Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

Herved bekendtgøres lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 2. august 1989, med den ændring, der følger af lov nr. 484 af 30. juni 1993.


§ 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til erhvervelse af husdyrbesætninger. Indtægter ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af husdyrbesætninger medregnes ved indkomstopgørelsen. Endvidere medregnes værdiforøgelser og værdinedgange i husdyrbesætninger, jf. dog § 3.

§ 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og formue skal landbrugere opgøre værdien af deres besætninger på grundlag af:

 • 1) normalhandelsværdien eller
 • 2) handelsværdien, dog ikke et beløb mindre end det under nr. 1) anførte.

Stk. 2. Dersom landbrugeren opgør værdien af besætningen på grundlag af handelsværdien, kan denne ikke medregne afgift, der ved opgørelsen af afgiftstilsvar efter loven om almindelig omsætningsafgift kan fradrages som indgående afgift.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte normalhandelsværdi fastsættes af Ligningsrådet.

Stk. 4. (* 1) I det beløb, der er opgjort efter bestemmelsen i stk. 1, kan der med virkning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst og formue i de enkelte indkomstår foretages en nedskrivning, som højst kan udgøre følgende procentdel af beløbet:

 

 Indkomstår                     pct. 

 1993 til 1996 .................................... 33 1/3 

 1997 .............................................. 32 

 1998 og derefter .................................. 31 

§ 3. For landbrugere beregnes hvert år et beløb (konjunkturændringer) for hver af følgende grupper af dyr (stambesætningen):

 • 1) alle hundyr over 2 år inden for kvæg,
 • 2) alle hundyr mellem 1 og 2 år inden for kvæg,
 • 3) søer og drægtige gylte og
 • 4) moderfår.

Stk. 2. For hver gruppe af dyr i stambesætningen beregnes konjunkturændringen som ændringen i normalhandelsværdien pr. dyr i løbet af det kalenderår, som falder sammen med eller udløber i indkomståret, ganget med gennemsnittet af antallet af dyr ved indkomstårets begyndelse og slutning. Konjunkturændringen fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis normalhandelsværdien er steget, og tillægges ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis normalhandelsværdien er faldet.

§ 4. Det beløb, hvormed husdyrbesætningen nedskrives efter § 2, stk. 4, skal oplyses i regnskabet eller selvangivelsen.

Stk. 2. Den værdiansættelse af husdyrbesætningen, der er anvendt ved slutningen af et indkomstår, skal benyttes ved værdiansættelsen ved begyndelsen af det efterfølgende indkomstår.

§ 5. Efter udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse kan en skattepligtig, der har foretaget nedskrivning i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 4, kun ændre disse nedskrivninger med Ligningsrådets tilladelse.

§ 6. Erstatnings- og forsikringssummer vedrørende husdyrbesætninger sidestilles i denne lov med salgssummer.

Stk. 2. Overdragelse af husdyrbesætninger som gave eller arveforskud sidestilles i denne lov med salg af de pågældende husdyrbesætninger.

Stk. 3. Erhvervelse af husdyrbesætninger ved gave eller arveforskud sidestilles i denne lov med køb af de pågældende husdyrbesætninger.

§ 7. Er en husdyrbesætning erhvervet ved gave eller arveforskud, benyttes den værdi, der er lagt til grund for beregningen af gaveafgift eller indkomstskat af erhvervelsen, som anskaffelsessum. Har erhvervelsen ikke været afgifts- eller indkomstskattepligtig, anvendes husdyrbesætningens handelsværdi på erhvervelsestidspunktet som anskaffelsessum.

Stk. 2. Er afhændelse sket ved gave eller arveforskud, betragtes den værdi, der lægges til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat i forbindelse med overdragelsen, som afhændelsessum. Er overdragelsen hverken afgifts- eller indkomstskattepligtig, betragtes handelsværdien på overdragelsestidspunktet som overdragelsessum.

§ 8. Loven har virkning fra og med indkomståret 1981. Normalhandelsværdier som nævnt i § 2 fastsættes første gang med virkning for opgørelsen af værdien af landbrugernes husdyrbesætninger ved udgangen af indkomståret 1980.

Stk. 2. For landbrugere, som ved udgangen af indkomståret 1980 har opgjort værdien af deres stambesætning på grundlag af de af Ligningsrådet fastsatte normalpriser eller handelsværdier, der er lavere end normalhandelsværdier, jf. stk. 3, beregnes et beløb (forskelsbeløbet), som skal fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 5 og 6.

Stk. 3. Forskelsbeløb beregnes som forskellen mellem værdien af den stambesætning afgrænset efter hidtil gældende praksis, der findes ved udgangen af indkomståret 1980, opgjort til henholdsvis de af Ligningsrådet fastsatte normalhandelsværdier og de af Ligningsrådet fastsatte normalpriser. Forskelsbeløb beregnes særskilt for hver af følgende fire grupper af dyr: kvæg, svin, får og heste. Skatteministeren kan fastsætte andre regler for beregning af forskelsbeløbet end de i 1. pkt. nævnte for ganske særlig værdifulde dyr eller besætninger.

