Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)(* 1)

Herved bekendtgøres lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 22. august 1991 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 234 af 8. april 1992 og lov nr. 344 af 14. maj 1992.


Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. (* 2) Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsordningen efter reglerne i denne lov på indkomst fra virksomheden. Dette gælder dog ikke, hvis indkomst fra virksomheden er kapitalindkomst efter § 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13, i personskatteloven. Endvidere kan virksomhedsordningen ikke anvendes på konkursindkomst, jf. konkursskattelovens § 6.

Stk. 2. (* 3) Aktier, anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, beviser for indskud i investeringsforeninger og lignende værdipapirer, der omfattes af § 1, stk. 1, i aktieavancebeskatningsloven, indeksobligationer, uforrentede obligationer og præmieobligationer indgår ikke i den selvstændige erhvervsvirksomhed, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver. Udlodninger efter ligningslovens § 16 A, bortset fra normal forrentning af en indbetalt medlemskapital, fra selskaber og foreninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 b medregnes dog til virksomhedens indkomst.

Stk. 3. Aktiver, der benyttes både til erhvervsmæssige og private formål, indgår ikke i den selvstændige erhvervsvirksomhed. Dog indgår i virksomheden den erhvervsmæssige del af en ejendom, hvor der foretages en fordeling af ejendomsværdien på den del, der tjener til bolig for den skattepligtige, og på den øvrige ejendom. Anskaffelsessummen for ombygning, forbedringer m.v. af den erhvervsmæssige del af sådannne ejendomme indgår ligeledes i virksomheden. Biler og vindmøller, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, kan indgå i virksomheden. Endvidere kan Ligningsrådet tillade, at andre aktiver, der benyttes både til erhvervsmæssige og private formål, indgår i den selvstændige erhvervsvirksomhed.

§ 2. (* 4) Det er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige udarbejder et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringslovens krav. Bogføringen skal tilrettelægges således, at der regnskabsmæssigt sker en opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i en virksomhedsøkonomi (virksomhedsordningen) og en privatøkonomi.

Stk. 2. 2) Den skattepligtige skal ved indgivelse af selvangivelse for et indkomstår tilkendegive, om virksomhedsordningen skal anvendes for det pågældende indkomstår. Vælger den skattepligtige at anvende virksomhedsordningen, skal virksomhedsordningen anvendes for hele virksomheden i hele indkomståret. Desuden skal den skattepligtige oplyse størrelsen af indestående på konto for indskud og på konto for opsparet overskud, jf. §§ 3 og 10, stk. 2, samt af kapitalafkast og afkastgrundlag, jf. §§ 7 og 8.

Stk. 3. (* 2) Har den skattepligtige flere virksomheder, og ønsker den skattepligtige at anvende virksomhedsordningen, skal virksomhedsordningen anvendes for samtlige virksomheder for hele indkomståret. Endvidere skal det samlede skattemæssige resultat for virksomhederne oplyses tillige med det samlede indestående på indskudskonti og opsparingskonti, jf. §§ 3 og 10, stk. 2, samt det samlede kapitalafkast og afkastgrundlag, jf. §§ 7 og 8.

Stk. 4. Er den skattepligtige gift og samlevende med ægtefællen ved udgangen af det pågældende indkomstår, finder stk. 3 anvendelse på den skattepligtiges og ægtefællens virksomheder.

Stk. 5. (* 5) Beløb, der overføres mellem virksomhedsordningen og privatøkonomien, skal bogføres særskilt for hver post med virkning fra det tidspunkt, hvor overførslen finder sted, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. (* 5) Overførsel af biler og vindmøller, der benyttes både til erhvervsmæssige og private formål, skal bogføres med virkning fra starten af indkomståret. Overførsel af finansielle aktiver og passiver, indskud og overførsler efter § 5, der kan foretages inden fristen for indgivelse af selvangivelse, skal bogføres med virkning fra indkomstårets udløb.

Stk. 7. (* 5) Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabet samt om den form, hvori oplysningerne til brug for selvangivelsen skal afgives.

