
 • 2) Danske statsborgere udsendt af den danske stat til tjeneste i udlandet samt de med sådanne borgere samlevende ægtefæller og hjemmeboende børn, når de er fuldt skattepligtige her til landet, jf. kildeskattelovens § 1.
 • 3) Personer, der har oprettet respektive erhvervet de i stk. 1 nævnte konti eller indskudsbeviser før den 1. oktober 1988.
 • 4) Personer, der ved tilflytning eller på anden måde er blevet skattepligtige her til landet af de i stk. 1 nævnte konti respektive indskudsbeviser eller afkast heraf, og som har oprettet respektive erhvervet de nævnte konti eller indskudsbeviser før skattepligtens indtræden.

Stk. 3. Pengeinstitutter i udlandet som nævnt i stk. 1 omfatter kreditinstitutter beliggende i udlandet, der modtager indskud på standardiserede eller offentliggjorte vilkår, bl.a. om forrentning.

Stk. 4. Ved kontoens oprettelse respektive ved erhvervelsen af indskudsbeviset skal ejeren afgive en erklæring til de statslige told- og skattemyndigheder om dispositionens foretagelse med oplysning om:

 • 1) Ejerens navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Har ejeren ikke CPR-nr., men SE-nr., oplyses SE-nr. Har ejeren hverken CPR-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdatoen, når ejeren er en fysisk person.
 • 2) Pengeinstituttets navn og adressse.
 • 3) Oplysninger til identifikation af kontoen respektive indskudsbeviset, herunder kontoens art og nummer respektive indskudsbevisets pålydende værdi og eventuelle nummer eller lignende identifikation.

Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte erklæring skal være vedlagt:

 • 1) Fuldmagt fra ejeren til de statslige told- og skattemyndigheder til indseende i kontoen i det udenlandske pengeinstitut.
 • 2) Erklæring fra det udenlandske pengeinstitut, hvori det påtager sig hvert år af egen drift inden den 1. februar til de statslige told- og skattemyndigheder at sende følgende oplysninger vedrørende kontoen respektive indskudsbeviset det foregående kalenderår:
 • a) Størrelsen af ydede eller godskrevne renter.
 • b) Dato for rentetilskrivning.
 • c) Størrelsen af det indestående beløb ved årets udgang.

Stk. 6. (* 2) Indsender det udenlandske pengeinstitut ikke rettidigt indberetning til de statslige told- og skattemyndigheder med de krævede oplysninger, kan skatteministeren pålægge ejeren at afvikle kontoen respektive afhænde indskudsbeviset.

Stk. 7. (* 2) Personer, der ikke kan fremskaffe den i stk. 5, nr. 2, nævnte erklæring fra det udenlandske pengeinstitut, kan blive fritaget herfor af skatteministeren, hvis særlige forhold begrunder, at kontoen bliver ført respektive indskudsbeviset ejet, og skatteministeren er bekendt med, at pengeinstitutter i det pågældende land ikke ønsker eller efter landets lovgivning ikke må påtage sig en indberetningsforpligtelse. Fritagelsen er betinget af, at ejeren sammen med den årlige selvangivelse indsender de i stk. 5, nr. 2, nævnte oplysninger bilagt dokumentation for oplysningernes rigtighed til den kommunale skattemyndighed.

Stk. 8. (* 2) Pengeinstitutter og andre, der som led i deres virksomhed formidler pengeoverførsler, må kun overføre beløb til konti i udlandet tilhørende de af stk. 1, jf. stk. 2, nævnte personer, når det overfor pengeinstituttet m.v. dokumenteres, at kontoanmeldelse som nævnt i stk. 4, jf. stk. 2, er foretaget til de statslige told- og skattemyndigheder, eller når pengeinstiuttet m.v. selv anmelder kontoen til disse. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på enkeltstående dispositioner på 60.000 kr. eller derunder, medmindre dispositionen er led i en samlet beløbsoverførelse, der overstiger 60.000 kr.

§ 11 B. Værdipapirer, der ikke er registreret i Værdipapircentralen, skal deponeres i et pengeinstitut. Ved deponering i et pengeinstitut i udlandet skal betingelserne som nævnt i stk. 3-5, jf. stk. 2, opfyldes.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kun opfyldes af fysiske eller juridiske personer, der er skattepligtige her til landet af de nævnte værdipapirer. Betingelserne i stk. 1 skal dog ikke opfyldes af statsanerkendte arbejdsløshedskasser, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, børsmæglerselskaber og kreditinstitutter. Betingelserne i stk. 1 skal ikke opfyldes vedrørende aktier tilhørende personer, der ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab. Skatteministeren kan efter omstændighederne helt eller delvis fritage yderligere persongrupper for at opfylde betingelserne i stk. 1.

