Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om visse spil, lotterier og væddemål (* 2)

Herved bekendtgøres lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 16. marts 1989, med de ændringer der følger af § 31 i lov nr. 59 af 7. februar 1990, lov nr. 345 af 14. maj 1992 og lov nr. 349 af 9. juni 1993.


§ 1. Skatteministeren bemyndiges til at meddele bevilling til foranstaltning af spil, lotterier og væddemål mod betaling af en afgift til staten på 16 pct. af indskudssummen. Afgiften af bookmakerspil udgør dog 30 pct. af det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne. (* 2)(* 3)

Stk. 2. Skatteministeren kan ikke efter denne lov meddele bevilling til spil på heste-, cykel-, hunde- og dueløb, foranstaltning af et klasselotteri og lign., etablering af spillekasino eller gevinstopsparing. (* 2)

Stk. 3. Bevillingshaveren kan med skatteministerens godkendelse fastsætte regler for frembringelse af erstatningsresultater, som om fornødent kan anvendes som grundlag i forbindelse med de i stk. 1 omhandlede spil og væddemål. (* 2)

§ 1 A. (Ophævet) (* 2)

§ 2. Bevilling efter § 1 må kun givet til eet selskab, der skal organiseres som aktieselskab, og kun for 5 år ad gangen. Fornyelse af bevilling kræver godkendelse af Folketingets Finansudvalg. (* 2)

Stk. 2. Bestemmelserne i aktieselskabsloven kommer til anvendelse på dette selskab for alle forhold, hvor bestemmelserne i nærværende lov ikke medfører andet.

Stk. 3. Selskabets vedtægter og eventuelle ændringer i disse skal godkendes af skatteministeren.

§ 3. Aktiekapitalen i selskabet skal være på 300.000 kr. Af aktiekapitalen tegner staten 80 pct., medens Danmarks Idræts-Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger tegner hver 10 pct. Aktierne kan kun overdrages med godkendelse af selskabets bestyrelse. (* 3)

Stk. 2. Selskabet skal ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og indtil 14 medlemmer. Formanden udnævnes af skatteministeren. Skatteministeren, undervisningsministeren og kulturministeren udnævner hver et af bestyrelsens medlemmer, medens de i stk. 1 nævnte organisationer, der har deltaget i aktietegningen, og Dansk Boldspil Union, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd og Friluftsrådet vælger hver et medlem. Selskabets medarbejdere kan efter reglerne i aktieselskabsloven udpege indtil 5 medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter for disse. Skatteministeren udpeger et af medlemmerne til som næstformand at fungere i formandens forfald. Af bestyrelsen, eksklusive formanden og de af medarbejderne udpegede medlemmer, afgår det ældst udnævnte (valgte) medlem hvert år, eventuelt efter lodtrækning. Genudnævnelse (genvalg) kan finde sted. I tilfælde af formandens eller et bestyrelsesmedlems afgang uden for tur foretages supplerende udnævnelse (valg). Hvis et af de af medarbejderne udpegede medlemmer afgår uden for tur, indtræder den valgte suppleant. (* 3)

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter størrelsen af formandens og bestyrelsesmedlemmernes vederlag.

Stk. 4. I dividende til aktionærerne udbetales 6 pct. p.a. Såfremt udbyttet i noget år ikke måtte nå den angivne størrelse, har aktionærerne ret til i de følgende år at oppebære et tilsvarende forøget udbytte.

Stk. 5. I tilfælde af selskabets opløsning har aktionærerne højst krav på indløsning af deres aktier til pari kurs samt til, foruden dividende for det løbende regnskabsår, at få udbetalt eventuel resterende dividende, jf. foran stk. 4. Om anvendelsen af den herefter tilbageværende selskabsformue tages bestemmelse på finansloven.

§ 4. Skatteministeren drager omsorg for fornødent tilsyn og kontrol med selskabets virksomhed og regnskab. Omkostningerne herved bæres af selskabet.

§ 5. Af indskudssummen skal

 • 1) mindst 45 pct. og højst 60 pct. anvendes til gevinster til vinderne i tipning, lotto og andre spil,
 • 2) mindst 45 pct. og højst 70 pct. anvendes til gevinster til vinderne i bookmakerspil.

Stk. 2. For væddemål med faste odds skal det årlige gennemsnit for gevinstandelen ligge inden for de i stk. 1 nævnte grænse. (* 2)

§ 6. Af de gevinster, der tilfalder vinderne, skal svares en afgift til statskassen på 15 pct., beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.

