Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

    Herved bekendtgøres lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 1. november 1991, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 889 af 21. december 1991, som ændret ved § 2 i lov nr. 143 af 3. marts 1992, § 1 i lov nr. 1035 af 19. december 1992, § 17 i lov nr. 1073 af 23. december 1992. § 1 i lov nr. 490 af 30. juni 1993 og § 14 i lov nr. 376 af 18. maj 1994. De i § 1 nævnte afgiftssatser er gældende indtil den 1. januar 1995, jf. § 3 i lov nr. 490 af 30. juni 1993, der er gengivet i bekendtgørelsens slutning, jf. note 3. Den i § 13, stk. 1, fastsatte afregningsfrist gælder indtil den 1. januar 1995, jf. note 4.


Afgiftspligtigt vareområde og afgiftens størrelse

     § 1. (* 1) (* 4) Af følgende varer svares der afgift til statskassen således:

 • 1) stenkul (incl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus: 690 kr. pr. t,
 • 2) jordoliekoks: 690 kr. pr. t og
 • 3) brunkulsbriketter og brunkul: 505 kr. pr. t.

Registrerede virksomheder

     § 2. (* 1) Virksomheder, der udvinder eller fremstiller afgiftspligtige varer, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

     Stk. 2. (* 1) Andre virksomheder, der afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer, kan registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder, når virksomheden til opbevaring af afgiftspligtige varer råder over lagerkapacitet på mindst 1.000 tons.

     Stk. 3. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

     § 3. (* 2) Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet at modtage og fra andre registrerede virksomheder at få tilført afgiftspligtige varer.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

     § 4. Afgiftsperioden er måneden.

     § 5. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde varer for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomheden, jf. dog stk. 2. I opgørelsen skal endvidere medtages virksomhedens eget forbrug af afgiftspligtige varer i det omfang, det ikke opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter § 8.

     Stk. 2. Registrerede virksomheder, som ikke eller kun i uvæsentligt omfang afsætter afgiftspligtige varer, skal opgøre den afgiftspligtige mængde som den mængde, der i perioden er forbrugt i virksomheden eller fraført denne.

     Stk. 3. (* 1) Opgørelsen specificeres efter regler, som fastsættes af de statslige told- og skattemyndigheder.

     § 6. (* 2) I den afgiftspligtige mængde, opgjort efter § 5, fradrages afgiftspligtige varer, der

 • 1) tilføres en anden registreret virksomhed efter § 3,
 • 2) leveres til udlandet, og
 • 3) fritages for afgift efter § 7.

     Stk. 2. Registrerede virksomheder, som opgør den afgiftspligtige mængde efter § 5, stk. 2, kan yderligere fradrage den mængde afgiftspligtige varer, for hvilken der kan ske tilbagebetaling efter § 8.

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

     § 7. (* 1) Fritaget for afgift er afgiftspligtige varer, der anvendes til fremstilling af elektricitet i kraftværker og kraftvarmeværker, der afsætter elektricitet. Kraftvarmeværker er fritaget for afgift af den del af det samlede forbrug af afgiftspligtige varer, der medgår til fremstilling af elektricitet, og som indregnes i elektricitetsprisen.

     Stk. 2. (* 4) Afgiften godtgøres af varer, der anvendes til jernbanedrift.

     Stk. 3. (* 1) Virksomheder, der ikke er registreret efter § 2, kan af de statslige told- og skattemyndigheder meddeles bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af afgiftspligtige varer i samme omfang som nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1-3.

     Stk. 4. (* 4) Skatteministeren kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for afgiftsgodtgørelse eller afgiftsfritagelse efter stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og 3, og de nærmere regler for opgørelse og afregning af afgiften efter stk. 1, 2. pkt.

