Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om særlig indkomstskat m.v.

Herved bekendtgøres lov nr. 256 af 11. juni 1960 om særlig indkomstskat m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 440 af 22. august 1984, med de ændringer og tilføjelser, der følger af lov nr. 255 af 22. maj 1986, lov nr. 310 af 25. maj 1987 og lov nr. 360 af 10. juni 1987.


§ 1. Pligt til at svare skat af særlig indkomst i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler personer og dødsboer, der ved erhvervelse, henholdsvis konstatering af de i § 2 nævnte fortjenester eller tab er indkomstskattepligtige til staten for det indkomstår, hvori fortjenesten er erhvervet eller tabet er konstateret. Det samme gælder selskaber og foreninger m.v., der er skattepligtige efter lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., og fonde og foreninger, der er skattepligtige efter lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v.

Stk. 2. Ægtefæller beskattes hver af deres særlige indkomst.

Stk. 3. Fortjeneste eller tab af den i § 2 anførte art ved afståelse af formuegoder medregnes i særlig indkomst hos den ægtefælle, der efter ægteskabslovgivningen havde rådighed over formuegoderne. Kan det ikke afgøres, hvem af ægtefællerne der havde rådigheden over formuegodet, medregner hver ægtefælle halvdelen af fortjenesten eller tabet.

Stk. 4. Fortjeneste eller tab ved afståelse af formuegoder, der hører til en virksomhed, som en af ægtefællerne har drevet, eller som ægtefællerne har drevet i fællesskab, medregnes dog altid i særlig indkomst hos den ægtefælle, der har drevet virksomheden eller har drevet virksomheden i overvejende grad.

Afsnit I

Opgørelsen af den særlige indkomst

§ 2. Ved opgørelsen af særlig indkomst medregnes:

1. Fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af maskiner, inventar o.lign. driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, eller skibe, når afhændelsen m.v. sker i forbindelse med afhændelsen m.v. af den pågældende virksomhed, og fortjenesten eller tabet omfattes af bestemmelserne i §§ 6 og 13 i lov om skattemæssige afskrivninger m.v.

2. Fortjeneste, opgjort efter § 29 i lov om skattemæssige afskrivninger m.v. ved afståelse af bygninger og installationer samt dræningsanlæg, på hvilke der har været foretaget skattemæssige afskrivninger.

3. (Ophævet).

4. Fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af tidsbegrænsede rettigheder, såsom patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke.

5. Fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt.

6. Fortjeneste eller tab, der efter §§ 4 og 13a-13c i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. skal beskattes som særlig indkomst.

7. (Ophævet).

8. (Ophævet).

9. Godtgørelse i anledning af fratræden af stilling eller af opgivelse af agentur eller lignende.

10. Gaver, gratialer o.lign. fra den skattepligtiges arbejdsgiver, når udbetalingen sker een gang for alle,

enten i en i den skattepligtiges forhold begrundet særlig anledning såsom jubilæum eller arbejdsophør på grund af alder eller på grund af sygdom,

eller i anledning af, at den virksomhed, hvori den skattepligtige eller dennes ægtefælle er eller har været ansat, har bestået i 25 år, eller i et antal år, der er deleligt med 25.

11. Beløb, der ved en pensionsordnings opløsning eller bortfald tilfalder arbejdsgiveren, når denne i sin skattepligtige indkomst har fradraget de af ham præsterede tilskud til ordningen, medmindre beløbet skal beskattes efter § 24 i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.

12. Beløb, der ved en virksomheds afhændelse eller ophør kan bringes til fradrag som uafskrevne ekstraordinære tilskud til pensionsordninger og hjælpe- og understøttelsesfonds, jf. §§ 2 og 21 i lov om beskatningen af renteforsikringer m.v.

13. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der efter lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal beskattes som særlig indkomst.

14. Vederlag for påtagelse af indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse (konkurrenceklausuler), når vederlaget ydes een gang for alle.

