Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikring af indflyvningen til militære
flyvepladser

 

I medfør af § 149, stk. 7, og § 154 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsættes:

§ 1. De i §§ 61 - 68 i lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001 om luftfart indeholdte regler om sikring mv. af indflyvningen til flyvepladser, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, finder tillige anvendelse på de militære flyvepladser på flyvestationerne Karup, Skrydstrup, Ålborg, Vandel og Værløse, og for den militære luftfart, med nedenfor fastsatte ændringer.

§ 2. Den i lovbekendtgørelsens § 63 omhandlede plan vedrørende sikring af indflyvningen skal for så vidt angår de ovenfor nævnte flyvepladser godkendes såvel af trafikministeren som af forsvarsministeren.

§ 3. Iværksættelsen af foranstaltninger i henhold til lovbekendtgørelsens §§ 67, 67a og 68 finder sted efter forhandling mellem trafikministeren og forsvarsministeren.

§ 4. De beføjelser, der for den civile luftfarts vedkommende ved lovbekendtgørelsens §§ 61 - 68 er tillagt henholdsvis trafikministeren og Statens Luftfartsvæsen, tillægges for så vidt angår de ovennævnte flyvepladser og for den militære luftfart henholdsvis forsvarsministeren og Forsvarets Bygningstjeneste.

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 15. juli 2001.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 60 af 28. februar 1963 om sikring af indflyvningen til militære flyvepladser ophæves.

Forsvarsministeriet, den 26. juni 2001

P.M.V.
E.B.
N.A.K. Olsen