Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger(* 1)

Herved bekendtgøres lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 1. august 1994, med de ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 90 af 8. februar 1995 og § 8 i lov nr. 313 af 17. maj 1995.


§ 1. I denne lov forstås ved investeringsforeninger sådanne

foreninger, der henvender sig til større kredse af befolkningen, og

som alene har til formål at anbringe medlemmernes midler i

værdipapirer. Hvis en forening udsteder omsættelige beviser for

medlemmernes indskud, omfattes den dog ikke af loven.

§ 2. Medlemmer af en investeringsforening skal ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst medregne deres andel af:

  • 1) indtjente renter og udbytter,
  • 2) erhvervede eller skattepligtige gevinster og tab som omhandlet i kursgevinstloven og
  • 3) realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse, realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 a, realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 d nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse samt realiserede fortjenester som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 4 nedsat med eventuelle tab efter samme bestemmelse.

Stk. 2. Ved indkomstopgørelsen skal medregnes de i stk. 1 nævnte beløb, som foreningen har indvundet i det regnskabsår, der falder sammen med eller udløber i medlemmets indkomstår.

§ 3. (* 2) Ud over de i § 2 omhandlede beløb skal medlemmerne af en investeringsforening i det i stk. 2-14 angivne omfang ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst medregne fortjeneste eller tab, der tilskrives eller fraskrives deres indestående i foreningen som hidrørende fra foreningens aktier, obligationer, pantebreve og lignende værdipapirer. Det er uden betydning for beskatningen, om fortjeneste eller tab skyldes kursændringer på beholdningen af værdipapirer eller er fremkommet ved afståelse af værdipapirer. For skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, der ikke omfattes af kursgevinstlovens § 3, gælder dette dog ikke for så vidt angår fordringer i danske kroner, der opfylder mindsterentekravet i kursgevinstlovens § 7. Tilskrivninger eller fraskrivninger på medlemmernes indestående i foreningen anses for at hidrøre fra nettogevinster på fordringer i fremmed valuta, fordringer i danske kroner, som ikke opfylder mindsterentekravet, samt kontrakter som omhandlet i kursgevinstlovens §§ 8 C-8 F forud for kursgevinster på fordringer i danske kroner, der opfylder mindsterentekravet.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede fortjenester eller tab skal af medlemmet først medregnes ved indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvori han hæver af sit indestående, og kun i det omfang, hvori de vedrører den del af hans indskud, der hæves.

Stk. 3. Når et medlem hæver af sit indestående i en investeringsforening, betragtes de først indskudte beløb med tilskrivning eller fraskrivning som følge af fortjeneste eller tab på værdipapirer som først hævet.

Stk. 4. Hvis et medlem helt eller delvis hæver sit indskud i en investeringsforening, før der er forløbet 3 år regnet fra indskuddets foretagelse, skal de i stk. 1 omhandlede fortjenester og tab fuldt ud medregnes ved opgørelsen af medlemmets skattepligtige almindelige indkomst. For så vidt angår tab finder bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, 2.-5. pkt., dog tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Hvis et medlem helt eller delvis hæver sit indskud på et tidspunkt, hvor der er forløbet tre år eller mere regnet fra indskuddets foretagelse, skal de i stk. 1 omhandlede fortjenester medregnes fuldt ud ved opgørelsen af medlemmets skattepligtige almindelige indkomst. For så vidt angår tab finder bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2, 2.-5. pkt., tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. (* 3)(* 4)(* 5) Stk. 5 finder ikke anvendelse på skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-5 b, eller fondsbeskatningsloven i det omfang fortjenesten og tabet hidrører fra aktier m.v. Dette gælder dog ikke fortjeneste eller tab, der hidrører fra afståelse af aktier som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 a og investeringsbeviser som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 2 d. 1. pkt. finder ikke anvendelse, hvis indskuddet må anses for foretaget som led i den skattepligtiges næring.

Stk. 7. (* 3)(* 4)(* 5) Skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-5 b eller fondsbeskatningsloven kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage tab på fordringer som omhandlet i kursgevinstloven, dog ikke konvertible obligationer og retten til at tegne sådanne, ved hævning af indskud som omhandlet i stk. 1. Tab anses for at hidrøre fra fordringer i fremmed valuta, fordringer i danske kroner, som ikke opfylder mindsterentekravet, samt kontrakter som omhandlet i kursgevinstlovens §§ 8 C-8 F forud for tab på fordringer i danske kroner, der opfylder mindsterentekravet.

Stk. 8. (* 5) Skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage tab på fordringer i fremmed valuta som omhandlet i kursgevinstlovens § 6 ved hævning af indskud som omhandlet i stk. 1.

Stk. 9. (* 6) Ved et medlems hele eller delvise hævning af sit indskud i en investeringsforening medregnes de i stk. 1 omhandlede fortjenester, som ikke er omfattet af § 2, ved opgørelsen af medlemmets skattepligtige almindelige indkomst, i det omfang indskuddet er foretaget for lånte midler og investeringsforeningen i det væsentlige må antages at indtjene overskud eller anden værditilvækst ved finansiering eller investering under sådanne omstændigheder, at foreningens overskud eller værditilvækst over en periode med stor sikkerhed kan opgøres på forhånd. Stk. 4-8 finder ikke anvendelse på fortjenester, som omfattes af 1. pkt.

