Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lov nr. 359 af 6. juni 1991, med de ændringer og tilføjelser, der følger af § 7 i lov nr. 1117 af 22. december 1993.


Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Denne lov finder anvendelse på visse skatteforhold i forbindelse med konkurs efter reglerne i konkursloven.

Stk. 2. Loven gælder ikke ved frivillig akkord i konkurs, tvangsakkord i konkurs og gældssanering i konkurs. Lovens § 5 og § 13 gælder dog i disse tilfælde.

Stk. 3. Loven gælder ikke ved udenlandske konkurser, der tillægges retsvirkning her i landet efter reglerne i konkurslovens § 6. Lovens § 4 og § 12 gælder dog i disse tilfælde.

Kapitel 2

Selskaber m.v.

§ 2. Selskaber, fonde, foreninger m.v. som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-6, og § 2, stk. 1, litra a-b, og i fondsbeskatningsloven, der tages under konkursbehandling, er ikke skattepligtige af konkursindkomsten, medmindre der træffes beslutning om skattepligt efter kapitel 4.

§ 3. Konkursindkomsten omfatter ved selskaber m.v. skyldnerens indtægter og udgifter fra begyndelsen af det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, og indtil konkursdekretets afsigelse samt konkursboets indkomst indtil konkursens slutning.

Stk. 2. Konkursindkomsten opgøres efter skattelovgivningens regler om opgørelse af skattepligtig almindelig og særlig indkomst med de ændringer, der følger af denne lov. Ved beregning af skatten gives et fradrag i konkursindkomsten på 100.000 kr.

Stk. 3. Er der truffet bestemmelse om, at konkursindkomsten er skattepligtig, skal bostyret indgive selvangivelser vedrørende denne indkomst for det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, og for hvert af de følgende hele indkomstår under konkursen samt for perioden fra begyndelsen af det sidste indkomstår under konkursen og indtil konkursens slutning. Selvangivelserne skal indgives inden udløbet af den frist, der gælder for indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori konkursen sluttes.

§ 4. Underskud fra før konkursens slutning kan ikke fradrages efter dette tidspunkt.

Stk. 2. Inden for perioden fra begyndelsen af det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, og indtil konkursens slutning kan underskud ved opgørelsen af konkursindkomsten i de enkelte indkomstår fremføres eller tilbageføres i konkursindkomsten. Underskud fra tidligere indkomstår, som efter ligningslovens § 15 er fradragsberettigede i det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, kan også fradrages ved opgørelsen af konkursindkomsten i de øvrige indkomstår under konkursen indtil dens slutning og ikke i anden indkomst.

Stk. 3. Tilladelse til sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31, bortfalder fra og med det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges.

Stk. 4. Når selskaber er sambeskattede i indkomståret forud for det indkomstår, hvori konkursdekret afsiges, hæfter selskaberne også for skatter af et af selskabernes konkursindkomst.

§ 5. Sluttes et konkursbo efter konkurslovens § 144, bortfalder skattefriheden efter § 2 og beskatningen efter de særlige regler i §§ 3-4. Indkomsten for de enkelte indkomstår under konkursen skal selvangives inden for den frist, der gælder for indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori konkursen sluttes.

Kapitel 3

Fysiske personer

§ 6. Fysiske personer, hvis bo tages under konkursbehandling, er ikke skattepligtige af konkursindkomsten, medmindre der træffes beslutning om skattepligt efter kapitel 4.

§ 7. Konkursindkomsten omfatter ved fysiske personer skyldnerens indtægter og udgifter fra konkursboets aktiver og passiver i perioden fra konkursdekretets afsigelse indtil konkursens slutning.

Stk. 2. Endvidere omfatter konkursindkomsten skyldnerens indtægter og udgifter fra begyndelsen af det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, og indtil dekretets afsigelse. Skyldnerens A-indkomst eller indkomst fra driften eller deltagelse i driften af en ægtefælles virksomhed omfattes dog ikke af konkursindkomsten.

§ 8. Løn, understøttelse og andre ydelser, der udbetales til skyldneren fra boet, medregnes i skyldnerens indkomst. Har boet givet skyldneren adgang til at benytte en fast ejendom som bolig, beskattes skyldneren af lejeværdien, der opgøres på samme måde, som hvis konkurs ikke var indtrådt. Indtægterne medregnes i den del af indkomsten, der ikke indgår i konkursindkomsten.