15. Vederlag for afløsning af pensionstilsagn, der ikke har været omfattet af lov om tilsyn med pensionskasser.

16. Gave- og legatbeløb, der er ydet een gang for alle af offentlige midler, legater, kulturelle fonds o.lign. her i landet eller i udlandet, når gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester, jf. dog ligningslovens § 7, litra v.

§ 2 A. (Ophævet).

§ 2 B. (Ophævet).

§ 2 C. (Ophævet).

§ 2 D. (Ophævet).

§ 3. Ved opgørelsen af særlig indkomst medregnes ikke:

1. Fortjeneste eller tab som nævnt i § 2, nr. 1, ved afhændelse m.v. af skibe eller skibsanparter, som den skattepligtige har anskaffet på et tidspunkt, der ligger mindre end 5 år forud for afhændelsen, jf. § 15 A i lov om skattemæssige afskrivninger m.v.

2. Fortjeneste eller tab af de i § 2, nr. 4 og 5, omhandlede arter, såfremt de pågældende formuegoder er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvej eller i spekulationsøjemed.

3. (Ophævet).

4. (Ophævet).

5. Fortjeneste eller tab af den i § 2, nr. 4, omhandlede art, når de afhændede rettigheder vedrører opfindelser og værker, der er skabt af afhænderen selv.

6. Godtgørelse i anledning af fratræden af stilling, jf. § 2, nr. 9, i det omfang beløbet træder i stedet for, hvad modtageren ville have oppebåret i indtægt af stillingen for tiden efter fratrædelsen og indtil det tidspunkt, til hvilket han kunne være opsagt i henhold til sin kontrakt eller lovgivningens almindelige regler, dog højst for en periode af et år.

Stk. 2. (Ophævet.

Stk. 3. (Ophævet).

§ 3 A. (Ophævet).

§ 4. Erstatnings- og forsikringssummer sidestilles i dette afsnit med salgssummer.

Stk. 2. Overdragelse af formuegoder som gave eller arveforskud sidestilles i dette afsnit med salg af de pågældende formuegoder.

Stk. 3. Erhvervelse af formuegoder ved gave eller arveforskud sidestilles i dette afsnit med køb af de pågældende formuegoder.

§ 5. Er et afhændet formuegode erhvervet ved gave eller arveforskud, benyttes den værdi, der er lagt til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat af erhvervelsen, som udgangspunkt for beregningen af fortjeneste eller tab ved afhændelsen. Har erhvervelsen ikke været afgifts- eller indkomstskattepligtig, anvendes det pågældende formuegodes værdi i handel og vandel på erhvervelsestidspunktet som udgangspunkt.

Stk. 2. Er afhændelse sket ved gave eller arveforskud, betragtes den værdi, der lægges til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat i forbindelse med overdragelsen, som afhændelsessum. Er overdragelsen hverken afgifts- eller indkomstskattepligtig, betragtes værdien i handel og vandel på overdragelsestidspunktet som overdragelsessum.

Stk. 3. (Ophævet).

Stk. 4. (Ophævet).

Stk. 5. (Ophævet).

Stk. 6. (Ophævet).

Stk. 7. (Ophævet).

§ 5 A. Virksomhed her i landet anses først for opgivet, når afståelse af virksomhedens varelager, maskiner, driftsmidler og inventar m.v. har fundet sted.

Stk. 2. Overfører en skattepligtig varelager, maskiner, driftsmidler og inventar m.v., der har været anvendt i skattepligtig virksomhed her i landet, til benyttelse i udlandet, sidestilles sådan overførelse med salg. Som salgssum betragtes værdien i handel og vandel på overførelsestidspunktet.

§ 6. Fortjenesten eller tabet ved de i § 2, nr. 4 og 5, omhandlede afhændelser m.v. opgøres som forskellen mellem det ved afhændelsen opnåede vederlag og anskaffelsesomkostningerne med fradrag af over den skattepligtige almindelige indkomst foretagne afskrivninger.

§ 6 A. (Ophævet).

§ 7. (Ophævet).

§ 7 A. (Ophævet).