Stk. 3. (* 2) Deponering i udlandet skal foretages i et udenlandsk pengeinstitut, jf. § 11 A, stk. 3, eller hos udstederen af værdipapiret. Kontoføring gennem et pengeinstitut træder i stedet for deponering for så vidt angår værdipapirer, der alene eksisterer i form af registrering i en værdipapircentral i udstedelseslandet.

Stk. 4. Ved deponering respektive kontoføring i udlandet enten i et pengeinstitut eller hos udstederen af værdipapiret skal ejeren afgive erklæring til de statslige told- og skattemyndigheder om dispositionens foretagelse med oplysning om:

 • 1) Ejerens navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Har ejeren ikke CPR-nr., men SE-nr., oplyses SE-nr. Har ejeren hverken CPR-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdatoen, når ejeren er en fysisk person.
 • 2) Depositarens respektive kontoførerens navn og adresse.
 • 3) Oplysninger til identifikation af depotet respektive kontoen, herunder dets nummer, og de ved depotets respektive kontoens oprettelse indlagte værdipapirer, herunder papirernes art, navn og pålydende værdi.

Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte erklæring skal være vedlagt:

 • 1) Fuldmagt fra ejeren til de statslige told- og skattemyndigheder til indseende i depotet respektive kontoen.
 • 2) Erklæring fra depositaren respektive kontorføreren, hvori denne påtager sig hvert år af egen drift inden den 1. februar til de statslige told- og skattemyndigheder at sende følgende oplysninger vedrørende depotet respektive kontoen det foregående kalenderår:
 • a) Størrelsen af renter og udbytter, herunder handelsrenter.
 • b) Dato for rente- og udbyttetilskrivning.
 • c) Kursværdien af de deponerede respektive kontoførte værdipapirer ved årets udgang.

Stk. 6. (* 2) Indsender depositaren respektive kontoføreren ikke indberetningen til de statslige told- og skattemyndigheder rettidigt og med de krævede oplysninger, kan skatteministeren pålægge ejeren at afvikle depotet respektive kontoen.

Stk. 7. (* 2) Personer, der ikke kan fremskaffe den i stk. 5, nr. 2, nævnte erklæring fra den udenlandske depositar respektive kontorfører, kan blive fritaget herfor af skatteministeren, hvis særlige forhold begrunder, at værdipapirerne deponeres eller kontoføres i udlandet, og skatteministeren er bekendt med, at pengeinstitutter i det pågældende land ikke ønsker eller efter landets lovgivning ikke må påtage sig en indberetningsforpligtelse. Fritagelsen er i givet fald betinget af, at ejeren sammen med den årlige selvangivelse indsender de i stk. 5, nr. 2, nævnte oplysninger bilagt dokumentation for oplysningernes rigtighed til den kommunale skattemyndighed.

§ 11 C. (* 2) Ved besiddelse af livs- eller pensionsforsikring hos forsikringsselskaber i udlandet skal forsikringstageren opfylde betingelserne som nævnt i stk. 3 og 4, jf. stk. 2. Dette gælder dog ikke begravelsesforsikringer og lignende, der er baseret på, at afkastet stedse er negativt og at et års indbetalinger anvendes til samme års udbetalinger, således at ordningen ikke har nogen kapitalværdistigning. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på den, der efter ejerens død i henhold til bestemmelserne i policen m.v. er berettiget til udbetaling af forsikringen.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 skal kun opfyldes af fysiske eller juridiske personer, der er fuldt skattepligtige her til landet. Skatteministeren kan efter omstændighederne helt eller delvis fritage yderligere persongrupper for at opfylde betingelserne i stk. 1.

Stk. 3. (* 2) Ved tegningen af livs- eller pensionsforsikringen eller ved indtræden af fuld skattepligt her til landet skal ejeren afgive en erklæring til de statslige told- og skattemyndigheder om dispositionens foretagelse med oplysning om:

 • 1) Ejerens navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Har ejeren ikke CPR-nr., men SE-nr., oplyses SE-nr. Har ejeren hverken CPR-nr. eller SE-nr., oplyses fødselsdatoen, når ejeren er en fysisk person. Tilsvarende skal oplysning gives om eventuelt andre forsikrede eller begunstigede efter policen.
 • 2) Forsikringsselskabets navn og adresse.
 • 3) Oplysninger til identifikation af forsikringen, herunder oplysning om forsikringens art samt policens litra og nummer eller lignende identifikation.
 • 4) Størrelsen af de aftalte præmier eller bidrag, forsikringssummen, indbetalingsperiodens længde og udbetalingstidspunktet.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte erklæring skal, når den tegnede forsikring ikke er en ren risikoforsikring, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, eller forsikringen er tegnet under omstændigheder som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 6 og 7, være vedlagt:

 • 1) Fuldmagt fra forsikringstageren til de statslige told- og skattemyndigheder til indseende i forsikringen i det udenlandske forsikringsselskab.
 • 2) Erklæring fra det udenlandske forsikringsselskab, hvori det påtager sig hvert år af egen drift inden den 1. februar til de statslige told- og skattemyndigheder at sende følgende oplysninger vedrørende forsikringen det foregående kalenderår:
 • a) Kapitalværdien af forsikringen ved årets udgang.
 • b) Årets afkast af forsikringen opgjort som forskellen mellem på den ene side forsikringens kapitalværdi ved årets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side forsikringens kapitalværdi ved årets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb.

