Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger(* 1)

Herved bekendtgøres lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 7. august 1991, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 491 af 24. juni 1992.


§ 1. I denne lov forstås ved investeringsforeninger sådanne foreninger, der henvender sig til større kredse af befolkningen, og som alene har til formål at anbringe medlemmernes midler i værdipapirer. Hvis en forening udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, omfattes den dog ikke af loven.

§ 2. Medlemmer af en investeringsforening skal ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst medregne deres andel af:

  • 1) indtjente renter og udbytter,
  • 2) erhvervede gevinster og tab efter kursgevinstlovens §§ 6, 7 og 8 C-8 F og
  • 3) realiserede fortjenester som omhandlet i § 2 i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v., nedsat med eventuelle tab efter samme paragraf, samt realiserede fortjenester som omhandlet i samme lovs § 2 a.

Stk. 2. Ved indkomstopgørelsen skal medregnes de i stk. 1 nævnte beløb, som foreningen har indvundet i det regnskabsår, der falder sammen med eller udløber i medlemmets indkomstår.

§ 3. (* 2) Ud over de i § 2 omhandlede beløb skal medlemmerne af en investeringsforening i det i stk. 2-8 angivne omfang ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst medregne fortjeneste eller tab, der tilskrives eller fraskrives deres indestående i foreningen som hidrørende fra foreningens aktier, obligationer, pantebreve og lignende værdipapirer. Det er uden betydning for beskatningen, om fortjeneste eller tab skyldes kursændringer på beholdningen af værdipapirer eller er fremkommet ved afståelse af værdipapirer.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede fortjenester eller tab skal af medlemmet først medregnes ved indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvori han hæver af sit indestående, og kun i det omfang, hvori de vedrører den del af hans indskud, der hæves.

Stk. 3. Når et medlem hæver af sit indestående i en investeringsforening, betragtes de først indskudte beløb med tilskrivning eller fraskrivning som følge af fortjeneste eller tab på værdipapirer som først hævet.

Stk. 4. Hvis et medlem helt eller delvis hæver sit indskud i en investeringsforening, før der er forløbet 3 år regnet fra indskuddets foretagelse, skal de i stk. 1 omhandlede fortjenester og tab fuldt ud medregnes ved opgørelsen af medlemmets skattepligtige almindelige indkomst. For så vidt angår tab finder bestemmelserne i § 2, stk. 2, i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. dog tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. (* 3) Ved et medlems hele eller delvise hævning af sit indskud i en investeringsforening medregnes de i stk. 1 omhandlede fortjenester, som ikke er omfattet af § 2, ved opgørelsen af medlemmets skattepligtige almindelige indkomst, i det omfang indskuddet er foretaget for lånte midler og investeringsforeningen i det væsentlige må antages at indtjene overskud eller anden værditilvækst ved finansiering eller investering under sådanne omstændigheder, at foreningens overskud eller værditilvækst over en periode med stor sikkerhed kan opgøres på forhånd. Stk. 4 finder ikke anvendelse på fortjenester, som omfattes af 1. pkt.

Stk. 6. (* 3) Indskud for lånte midler efter stk. 5 anses at foreligge, hvis den skattepligtige i forbindelse med indskuddet har optaget lån, der står i åbenbart misforhold til det kapitalbehov, som den skattepligtiges øvrige virksomhed eller privatforbrug betinger, eller hvis sammenhængen mellem indskud og lånoptagelse klart fremgår af omstændighederne ved indskuddet. Opnåelse af usædvanlig kredit ligestilles med lånoptagelse.

Stk. 7. (* 3) Stk. 5 finder ikke anvendelse, hvis den skattepligtige godtgør, at de fradragsberettigede udgifter vedrørende det pågældende lån kun i forholdsvis uvæsentligt omfang overstiger de skattepligtige fortjenester fra det pågældende indskud. Stk. 5 finder endvidere ikke anvendelse, hvis den skattepligtige godtgør, at fortjenesten fra det pågældende indskud uden beskatning efter stk. 5 ikke overstiger de samlede udgifter vedrørende lånet og indskuddet.

Stk. 8. (* 3) Imod den skattepligtiges påstand kan beskatning efter stk. 5 kun gennemføres efter Ligningsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 9. (* 3) Beløb, der er tilskrevet eller fraskrevet medlemmernes indestående, og som vedrører tiden forud for 1. januar 1962, omfattes ikke af bestemmelserne i stk. 1.

§ 4. Skatteministeren kan efter indhentet erklæring fra Ligningsrådet fastsætte særlige regler for opgørelsen af den del af medlemmernes særlige indkomst eller almindelige indkomst, der hidrører fra foreningens værdipapirer.

§ 5. (Ophævet).

Skatteministeriet, den 22. oktober 1992

Anders Fogh Rasmussen

/ Lars H. Nielsen

Officielle noter

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser som følge af lov nr. 491 af 24. juni 1992.

(* 2) Henvisningen i § 3, stk. 1, til stk. 2-8 skyldes indsættelsen af stk. 5-8 ved § 7 i lov nr. 491 af 24. juni 1992, jf. note 3.

(* 3) Bestemmelserne i § 3, stk. 5-8, har virkning for indskud i investeringsforeninger, som er foretaget senest den 31. december 1993, jf. § 11, stk. 17, i lov nr. 491 af 24. juni 1992. Bestemmelserne har ikke virkning for fortjenester, som er tilskrevet medlemmernes indestående, og som vedrører tiden forud for den 16. juni 1992, jf. § 11, stk. 17, i lov nr. 491 af 24. juni 1992. I tilfælde, hvor sammenhængen mellem indskud og lånoptagelse ikke klart fremgår af omstændighederne ved indskuddet, jf. stk. 6, har bestemmelserne i stk. 5-8 dog alene virkning for indskud, som foretages i perioden fra og med den 16. juni 1992 til og med den 31. december 1993, jf. § 11, stk. 17, i lov nr. 491 af 24. juni 1992. Som følge af indsættelsen af stk. 5-8 rykkes stk. 5 til stk. 9.