Stk. 2. Gevinsterne er fritaget for indkomstskat til stat og kommune.

§ 6 A. Af indskudssummen fraregnet indskud vedrørende bookmakerspil anvendes 9 pct. til følgende formål:

 • 1) indtil 1,4 pct. til den selvejende institution Team Danmark og Danmarks Olympiske Komite,
 • 2) 0,4 pct. til hestesporten og brevduesporten,
 • 3) indtil 0,8 pct. til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl.,
 • 4) 2 pct. til alment kulturelle formål,
 • 5) 1,2 pct. til fordeling mellem medlemsforeningerne af De Samvirkende Invalideorganisationer og eventuelle andre organisationer, der fungerer som interesseorganisationer for handicappede, kronisk syge m.v.,
 • 6) 0,7 pct. til andre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer,
 • 7) 1,1 pct. til øvrige landsdækkende almennyttige organisationer og
 • 8) 1,4 pct. til andre almennyttige formål m.v. (* 3)

Stk. 2. Kulturministeren træffer årligt bestemmelse om størrelsen af de beløb, som skal udbetales til de i stk. 1, nr. 1, nævnte modtagere. De dele af den maksimale ydelse, der ikke udbetales, overføres til kulturministerens midler til formål af almen kulturel karakter. Kulturministeren træffer med godkendelse af Folketingets Finansudvalg afgørelse om størrelsen af de beløb, der skal anvendes til de i stk. 1, nr. 2, nævnte formål. (* 3)

Stk. 3. Oplysningsforbundenes Fællesråd fordeler det beløb, der skal anvendes til det i stk. 1, nr. 3, nævnte formål efter retningslinier godkendt af undervisningsministeren. De dele af den maksimale ydelse, der ikke udbetales, overføres til alment kulturelle formål, jf. § 7, stk. 1, nr. 2. (* 3)

Stk. 4. Kulturministeren fordeler det beløb, der skal anvendes til det i stk. 1, nr. 4, nævnte formål, efter retningslinier godkendt af Folketingets Finansudvalg. (* 3)

Stk. 5. Finansministeren fordeler de i stk. 1, nr. 5, nævnte midler efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer. (* 3)

Stk. 6. Finansministeren fordeler efter de i bilaget nævnte regler de beløb, der skal anvendes til de i stk. 1, nr. 6 og 7, nævnte formål. Finansministeren træffer endvidere med godkendelse af Folketingets Finansudvalg afgørelse om størrelsen og fordelingen af de beløb, der skal anvendes efter stk. 1, nr. 8. (* 3)

Stk. 7. Beløb, der efter stk. 4, 5 og 6 ikke kommer til anvendelse i de enkelte år, henlægges til særlige fonde under vedkommende ministeriums bestyrelse. (* 3)

§ 6 B. (Ophævet). (* 3)

§ 6 C. (Ophævet). (* 3)

§ 7. Af det overskud, der fremkommer efter udredelsen af statsafgiften, gevinsterne, de i § 6 A nævnte beløb og udgifterne til administration, afskrivning, henlæggelser m.v. samt dividende, anvendes

 • 1) 63 pct. til idrætsformål,
 • 2) 11,1 pct. til alment kulturelle formål,
 • 3) 6,0 pct. til en lokale- og anlægsfond,
 • 4) 5,7 pct. til støtte af friluftslivet og
 • 5) 14,2 pct. til støtte af ungdomsformål. (* 3)

Stk. 2. Af det beløb, der efter stk. 1, nr. 1, skal anvendes til idrætsformål tilfalder 45 pct. Danmarks Idræts-Forbund, 21,5 pct. tilfalder De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger, 21,5 pct. tilfalder De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idræftsforeninger, og 5 pct. tilfalder Dansk Firmaidrætsforbund. (* 3)

Stk. 3. For det beløb, der efter stk. 1, nr. 1, skal tilfalde idræftsformål og hvorover der ikke er disponeret efter stk. 2, træffer kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg afgørelse om størrelsen af det beløb, der i det enkelte år skal anvendes, og om dette beløbs fordeling. (* 3)

Stk. 4. For det beløb, der efter stk. 1, nr. 2, skal anvendes til formål af kulturel karakter, træffer undervisningsministeren, for så vidt angår 2/7, og kulturministeren, for så vidt angår 5/7, med godkendelse af Folketingets Finansudvalg afgørelse om størrelsen af det beløb, der i det enkelte år skal anvendes, og om disse beløbs fordeling. (* 3)