Kapitel 2

Indskudskonto

§ 3. (* 4) Overførsel af værdier fra den skattepligtige til virksomheden anses for indskud. Det gælder dog ikke beløb, der bogføres på mellemregningskontoen, jf. § 4 a.

Stk. 2. (* 2) Den skattepligtiges indestående på indskudskonto opgøres ved starten af regnskabsåret i det indkomstår, hvor virksomhedsordningen første gang anvendes.

Stk. 3. Indskudskontoen opgøres som værdien af indskudte aktiver med fradrag af gæld og af indskud på særlige konti i et pengeinstitut efter § 5 i lov om investeringsfonds.

Stk. 4. Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum eller den formueskattepligtige værdi med tillæg af eventuelt nedslag efter §§ 18 B-18 C i ligningsloven og af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v. Øvrige aktiver medregnes til den formueskattepligtige værdi med tillæg af eventuelt nedslag efter ligningslovens § 18 A. Aktiver, der ikke er formueskattepligtige, medregnes til anskaffelsessummen med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Driftsmidler, der hidtil udelukkende har været anvendt privat, og som skal anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt, anses for indskudt til handelsværdien. Virksomhedens gæld fragår med den formueskattepligtige værdi.

Stk. 5. Vederlag for erhvervelse af kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende (goodwill) skal nedskrives med 15 pct. årligt og anses for indskudt til den nedskrevne værdi.

Stk. 6. Er indestående på indskudskonto opgjort efter stk. 2-5 negativt, og dokumenterer den skattepligtige, at alle de til virksomheden hørende aktiver og gældsposter er medregnet i opgørelsen, samt at den medregnede gæld er erhvervsmæssig, sættes indestående på indskudskontoen dog til nul.

Stk. 7. Indskudskontoen reguleres årligt ved indkomstårets udløb. Ved reguleringen tillægges årets indskud, mens overførsel til den skattepligtige af værdier, der ikke er overskud, fradrages.

Stk. 8. (* 2) En skattepligtig, der tidligere har anvendt virksomhedsordningen for virksomheden, og som inden for de nærmest efterfølgende 5 indkomstår på ny anvender virksomhedsordningen, skal ved opgørelsen af indestående på indskudskonto efter stk. 2 medregne en eventuel fast ejendom til samme værdi, som da virksomhedsordningen senest blev anvendt. Er den faste ejendom erhvervet, mens den skattepligtige har anvendt virksomhedsordningen, skal ejendommen medregnes til den kontante anskaffelsessum.

§ 4. Kapitalafkast efter § 7 anses for indskudt, hvis det ikke er overført fra virksomheden til den skattepligtige inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse.

Kapitel 2 a(* 4)

Mellemregningskonto

§ 4 a. Den skattepligtige kan i stedet for at foretage indskud efter § 3 overføre kontante beløb fra privatøkonomien til virksomhedsordningen, der bogføres på en uforrentet mellemregningskonto.

Stk. 2. På det tidspunkt, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen påbegyndes, kan der ikke bogføres beløb på mellemregningskontoen.

Stk. 3. Beløb eller værdier, der overføres fra mellemregningskontoen til privatøkonomien, anses ikke for en overførsel efter § 5 og medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Såfremt indestående på mellemregningskontoen på noget tidspunkt bliver negativ, skal beløbet udlignes ved en overførsel efter § 5.

Stk. 4. Driftsomkostninger, som den skattepligtige har afholdt af private midler, bogføres på mellemregningskontoen.

Kapitel 3

Overførsel af værdier til den skattepligtige

§ 5. Overførsel af værdier fra virksomheden til den skattepligtige anses for foretaget i nedennævnte rækkefølge:

  • 1) Kapitalafkast efter § 7, der vedrører det forudgående indkomstår, og som overføres til den skattepligtige inden fristen for indgivelse af selvangivelse.
  • 2) Overskud efter fradrag af kapitalafkast (resterende overskud) efter § 10, stk. 1, der vedrører det forudgående indkomstår, og som overføres til den skattepligtige inden fristen for indgivelse af selvangivelse.
  • 3) Overskud i det pågældende år:
  • a) Kapitalafkast efter § 7.
  • b) Overskud efter fradrag af kapitalafkast (resterende overskud) efter § 10, stk. 1.
  • 4) Opsparet overskud.
  • 5) Indestående på indskudskonto.

