Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger (* 1)

    Herved bekendtgøres lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 22. oktober 1992, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 186 af 14. april 1993, § 16 i lov nr. 421 af 25. juni 1993, § 2 i lov nr. 299 af 27. april 1994 og § 15 i lov nr. 374 af 18. maj 1994.


     § 1. I denne lov forstås ved investeringsforeninger sådanne foreninger, der henvender sig til større kredse af befolkningen, og som alene har til formål at anbringe medlemmernes midler i værdipapirer. Hvis en forening udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, omfattes den dog ikke af loven.

     § 2. Medlemmer af en investeringsforening skal ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst medregne deres andel af:

  • 1) indtjente renter og udbytter,
  • 2) (* 2) erhvervede eller skattepligtige gevinster og tab som omhandlet i kursgevinstloven og
  • 3) (* 3) realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse, realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 a, realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 d nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse samt realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 4 nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse.

     Stk. 2. Ved indkomstopgørelsen skal medregnes de i stk. 1 nævnte beløb, som foreningen har indvundet i det regnskabsår, der falder sammen med eller udløber i medlemmets indkomstår.

     § 3. (* 4) (* 5) Ud over de i § 2 omhandlede beløb skal medlemmerne af en investeringsforening i det i stk. 2-14 angivne omfang ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst medregne fortjeneste eller tab, der tilskrives eller fraskrives deres indestående i foreningen som hidrørende fra foreningens aktier, obligationer, pantebreve og lignende værdipapirer. For skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, der ikke omfattes af kursgevinstlovens § 3, gælder dette dog ikke for så vidt angår fordringer i danske kroner, der opfylder mindsterentekravet i kursgevinstlovens § 7. Tilskrivninger eller fraskrivninger på medlemmernes indestående i foreningen anses for at hidrøre fra nettogevinster på fordringer i fremmed valuta, fordringer i danske kroner, som ikke opfylder mindsterentekravet, samt kontrakter som omhandlet i kursgevinstlovens §§ 8 C-8 F forud for kursgevinster på fordringer i danske kroner, der opfylder mindsterentekravet. Det er uden betydning for beskatningen, om fortjeneste eller tab skyldes kursændringer på beholdningen af værdipapirer eller er fremkommet ved afståelse af værdipapirer.

     Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede fortjenester eller tab skal af medlemmet først medregnes ved indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvori han hæver af sit indestående, og kun i det omfang, hvori de vedrører den del af hans indskud, der hæves.

     Stk. 3. Når et medlem hæver af sit indestående i en investeringsforening, betragtes de først indskudte beløb med tilskrivning eller fraskrivning som følge af fortjeneste eller tab på værdipapirer som først hævet.

     Stk. 4. (* 6) Hvis et medlem helt eller delvis hæver sit indskud i en investeringsforening, før der er forløbet 3 år regnet fra indskuddets foretagelse, skal de i stk. 1 omhandlede fortjenester og tab fuldt ud medregnes ved opgørelsen af medlemmets skattepligtige almindelige indkomst. For så vidt angår tab finder bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, 2.-5. pkt., dog tilsvarende anvendelse.

     Stk. 5. (* 7) Hvis et medlem helt eller delvis hæver sit indskud på et tidspunkt, hvor der er forløbet tre år eller mere regnet fra indskuddets foretagelse, skal de i stk. 1 omhandlede fortjenester medregnes fuldt ud ved opgørelsen af medlemmets skattepligtige almindelige indkomst. For så vidt angår tab finder bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, 2.-5. pkt., tilsvarende anvendelse.

     Stk. 6. (* 8) (* 9) (* 11) Stk. 5 finder ikke anvendelse på skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b, eller fondsbeskatningsloven i det omfang fortjenesten og tabet hidrører fra aktier m.v. Dette gælder dog ikke fortjeneste eller tab, der hidrører fra afståelse af aktier som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 a og investeringsbeviser som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 d. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis indskuddet må anses for foretaget som led i den skattepligtiges næring.

     Stk. 7. (* 9) (* 10) (* 11) Skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b eller fondsbeskatningsloven kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage tab på fordringer som omhandlet i kursgevinstloven, dog ikke konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, ved hævning af indskud som omhandlet i stk. 1. Tab anses for at hidrøre fra fordringer i fremmed valuta, fordringer i danske kroner, som ikke opfylder mindsterentekravet, samt kontrakter som omhandlet i kursgevinstlovens §§ 8 C-8 F forud for tab på fordringer i danske kroner, der opfylder mindsterentekravet.

     Stk. 8. (* 10) (* 11) Skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage tab på fordringer i fremmed valuta som omhandlet i kursgevinstlovens § 6 ved hævning af indskud som omhandlet i stk. 1.