Stk. 5. Det beløb, der efter stk. 1, nr. 3, tilfalde lokale- og anlægsfonden, fordeles af fondens bestyrelse. Bestyrelsen består af 3 medlemmer udpeget af Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund, 1 medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd og 3 medlemmer udpeget af kulturministeren. Kulturministeren udpeger formanden. En repræsentant for Kommunernes Landsforening tilknyttes bestyrelsen som tilforordnet. (* 3)

Stk. 6. For det beløb, som efter stk. 1, nr. 4, skal anvendes til støtte af friluftslivet, fordeles af Friluftsrådet. (* 3)

Stk. 7. For det beløb, der efter stk. 1, nr. 5, skal anvendes til støtte af ungdomsformål, fordeler Dansk Ungdoms Fællesråd støtten efter retningslinier godkendt af undervisningsministeren. Den del af beløbet, der ønskes tildelt Dansk Ungdoms Fællesråd selv, forelægges forinden undervisningsministeren til godkendelse. (* 3)

Stk. 8. Ved afgørelser efter stk. 4 skal vedkommende minister tilstræbe, at fordelingen sker med den størst mulige alsidighed inden for det angivne formål. (* 3)

Stk. 9. Beløb, der ikke kommer til anvendelse i de enkelte år, jf. stk. 3-4, henlægges til særlige fonds under vedkommende ministeriums bestyrelse. (* 3)

Stk. 10. De i stk. 2 og 6 nævnte beløbsmodtagere indsender årligt deres reviderede regnskab til henholdsvis Kulturministeriet og Miljøministeriet. Til brug for Rigsrevisionen kan indhentes yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang. (* 3)

§ 8. Selskabet er fritaget for at svare selskabsskatter til stat og kommune.

Stk. 2. Stiftelsesoverenskomst og vedtægter for selskabet samt de af dette udstedte aktier (interimsbeviser) kan udfærdiges på ustemplet papir.

§ 9. (Ophævet).

§ 10. Foranstaltning her i landet af væddemål efter denne lov af andre end bevillingshaveren samt formidling af deltagelse i udenlandske væddemål straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig når lovovertrædelsen har haft en særlig omfattende karakter, kan straffen stige til fængsel i 1 år. (* 2)

Stk. 2. Den, der deltager i et sådant ulovligt eller ulovligt formidlet væddemål, som omhandlet i stk. 1, straffes med bøde. (* 2)

Stk. 3. Det staten unddragne afgiftsbeløb, jf. § 1, bliver at erstatte.

Stk. 4. Formidling af deltagelse i væddemål eller lottospil i henhold til denne lov gennem erhvervsmæssig modtagelse af indskud af andre end de autoriserede forhandlere samt avertering herom er forbudt. (* 2)

Stk. 5. Afholdelse af spil, præmiekonkurrencer, bortlodning og lign. på grundlag af eller ved benyttelse af bevillingshaverens spillekuponer er forbudt for andre end bevillingshaveren. (* 2)

Stk. 6. Overtrædelse af bestemmelserne i stk. 4 og 5 straffes med bøde.

§ 11. Sager angående overtrædelse af denne lov behandles som politisager. For så vidt angår sager, der rejses i henhold til § 10, stk. 1, finder de i lov om rettens pleje kapitel 72-73 omhandlede retsmidler dog anvendelse i samme omfang som i sager, som det efter almindelige regler tilkommer statsadvokaten at forfølge.

§ 12. (Ophævet).

§ 13. Skatteministeren fastsætter de fornødne nærmere regler for lovens gennemførelse og bemyndiges til at afholde de dermed forbundne udgifter.

Stk. 2. Af de beløb, der afsættes til fordeling efter § 7, stk. 3-7, kan en del anvendes til ministeriernes administration af midlerne.

§ 14. Ud over hvad der følger af de foranstående bestemmelser, berøres lov nr. 73 af 30. marts 1895 om beskatning af spil ved væddeløb m.m. ikke af nærværende lov.

§ 15. (Ophævet).

§ 15 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder eller de kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. (* 1)

§ 16. Denne lov træder i kraft straks.