     § 8. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få tilbagebetalt afgiften efter nærværende lov

 • 1) af den af virksomheden forbrugte mængde afgiftspligtige varer og
 • 2) af den mængde afgiftspligtige varer, der er medgået til fremstilling af varme, der er forbrugt i virksomheden, og som er leveret fra en virksomhed, der er registreret efter merværdiafgiftsloven for levering af varme.

     Stk. 2. Afgiften efter stk. 1 tilbagebetales i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående merværdiafgift for afgiftspligtige varer og varme. Til dokumentation af tilbagebetalingsbeløbet skal virksomheden kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, der kan danne grundlag for opgørelsen af tilbagebetalingsbeløbet, jf. § 9, stk. 4, og § 11, stk. 2 og 3.

     Stk. 3. Ved opgørelsen af forbruget efter stk. 1 medregnes ikke afgiftspligtige varer, der anvendes til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden.

     Stk. 4. Skatteministeren kan dog efter forhandling med energiministeren gøre undtagelse fra bestemmelsen i stk. 3, når energipolitiske hensyn taler derfor.

     § 9. Tilbagebetalingsbeløbet efter § 8 opgøres for den periode, som virksomheden anvender ved angivelsen af afgiftstilsvaret efter merværdiafgiftsloven. Tilbagebetalingsbeløbet for en periode omfatter afgiften efter nærværende lov af de af virksomheden i perioden modtagne leverancer af afgiftspligtige varer og varme. Tilbagebetaling af afgiftsbeløbet kan dog omfatte flere perioder under eet.

     Stk. 2. Tilbagebetalingsbeløbet anføres på virksomhedens angivelser efter merværdiafgiftsloven. Beløbet angives i hele kroner, idet der bortses fra ørebeløb.

     Stk. 3. (* 2) (* 5) Tilbagebetalingen sker ved, at virksomheden foretager modregning i sit afgiftstilsvar efter merværdiafgiftsloven. I det omfang tilbagebetalingen ikke kan ske ved modregning, udbetales beløbet til virksomheden efter de i merværdiafgiftslovens § 63 anførte regler. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

     Stk. 4. Virksomheder, der leverer varme, skal mindst een gang årligt afgive de oplysninger, der er nødvendige ved opgørelsen af afgiften efter § 8, stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler herom.

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

     § 10. (* 2) (* 5) Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EF eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

     Stk. 2. (* 2) (* 5) For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse.

     § 10 a. (* 2) I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 3. Erhvervsdrivende varemodtagere skal inden varerne afsendes fra udlandet anmelde sig hos de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

     Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i måneden. Andre varemodtagere skal angive ved modtagelsen. Angivelsen skal være underskrevet af varemodtageren.

     Stk. 3. (* 5) Afgiften skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelse af den i stk. 2 nævnte angivelse. Udgør afgiften under 50 kr., kan erhvervsdrivende undlade at indbetale beløbet.

     Stk. 4. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

     Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

     Stk. 6. Bestemmelserne i lovens § 11, stk. 1 og 4, og §§ 16-19 finder tilsvarende anvendelse.

     Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte regler for angivelse og indbetaling af afgiften.

Regnskabsbestemmelser

     § 11. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden af afgiftspligtige varer.

     Stk. 2. Ved overførsel af uberigtigede varer mellem registrerede virksomheder skal der udstedes en faktura med oplysning om udstedelsesdato, leverandørens navn, udleveringsstedet, varemodtagerens navn, leveringsstedet samt art og mængde af de afgiftspligtige varer. Ved udlevering af afgiftspligtige varer fra registrerede virksomheder skal fakturaen tillige indeholde oplysning om afgiftens størrelse. Kopi af fakturaer skal opbevares i 5 år.

     Stk. 3. Ved udlevering fra ikke-registrerede virksomheder skal leverandører på forlangende udstede en faktura med de i stk. 2 angivne oplysninger, såfremt modtageren er en virksomhed, der er registreret efter merværdiafgiftsloven.

