Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v.

(Aktieafgiftsloven)

Herved bekendtgøres lov nr. 228 af 22. april 1987 om afgift ved overdragelse af aktier m.v. med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 59 af 7. februar 1990, § 7 i lov nr. 255 af 25. april 1990, lov nr. 285 af 8. maj 1991 og § 1 i lov nr. 422 af 25. juni 1993. Lovbekendtgørelsen gælder først fuldt ud fra den 1. januar 1995, jf. note 4.


Kapitel 1

Afgiftspligten

§ 1. Ved salg eller bytte af danske eller udenlandske aktier, omsættelige andelsbeviser, investeringsforeningsbeviser og lignende værdipapirer skal der betales afgift til staten efter reglerne i denne lov.

Stk. 2. Afgiften betales også ved overdragelse af tegningsretter, aktieretter og interimsbeviser vedrørende de i stk. 1 nævnte værdipapirer.

§ 2. Afgiftspligten indtræder på tidspunktet for aftalen om overdragelse af aktien m.v.

Stk. 2. Overdragelse af aktien m.v. er afgiftspligtig, når den ene af parterne eller begge parter er hjemmehørende her i landet.

§ 3. Afgiften udgør 0,50 pct. af de overdragne værdipapirers samlede kursværdi.

§ 4. (* 3) Afgift betales ikke

 • 1) når overdrageren er fondshandler, jf. stk. 3,
 • 2) ved den første overdragelse fra udstederen til første erhverver,
 • 3) når aktier m.v. ombyttes hos udstederen med nye af tilsvarende art og værdi,
 • 4) når der ved sammenslutning og omdannelse af selskaber m.v., jf. stempellovens § 53, stk. 5, overdrages aktier m.v. (* 2), eller
 • 5) når en her i landet hjemmehørende part køber aktier m.v. af en i udlandet hjemmehørende part.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, betales der afgift efter reglen i § 3 ved overdragelse af aktier m.v., som tilhører et pengeinstitut, men er udskilt fra de øvrige værdipapirer tilhørende pengeinstituttet som led i en ordning, der er omfattet af reglerne i pensionsbeskatningsloven.

Stk. 3. Ved fondshandler forstås i denne lov Danmarks Nationalbank, her i landet hjemmehørende børsmæglerselskaber, pengeinstitutter og kreditinstitutter med særlig tilladelse.

Kapitel 2

Betaling af afgiften m.v.

§ 5. (* 3) Hvis den ene part er fondshandler, indbetales afgiften af denne part. Hvis ingen af parterne er fondshandler, indbetales afgiften af overdrageren.

Stk. 2. Ved bytte indbetaler hver af parterne afgift af de aktier m.v., der overdrages af den pågældende.

Stk. 3. Hvis aftalen om overdragelse indgås gennem mellemhandler, påhviler det mellemhandleren at indbetale afgiften.

Stk. 4. Den af parterne, som ikke skal indbetale afgiften, hæfter også for betaling af afgiften med tillæg af renter efter § 6, stk. 3.

§ 6. Fondshandlere beregner afgiften for de i løbet af måneden foretagne overdragelser. Afgiften indbetales inden den 15. i den følgende måned. Samtidig med indbetaling af afgiften indsendes opgørelse over de i den pågældende måned indgåede aftaler om overdragelse af aktier m.v.

Stk. 2. Hvis ingen af parterne er fondshandler, skal den, som indbetalingspligten efter § 5, stk. 1-3, påhviler, senest 4 uger efter aftalens indgåelse indsende anmeldelse om overdragelsen. Afgiftsbeløbet indbetales samtidig med indsendelse af anmeldelsen.

Stk. 3. Indbetales afgiften ikke rettidigt, skal der betales en rente på 1 pct. for hver påbegyndt måned fra aftalens indgåelse.

Stk. 4. Indbetaling af afgift og indsendelse af opgørelse samt af anmeldelse som nævnt i stk. 1 og 2 skal ske til Told- og Skattestyrelsen.

§ 7. (* 3) Told- og Skattestyrelsen kan pålægge en indbetalingspligtig efter § 5, stk. 1-3, den, der erhverver aktier m.v. af en i udlandet hjemmehørende part, eller den, der hæfter efter § 5, stk. 4, inden en nærmere angiven frist at give de oplysninger, som direktoratet har brug for til at fastslå, om afgiftspligt er indtrådt, eller for at beregne afgiften.

Stk. 2. Indsendes opgørelse eller anmeldelse efter § 6 eller oplysningerne efter stk. 1 ikke rettidigt, kan Told- og Skattestyrelsen pålægge den, der skal foretage indsendelse af opgørelse eller anmeldelse eller afgive oplysninger, daglige bøder, indtil pligten opfyldes.

§ 8. Told- og Skattestyrelsen kontrollerer opgørelserne, anmeldelserne og afgiftsberegningerne efter § 6. Er afgiftsberegningen ikke korrekt, ændres den af Told- og Skattestyrelsen.