§ 7 B. (Ophævet).

§ 8. De fortjenester eller tab, der efter foranstående bestemmelser skal medregnes i den særlige indkomst, opgøres samlet for hvert indkomstår.

Stk. 2. Det beløb, der fremkommer ved opgørelsen efter stk. 1, benævnes »skattepligtig særlig indkomst«. Beløbet afrundes nedad til det nærmeste med 100 delelige kronebeløb. Hvor andet ikke er foreskrevet i denne lov, medregnes skattepligtig særlig indkomst ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der i denne lov benævnes »skattepligtig almindelig indkomst«.

Stk. 3. For skattepligtige personer gives der ved opgørelsen efter stk. 2 et fradrag på 6.000 kr. Fradraget kan dog ikke overstige summen af fortjenester efter § 2, nr. 9-10 og 14-16.

Afsnit II

Beskatningen af den særlige indkomst hos personer

§ 9. For personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, beregnes skatten af den skattepligtige særlige indkomst opgjort efter § 8 med 50 pct.

Stk. 2. Den efter reglerne i stk. 1 beregnede særlige indkomstskat kan ikke fradrages, hverken ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst eller ved opgørelsen af den skattepligtige særlige indkomst.

Stk. 3. (* 1) Såfremt den skattepligtige særlige indkomst er negativ, kan et til den negative særlige indkomst svarende beløb fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst.

Stk. 4. (* 2) Hvis den skattepligtige almindelige indkomst udviser underskud, kan den skattepligtige i stedet for at fremføre underskuddet til de følgende indkomstår efter reglerne i personskattelovens § 13 fradrage underskuddet i sin og derefter eventuelt i ægtefællens særlige indkomst for samme indkomstår. Underskud i virksomhedsindkomst efter virksomhedsskatteloven kan på tilsvarende måde fradrages i særlig indkomst i stedet for at fremføres efter virksomhedsskattelovens § 13, stk. 4. Et herefter resterende underskud fremføres efter reglerne i henholdsvis personskattelovens § 13 og virksomhedsskattelovens § 13.

Stk. 5. (* 3) (Ophævet).

§ 10. Personer, der ikke er undergivet fuld indkomstskattepligt til staten, beskattes kun af særlig indkomst, som hidrører fra afståelse af de formuegoder, der er nævnt i kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d og e. I øvrigt gælder §§ 8 og 9 også for disse skattepligtige.

§ 11. Af den særlige indkomstskat tilfalder 1/3 den kommune, hvortil den skattepligtige svarer kommuneskat efter § 2 i loven om kommunal indkomstskat ved begyndelsen af det kalenderår, hvori den særlige indkomstskat pålignes. Kommunens andel afregnes af staten samtidig med afregningen efter kildeskattelovens § 64, stk. 3 og 4, af kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter.

Stk. 2. Er efter bestemmelsen i stk. 1 ingen kommune berettiget til andelen i den særlige indkomstskat, tilfalder denne den kommune, hvori ansættelsen til statsskat har fundet sted.

Stk. 3. Ved eventuel nedsættelse af den særlige indkomstskat eller ved delvis uerholdelighed fordeles reduktionen forholdsmæssigt på de statskassen og kommunen tilfaldende andele af skatten.

§ 12. Det påhviler den skattepligtige at indgive selvangivelse af den særlige indkomst efter de for almindelig indkomstskat til staten gældende regler. Disse regler finder desuden anvendelse ved ansættelsen af den særlige indkomst og påklage af ansættelsen.

Stk. 2. Den særlige indkomstskat forfalder til betaling i 3 rater den 1. i hver af månederne september, oktober og november i det år, hvori skatten pålignes, med sidste rettidige betalingsdag for den skattepligtige den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Skatteministeren fastsætter i øvrigt de nærmere regler for opkrævningen og indbetalingen i statskassen af den særlige indkomstskat.

Stk. 3. I øvrigt finder de for den almindelige indkomstskat til staten gældende regler anvendelse, for så vidt de er forenelige med bestemmelserne i denne lov.