Stk. 2. Ved overførsel af værdier fra virksomheden til den skattepligtige ud over de i stk. 1 nævnte anvendes § 11.

Stk. 3. Beløb, der overføres fra virksomheden til den skattepligtige til dækning af virksomhedsskat, særlig indkomstskat samt skat efter personskattelovens § 8 a af udbytte fra aktier, der indgår i virksomheden, omfattes ikke af stk. 1.

Kapitel 4

Indkomstopgørelse og skatteberegning

§ 6. Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler. Udbytteindkomst efter personskattelovens § 4 a af aktier m.v., der indgår i virksomheden, jf. § 1, stk. 2, medregnes dog ikke ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige overskud.

Stk. 2. Fradrag for renteudgifter m.v., jf. ligningslovens § 5, samt renteindtægter fordeles ved opgørelsen af virksomhedens indkomst og formue over den periode, renteudgifterne henholdsvis renteindtægterne vedrører.

§ 7. Kapitalafkast beregnes som afkastgrundlaget gange afkastsatsen. Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter § 8 og kapitalafkastsatsen efter § 9. Bliver det beregnede kapitalafkast negativt, ses der bort fra kapitalafkastet. Kapitalafkastet kan ikke overstige årets skattepligtige overskud, jf. herved § 12, sidste pkt., samt § 14, stk. 2.

Stk. 2. Omfatter virksomhedens regnskabsperiode kortere eller længere tid end 12 måneder, beregnes et forholdsmæssigt kapitalafkast svarende til det antal hele måneder, regnskabsperioden omfatter.

§ 8. (* 6) Virksomhedens afkastgrundlag opgøres ved indkomstårets begyndelse som virksomhedens aktiver med fradrag af gæld og beløb, der er afsat efter §§ 4 og 10, stk. 1, samt indestående på mellemregningskonto efter § 4 a.

Stk. 2. Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum. Er ejendommen anskaffet før 1. januar 1987, kan den skattepligtige i stedet vælge at anvende værdien ved 18. alm. vurdering med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v. Øvrige aktiver medregnes til den formueskattepligtige værdi med tillæg af eventuelt nedslag efter ligningslovens § 18 A. Aktiver, der ikke er formueskattepligtige, indgår i opgørelsen med anskaffelsessummen med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Ved opgørelsen fragår virksomhedens gæld med den formueskattepligtige værdi.

Stk. 3. Vederlag for erhvervelse af kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende (goodwill) skal nedskrives med 15 pct. årligt ved opgørelsen af afkastgrundlaget.

§ 9. Den i § 7 nævnte afkastsats opgøres en gang årligt. Satsen beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler af en af Københavns Fondsbørs dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de første 6 måneder af det til indkomståret svarende kalenderår. Den effektive obligationsrente opgøres med to decimaler for fast forrentede kroneobligationer i åbne serier, der noteres på Københavns Fondsbørs, bortset fra indeksregulerede obligationer. Satsen udgør den beregnede gennemsnitsrente nedrundet til nærmeste hele antal procentpoints.

§ 10. Virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af kapitalafkast efter § 7 skal medregnes i den skattepligtiges personlige indkomst i det indkomstår, hvor overskuddet overføres til den skattepligtige. Overskud kan overføres til den skattepligtige med virkning for indkomståret, hvis det er overført inden udløb af fristen for indgivelse af selvangivelse for indkomståret.

Stk. 2. (* 7)(* 8) Overskud efter stk. 1, der ikke overføres til den skattepligtige med virkning for indkomståret, beskattes foreløbigt i indkomståret med en virksomhedsskat på 34 pct. Overskud med fradrag af virksomhedsskat indgår på virksomhedens konto for opsparet overskud.