Stk. 2. Hvis Told- og Skattestyrelsen bliver bekendt med, at der ikke rettidigt er indsendt opgørelse eller anmeldelse, foretages afgiftsberegningen af Told- og Skattestyrelsen, jf. § 7.

Stk. 3. Det skyldige afgiftsbeløb efter stk. 1 eller 2 skal med påløbne renter indsendes til Told- og Skattestyrelsen inden 8 dage efter, at den pågældende har modtaget meddelelse om Told- og Skattestyrelsens beregning. Et eventuelt for meget indbetalt afgiftsbeløb tilbagebetales samtidig med meddelelsen til den indbetalingspligtige.

Stk. 4. Told- og Skattestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 3

Straffebestemmelser

§ 9. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
 • 2) undlader at indgive opgørelse eller anmeldelse efter § 6 eller § 14 eller
 • 3) undlader at indbetale afgiften rettidigt.

Stk. 2. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 10. (* 1) Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder reglerne i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 11. Når sager om de i § 9 nævnte overtrædelser indbringes for domstolene, behandles de som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

Kapitel 4

Andre bestemmelser

§ 12. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler om lovens administration, herunder:

 • 1) forskrifter for, hvilke oplysninger der skal meddeles i de i § 6, stk. 1 og 2, nævnte opgørelser og anmeldelser, samt den form i hvilken disse oplysninger skal gives,
 • 2) forskrifter for afgiftens betaling, jf. § 6, herunder for dokumentation for indbetalingen,
 • 3) forskrifter for, hvilke oplysninger der skal meddeles Told- og Skattestyrelsen efter reglen i § 7, stk. 1.

Stk. 2. I regler, der er udfærdiget efter stk. 1, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne. § 11 finder tilsvarende anvendelse.

§ 12 A. (* 1) Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsæte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. (* 1)

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 13. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for overdragelser, der finder sted den 1. juni 1987 eller senere.

Stk. 2. Med virkning fra 1. juni 1987 ophæves lov nr. 313 af 20. december 1915 om en særlig stempelafgift ved overdragelse af offentlige værdipapirer (børsstempelafgiftsloven).

Stk. 3. Lovens regler om fondshandlere gælder også for fondsbørsvekselerere, indtil § 16, stk. 1, i lov om Københavns Fondsbørs, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af16. januar 1984, bliver ophævet.

§ 14. Pengeinstitutter, kreditinstitutter med særlig tilladelse, børsmæglerselskaber og fondsbørsvekselerere skal efter regler, der fastsættes af skatteministeren, udarbejde en opgørelse over kursværdien pr. 31. maj 1987 af beholdningen af de i § 1 nævnte værdipapirer. De i § 4, stk. 2, nævnte værdipapirer holdes uden for opgørelsen.

Stk. 2. Opgørelsen skal senest den 1. august 1987 indsendes til Told- og Skattestyrelsen.

Stk. 3. Pengeinstitutter, kreditinstitutter med særlig tilladelse, børsmæglerselskaber og fondsbørsvekselerere skal efter regler, der fastsættes af skatteministeren, senest den 30. november 1987 betale en afgift på 1 pct. af den i henhold til stk. 1 opgjorte kursværdi, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. De afgiftspligtige kan undlade betaling af afgiften efter stk. 3 for ikke-børsnoterede aktier i selskaber, der som led i virksomheden ejes af en eller flere af de nævnte afgiftspligtige. Afgift skal i disse tilfælde betales ved den første overdragelse af aktierne med 1 pct. af kursværdien på dette tidspunkt. Reglerne i 1. og 2. pkt. gælder også for fondsbørsvekselereres ikke-børsnoterede aktier i børsmæglerselskaber og i kreditinstitutter med særlig tilladelse, selv om andre end afgiftspligtige efter stk. 1 også ejer aktier i de pågældende børsmæglerselskaber og kreditinstitutter. Skatteministeren kan fastsætte regler om betaling af afgiften, herunder regler om udskillelse af de aktier, der er omfattet af bestemmelsen.

Stk. 5. Kapitel 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse for betaling af afgift efter denne bestemmelse.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 8. september 1993

Ole Stavad

/ K. Hoffritz

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 59 af 7. februar 1990 (klageafkortning) trådte i kraft den 1. april 1990.

(* 2) Lov nr. 255 af 25. april 1990 (realkreditinstitutters omdannelse til aktieselskaber og fusion af fonde m.v.)

(* 3) Lov nr. 285 af 8. maj 1991 (afgiftsfritagelse ved aktiekøb i udlandet) trådte i kraft den 10. maj 1991.

(* 4) Lov nr. 422 af 25. juni 1993 (halvering af aktieafgiften og ophævelse af kapitaltilførselsafgiften) trådte i kraft den 27. juni 1993. Indtil den 1. januar 1995 udgør aktieafgiften 1 pct.