Afsnit III

Beskatningen af den særlige indkomst hos selskaber og foreninger m.v.

samt dødsboer

§ 13. Selskaber, foreninger og korporationer samt fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner, der er undergivet fuld eller begrænset indkomstskattepligt til staten, svarer ikke særlig indkomstskat. De pågældende skal derimod medregne den efter reglerne i afsnit I opgjorte skattepligtige særlige indkomst ved opgørelsen af deres skattepligtige almindelige indkomst. Begrænset skattepligtige skal kun medregne særlig indkomst vedrørende formuegoder, af hvis afkastning de er indkomstskattepligtige til staten i medfør af § 2, stk. 1, litra a) og b), i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., og de i nævnte lovs § 1, stk. 1, nr. 6, omhandlede foreninger m.v. skal kun medregne særlig indkomst vedrørende formuegoder, der har tilknytning til den indkomstskattepligtige virksomhed. Indkøbsforeninger og produktions- og salgsforeninger beskattes ikke af særlig indkomst. Det samme gælder de efter reglerne i § 1, stk. 1, nr. 3, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. skattepligtige foreninger for skatteår, for hvilke de i henhold til bestemmelsen i nævnte lovs § 35 A, stk. 2, 1. pkt., vælger at lade sig beskatte efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 377 af 20. december 1961.

§ 13 A. Dødsboer svarer ikke særlig indkomstskat, men den særlige indkomst, opgjort efter reglerne i afsnit I, beskattes sammen med den skattepligtige almindelige indkomst efter § 35, stk. 2, i kildeskatteloven. Dødsboer, som er skattepligtige efter § 2 i kildeskatteloven, beskattes kun af særlig indkomst, som hidrører fra afståelse af de formuegoder, der er nævnt i stk. 1, litra d og e, i bestemmelsen.

Afsnit IV

Andre bestemmelser

§ 14. Skatteministeren fastsætter regler om indgivelse af selvangivelse og ansættelse af særlig indkomst, herunder påklage af ansættelsen, samt om betaling og opkrævning af særlig indkomstskat i tilfælde, hvor der i årets løb sker ændringer i skattepligtsforholdene for en person eller et dødsbo.

Stk. 2. Når en persons fulde skattepligt her til landet ophører på grund af fraflytning til udlandet, er den pågældende pligtig til inden bortrejsen at indbetale særlig indkomstskat, der måtte være pålignet, uanset om den er forfalden eller ej.

Stk. 3. (* 4) Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

Stk. 4. Ved beregningen af forældelsesfristen for krav på særlig indkomstskat bortses fra den tid, i hvilken skattemyndighederne på grund af den skattepligtiges ophold i udlandet har været ude af stand til at gøre kravet gældende ved dansk domstol.

§ 15. Hvor en rettighed af den i § 2, nr. 4 eller nr. 5, omhandlede art erhverves den 1. april 1958 eller derefter, skal erhververen være berettiget til at afskrive det ydede vederlag i sin skattepligtige indkomst med lige store årlige beløb over et til rettighedens varighed svarende åremål eller - såfremt rettigheden ikke er tidsbegrænset - over en periode af 10 år.

Stk. 2. De i § 2, nr. 9, nr. 14 og nr. 15, omhandlede ydelser afskrives i yderens skattepligtige indkomst over en periode af 10 år. Udgør ydelser af denne art tilsammen mindre end 5 pct. af den samlede lønudgift i yderens virksomhed i det pågældende indkomstår, fradrages de dog fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for dette indkomstår.