Skatteministeriet, den 27. juli 1993

Ole Stavad

/ O. Bådum

Bilag

Bilag til lov om visse spil, lotterier og væddemål

Retningslinier for fordeling af midler efter lovens § 6 A, stk. 1, nr. 6 og 7

1. Berettigede organisationer:

Følgende kriterier er gældende for godkendelse af tilskudsberettigede organisationer:

1.1. For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne skal en organisation eller en paraplyorganisation opfylde følgende:

- være formaliseret som en juridisk person

- have eksisteret i mindst to år (afsluttede, reviderede regnskaber)

- ifølge sin formålsparagraf være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte samt være hjemmehørende i Danmark

- opfylde et af følgende kriterier:

enten i de to senest afsluttede regnskabsår have gennemført en landsdækkende politigodkendt indsamling eller løbende have modtaget personlige gaver i medfør af godkendelse i henhold til ligningslovens § 8 A eller tilbagevendende have gennemført selvstændige ikkekommercielle aktiviteter i mindst 8 amter, dokumenteret ved programmer eller tilsvarende

- i senest afsluttede årsregnskab have en omsætning på mindst 25.000 kr. (reguleret som finanslovbevilling) se 2.3.1.

- for så vidt angår § 6 A, stk. 1, nr. 6, være:

- sygdomsbekæmpende, dvs. organisationer der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom og

- for så vidt angår § 6 A, stk. 1, nr. 7, tilhøre en af følgende kategorier:

- humanitære, dvs. organisationer, der arbejder med udviklings- og/ eller nødhjæpsprogrammer i udlandet

- sociale, dvs. organisationer, der ved rådgivning og vejledning eller anden form for hjælp yder støtte til løsning af sociale problemer og dermed supplerer den offentlige indsats på det sociale område

- kirkelige, dvs. organisationer med tilknytning til folkekirken, den romersk-katolske kirke og frikirkerne

- mellemfolkelige, dvs. organisationer, der arbejder for kendskab til og kontakt mellem forskellige folk, racer og lande

- almennyttige, dvs. organisationer, som ikke umiddelbart tilhører en af ovennævnte kategorier, men som udfører et i alment omdømme anerkendt uegennyttigt arbejde.

2. Betingelser for godkendelse:

2.1. Organisationer, der i henhold til de i 1.1 nævnte betingelser anser sig for berettiget til at modtage tilskud, kan rekvirere ansøgningsmateriale.

Organisationen skal indsende sine vedtægter samt godkendte regnskaber for de to senest afsluttede regnskabsår til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning. Disse skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor (se dog 2.2.).

Endvidere skal indsendes de to sidste årsberetninger eller, hvor en sådan ikke foreligger, en kortfattet beretning, hvori der redegøres for organisationens virksomhed eller dokumentation af, at organisationen opfylder kriterierne i 1.1.

Bilagt beretningen skal findes en kopi af anmeldelse til politiet af offentlig indsamling, som har fundet sted i de to senest afsluttede regnskabsår, samt anerkendelsesskrivelse fra vedkommende politimyndighed. Hvor indsamlingsaktiviteten har været af en karakter, der ikke kræver skriftlig godkendelse fra en politimyndighed, redegøres der kort for indsamlingens omfang bilagt promotionmateriale og lign.

Har organisationen ikke gennemført en landsdækkende indsamling, skal der fremsendes dokumentation for ikkekommercielle aktiviteter i mindst 8 amter. Programmer med tydelig angivelse af aktiviteternes indhold samt kort beskrivelse af de gennemførte aktiviteter skal vedlægges.

2.2. Organisationen udfylder et skema til opgørelse af organisationens omsætning samt privat indsamlede midler i de to senest afsluttede regnskabsår. Skemaet skal undertegnes af organisationens revisor, som indestår for oplysningernes rigtighed, samt af den ansvarlige ledelse. Såfremt organisationens revisor ikke er registreret eller statsautoriseret, skal der endvidere foreligge attestation fra en statsautoriseret eller registreret revisor.

For Dansk Flygtningehjælp, som foretager en landsdækkende indsamling hvert 5. år, kan senest afholdte landsindsamling medtages med 20 pct., som tillægges organisationens gennemsnitlige tal for privat indsamlede midler i de to senest afsluttede regnskabsår.

2.2.1. I opgørelsen af privat indsamlede midler må ikke indgå midler modtaget fra stat, amter, kommuner eller offentlige institutioner i øvrigt som f.eks. bevillinger i henhold til lovgivning, tilskud fra Dansk Tipstjeneste A/S, totalisator- og brevduespil, Momsfonden eller andre offentlige fonde.

2.2.2. Endvidere må tilskud modtaget fra EF og tilsvarende internationale organisationer heller ikke indgå. Modtagne overskudsandele fra spil afholdt i Danmarks Radio, TV 2 m.v. kan heller ikke indregnes heri.

2.3. I skemaet anføres følgende oplysninger:

2.3.1. Omsænting, defineret som summen af samtlige driftsindtægter, der fremgår af årsregnskaberne.

2.3.2. Overskud ved myndighedsgodkendte indsamlinger, f.eks. lotterier, tombolaer, kollekter og lign. Underskud sættes til nul.