§ 9. Kildeskattelovens § 25 A finder ikke anvendelse, hvis den ægtefælle, der ejer virksomheden, er under konkurs ved udgangen af indkomståret. Kildeskattelovens § 25 A, stk. 7, gælder dog fra indkomstårets begyndelse indtil konkursdekretets afsigelse.

Stk. 2. Skyldnerens ægtefælle beskattes af løn, understøttelse og andre ydelser, der udbetales den pågældende af boet, uanset boet er indtrådt i en eventuel lønaftale mellem ægtefællerne.

§ 10. Er der truffet bestemmelse om, at konkursindkomsten er skattepligtig, skal skyldneren indgive særskilte selvangivelser vedrørende denne indkomst for det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, for hvert af de følgende hele indkomstår under konkursen samt for perioden fra begyndelsen af det sidste indkomstår under konkursen og indtil konkursens slutning. Selvangivelserne skal indgives inden udløbet af den frist, der gælder for indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori konkursen sluttes.

Stk. 2. Bostyret skal meddele skyldneren de nødvendige oplysninger til brug for selvangivelsen.

§ 11. Er der truffet bestemmelse om, at konkursindkomsten er skattepligtig, opgøres konkursindkomsten efter skattelovgivningens regler om opgørelse af almindelig og særlig indkomst med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 2. (* 1) I konkursindkomsten medtages 70 pct. af hvert indkomstårs positive eller negative aktieindkomst. Udbytteskat af udbytter, der indgå i konkursindkomsten, kan ikke udbetales, men alene modregnes i eventuel skat af konkursindkomsten.

Stk. 3. Skyldnerens eller dennes ægtefælles betaling af leje til konkursboet indtægtsføres ikke hos boet og kan heller ikke fradrages hos skyldneren eller ægtefællen.

Stk. 4. Beløb som nævnt i § 8 og § 9, stk. 2, fradrages i konkursindkomsten. Det gælder dog ikke lejeværdi af fast ejendom.

Stk. 5. Konkursindkomsten beskattes som særlig indkomst. Ved skattens beregning foretages et fradrag i konkursindkomsten på 100.000 kr.

§ 12. I det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, og senere indkomstår kan underskud fra tidligere indkomstår ikke fradrages i indkomst hos skyldneren eller dennes ægtefælle, jf. dog stk. 2 og 5.

Stk. 2. Underskud hos skyldneren fra tidligere indkomstår, som efter personskattelovens § 13, stk. 1 og 2, eller virksomhedsskattelovens § 13, stk. 4, kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst eller i virksomhedsindkomsten i det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, kan fratrækkes i konkursindkomsten.

Stk. 3. Inden for perioden fra begyndelsen af det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, og indtil konkursens slutning kan underskud ved opgørelsen af konkursindkomsten i de enkelte indkomstår fremføres eller tilbageføres til fradrag i konkursindkomsten i de øvrige indkomstår.

Stk. 4. Underskud i konkursindkomsten kan ikke fradrages i den øvrige indkomst hos skyldneren eller dennes ægtefælle i indkomstår, hvor skyldnerens bo er under konkursbehandling, eller senere indkomstår.

Stk. 5. Underskud fra ejerens virksomhed for året før det indkomstår, hvori skyldneren erklæres konkurs, eller for tidligere indkomstår, som blev fradraget hos skyldnerens ægtefælle i det pågældende år, kan ikke fremføres til fradrag i det indkomstår, hvori skyldneren erklæres konkurs, eller senere indkomstår hos ægtefællen. Sådanne underskud kan fradrages i konkursindkomsten efter reglerne i stk. 2.

Stk. 6. Ved opgørelsen af virksomhedens underskud hos skyldnerens ægtefælle nedsættes ægtefællens indtægter, der ikke vedrører virksomheden, med ægtefællens udgifter, der ikke vedrører virksomheden.

Stk. 7. I øvrigt gælder reglerne i personskattelovens § 13, virksomhedsskattelovens § 13 og lov om særlig indkomstskat § 9 med de ændringer, der følger af ovenstående.

§ 12 a. (* 1) I det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, og senere indkomstår kan resterende negativ skat af negativ aktieindkomst ikke modregnes i slutskat hos den skattepligtige eller dennes ægtefælle.