Stk. 5. (* 2) Indsender det udenlandske forsikringsselskab ikke indberetningen til de statslige told- og skattemyndigheder rettidigt og med de krævede oplysninger, kan skatteministeren pålægge den eller dem, der råder over forsikringen i forhold til forsikringsselskabet, at opsige forsikringen.

Stk. 6. (* 2) Skatteministeren kan fritage for kravet efter stk. 4, nr. 2, hvis særlige forhold begrunder, at forsikringen tegnes i udlandet, og skatteministeren er bekendt med, at forsikringsselskaber i det pågældende land ikke ønsker eller efter landets lovgivning ikke må påtage sig en indberetningsforpligtelse. Fritagelsen er i givet fald betinget af, at ejeren sammen med den årlige selvangivelse indsender de i stk. 4, nr. 2, nævnte oplysninger bilagt dokumentation for oplysningernes rigtighed til de kommunale skattemyndigheder.

§ 11 D. Fysiske og juridiske personer, der er fuldt skattepligtige her til landet, og som yder en gave til en værdi over 60.000 kr. til en person, der ikke er fuldt skattepligtig her til landet, skal ved gavegivelsen oplyse de statslige told- og skattemyndigheder om gavemodtagerens identitet, jf. § 11 A, stk. 4, nr. 1, om eventuelt slægtsskabsforhold mellem giver og modtager samt om gavens støttelse. Skatteministeren kan efter omstændighederne fritage persongrupper for anmeldelsespligten.

§ 12. Hvor der i nærværende lov er tillagt skattemyndighederne ret til at kræve oplysninger til brug ved skatteansættelsen, tilkommer samme ret Landsskatteretten til brug ved klagebehandlingen.

Afsnit III

§ 13. Den, der med forsæt til at unddrage det offentlige skat, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af, om en person er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelse eller skatteberegning, straffes for skattesvig med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Begås handlingen af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller under skærpende omstændigheder hæfte.

§ 13 A. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 11 A, stk. 1 eller 8, § 11 B, stk. 1, § 11 C, stk. 1, eller § 11 D, straffes med bøde. Det samme gælder den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader at efterkomme et påbud efter § 11 A, stk. 6, § 11 B, stk. 6, eller § 11 C, stk. 5.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået med fortsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 14. Med samme straf som anført i § 13 straffes den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved kontrollen med skatteligningen og skatteberegningen.

Stk. 2. (* 2) Den, der, uden at forholdet omfattes af stk. 1, forsætligt eller af grov uagtsomhed undlader rettidigt at opfylde en pligt, der påhviler ham i medfør af § 3 A, stk. 1 og 3, § 6, stk. 1-2, § 7, § 7 A, § 7 B, §§ 8 A-8 H, stk. 1-4, § 8 J, stk. 3, § 8 L, § 8 M, § 8 P, stk. 1-4, § 8 Q, stk. 1-3, § 8 R, stk. 3, § 8 S, § 8 T, stk. 1 og 3, § 8 U, stk. 1 og 3, § 9 A, §§ 10, 10 A, stk. 1, og 10 B, stk. 1, 1.-3. pkt., eller § 11 straffes med bøde.

§ 15. Den, der, uden at forholdet omfattes af § 16, med forsæt til at undgå skatteansættelse undlader at indgive selvangivelse, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

§ 16. Skattepligtige, der uden at have indgivet selvangivelse modtager meddelelse om ansættelse af indkomst eller formue, skal, hvis ansættelsen er for lav, underrette skattemyndighederne herom inden 4 uger efter meddelelsens modtagelse. Fristen regnes dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen.

Stk. 2. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 17. Med bøde eller hæfte straffes den, der undlader at føre regnskab, som det efter bestemmelse af skatteministeren i medfør af § 3, stk. 1, påhviler ham at føre, eller som gør sig skyldig i grove uordener med hensyn til førelsen af sådant regnskab eller ved den i § 3, stk. 5-6, foreskrevne opbevaring af dette regnskab med tilhørende bilag.

