Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om omkostningsdækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager

Herved bekendtgøres lov nr. 233 af 23. maj 1984 om omkostningsdækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager med de ændringer, der følger af lov nr. 192 af 9. april 1986.


§ 1. Udgifter betalt til bistand i skattesager dækkes efter reglerne i denne lov. Bistanden skal være ydet af advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, en konsulent i driftsøkonomi, jfr. § 4, stk. 1, nr. 6, i lov om tilskud til den landøkonomiske konsulentvirksomhed, et medlem af Dansk Revisor Union eller af personer, der kan sidestilles hermed.

Stk. 2. Udgifter til bistand i skattesager kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen.

§ 2. Udgifter efter § 1 dækkes, når de vedrører domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for landsskatteretten. Dette gælder dog ikke for klagesager om vurdering af fast ejendom.

§ 3. Ved opgørelsen af de dækningsberettigede udgifter kan medregnes retsafgifter, udgifter til syn og skøn samt udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale.

Stk. 2. Ved opgørelsen af de dækningsberettigede udgifter fragår tilkendte eller på anden måde godtgjorte omkostninger. Det samme gælder afgiftstilsvar, der kan fradrages som indgående afgift efter lov om almindelig omsætningsafgift.

Stk. 3. Betalte udgifter dækkes med 50 pct. Det udbetalte beløb medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 4. Ministeren for skatter og afgifter fastsætter nærmere regler for, i hvilken form ansøgninger om omkostningsdækning efter denne lov skal indgives, hvilke oplysninger og attestationer ansøgningen skal indeholde, og hvilken dokumentation der skal ledsage ansøgningen. Ministeren for skatter og afgifter fastsætter endvidere de nærmere regler om lovens administration, herunder om, hvilken myndighed der skal foretage udbetalingerne, om klageadgang og om tidspunktet for udbetalingen.

Stk. 5. Administrative afgørelser i spørgsmål omfattet af denne lov kan indbringes for landsret som første instans. Sagen anlægges ved den landsret, i hvis kreds den skattepligtige har hjemting ved sagens anlæg, jfr. dog retsplejelovens § 247.

Stk. 6. Krav på omkostningsdækning efter denne lov kan ikke sælges, pantsættes eller på anden måde overdrages. Kravet kan heller ikke gøres til genstand for retsforfølgning eller modregning.

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for beregningen af omkostningsdækningen.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet m.v. som sådant bødeansvar.

§ 5. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan statsskattedirektoratet tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt denne erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse indrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 6. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for skatter og afgifter.

Stk. 2. Loven har virkning for udgifter, som er afholdt og betalt den 1. juli 1984 og senere.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

----------------

§ 4 i lov nr. 192 af 9. april 1986 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. § 1 og § 2 har virkning for dødsboer for indkomståret 1987 og senere indkomstår og for selskaber og foreninger m.v. for skatteåret 1986-87 og senere skatteår.

Stk. 2. - -

Ministeriet for skatter og afgifter, den 8. august 1986

ISI FOIGHEL

/Erik S. M. Hansen

Officielle noter

¬mNOTER