Stk. 3. (* 9) Beløb, der overføres fra virksomhedens konto for opsparet overskud, medregnes med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den skattepligtiges personlige indkomst. Ved skatteberegningen for det indkomstår, hvor beløb overføres fra konto for opsparet overskud, fradrages den hertil svarende virksomhedsskat i den skattepligtiges slutskat med tillæg af eventuel overført restskat m.v. Er den skattepligtige gift og samlevende med ægtefællen ved udgangen af det pågældende indkomstår, skal en resterende virksomhedsskat fradrages i ægtefællens slutskat m.v. Virksomhedsskat, der ikke kan rummes i årets slutskat m.v., fremføres til fradrag i den beregnede slutskat m.v. i de nærmest efterfølgende 5 indkomstår.

§ 11. (* 10) Er saldoen på indskudskontoen efter § 3 negativ, medregnes til virksomhedens indkomst for det pågældende indkomstår et beløb, der svarer til den negative saldo ganget med afkastsatsen efter § 9. Beløbet kan dog højst udgøre afkastsatsen ganget med det negative afkastgrundlag ved udgangen af indkomståret. Der skal endvidere højst medregnes et beløb svarende til virksomhedens nettorenteudgifter med tillæg af kursgevinster og fradrag af kurstab, der er skattepligtige efter lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer og gæld.

Stk. 2. Overføres værdier til den skattepligtige efter § 5, og foretages i samme indkomstår indskud efter § 3, stk. 1, medregnes et beløb til virksomhedens indkomst for det pågældende indkomstår. Beløbet udgør kapitalafkastsatsen efter § 9 ganget med værdier overført efter § 5, stk. 1, nr. 5, og stk. 2. Beløbet kan dog højst udgøre afkastsatsen ganget med indskuddet efter § 3, stk. 1.

Stk. 3. (* 10) Beløb, der er opgjort efter stk. 1 og 2, anses for overført fra virksomheden til den skattepligtige efter overførsel af årets kapitalafkast, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, litra a. Den skattepligtiges kapitalindkomst for det pågældende indkomstår nedsættes med beløbene.

§ 12. Beskatning af overskudsbeløb hos en medarbejdende ægtefælle efter reglerne i kildeskattelovens § 25 A, stk. 3-5, kan kun ske i det indkomstår, hvor overskuddet er indtjent. Beløbet medregnes i den medarbejdende ægtefælles personlige indkomst. Kapitalafkast efter § 7 kan ikke overstige overskud efter fradrag af det beløb, der er overført til beskatning hos den medarbejdende ægtefælle.

§ 13. (* 11)(* 12) Virksomhedens underskud i et indkomstår skal modregnes i personlig indkomst ved hævning af et eventuelt opsparet overskud. På konto for opsparet overskud skal hæves et beløb svarende til 66 pct. af underskuddet. Den til det hævede beløb svarende virksomhedsskat fradrages i den skattepligtiges slutskat med tillæg af eventuel overført restskat m.v. En eventuel resterende virksomhedsskat overføres til ægtefællen eller fremføres til følgende indkomstår efter reglen i § 10, stk. 3.

Stk. 2. Underskud, der ikke kan rummes i opsparet overskud, skal fradrages i positiv kapitalindkomst. Er den skattepligtige gift og samlevende med ægtefællen ved udgangen af det pågældende indkomstår, skal underskud fradrages i ægtefællernes samlede positive kapitalindkomst.

Stk. 3. Underskud, der ikke kan rummes i indkomst som nævnt i stk. 2, skal fradrages i personlig indkomst. Er den skattepligtige gift og samlevende med ægtefællen ved udgangen af det pågældende indkomstår, skal underskud, der ikke kan rummes i den skattepligtiges personlige indkomst, fradrages i ægtefællens personlige indkomst.