     Stk. 4. (* 1) De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

Afregning af afgiften

     § 12. (* 1) Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden, til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. § 5 og § 6. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

     Stk. 2. Afgives angivelsen ikke inden udløbet af den nævnte frist, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde.

     § 13. (* 1) (* 2) (* 4) Afgiften for en afgiftsperiode skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 25. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

     Stk. 2. (* 2) Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

     Stk. 3. Skatteministeren fastsætter regler for afgiftens indbetaling.

     § 14. (* 1) De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse for kortere perioder end 1 måned.

     Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge en virksomhed, der ikke betaler afgiften rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i § 13, stk. 1, nævnte og kræve, at der stilles sikkerhed for afgiftens betaling.

     § 15. (* 1) Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt.

     Stk. 2. Er der efter § 14 sket forkortelse af afgiftsperioden eller betalingsfristen, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

     § 16. (* 1) Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse til de statslige told- og skattemyndigheder, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

     Stk. 2. Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret. Afgørelsen skal indeholde oplysning om den i stk. 3 nævnte klageadgang.

     Stk. 3. (* 5) Afgørelser efter stk. 2 kan af virksomheden indbringes for det i § 22 omhandlede nævn.

     Stk. 4. Betales afgiften i de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

     § 16 a. (* 3) Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

Kontrolbestemmelser

     § 17. (* 1) De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

     Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 nævnte eftersyn.

     Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

     Stk. 4. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

     Stk. 5. (* 2) De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

     Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4 og 5 omhandlede virksomheder.

     § 18. (* 1) Offentlige myndigheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder enhver oplysning til brug for registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

     Stk. 2. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

     § 19. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser

     § 20. (* 1) (* 2) Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
 • 2) overtræder § 2, stk. 1, § 9, stk. 4, § 10 a, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2, § 11, stk. 1, 2 eller 3, § 12, stk. 1, § 17, stk. 2, 3 eller 4, og § 26, stk. 3, eller stk. 4, 1. pkt.,
 • 3) undlader at efterkomme et efter § 10 a, stk. 5, 1. pkt., eller § 14, stk. 1, meddelt påbud,
 • 4) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå eller
 • 5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, efter at de statslige told- og skattemyndigheder har inddraget registreringen i medfør af § 12, stk. 2, eller § 15.

     Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

     Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

     Stk. 4. (* 5) For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

     § 21. (* 5) Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

     Stk. 2. (* 5) Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

     Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

     Stk. 4. (* 5) Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Andre bestemmelser

     § 22. (* 1) (* 5) Det efter § 79 i merværdiafgiftsloven nedsatte nævn har den endelige administrative afgørelse af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt efter § 1.
 • 2) Klager over de af de statslige told- og skattemyndigheder efter § 16, stk. 2, trufne afgørelser.

     Stk. 2. (* 5) Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1, omhandlede spørgsmål.

     Stk. 3. (* 5) Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige myndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 2, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.

     § 23. (* 2) For betaling af afgift efter loven hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning, samt de i § 10 a, stk. 1, nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen.

     § 24. (* 1) Såfremt varer, der efter § 7, stk. 1, er fritaget for afgift, anvendes til andet formål end det, hvortil de er bestemt, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage vedkommende virksomheds adgang til at indkøbe afgiftsfri varer. Virksomheden afkræves afgiften af de nævnte varer til betaling senest 14 dage efter påkrav.

     Stk. 2. Såfremt en virksomhed har fået udbetalt for meget i godtgørelse efter § 7, stk. 2, § 8 og § 9, afkræves den for meget udbetalte godtgørelse til betaling senest 14 dage efter påkrav.

     Stk. 3. Betales afgiften efter stk. 1 eller den for meget udbetalte godtgørelse efter stk. 2 ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

     Stk. 4. (* 3) Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

     § 25. (* 2) Med steder uden for EF sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

     § 25 a. (* 1) Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov.

     Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog § 22.