Stk. 3. Erhverves de i stk. 1 omhandlede formuegoder ved gave eller arveforskud, finder bestemmelserne i § 4, stk. 3, og § 5, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

§ 16. Skatteministeren kan tillade, at udbytteandele el. lign., som en arbejdsgiver udreder til personer, der er ansat i hans virksomhed, ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomster. En sådan tilladelse skal være betinget af, at beløbene udredes i form af obligationer udstedt af arbejdsgiveren. For så vidt de således udredede beløb for en eller flere af arbejdstagerne overstiger 200 kr., skal tilladelsen endvidere være betinget af, at arbejdsgiveren for den pågældende arbejdstager inden udløbet af en af skatteministeren fastsat frist til statskassen indbetaler en afgift på 50 pct. af det beløb, hvormed ydelsens værdi overstiger 200 kr. Også afgiftsbeløbet er indkomstskattefrit for arbejdstageren.

Stk. 2. De vilkår, på hvilke de i stk. 1 omhandlede obligationer udstedes, skal godkendes af skatteministeren.

Stk. 3. Den i stk. 1 omhandlede afgift kan ikke fradrages ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst. I øvrigt kommer de for indkomstskatten til staten gældende regler, herunder reglerne om selvangivelse af indtægter, til anvendelse på denne afgift, for så vidt de er forenelige med bestemmelserne i nærværende paragraf.

Stk. 4. Af den i stk. 1 omhandlede afgift tilfalder 1/3 den kommune, hvortil den afgiftspligtige svarer kommuneskat efter § 2 i loven om kommunal indkomstskat ved begyndelsen af det kalenderår, hvori udbytteandelen er udredet. Er den afgiftspligtige ikke pligtig at svare kommuneskat som foran omhandlet, tilfalder andelen af afgiften den kommune, hvori ansættelsen til statsskat finder sted.

Stk. 5. Ved eventuel nedsættelse af afgiften eller ved delvis uerholdelighed fordeles reduktionen forholdsmæssigt på de statskassen og kommunen tilfaldende andele af afgiften.

§ 17. Såfremt der i en persons skattepligtige almindelige indkomst indgår en indtægt, der efter den pågældendes sædvanlige indkomstforhold er ekstraordinært stor, og som fremtræder som resultatet af et opfinderarbejde eller et arbejde af litterær, kunstnerisk, videnskabelig el. lign. karakter, skal skatteministeren kunne tillade, at en del af indtægten beskattes efter reglerne i afsnit I og II.

Stk. 2. Skatteministeren kan tillade, at dusører og belønninger for foretagelsen af en fortjenstfuld handling, som det ikke hører til den pågældendes erhverv at udføre, såsom indsats for at redde menneskeliv eller medvirken ved opklaring af en forbrydelse, beskattes efter reglerne i afsnit I og II.

Stk. 3. (* 5) Finder udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber og andelsselskaber sted forud for det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at de udbetalte beløb eller en del af disse ikke skal medregnes i modtagerens skattepligtige almindelige indkomst. I så fald behandles de beløb, der fritages for almindelig indkomstbeskatning, efter reglerne i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v.

§ 18. (Ophævet).

§ 18 A. (Ophævet).

§ 18 B. (Ophævet).

§ 18 C. Reglerne i § 33, stk. 1, i kildeskatteloven om indtræden i boets stilling gælder for bygninger og særlige installationer i bygninger, jf. § 2, nr. 2, hvis der på grundlag af den værdi, hvortil bygningen og installationen er opført i den endelige boopgørelse, kan opgøres en skattepligtig fortjeneste efter reglerne i afskrivningslovens § 29.

Stk. 2. (Ophævet).

§ 18 D. (Ophævet).

§ 19. (Udeladt).

§ 20. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

----------

Ved lov nr. 204 af 8. juni 1966, lov nr. 32 af 19. februar 1968, lov nr. 185 og lov nr. 192 begge af 31. maj 1968, lov nr. 418 af 18. december 1968, lov nr. 120 af 29. marts 1969, lov nr. 325 af 18. juni 1969, lov nr. 280 af 9. juni 1971, lov nr. 284 af 9. juni 1971, lov nr. 276 af 7. juni 1972, lov nr. 574 af 15. december 1972 og lov nr. 185 af 30. marts 1973, er der foretaget ændringer i lov om særlig indkomstskat m.v.