Stk. 4. Et resterende underskud fremføres til fradrag i virksomhedsoverskud før beregning af kapitalafkast i de nærmest efterfølgende 5 indkomstår. Underskud kan dog kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i et tidligere års almindelige indkomst. Reglerne i stk. 2-3 finder tilsvarende anvendelse i denne periode.

Stk. 5. (* 2) Virksomhedsunderskud, der er konstateret i et indkomstår, hvor virksomhedsordningen har været anvendt, skal fremføres efter reglerne i stk. 2-4, uanset den skattepligtige ikke anvender virksomhedsordningen i hele eller en del af 5 års perioden.

Stk. 6. Hvis en skattepligtig i et indkomstår opnår en tvangsakkord eller en gældssanering, nedsættes uudnyttede, fradragsberettigede underskud i virksomhedsindkomsten fra det pågældende og tidligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsættelsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtelser. Nedsættelsen sker med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkord stadfæstes eller kendelse om gældssanering afsiges, og for senere indkomstår. Hvis underskud fra flere indkomstår skal nedsættes efter 1.-2. pkt., nedsættes tidligere års underskud før senere års underskud.

Stk. 7. Reglerne i stk. 6 finder tilsvarende anvendelse på aftaler om en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer om bortfald eller nedsættelse af skyldnerens gæld (frivillig akkord).

§ 14. Driver den skattepligtige flere virksomheder, gælder den i § 5 nævnte rækkefølge for overførsel af værdier fra virksomheden til den skattepligtige for virksomhederne under eet, jf. dog § 15, stk. 4.

Stk. 2. Summen af de enkelte virksomheders kapitalafkast efter § 7 kan ikke overstige det kapitalafkast, der kan beregnes for virksomhederne under eet.

Stk. 3. Reglerne i § 13, stk. 2-4, om overførsel af underskud til fradrag i anden indkomst og fremførsel af underskud til senere indkomstår anvendes kun i det omfang, et underskud ikke kan rummes i årets overskud eller i personlig indkomst ved hævning af et opsparet overskud fra de øvrige virksomheder.

Stk. 4. Er den skattepligtige gift og samlevende med ægtefællen ved udgangen af det pågældende indkomstår, finder stk. 1-3 tilsvarende anvendelse på den skattepligtiges og ægtefællens virksomheder.

Kapitel 5

Ophør

§ 15. (* 2) Ophører den skattepligtige med at anvende virksomhedsordningen på en virksomhed, skal indestående på virksomhedens konto for opsparet overskud medregnes efter § 10, stk. 3, i den personlige indkomst for det indkomstår, der følger efter indkomståret, hvor den skattepligtige senest har anvendt virksomhedsordningen. Ophører skattepligten her til landet efter kildeskattelovens § 1 eller efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, med hensyn til den begrænsede skattepligt af virksomhedsdriften, skal opsparet overskud medregnes i den personlige indkomst for det indkomstår, hvor skattepligten ophører. Skattepligt efter kildeskattelovens § 1 anses endvidere for ophørt, når den skattepligtige ifølge en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og en fremmed stat får skattemæssigt hjemsted i den fremmede stat.

Stk. 2. Overtager den skattepligtige en anden virksomhed, kan den del af indestående på konto for opsparet overskud, der svarer til forholdet mellem kontant købesum for den nye virksomhed og kontant salgssum for den afhændede virksomhed, overgå som indestående på konto for opsparet overskud i den nye virksomhed. Finansielle aktiver fragår i den kontante købesum, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver i den nye virksomhed. Det er en betingelse, at virksomheden overtages inden udløbet af indkomståret efter ophørsåret.

Stk. 3. Afstår den skattepligtige en ideel andel af sin virksomhed, skal en hertil svarende andel af indestående på konto for opsparet overskud medregnes i den personlige indkomst efter stk. 1. Ved overførsel af beløbet gælder den i § 5 nævnte rækkefølge for overførsel af værdier fra virksomheden til den skattepligtige ikke. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Har den skattepligtige flere virksomheder, og ophører eller afhændes en virksomhed, anvendes § 14, stk. 1, ikke på denne virksomhed.