§ 18. Har nogen på en virksomheds vegne til brug ved afgørelse af, om virksomheden er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelse eller skatteberegning for virksomheden overtrådt § 13, kan der pålægges virksomhedens ejer bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Er virksomheden et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der under tilsvarende betingelser pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Der fastsættes ikke forvandlingsstraf.

§ 19. (* 2) I sager om overtrædelse af §§ 13-18, der behandles administrativt, jf. § 20, finder § 752, stk. 1, i lov om rettens pleje tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 20. Skønner Ligningsrådet, at en overtrædelse ikke vil medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 21. Har en person overtrådt §§ 13, 15 eller 16 eller borgerlig straffelovs § 289, og er strafansvaret forældet efter reglerne i sidstnævnte lovs §§ 93 og 94, påhviler det ham at betale en tillægsskat svarende til skatten af den udeholdte indtægt eller formue, medmindre overtrædelsen alene består i medvirken til en andens skatteunddragelse. § 43, stk. 5, 6 og 7, i lov om indkomst- og formueskat til staten finder tilsvarende anvendelse.

§ 22. Politiet yder skattemyndighederne bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

§ 23. (* 2) Af bøder efter §§ 13, 15 og 16 tilfalder der vedkommende kommune og amtskommune andele fastsat efter forholdet imellem de skattebeløb, som det strafbare forhold vedrører.

§ 23 A. (* 2) Bøder i sager, der afgøres administrativt efter § 20, opkræves og inddrives af skatteministeren.

Stk. 2. Bøderne kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne herom i kildeskatteloven. Der er udpantningsret for bøderne.

Stk. 3. Reglerne i kildeskattelovens § 73 B om eftergivelse og henstand finder tilsvarende anvendelse.

Afsnit III A

§ 23 B. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder eller de kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

I afsnit IV i lov nr. 392 af 12. juli 1946 om selvangivelsen af indkomst og formue m.v. indeholdes følgende bestemmelser:

Afsnit IV

§ 24. (Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, udeladt)

§ 25. De til lovens gennemførelse i øvrigt fornødne nærmere regler gives af skatteministeren.

§ 26. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 21. juni 1995

Carsten Koch

/ Kaj Lotz

Officielle noter

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder noter til ændringer af skattekontrolloven, der er vedtaget efter den 1. oktober 1994. Noter til tidligere ændringer af skattekontrolloven kan findes i Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 555 af 24. juni 1984.

(* 2) Ved § 1 i lov nr. 1113 af 21. december 1994 (Diverse justeringer af administrativ karakter, bl.a. ændrede oplysningspligter, forlænget ligningsfrist, indeholdelsespligt for visse udenlandske arbejdsgiveres herværende fuldmægtige samt tilpasning af reglerne om beskatning af visse huslejebindinger) er § 3 A, § 7 A og § 7 C indsat, og § 7, § 7 B, § 8 B, § 8 D, § 8 G, § 8 H, § 8 K, § 8 L, § 8 M, § 8 P, § 9, § 9 A, § 10 A, § 11 A, § 11 B, § 11 C, § 14, § 19, § 23 og § 23 A ændret, og § 8 A ophævet.

Loven trådte i kraft den 21. december 1994 bortset fra ændringerne af § 11 A, stk. 8, § 11 C, stk. 1 og 3, og § 23 A, der først trådte i kraft den 1. januar 1995.

(* 3) Ved § 9 i lov nr. 90 af 8. februar 1995 (Beskatning af Post Danmark) er § 8 D ændret.

Loven trådte i kraft den 10. februar 1995. Loven har virkning fra og med den 1. januar 1995.

(* 4) Ved § 3 i lov nr. 214 af 29. marts 1995 (Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp m.v.) er § 7 D indsat, og § 7, § 7 A og § 9 A ændret.

Loven trådte i kraft den 31. marts 1995. Ændringen af § 7 A har virkning fra den 23. december 1994.

(* 5) Ved § 5 i lov nr. 312 af 17. maj 1995 (International beskatning) er § 2 ændret.

Loven trådte i kraft den 19. maj 1995. § 5 har virkning for indkomståret 1995.

(* 6) Ved § 15 i lov nr. 313 af 17. maj 1995 (Ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v. samt konsekvensændringer m.v.) er § 2, § 3, § 4 og § 7 A ændret.

Loven har virkning for indkomståret 1996 og senere indkomstår.

(* 7) Ved § 6 i lov nr. 412 af 14. juni 1995 (Handel med underskudsselskaber, gældseftergivelse og renter ved gældseftergivelse) er § 8 P ændret.

Loven trådte i kraft den 16. juni 1995.

(* 8) Ved § 2 i lov nr. 429 af 14. juni 1995 (Beskatning ved ekstraordinær indfrielse af kontantlån) er § 8 P ændret.

Loven trådte i kraft den 16. juni 1995.