     § 25 b. (* 5) Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

     § 25 c. (* 5) Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

     Stk. 2. (* 5) Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

     § 26. Loven træder i kraft den 1. juli 1982, dog træder stk. 3 i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2-5. (Overgangsbestemmelser, udeladt)

     Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte de fornødne regler til gennemførelsen af loven.

     § 27. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lov nr. 490 af 30. juni 1993 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

     § 3

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994, jf. dog stk. 2 og 5.

     Stk. 2. Afgiften efter § 1, nr. 1, svares dog i perioden 1. januar 1994-31. december 1997 efter følgende satser:

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus:

690 kr. pr. t i perioden 1. januar 1994-31. december 1994

770 kr. pr. t i perioden 1. januar 1995-31. december 1995

860 kr. pr. t i perioden 1. januar 1996-31. december 1996.

950 kr. pr. t i perioden 1. januar 1997-31. december 1997.

Jordoliekoks: 690 kr. pr. t i perioden 1. januar 1994-31. december 1994. 845 kr. pr. t i perioden 1. januar 1995-31. december 1995.

1.000 kr. pr. t i perioden 1. januar 1996-31. december 1996.

1.155 kr. pr. t i perioden 1. januar 1997-31. december 1997.

Brunkulsbriketter og brunkul:

505 kr. pr. t i perioden 1. januar 1994-31. december 1994.

570 kr. pr. t i perioden 1. januar 1995-31. december 1995.

635 kr. pr. t i perioden 1. januar 1996-31. december 1996.

700 kr. pr. t i perioden 1. januar 1997-31. december 1997.

     Stk. 3. Afgiftsforhøjelsen pr. 1. januar 1994 finder anvendelse på afgiftspligtigt stenkul, brunkul og koks m.v., der fra den 1. januar 1994 udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

     Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på afgiftspligtige varer, der udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet fra henholdsvis 1. januar 1995, 1. januar 1996, 1. januar 1997 og 1. januar 1998.

     Stk. 5. § 1, nr. 2 og 3, samt § 2 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 6. § 1, nr. 4, finder anvendelse for afregning af afgiften af varer, der fra den 1. januar 1996 udleveres fra de registreringspligtige virksomheder.

     Stk. 7 og 8. (Udeladt) jf. note 4. Fra den 1. januar 1998 svares afgiften efter følgende satser:

 • 1) stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus: 1.040 kr. pr. t,
 • 2) jordoliekoks: 1.311 kr. pr. t og
 • 3) brunkulsbriketter og brunkul: 764 kr. pr. t.

Skatteministeriet, den 22. juni 1994

Ole Stavad

    / Jan Lyager Olsen

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 889 af 21. december 1991 (afgiftsnedsættelser samt ændring af myndighedsbetegnelser), som ændret ved § 2 i lov nr. 143 af 3. marts 1992, trådte i kraft den 15. maj 1992.

(* 2) Lov nr. 1035 af 19. december 1992 (ændringer som følge af EF's indre marked m.v.) trådte i kraft den 1. januar 1993.

(* 3) Lov nr. 1073 af 23. december 1992 (forhøjelse af gebyr for erindringsskrivelser) trådte i kraft den 1. april 1993.

(* 4) Lov nr. 490 af 30. juni 1993 trådte i kraft den 1. januar 1994. Perioderne for de etapevise satsforhøjelser er gengivet i lovbekendtgørelsens slutning. Afregningsfristen i lovbekendtgørelsens § 13, stk. 1, gælder indtil den 1. januar 1995. I perioden 1. januar 1995 - 31. december 1995 indbetales afgiften senest den 20. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Fra den 1. januar 1996 skal afgiften indbetales senest den 15. i måneden efter afgiftsperioden.

(* 5) Lov nr. 376 af 18. maj 1994 (hovedsagelig ændringer som følge af ny momslov og toldlov) trådte i kraft den 20. maj 1994 og har virkning fra den 1. juli 1994.