Stk. 5. (* 2) Når virksomhedsordningen ikke længere kan anvendes, fordi indkomsten bliver konkursindkomst, bliver virksomhedsskat vedrørende tidligere år endelig. I disse tilfælde gælder stk. 1-4 ikke.

§ 16. (* 13)(* 14) Ved omdannelse af en virksomhed til selskab efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse kan indestående på konto for opsparet overskud nedsætte den skattemæssige værdi af aktiver og passiver ved opgørelse efter § 4 i virksomhedsomdannelsesloven. Værdien nedsættes med det opsparede overskud med et tillæg på 25 pct.

Stk. 2. (* 15)(* 16) Ved omdannelse til selskab af en virksomhed, der er udskilt fra en bestående virksomhed, kan en del af indestående på konto for opsparet overskud nedsætte den skattemæssige værdi af aktiver og passiver ved opgørelse efter § 4 i virksomhedsomdannelsesloven. Nedsættelse kan ske med en andel, der svarer til forholdet mellem den bogførte værdi af de udskilte aktiver og den bogførte værdi af virksomhedens aktiver på statusdagen for det seneste årsregnskab. Denne andel forøges ved nedsættelsen med et tillæg på 25 pct. Nedsættes aktiernes anskaffelsessum ikke, medregnes den nævnte andel af indestående på konto for opsparet overskud uden tillægget på 25 pct. i den skattepligtiges personlige indkomst efter § 15, stk. 1.

Kapitel 6

Dødsfald

§ 17. Når den skattepligtige afgår ved døden, indtræder en efterlevende ægtefælle, der er omfattet af kildeskattelovens § 29, stk. 1-3, (uskiftet bo m.v.), i afdødes stilling vedrørende indestående på konto for opsparet overskud og indskudskonto i det omfang, virksomheden indgår i fællesejet.

§ 18. En person, der får udlagt virksomheden fra et dødsbo, der ikke er fritaget for beskatning efter kildeskattelovens § 16, kan overtage indestående på kontoen for opsparet overskud. Det er en forudsætning, at den pågældende ægtefælle, arving eller legatar opfylder kravene i denne lov. Overtagelsen kan ske, selv om virksomhedens værdi overstiger modtagerens andel i boet, jf. dog stk. 2. En efterlevende ægtefælle, som overtager virksomheden, kan dog overtage indestående på indskudskontoen.

Stk. 2. En testamentsarving eller legatar, der ikke er arveberettiget som følge af sit slægtskabsforhold til afdøde, kan højst overtage et indestående på konto for opsparet virksomhedsoverskud, der svarer til arvens størrelse. Et overskydende indestående på kontoen behandles efter reglerne i § 19.

Stk. 3. (* 17)(* 18) Af det indestående, som udlægsmodtageren overtager, beregnes en passivpost på 211/2 pct. Passivposten har virkning for arveafgiftsberegningen og bodelingen, jf. kildeskattelovens § 33 A, stk. 1.

§ 19. (* 19)(* 20)(* 21) Hvis virksomheden ikke indgår i uskiftet bo m.v. som nævnt i § 17 og en udlægsmodtager ikke overtager opsparet overskud efter § 18, bliver virksomhedsskatten endelig. Indestående på dødsdagen på konto for opsparet overskud med fradrag af beløb, der er overtaget efter § 18, stk. 1, samt fradrag af 65.000 kr., beskattes med 43 pct. 2. punktum gælder dog kun i det omfang, virksomheden indgår i et dødsbo, der ikke er fritaget for beskatning, jf. kildeskattelovens § 16. Skatten forfalder samtidig med boskatten for boets sidste indkomstår og behandles som en del af denne med hensyn til påligning, opkrævning, hæftelse, inddrivelse og afregning af kommunal andel.

Stk. 2. Når indehaverens ægtefælle afgår ved døden, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse i det omfang, virksomheden er ægtefællernes fælleseje.

Stk. 3. Ved skifte af uskiftet bo, hvori virksomheden indgår, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse på det overskud, der er opsparet i virksomheden på det tidspunkt, hvor skiftebegæringen imødekommes.