Disse loves ikrafttrædelses- og overgangsregler er medtaget i lovbekendtgørelse nr. 435 af 18. juli 1973.

----------

Ved lov nr. 54 af 6. februar 1974, lov nr. 189 af 22. maj 1975, lov nr. 101 af 17. marts 1976, lov nr. 325 af 10. juni 1976, lov nr. 326 af 10. juni 1976, lov nr. 404 af 20. august 1976, lov nr. 285 af 8. juni 1977, lov nr. 604 af 14. december 1977, lov nr. 281 af 8. juni 1978, lov nr. 245 af 8. juni 1979, lov nr. 583 af 19. december 1980, lov nr. 206 af 13. maj 1981, lov nr. 265 af 27. maj 1981, og lov nr. 296 af 10. juni 1981, er der yderligere foretaget ændringer i lov om særlig indkomstsskat m.v.

Disse loves ikrafttrædelses- og overgangsregler er medtaget i lovbekendtgørelse nr. 429 af 17. august 1981.

----------

Ved lov nr. 197 af 18. maj 1982, lov nr. 227 af 26. maj 1982, lov nr. 244 af 9. juni 1982, lov nr. 246 af 9. juni 1982 og lov nr. 248 af 9. juni 1982 er der foretaget yderligere ændringer i lov om særlig indkomstskat m.v.

Disse loves ikrafttrædelses- og overgangsregler er medtaget i lovbekendtgørelse nr. 355 af 24. juni 1982.

----------

Ved lov nr. 220 af 2. juni 1983 og lov nr. 596 af 15. december 1983 er der foretaget yderligere ændringer i lov om særlig indkomstskat m.v. Disse loves ikrafttrædelses- og overgangsregler er medtaget i lovbekendtgørelse nr. 440 af 22. august 1986.

----------

Lov nr. 255 af 22. maj 1986 om ændring af lov om særlig indkomstskat m.v., hvis § 1 dels ændrer affattelsen af § 1, stk. 1, § 9, stk. 4 og § 13, 1. pkt. og dels ophæver § 9, stk. 5 og § 17, stk. 3, 3 pkt., indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven har virkning fra og med indkomståret 1987.

----------

Lov nr. 310 af 25. maj 1987 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og lov om særlig indkomstskat, hvis § 3 ændrer § 2, nr. 6, samt indsætter et nyt stk. 3 i § 14, indeholder i § 4 følgene bestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 2, 4 og 5, har virkning for aktier m.v., der afstås den 18. februar 1987 eller senere.

Stk. 3. --

Stk. 4. --

Stk. 5. --

Stk. 6. §§ 2 og 3 har virkning fra den dato, der er nævnt i stk. 2.

----------

Lov nr. 360 af 10. juni 1987 om ændring af selskabsskatteloven, ligningsloven og lov om særlig indkomstskat m.v., hvis § 3 ændrer § 16, stk. 1, 2 pkt., indeholder i § 4 følgende bestemmelse:

§ 4

Loven har virkning fra og med indkomståret 1987.

----------

Skatteministeriet, den 21. december 1987

ANDERS FOGH RASMUSSEN

/Ebbe Willumsen

Officielle noter

(* 1) Denne affattelse af § 9, stk. 3, har virkning fra den 1. januar 1984, jf. lov nr. 220 af 2. juni 1983 § 4. Om fradrag for tab ved aktieafståelse eller forhold der behandles efter samme regler som aktieafståelse forud for den 1. januar 1984, se lovens § 4.

(* 2) Denne affattelse af § 9, stk. 4, har virkning fra og med indkomståret 1987, jr. lov nr. 255 af 22. maj 1986.

(* 3) § 9, stk. 5, er ophævet fra og med indkomståret 1987, jf. lov nr. 255 af 22. maj 1986.

(* 4) Stk. 3. er indsat som nyt stykke, jfr. lov nr. 310 af 25. maj 1987.

(* 5) § 17, stk. 3, 3 pkt. er ophævet fra og med indkomståret 1987, jf. lov nr. 255 af 22. maj 1986.