Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Herved bekendtgøres lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 20. november 1987, med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 823 af 19. december 1989, § 16 i lov nr. 59 af 7. februar 1990 og § 4 i lov nr. 1021 af 19. december 1992.


Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Reglerne i denne lov omfatter enhver, der er undergivet beskatning efter kulbrinteskatteloven.

Stk. 2. Skattelovgivningens almindelige regler om selvangivelse, skatteansættelse, klageadgang, kontrol og opkrævning m.v., herunder de tilknyttede straffebestemmelser, finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov.

Kapitel 2

Særlige regler om skatteansættelsen

§ 2. Skattepligtige, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3, skatteansættes af ligningsrådet. Ansættelsen omfatter:

  • 1) særskilt indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2;
  • 2) kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 3;
  • 3) anden indkomst, der er skattepligtig her til landet;
  • 4) skattepligtig formue.

Stk. 2. (* 1) Ligningsrådet kan bestemme, at den kommunale skattemyndighed, jf. ligningslovens § 32 D, stk. 2 og 3, og selskabsskattelovens § 24, foretager den i stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte ansættelse.

Stk. 3. Ansættelsen af skattepligtige efter kulbrinteskatteloven, der ikke tillige er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2, selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. om skattepligt, foretages af ligningsrådet.

§ 3. I tilfælde, hvor der foreligger behørig selvangivelse, skal ligningsrådet, forinden det foretager en ansættelse til et andet beløb end selvangivet, give den skattepligtige lejlighed til at ytre sig skriftligt eller ved mundtlig forhandling. I disse tilfælde samt i tilfælde, hvor ansættelsen foretages, uden at der foreligger behørig selvangivelse, skal den skattepligtige underrettes om ansættelsen, begrundelsen for denne og klageadgangen.

Stk. 2. Ligningsrådet kan af egen drift eller på begæring fra den skattepligtige tage en tidligere af ligningsrådet foretagen skatteansættelse op til fornyet behandling og eventuel ændring. Rådet kan ikke ændre en ansættelse i det omfang, landsskatteretten i en kendelse har taget stilling til ansættelsen. Forinden rådet foretager ændring af en ansættelse, skal der gives den skattepligtige lejlighed til at ytre sig skriftligt eller ved mundtlig forhandling. Der skal i underretningen til den skattepligtige om den ændrede ansættelse gives oplysning om begrundelsen for denne og vejledning om klageadgangen.

Kapitel 3

Særlige regler om foreløbig og endelig kulbrinteskat

§ 4. Kulbrinteskat efter kulbrinteskattelovens kapitel 3 svares med foreløbige beløb i to rater, som forfalder til betaling den 1. oktober i indkomståret og den 1. juni i året efter indkomståret. Sidste rettidige betalingsdag er den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 2. Ligningsrådet fastsætter den foreløbige kulbrinteskat. De foreløbige skattebeløb skal så vidt muligt svare til den skat, der pålignes efter indkomstårets udløb. Ved fastsættelsen af 1. rate af den foreløbige kulbrinteskat lægges den skattepligtiges oplysninger efter § 5 til grund, i det omfang ligningsrådet finder oplysningerne tilstrækkeligt sandsynliggjort. 1. rate udgør halvdelen af indkomstårets forventede kulbrinteskat. 2. rate fastsættes på grundlag af selvangivelsen, således at summen af 1. og 2. rate udgør kulbrinteskatten af den selvangivne kulbrinteindkomst. Hvis 2. rate beregnet på dette grundlag er større end 1. rate, betales et tillæg på 4 pct. af forskelsbeløbet mellem 1. og 2. rate. Er 2. rate mindre end 1. rate, tilkommer der den skattepligtige en godtgørelse på 4 pct. af forskelsbeløbet. Tillæg eller godtgørelse medregnes ikke ved indkomstopgørelsen.

Stk. 3. Må det efter ligningsrådets skøn antages, at den for indkomståret beregnede foreløbige skat vil være væsentlig større end den endelige skat, skal der efter den skattepligtiges begæring herom ske hel eller delvis tilbagebetaling af 1. rate af den foreløbige skat.

Stk. 4. Er et beløb, som den skattepligtige efter stk. 1 skal indbetale til det offentlige, ikke betalt rettidigt, skal den skattepligtige betale en statskassen tilfaldende rente, der udgør 1 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Renter af skat, der påhviler den skattepligtige, opgøres og opkræves een gang om året ved indkomstårets udløb.

§ 5. 1) Skattepligtige skal til brug ved beregning og opkrævning af foreløbig kulbrinteskat give ligningsrådet oplysning om den forventede kulbrinteindkomst. Den centrale told- og skatteforvaltning udfærdiger skemaer, hvorpå oplysningerne gives.

Stk. 2. Forskudsskema indgives senest den 1. juli i indkomståret.

Stk. 3. Såfremt behørigt forskudsskema ikke foreligger inden den i stk. 2 nævnte frist, fastlægges grundlaget for den foreløbige skat skønsmæssigt.