§ 20. Såfremt indestående på konto for opsparet overskud udgør over 65.000 kr. ved udgangen af året forud for dødsåret, skal der foretages afsluttende ansættelse af afdødes indkomst i dødsåret. Selvangivelse skal indsendes inden udløbet af fristerne i kildeskattelovens § 14, stk. 3.

Kapitel 7

Påligning og opkrævning af virksomhedsskat

§ 21. Virksomhedsskat pålignes og opkræves hos den skattepligtige efter reglerne i kildeskattelovens afsnit V om opkrævning af indkomst- og formueskat m.v.

Stk. 2. Af de foreløbige skattebeløb, som den skattepligtige har indbetalt i løbet af indkomståret, anses virksomhedsskatten for betalt forud for andre skatter og afgifter.

§ 22. Kildeskattelovens regler i afsnit VII om hæftelse og inddrivelse af skatter finder tilsvarende anvendelse for beløb, der skal indbetales i virksomhedsskat.

Kapitel 8

Andre bestemmelser

§ 23. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for denne lovs gennemførelse og administration.

Kapitel 9

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 24. Loven har virkning fra og med indkomståret 1987.

§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 18. september 1992

Anders Fogh Rasmussen

/ Lars H. Nielsen

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsåret 1991-92. Bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsåret 1990-91, kan findes i lovbekendtgørelse nr. 620 af 22. august 1991.

(* 2) Bestemmelserne i § 1, stk. 1, § 2, stk. 2, § 3, stk. 2 og 8, § 13, stk. 5, og § 15, stk. 1 og 5, har i den her anførte affattelse virkning fra og med indkomståret 1992, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 3) Bestemmelsen i § 1, stk. 2, har i den her anførte affattelse også virkning for uforrentede obligationer, der anskaffes fra og med den 17. maj 1992, jf. § 4, stk. 2, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 4) Bestemmelserne i § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, 2. pkt., og kapitel 2a (§ 4a) har virkning fra og med den 17. maj 1992, men den skattepligtige kan dog vælge at anvende bestemmelserne med virkning for hele indkomståret 1992, jf. § 4, stk. 3, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 5) Bestemmelserne i § 2, stk. 5 og 6, har virkning fra og med indkomståret 1992, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 344 af 14. maj 1992. Det tidligere stk. 5 bliver herefter stk. 7.

(* 6) Bestemmelsen i § 8, stk. 1, har i den her anførte affattelse virkning fra og med den 17. maj 1992, men den skattepligtige kan dog vælge at anvende bestemmelsen med virkning for hele indkomståret 1992, jf. § 4, stk. 3, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 7) Nedsættelsen af virksomhedsskatteprocenten i § 10, stk. 2, fra 38 til 34 pct. har virkning fra og med indkomståret 1992, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 8) Opsparet overskud efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, der er opsparet for indkomståret 1991, skal hensættes på en særskilt konto for opsparet overskud, jf. § 5, stk. 1, 1. pkt., i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 9) Hæves opsparet overskud, anses overskud opsparet for indkomståret 1991 for hævet forud for overskud opsparet for indkomståret 1992 eller senere, jf. § 5, stk. 1, 2. pkt., i lov nr. 344 af 14. maj 1992. Ved hævning af overskud skal den hertil svarende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3, jf. § 5, stk. 1, 3. pkt., i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 10) Bestemmelsen i § 11, stk. 3, ophæves med virkning fra og med indkomståret 1992, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 344 af 14. maj 1992. For skattepligtige, hvis indkomstår 1992 er påbegyndt den 19. december 1991, ophæves bestemmelsen først med virkning fra og med indkomståret 1993, jf. § 4, stk. 4, i lov nr. 344 af 14. maj 1992. Som følge af ophævelsen af bestemmelsen i stk. 3, rykkes stk. 4 til stk. 3.

