Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om afgift ved førstegangsoverdragelse af visse ejerlejligheder

Herved bekendtgøres lov nr. 575 af 25. november 1977 om afgift ved førstegangsoverdragelse af visse ejerlejligheder med den ændring, der følger af lov nr. 243 af 4. juni 1982.


§ 1. Af dokumenter om overdragelse af ejerlejligheder i bygninger her i landet, til hvis opførelse, der er givet byggetilladelse inden 1. juli 1966, svares en afgift på 5 pct. af samme beløb, hvoraf overdragelsesstempel i henhold til stempellovens § 34 beregnes.

Stk. 2. Afgiften svares ved førstegangsoverdragelse af ejerlejligheder i de nævnte ejendomme. Ved førstegangsoverdragelse forstås den første overdragelse af en ejerlejlighed, der finder sted, efter at opdeling af ejendommen i ejerlejligheder er sket.

§ 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori bygningen er beliggende, udsteder attest om, hvorvidt byggetilladelse er givet inden 1. juli 1966 eller senere. Attesten påføres overdragelsesdokumentet i tilslutning til ejendomsværdipåtegningen, jfr. stempellovens § 38, stk. 1.

§ 3. Hvis overdragelsesdokumentet ikke er forsynet med den i § 2 nævnte attestation ved indleveringen til tinglysning, skal dokumentet afvises.

§ 4. Afgiften påhviler overdrageren.

§ 5. I øvrigt finder stempellovens regler anvendelse.

§ 6. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for dokumenter, hvis stempelpligt indtræder den 25. november 1977 eller senere.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 243 af 4. juni 1982 om ændring af lov om afgift ved førstegangsoverdragelse af visse ejerlejligheder (Forhøjelse af afgiften) indeholder i § 1 en ændring af den i § 1, stk. 1, nævnte procentsats og indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for dokumenter, hvis stempelpligt indtræder den 3. juni 1982 eller senere.

Ministeriet for skatter og afgifter, den 24. september 1982

Isi Foighel

/Jens Drejer

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Lov nr. 383 af 2. juni 1999, der ophæver denne lov træder i kraft den 1. januar 2000.