§ 6. I det omfang den efter indkomstårets udløb pålignede kulbrinteskat afviger fra den beregnede foreløbige kulbrinteskat, skal der ske en efterbetaling eller tilbagebetaling af dette beløb. Beløbet tillægges en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 pct., beregnet fra den 1. juni i året efter indkomståret, indtil efterbetalingsbeløbet forfalder til betaling, eller indtil tilbagebetaling sker. Rentebeløbet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Efterbetalingsbeløbet forfalder til betaling den 1. i den anden måned efter, at den skattepligtige er underrettet om ansættelsen med betalingsfrist til den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Reglerne i § 4, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Tilbagebetaling sker inden udgangen af den måned, der følger nærmest efter, at den skattepligtige er underrettet om ansættelsen. Forinden udbetaling modregnes eventuelle skatterestancer med påløbne renter.

Kapitel 4

Oplysningspligt

§ 7. (* 3) Skattepligtige, der driver virksomhed som nævnt i kulbrinteskattelovens § 1, skal uden opfordring give oplysning om aftaler om hverv, som den pågældende som hvervgiver indgår med personer eller selskaber m.v., der ikke er omfattet af kildeskattelovens §§ 1 eller 2, selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller § 1 i lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. om skattepligt, hvis hvervtageren oppebærer indkomst herved, som vil være skattepligtig efter kulbrinteskatteloven. Oplysningspligten efter 1. pkt. omfatter også personer, der ikke er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, og som arbejder for en arbejdsgiver, der ikke har hjemting her i landet, samt selskaber, der ikke er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1.

Stk. 2. Oplysningspligten efter stk. 1 omfatter hvervets art, den, der udfører hvervet, eventuelt virksomhedsnummer, tid og sted for hvervets udførelse og kontraktssummen.

§ 8. Enhver hvervgiver som nævnt i § 7 skal uden opfordring give oplysning om personer, der er ansat hos hvervtagere som nævnt i § 7, og som udfører arbejde på de i kulbrinteskattelovens § 1 nævnte områder.

Stk. 2. Oplysningspligten efter stk. 1 omfatter den ansattes navn, eventuelt personnummer, bopæl og arbejdsgiver samt arbejdssted og varigheden af det hverv, som arbejdet direkte knytter sig til.

§ 9. Oplysninger efter §§ 7 og 8 skal gives til ligningsrådet senest 14 dage efter hvervets eller arbejdets påbegyndelse.

Stk. 2. 1) Hvis de i §§ 7 og 8 nævnte oplysninger ikke gives rettidigt, kan den centrale told- og skatteforvaltning om fornødent søge oplysningerne fremtvunget ved pålæg af daglige bøder.

Kapitel 5

Særlige regler om opkrævning

§ 10. Skat af indkomst efter kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, opkræves ved, at den, for hvis regning udbetalingen foretages, i forbindelse med udbetalingen indeholder den beregnede skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsen sker ved, at den indeholdelsespligtige tilbageholder skatten.

Stk. 2. Reglerne om A-indkomst i kildeskattelovens afsnit V, VII, VIII og IX finder anvendelse på indeholdelsespligt efter stk. 1, for så vidt reglerne er forenelige med denne lovs og kulbrinteskattelovens bestemmelser.

Kapitel 6

Andre særlige bestemmelser

§ 11. Skattepligtige efter kulbrinteskatteloven skal ved indkomstopgørelsen anvende kalenderåret som indkomstår.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om specifikationer i det regnskabsmateriale, som efter skattekontrollovens § 3, stk. 1, eller statsskattelovens § 22, stk. 4, skal indsendes som bilag til selvangivelsen.

Stk. 3. Skattepligtige, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3, skal opbevare regnskaber med tilhørende bilag i 15 år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

§ 12. 1) Den centrale told- og skatteforvaltning udfærdiger selvangivelsesskemaer, som skal benyttes af den skattepligtige ved selvangivelsen af indkomst, der er omfattet af kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3, samt skattepligtig formue. Selvangivelse indgives til ligningsmyndigheden efter ligningsrådets bestemmelse, jf. § 2.

Stk. 2. Personer, der svarer skat efter kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, indgiver ikke selvangivelse.

§ 13. Skatteministeren kan bestemme, at oplysninger, som er afgivet af oplysningspligtige vedrørende aktiviteter, der er omfattet af kulbrinteskatteloven, kan videregives til andre offentlige myndigheder.

§ 13 A. (* 2) Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 14. Loven har virkning for indkomst erhvervet den 1. januar 1982 eller senere.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 29. september 1993

Ole Stavad

/ Jan Lyager Olsen

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 823 af 19. december 1989 (Kommuneaftalen), der ændrer myndighedsbetegnelser, trådte i kraft den 1. april 1990.

(* 2) Lov nr. 59 af 7. februar 1990 (Klageafkortning), der indsætter § 13 A, trådte i kraft den 1. april 1990.

(* 3) Lov nr. 1021 af 19. december 1992 (Ændring af reglerne om indtræden af begrænset skattepligt for lønmodtagere og bygge-/anlægsforetagender), der indsætter § 7, stk. 1, 2. pkt., trådte i kraft den 1. januar 1993.