(* 11) Efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, 2. pkt., der i den her anførte affattelse har virkning fra og med indkomståret 1992, skal der på opsparingskontoen hæves et beløb svarende til 66 pct. af underskuddet i stedet for svarende til 62 pct. af underskuddet, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 12) Ved modregning af underskud i virksomhedens opsparede overskud efter virksomhedsskattelovens § 13, stk. 1, anses overskud opsparet for indkomståret 1991 for hævet forud for overskud opsparet for indkomståret 1992 eller senere, jf. § 5, stk. 1, 4. pkt., i lov nr. 344 af 14. maj 1992. Der hæves et beløb på kontoen svarende til 62 pct. af underskuddet, jf. § 5, stk. 1, 5. pkt., i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 13) Bestemmelsen i § 16, stk. 1, 2. pkt., har virkning fra og med indkomståret 1992, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 14) Ved omdannelse af en virksomhed efter virksomhedsskattelovens § 16, stk. 1, kan indestående på konto for opsparet overskud, der er opsparet for indkomståret 1991 eller tidligere, nedsætte den skattemæssige værdi af aktiver og passiver ved opgørelse efter § 4 i virksomhedsomdannelsesloven, jf. § 5, stk. 2, 1. pkt., i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 15) Bestemmelserne i § 16, stk. 2, har i den her anførte affattelse virkning fra og med indkomståret 1992, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 16) Ved omdannelse til selskab af en virksomhed efter virksomhedsskattelovens § 16, stk. 2, der er udskilt fra en bestående virksomhed, kan en del af indestående på konto for opsparet overskud, der er opsparet for indkomståret 1991 eller tidligere, nedsætte den skattemæssige værdi af aktiver og passiver ved opgørelse efter § 4 i virksomhedsomdannelsesloven, jf. § 5, stk. 2, 2. pkt., i lov nr. 344 af 14. maj 1992. Nedsættelse kan ske med en andel, der svarer til forholdet mellem den bogførte værdi af de udskilte aktiver og den bogførte værdi af virksomhedens aktiver på statusdagen for det seneste årsregnskab, jf. § 5, stk. 2, 3. pkt., i lov nr. 344 af 14. maj 1992. Nedsættes aktiernes anskaffelsessum ikke, medregnes den nævnte del af indestående på konto for opsparet overskud i den skattepligtiges personlige indkomst efter § 15, stk. 1, jf. § 5, stk. 2, 4. pkt., i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 17) Ved lov nr. 234 af 8. april 1992 blev passivposten i § 18, stk. 3, forhøjet til 20 pct. Denne forhøjelse har virkning for indkomståret 1991, idet passivposten med virkning fra og med indkomståret 1992 yderligere blev forhøjet til 211/2 pct., jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 18) Ved beregning af passivposten af overskud, der er opsparet før indkomståret 1991, og af overskud, der er opsparet for indkomståret 1991, udgør den i virksomhedsskattelovens § 18, stk. 3, nævnte procent på 211/2 i stedet henholdsvis 121/2 og 20 pct., jf. § 5, stk. 3, i lov nr. 234 af 8. april 1992 og § 5, stk. 5, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 19) Ved beregning af skat i et dødsbo efter virksomhedsskattelovens § 19, stk. 1, foretages fradraget på 65.000 kr. først i overskud, der er opsparet før indkomståret 1991, jf. § 5, stk. 4, 1. pkt., i lov nr. 344 af 14. maj 1992. Et eventuelt resterende fradrag foretages dernæst i overskud opsparet for indkomståret 1991, og et herefter resterende fradrag foretages i overskud, der er opsparet for indkomståret 1992 eller senere, jf. § 5, stk. 4, 2. pkt., i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 20) Forhøjelsen af beskatningsprocenten i § 19, stk. 1, fra 40 til 43 pct. har virkning fra og med indkomståret 1992, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

(* 21) Ved beskatning af overskud, der er opsparet for indkomståret 1991, udgør den i virksomhedsskattelovens § 19, stk. 1, nævnte procent på 43 i stedet for 40 pct., jf. § 5, stk. 3, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

Officielle noter

Ingen