Stk. 2. Resterende negativ skat hos skyldneren fra tidligere indkomstår, som efter personskattelovens § 8 a kan fratrækkes i slutskatten for det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, kan fratrækkes i skatten af konkursindkomsten.

Stk. 3. Negativ aktieindkomst, der medtages med 70 pct. i konkursindkomsten, jf. § 11, stk. 2, kan ikke fradrages i den øvrige indkomst hos skyldneren eller dennes ægtefælle i indkomstår, hvor skyldnerens bo er under konkursbehandling, eller senere indkomstår.

§ 13. Sluttes et konkursbo efter konkurslovens § 144, bortfalder skattefriheden efter § 6 og de særlige beskatningsregler i §§ 7-12. Den almindelige og særlige indkomst for de enkelte indkomstår under konkursen selvangives i så fald efter de frister, der gælder for indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori konkursen sluttes.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

§ 14. Bestemmelse om skattepligt træffes, hvis det skønnes, at konkursindkomsten opgjort efter fradrag af tidligere års underskud overstiger 100.000 kr. Skattemyndigheden kan undlade at træffe bestemmelse om skattepligt, hvis det må antages, at kun en mindre del af skatten kan inddrives.

§ 15. Bostyret skal indgive genpart af statusoversigten samt af en eventuel indberetning og resultatopgørelse, jf. konkurslovens § 116, til skattemyndigheden samtidig med indgivelsen til skifteretten.

Stk. 2. Afgørelse om eventuel skattepligt skal træffes inden tre måneder efter modtagelsen af de i stk. 1 nævnte oplysninger.

Stk. 3. Der kan senere træffes bestemmelse om skattepligt, hvis der indgår et aktiv i boet, som enten ikke var nævnt i bostyrets oplysninger efter stk. 1, eller hvis tilhør til boet måtte anses for usikker eller omstridt. Det påhviler bostyret at give skattemyndigheden særskilt meddelelse om sådanne ændringer. Afgørelse om, at konkursindkomsten er skattepligtig, skal træffes inden fire uger fra meddelelsens modtagelse.

Stk. 4. En afgørelse, der pålægger skattepligt, kan påklages af bostyret eller skyldneren senest tre måneder efter afgørelsen. Foreligger klageinstansens afgørelse om, at skattepligten skal fastholdes, ikke senest tre måneder efter klagens modtagelse, bortfalder skattepligten.

§ 16. For formueskattepligtige omfattet af denne lov, hvis bo tages under konkursbehandling, ansættes den skattepligtige formue for alle indkomstår, der udløber under konkursen, under hensyn til, at nettoværdien af aktiver og passiver, der inddrages under konkursen, ansættes til 0 kr.

§ 17. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelse efter denne lov. De i § 15, stk. 1 og 3, omhandlede oplysninger indsendes til den myndighed, som i henhold til 1. pkt. træffer afgørelse om skattepligt efter § 14, jf. § 15, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over skattemyndighedernes afgørelse. Det kan i disse regler fastsættes, at klageinstansens afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 18. Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed:

  • 1) undlader at indsende de i § 15, stk. 1 og 3, omhandlede oplysninger,
  • 2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelsen om skattepligt efter § 14, jf. § 15, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Er forholdet begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, eller foreligger der i øvrigt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til hæfte eller fængsel indtil 2 år.

§ 19. Sager om overtrædelser af denne lov behandles som politisager. De retsmidler, der er nævnt i retsplejelovens kapitel 73 og 75 b, finder anvendelse i samme omfang som i statsadvokatssager.

§ 20. Skønnes overtrædelsen ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 21. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for konkursboer, hvor fristdagen efter konkursloven er den 27. december 1990 eller senere.

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 25. august 1994

Ole Stavad

/ Carsten Vesterø Jensen

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 1117 af 22. december 1993, § 7, nr. 1 og 2, (ophævelse af § 7, stk. 3, og ændring af § 11, stk. 2) trådte i kraft den 23. december 1993 og har med undtagelse af boer, der er afsluttet inden den 18. november 1993, virkning for indkomståret 1993 og senere indkomstår, og nr. 3 (indsættelse af § 12 a) har virkning for indkomståret 1994 og senere indkomstår.