Stk. 10. (* 6) Indskud for lånte midler efter stk. 9 anses at foreligge, hvis den skattepligtige i forbindelse med indskuddet har optaget lån, der står i åbenbart misforhold til det kapitalbehov, som den skattepligtiges øvrige virksomhed eller privatforbrug betinger, eller hvis sammenhængen mellem indskud og lånoptagelse klart fremgår af omstændighederne ved indskuddet. Opnåelse af usædvanlig kredit ligestilles med lånoptagelse.

Stk. 11. (* 6) Stk. 9 finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige godtgør, at de fradragsberettigede udgifter vedrørende det pågældende lån kun i forholdsvis uvæsentligt omfang overstiger de skattepligtige fortjenester fra det pågældende indskud. Stk. 9 finder endvidere ikke anvendelse, hvis den skattepligtige godtgør, at fortjenesten fra det pågældende indskud uden beskatning efter stk. 9 ikke overstiger de samlede udgifter vedrørende lånet og indskuddet.

Stk. 12. (* 6) Imod den skattepligtiges påstand kan beskatning efter stk. 9 kun gennemføres efter Ligningsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 13. Indskyder et medlem helt eller delvis sit indestående i en investeringsforening i en rateopsparing i pensionsøjemed eller i en opsparing i pensionsøjemed, der er omfattet af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., sidestilles det med hævning. Udlodning af et indestående i en investeringsforening fra en rateopsparing i pensionsøjemed eller en opsparing i pensionsøjemed som nævnt i 1. pkt. sidestilles med indskud.

Stk. 14. Beløb, der er tilskrevet eller fraskrevet medlemmernes indestående, og som vedrører tiden forud for 1. januar 1962, omfattes ikke af bestemmelserne i stk. 1.

§ 4. (* 7) Skatteministeren kan efter indhentet erklæring fra Ligningsrådet fastsætte særlige regler for opgørelsen af den del af medlemmernes skattepligtige almindelige indkomst, der hidrører fra foreningens værdipapirer.

§ 5. (Ophævet).

Skatteministeriet, den 19. september 1995

Carsten Koch

/ Lars Henry Nielsen

Officielle noter

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser som følger af § 8 i lov nr. 90 af 8. februar 1995 og § 8 i lov nr. 313 af 17. maj 1995. Bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for tidligere ændringer i lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger er kun medtaget i det omfang, de skønnes at have betydning.

(* 2) § 3, stk. 1, er med den her anførte affattelse bragt i overensstemmelse med den ændring af bestemmelsen, der blev indsat ved lov nr. 299 af 27. april 1994.

(* 3) § 3, stk. 6, 1. pkt., og stk. 7, 1. pkt., er ændret ved § 15 i lov nr. 374 af 18. maj 1994. For selskaber og foreninger, hvis indkomstår 1994 påbegyndes den 27. oktober 1993 eller senere har § 15 virkning fra og med indkomståret 1994. For selskaber og foreninger, hvis indkomstår 1994 er påbegyndt før den 27. oktober 1993, har § 15 virkning fra og med indkomståret 1995, jf. § 17, stk. 2, i lov nr. 374 af 18. maj 1993.

(* 4) § 3, stk. 6, 1. pkt., og stk. 7, 1. pkt., er atter ændret ved § 8 i lov nr. 90 af 8. februar 1995. Henvisningen til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b, er som konsekvens af den ved loven foretagne ændring i selskabsskatteloven ændret til »selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-5 b,». Denne ændring har virkning fra og med den 1. januar 1995, jf. § 10, stk. 1, i lov nr. 90 af 8. februar 1995.

(* 5) § 9, stk. 3 og 4, i lov nr. 299 af 27. april 1994 indeholder følgende bestemmelser:

»Stk. 3. Skattepligtige, som efter det under § 2, nr. 7, affattede § 3, stk. 6, i lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger skal medregne fortjeneste ved hævning af indskud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, kan anvende indskuddets handelsværdi den 19. januar 1994 i stedet for anskaffelsessummen, hvis en eventuel fortjeneste ved hævning af indskuddet den 18. januar 1994 ikke skulle medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for skattepligtige, som efter de under § 2, nr. 8, indsatte § 3, stk. 7 og 8, i lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger kan fradrage tab. Anskaffelsessummen til brug ved opgørelse af fortjeneste eller tab ved en hævning af indskud kan dog ikke udgøre et højere beløb end indskuddets handelsværdi den 19. januar 1994 eller dets handelsværdi på tidspunktet for hævningen.«.

(* 6) Bestemmelserne i § 3, stk. 9-12, har virkning for fortjenester, der tilskrives medlemmernes indestående den 16. juni 1992 eller senere. I tilfælde, hvor sammenhængen mellem indskud og låneoptagelse ikke klart fremgår af omstændighederne ved indskuddet, har bestemmelserne i stk. 9-12 dog alene virkning for indskud, som foretages den 16. juni 1992 eller senere, jf. § 11, stk. 17, i lov nr. 491 af 24. juni 1992, som affattet ved § 18 i lov nr. 421 af 25. juni 1993.

(* 7) I § 4 er foretaget en konsekvensændring som følge af § 8 i lov nr. 313 af 17. maj 1995. Bestemmelsen har i den her anførte affattelse virkning for indkomståret 1996 og senere indkomstår, jf. § 19, stk. 1, i lov nr. 313 af 17. maj 1995.