     Stk. 9. (* 12) (* 13) Ved et medlems hele eller delvise hævning af sit indskud i en investeringsforening medregnes de i stk. 1 omhandlede fortjenester, som ikke er omfattet af § 2, ved opgørelsen af medlemmets skattepligtige almindelige indkomst, i det omfang indskuddet er foretaget for lånte midler og investeringsforeningen i det væsentlige må antages at indtjene overskud eller anden værditilvækst ved finansiering eller investering under sådanne omstændigheder, at foreningens overskud eller værditilvækst over en periode med stor sikkerhed kan opgøres på forhånd. Stk. 4-8 finder ikke anvendelse på fortjenester, som omfattes af 1. pkt.

     Stk. 10. (* 12) (* 13) Indskud for lånte midler efter stk. 9 anses at foreligge, hvis den skattepligtige i forbindelse med indskuddet har optaget lån, der står i åbenbart misforhold til det kapitalbehov, som den skattepligtiges øvrige virksomhed eller privatforbrug betinger, eller hvis sammenhængen mellem indskud og lånoptagelse klart fremgår af omstændighederne ved indskuddet. Opnåelse af usædvanlig kredit ligestilles med lånoptagelse.

     Stk. 11. (* 12) (* 13) Stk. 9 finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige godtgør, at de fradragsberettigede udgifter vedrørende det pågældende lån kun i forholdsvis uvæsentligt omfang overstiger de skattepligtige fortjenester fra det pågældende indskud. Stk. 9 finder endvidere ikke anvendelse, hvis den skattepligtige godtgør, at fortjenesten fra det pågældende indskud uden beskatning efter stk. 9 ikke overstiger de samlede udgifter vedrørende lånet og indskuddet.

     Stk. 12. (* 12) (* 13) Imod den skattepligtiges påstand kan beskatning efter stk. 9 kun gennemføres efter Ligningsrådets nærmere bestemmelse.

     Stk. 13. (* 14) Indskyder et medlem helt eller delvis sit indestående i en investeringsforening i en rateopsparing i pensionsøjemed eller i en opsparing i pensionsøjemed, der er omfattet af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., sidestillet det med hævning. Udlodning af et indestående i en investeringsforening fra en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed som nævnt i 1. pkt. sidestilles med indskud.

     Stk. 14. (* 15) Beløb, der er tilskrevet eller fraskrevet medlemmernes indestående, og som vedrører tiden forud for 1. januar 1962, omfattes ikke af bestemmelserne i stk. 1.

     § 4. Skatteministeren kan efter indhentet erklæring fra Ligningsrådet fastsætte særlige regler for opgørelsen af den del af medlemmernes særlige indkomst eller almindelige indkomst, der hidrører fra foreningens værdipapirer.

     § 5. (Ophævet).

Skatteministeriet, den 1. august 1994

Ole Stavad

    / Kirsten Hvelplund

Officielle noter

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om

ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser som følger af § 3 i lov nr.

186 af 14. april 1993, § 16 i lov nr. 421 af 25. juni 1993, § 2 i lov

nr. 299 af 27. april 1994 og § 15 i lov nr. 374 af 18. maj 1994.

Bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for

tidligere ændringer i lov om beskatning af medlemmer af

investeringsforeninger er kun medtaget i det omfang, de skønnes at

have betydning.

(* 2) § 2, stk. 1, nr. 2, er ændret ved § 16 i lov nr. 421 af 25.

juni 1993. Bestemmelsen er senere ændret ved § 2 i lov nr. 299 af 27.

april 1994. Bestemmelsen har i den her anførte affattelse virkning

fra den 19. januar 1994. Dog har ophævelsen af kravet om medregning

af urealiserede kursgevinster og -tab efter kursgevinstlovens §§ 6, 7

og 8C-F virkning fra og med 19. maj 1993, jf. § 9, stk. 2, i lov nr.

299 af 27. april 1994.

(* 3) § 2, stk. 1, nr. 3, er ændret ved § 16 i lov nr. 421 af 25.

juni 1993. Denne ændring har virkning fra den 19. maj 1993, jf. § 19,

stk. 1, i lov nr. 421 af 25. juni 1993. § 2, stk. 1, nr. 3, er atter

ændret ved § 2 i lov nr. 299 af 27. april 1994. Bestemmelsen har i

den her anførte affattelse virkning fra den 19. januar 1994, jf. § 9,

stk. 2, i lov nr. 299 af 27. april 1994.

(* 4) I § 3, stk. 1, 1. pkt., er foretaget en konsekvensændring som

følge af de ved § 3 i lov nr. 186 af 14. april 1993, § 16 i lov nr.

421 af 25. juni 1993 samt de ved § 2 i lov nr. 299 af 27. april 1994

indsatte nye stykker i § 3. Bestemmelsen har i den her anførte

affattelse virkning fra den 19. januar 1994, jf. § 9, stk. 2, i lov

nr. 299 af 27. april 1994.