Stk. 4. Skattestyrelseslovens regler om ansættelse, klage og revision finder anvendelse på et efter reglerne i stk. 3 beregnet forskelsbeløb. Nedsættes et forskelsbeløb, modregnes nedsættelsesbeløbet i forskelsbeløbet, der endnu ikke er fradraget ved indkomstopgørelsen. Et overskydende nedsættelsesbeløb medregnes til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori nedsættelsen af forskelsbeløbet finder sted. Forhøjes et forskelsbeløb, tillægges forhøjelsesbeløbet forskelsbeløbet, der endnu ikke er fradraget ved indkomstopgørelsen. Er hele det oprindeligt beregnede forskelsbeløb fradraget inden det indkomstår, hvori forskelsbeløbet forhøjes, fradrages forhøjelsesbeløbet i den skattepligtige indkomst for det år, hvori forhøjelsen af forskelsbeløbet finder sted.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1981 fradrages 10 pct. af det efter reglen i stk. 3 beregnede forskelsbeløb. Det beløb, hvormed 66 2/3 pct. af værdien af en landbrugers samlede husdyrbesætning ved udgangen af indkomståret 1980 opgjort til de af Ligningsrådet fastsatte normalhandelsværdier overstiger værdien af besætningen opgjort til de Ligningsrådet fastsatte normalpriser, kan ud over fradraget efter 1. pkt. fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1981.

Stk. 6. Efter regler, der fastsættes af skatteministeren, foretages helt eller delvis fradrag for et forskelsbeløb, der resterer efter anvendelse af reglen i stk. 5, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomstår, hvori antallet af dyr i de enkelte grupper af stambesætningen (kvæg, svin og får) afgrænset efter henholdsvis § 3, stk. 1, nr. 1) og 2), samt § 3, stk. 1, nr. 3), og § 3, stk. 1, nr. 4), er formindsket i forhold til antallet af stambesætningsdyr ved udgangen af indkomståret 1980 afgrænset på samme måde. Det er en betingelse for fradraget efter 1. pkt., at landbrugeren ikke i de nærmest følgende to indkomstår forøger den pågældende stambesætning med et antal dyr, der fastsættes af skatteministeren, dog mindst svarende til formindskelsen. Såfremt en sådan forøgelse finder sted, forhøjes den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori formindskelsen fandt sted, med det fradragne forskelsbeløb, og det endnu ikke fradragne forskelsbeløb forøges tilsvarende.

Stk. 7. Reglerne i stk. 2-6 gælder for dødsboer, som ved udgangen af indkomståret 1980 omfatter en stambesætning afgrænset efter hidtil gældende praksis.

Stk. 8. Fradragene efter stk. 2-6 af forskelsbeløbet berøres ikke af, at stambesætningen, som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1) - 4), overtages til hensidden i uskiftet bo eller udlægges til længstlevende ægtefælle efter skiftelovens § 57, stk. 1, medmindre der forinden er skiftet med enkelte arvinger. Fradragene berøres ikke af, at stambesætningen, som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1) - 4), udlægges til den længstlevende ægtefælle, og denne efter § 14 A i lov om afgift af arv og gave får udsættelse med pligten til at svare arveafgift af arvebeholdningen.

Stk. 9. Hvis et bo, der omfatter en stambesætning, som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1) - 4), i umiddelbar forbindelse med den skattepligtiges død i indkomståret 1981 tages under skiftebehandling, skal et forskelsbeløb efter stk. 5 deles forholdsmæssigt og fradrages henholdsvis ved den afsluttende indkomstansættelse for afdøde eller længstlevende ægtefælles indkomstansættelse og ved boets indkomstansættelse. En lignende forholdsmæssig fordeling af forskelsbeløbet skal ske, hvis et uskiftet bo i indkomståret 1981 tages under skiftebehandling i længstlevende ægtefælles levende live.

Stk. 10. Hvis en arving, ægtefælle eller legatar i medfør af kildeskattelovens § 33 indtræder i et bos skattemæssige stilling med hensyn til en stambesætning, som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1) - 4), skal besætningen anses for anskaffet af den pågældende til den værdi, som dødsboet senest har benyttet, forøget med en til den overtagne del af stambesætningen svarende del af et forskelsbeløb, som endnu ikke er bragt til fradrag ved en indkomstansættelse. Den således forøgede værdi af stambesætningen lægges også til grund ved beregning af passivposten efter kildeskattelovens § 33 A. Reglen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på de i kildeskattelovens § 33 C nævnte overdragelser.

Stk. 11. Landbrugere, som har fået forhøjet den skattepligtige indkomst for indkomstårene 1973-1980 i forbindelse med udvidelse af stambesætning, og som har fået henstand med den heraf følgende skattebetaling, skal modregne det beløb, hvormed den skattepligtige indkomst er blevet forhøjet, i det efter reglen i stk. 3 beregnede forskelsbeløb, og den nævnte skattebetaling anses herved at have fundet sted. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om modregning efter 1. pkt.

Stk. 12. Forskelsbeløb, som endnu ikke er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skal for regnskabsførende skattepligtige opføres som en særlig aktivpost. Andre skattepligtige skal give oplysning om beløbet i selvangivelsen. Beløbet skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige formue.

Stk. 13. Skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, kan efter ansøgning eftergive den skat, som efter nærværende lov pålignes landbrugeren for indkomståret 1981, som følge af en formindskelse af en stambesætning, der er sket før den 1. januar 1981. Eftergivelsen af skat efter 1. pkt. forudsætter, at den nævnte formindskelse af en stambesætning efter de hidtil gældende regler kunne ske, uden at fortjenesten skulle medregnes ved indkomstopgørelsen.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 2. december 1993

Ole Stavad

/ K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

(* 1) Bestemmelsen i § 2, stk. 4, i den her anførte affattelse, trådte i kraft den 2. juli 1993 og har virkning fra og med indkomståret 1993, jf. lov nr. 484 af 30. juni 1993.