Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter (* 1)

Herved bekendtgøres lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 2. december 1993 med de ændringer og tilføjelser, der følger af § 2 i lov nr. 376 af 18. maj 1994.


§ 1. (* 2) Virksomheder, der efter merværdiafgiftslovens § 57, stk. 3, har fået tilladelse til at anvende en kortere afgiftsperiode end kvartalet, kan efter anmodning til de statslige told- og skattemyndigheder forskudsvis få udbetalt et beløb svarende til det gennemsnitlige tilgodehavende af overskydende afgift efter § 63 i merværdiafgiftsloven.

§ 2. (* 2) Virksomheder, der kan få tilbagebetalt afgift efter følgende love, kan efter anmodning til de statslige told- og skattemyndigheder få afgiften tilbagebetalt månedsvis:

  • 1) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., dog bortset fra benzinafgift.
  • 2) Lov om afgift af elektricitet.
  • 3) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
  • 4) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, dog kun afgift, der tilbagebetales efter lovens § 7, stk. 4, eller § 9, stk. 1.

Stk. 2. (* 2) Væksthusgartnerier, der kan få tilbagebetalt afgift efter § 9, stk. 2, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, og som har tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, kan efter anmodning til de statslige told- og skattemyndigheder få tilbagebetalt den nævnte afgift månedsvis. Det samme gælder for andre virksomheder med tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen, som kan godtgøre, at kuldioxidafgiften for virksomheden efter tilbagebetaling af 50 pct. af afgiften i henhold til kuldioxidafgiftslovens § 9, stk. 1, tillagt beløb, som kan medregnes efter kuldioxidafgiftslovens § 9, stk. 2, 4. pkt., inden for den seneste opgørelsesperiode har udgjort over 3 pct. af refusionsgrundlaget.

Stk. 3. (* 2) Månedsvis tilbagebetaling efter stk. 1 og stk. 2 kan kun gives til virksomheder, hvis samlede afgiftsbeløb efter de nævnte love udgør mindst 30.000 kr. årlig, og hvis afgiftsperiode efter merværdiafgiftsloven er kvartalet. Virksomheder, der er optaget i det register for landbrug og fiskeri m.v., der er nævnt i merværdiafgiftslovens § 66, stk. 1, kan dog få tilladelse til månedsvis tilbagebetaling af de nævnte afgifter, såfremt det samlede afgiftsbeløb udgør mindst 15.000 kr. årlig.

Stk. 4. Der kan ikke ske månedsvis tilbagebetaling af beløb under 5.000 kr., men tilbagebetalingen kan omfatte flere måneder under eet.

Stk. 5. (* 2) Virksomheder, der er optaget i det register for landbrug og fiskeri m.v., der er nævnt i merværdiafgiftslovens § 66, stk. 1, og som kan få tilbagebetalt afgift efter lov om afgift af ledningsført vand, kan efter anmodning få tilbagebetalt den nævnte afgift kvartalsvis, såfremt afgiftsbeløbet udgør mindst 4.000 kr. årligt. Der kan ikke ske kvartalsvis tilbagebetaling af beløb under 1.000 kr., men tilbagebetalingen kan omfatte flere kvartaler under eet.

§ 3. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om beregning og udbetaling eller tilbagebetaling af beløb efter §§ 1 og 2. Ministeren fastsætter herunder regler om regulering af udbetalte beløb samt regler i forbindelse med virksomheders indtræden i eller udtræden af ordningerne.

Stk. 2. Såfremt en virksomhed har modtaget et for stort beløb efter §§ 1 eller 2 eller skal tilbagebetale beløb som følge af regulering af udbetalte beløb, afkræves virksomheden det overskydende beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 3. Betales et beløb efter stk. 2 ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 4. Udbetaling eller tilbagebetaling efter §§ 1 eller 2 kan kun ske, såfremt virksomheden for tidligere afgiftsperioder har opfyldt sine angivelses- og betalingsforpligtelser efter merværdiafgiftsloven.

Stk. 5. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af overskydende beløb.

§ 4. (* 2) Til brug ved kontrollen med udbetaling af beløb efter § 1 har de statslige told- og skattemyndigheder kontrolbeføjelser som nævnt i §§ 74-76 i merværdiafgiftsloven.

Stk. 2. For beløb, der tilbagebetales efter en af de i § 2 nævnte love, finder samme lovs kontrolbestemmelser anvendelse.

§ 5. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med udbetaling af beløb efter § 1 eller tilbagebetaling efter § 2.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at opnå udbetalinger efter § 1 eller tilbagebetaling efter § 2, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. (* 2) For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

Stk. 5. (* 2) Bestemmelserne i merværdiafgiftslovens § 82 finder anvendelse for overtrædelser begået efter denne lov.

§ 5 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 5 b. (* 2) Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgifter, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgifterne.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. december 1980.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 20. juni 1994

Ole Stavad

/ K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om

ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget

efter 2. december 1993. Bemærkninger om ikraftrædelses- og

overgangsbestemmelser for tidligere vedtagne love kan findes i

lovbekendtgørelse nr. 923 af 2. december 1993 eller tidligere

bekendtgørelser af loven.

(* 2) Bestemmelserne i § 1, § 2, stk. 1, 2, (nyt stykke), 3 og stk.

5, (nyt stykke), § 4, stk. 1, § 5, stk. 4 og 5, § 5 a, stk. 3,

(ophævet) og § 5 b, i den her anførte affattelse, trådte i kraft den

20. maj 1994 og har virkning fra den 1. juli 1994, jf. § 31 i lov nr.

376 af 18. maj 1994.