(* 5) § 3, stk. 1, 2. pkt., er indsat ved § 2 i lov nr. 299 af 27.

april 1994. Bestemmelsen har i den her anførte affattelse virkning

fra den 19. januar 1994, jf. § 9, stk. 2, i lov nr. 299 af 27. januar

1994.

(* 6) § 3, stk. 4, 2. pkt., er ændret ved § 2 i lov nr. 299 af 27.

april 1994. Bestemmelsen har i den her anførte affattelse virkning

fra den 19. januar 1994, jf. § 9, stk. 2, i lov nr. 299 af 27. januar

1994.

(* 7) § 3, stk. 5, er indsat ved § 16 i lov nr. 421 af 25. juni 1993.

Bestemmelsen har virkning fra den 19. maj 1993, jf. § 19, stk. 1, i

lov nr. 421 af 25. juni 1993. § 3, stk. 5, er ændret ved § 2 i lov

nr. 299 af 27. april 1994. Bestemmelsen har i den her anførte

affattelse virkning fra den 19. januar 1994, jf. § 9, stk. 2, i

lov nr. 299 af 27. april 1994.

(* 8) § 3, stk. 6, er indsat ved § 16 i lov nr. 421 af 25. juni 1993.

Bestemmelsen har virkning fra den 19. maj 1993, jf. § 19, stk. 1, i

lov nr. 421 af 25. juni 1993. § 3, stk. 6, er ændret ved § 2 i lov

nr. 299 af 27. april 1994. Bestemmelsen har i den her anførte

affattelse virkning fra den 19. januar 1994, jf. § 9, stk. 2, i

lov nr. 299 af 27. januar 1994.

(* 9) § 3, stk. 6, 1. pkt., og stk. 7, 1. pkt., er ændret ved § 15 i

lov nr. 374 af 18. maj 1994. Henvisningen til »selskabsskattelovens §

1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-5 b, og stk. 2, 1. pkt.«, er som konsekvens

af de ved loven foretagne ændringer i selskabsskatteloven ændret til

»selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b,». For

selskaber og foreninger, hvis indkomstår 1994 påbegyndes den 27.

oktober 1993 eller senere har § 15 virkning fra og med indkomståret

1994. For selskaber og foreninger, hvis indkomstår 1994 er påbegyndt

før den 27. oktober 1993, har § 15 virkning fra og med indkomståret

1995. Jf. § 17, stk. 2, i lov nr. 374 af 18. maj 1993.

(* 10) § 3, stk. 7 og 8, er indsat ved § 2 i lov nr. 299 af 27. april

1994. Bestemmelserne har virkning fra den 19. januar 1994, jf. § 9,

stk. 2, i lov nr. 299 af 27. april 1994.

(* 11) § 9, stk. 3 og 4, i lov nr. 299 af 27. april 1994 indeholder

følgende bestemmelser:

»Stk. 3. Skattepligtige, som efter det under § 2, nr. 7, affattede §

3, stk. 6, i lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger

skal medregne fortjeneste ved hævning af indskud ved opgørelsen af

den skattepligtige indkomst, kan anvende indskuddets handelsværdi den

19. januar 1994 i stedet for anskaffelsessummen, hvis en eventuel

fortjeneste ved hævning af indskuddet den 18. januar 1994 ikke skulle

medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for skattepligtige, som

efter de under § 2, nr. 8, indsatte § 3, stk. 7 og 8, i lov om

beskatning af medlemmer af investeringsforeninger kan fradrage tab.

Anskaffelsessummen til brug ved opgørelse af fortjeneste eller tab

ved en hævning af indskud kan dog ikke udgøre et højere beløb end

indskuddets handelsværdi den 19. januar 1994 eller dets handelsværdi

på tidspunktet for hævningen.«

(* 12) Som konsekvens af indsættelsen af stk. 5-8, bliver de

hidtidige stk. 5-8 til stk. 9-12.

(* 13) Bestemmelserne i § 3, stk. 9-12 har virkning for fortjenester,

der tilskrives medlemmernes indestående den 16. juni 1992 eller

senere. I tilfælde, hvor sammenhængen mellem indskud og låneoptagelse

ikke klart fremgår af omstændighederne ved indskuddet, har

bestemmelserne i stk. 9-12 dog alene virkning for indskud, som

foretages den 16. juni 1992 eller senere, jf. § 11, stk. 17, i lov

nr. 491 af 24. juni 1992 som affattet ved § 18 i lov nr. 421 af 25.

juni 1993.

(* 14) Bestemmelsen i § 3, stk. 13, er indsat som stk. 9 ved lov nr.

186 af 14. april 1993. Bestemmelsen har virkning fra den 1. januar

1993, jf. § 4 i lov nr. 186 af 14. april 1993.

(* 15) Som konsekvens af indsættelsen af stk. 5-8 og stk. 13

(oprindelig stk. 9) bliver stk. 9 til stk. 14.