2.3.3. Medlemskontingenter, abonnementsindtægter og bidrag fra såvel private enkeltpersoner som private fonde, legater, stiftelser og lign.

2.3.4. Indtægt ved arv fra boer opgjort som den i årsregnskabet indtægtsførte arv med fradrag af skifteafgift, skifteomkostninger og arveafgift.

2.3.5. Overskud ved arrangementer samt ved salg af handelsartikler som f.eks. julekort, julehæfter, postkort, bøger, blade, posters, plakater, aktivitetsmateriale, annoncer og lign.

2.3.6. Bidrag, tilskud og donationer, den pågældende organisation har ydet/modtaget til/fra andre private organisationer.

Såfremt organisationen som sådan ikke er en organisation alene til fordel for de under 1.1. nævnte kategorier, men også arbejder ud fra kommercielle interesser, skal ovennævnte oplysninger kun vedrøre den del af organisationens virksomhed, der har de formål, der nævnes under afsnit 1.1.

3. Fordelingsprincip:

3.1. Puljerne, der udgøres af henholdsvis 0,7 pct. og 1,1 pct. af Dansk Tipstjeneste A/S' omsætning i det nærmest foregående kalenderår, fordeles en gang om året via en todeling af puljerne til de godkendte organisationer. Fordeling sker dog første gang på grundlag af omsætningen i perioden 1. juli-31. december 1993.

33 pct. fordeles efter organisationernes størrelse, udtrykt ved omsætningen, anført i henhold til 2.3.1., og 67 pct. fordeles efter egenfinansiering, udtrykt ved privat indsamlede midler, dvs. summen af de i henhold til 2.3.2.-2.3.6. anførte beløb.

3.2. Ved fordelingen af de 33 pct. skal der foreligge oplysninger om:

3.2.1. Antallet af godkendte organisationer.

3.2.2. Omsætningen i hver enkelt af disse organisationer.

Herefter beregnes:

3.2.3. Hvor meget 33 pct. udgør beløbsmæssigt af det samlede overskud til fordeling.

3.2.4. Hvor mange mindre organisationer der kan modtage 40 pct. af omsætningen, idet alle de større organisationer også skal have tildelt 40 pct., ikke af omsætningen, men af et beregnet omsætningsmaksimum, hvis størrelse afhænger af det totale til rådighed værende beløb.

3.3. Ved endelig fordeling af de 67 pct. skal der foreligge oplysninger om:

3.3.1. Antallet af godkendte organisationer.

3.3.2. Det godkendte indsamlingsbeløb i hver enkelt af disse organisationer.

3.3.3. Hvor meget der maksimalt kan tildeles en organisation, forstået som summen af tildelingsbeløbet af de 33 pct. og de 67 pct. Dette beløb fastsættes af Finansministeren.

Herefter beregnes:

3.3.4. Fordelingsbeløbet til den største organisation. Dette beløb fremkommer ved fra det i 3.3.3. fastlagte beløb at trække det beløb, der blev tildelt ved fordelingen af de 33 pct.

3.3.5. Hvor stor en procentdel de godkendte organisationer kan modtage af eget indsamlingsbeløb under hensyntagen til det i 3.3.3. nævnte beløb, samt at den samlede tildeling netop udgør det til rådighed værende beløb.

Samtlige organisationer modtager en procentdel af deres indsamlingsbeløb. Denne procentdel er ens for alle, undtagen den eller de største organisationer, der når det samlede tilskudsloft.

3.4. Den totale tildeling til hver enkelt organisation beregnes således ved at sammenlægge beløbet pr. organisation, fremkommet ved beregningerne anført i pkt. 3.2.4. og pkt. 3.3.5.

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 59 af 7. februar 1990, § 31 (indsættelse af § 15 A) trådte i kraft 1. april 1990.

(* 2) Lov nr. 345 af 14. maj 1992 (ændring af lovens titel, § 1, stk. 1 og stk. 3, § 2, stk. 1, § 5, § 10, stk. 1, stk. 2, stk. 4 og stk. 5, indsættelse af § 1, stk. 2 og ophævelse af § 1 A) trådte i kraft den 1. juli 1992.

(* 3) Lov nr. 349 af 9. juni 1993 (ændring af § 1, stk. 1, § 3, stk. 1 og stk. 2, § 6 A, § 7, § 13, stk. 2, ophævelse af § 6 B og § 6 C) trådte i kraft den 1. juli 1993.