Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto (* 1)

Herved bekendtgøres lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. april 1990, med de ændringer og tilføjelser, der følger af lov nr. 386 af 13. juni 1990, lov nr. 217 af 10. april 1991, lov nr. 887 af 21. december 1991, lov nr. 1031 af 19. december 1992, lov nr. 391 af 21. juni 1993 og lov nr. 428 af 25. juni 1993.


§ 1. Den, der med henblik på etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet foretager indskud på etableringskonto efter reglerne i denne lov, kan fradrage indskuddet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Fradrag for et givet indkomstår indrømmes for indskud, der er foretaget i tiden fra den 16. maj i indkomståret til og med den nærmest efterfølgende 15. maj (indskudsåret).

Stk. 3. Fradrag kan ikke opnås for det indkomstår, hvori etablering finder sted, jf. § 5, eller for følgende indkomstår, hvori beløb indskudt før etableringen endnu ikke er hævet fuldt ud.

§ 2. Berettiget til at foretage indskud på etableringskonto er fuldt skattepligtige personer, som i indkomståret har oppebåret lønindtægt, og som ved udgangen af indkomståret ikke er fyldt 40 år.

§ 3. (* 2) Indskuddet for et indskudsår skal udgøre mindst 5.000 kr. og kan højst udgøre 25 pct. af indskyderens nettolønindtægt i indkomståret, dog kan der altid indskydes 50.000 kr. af nettolønindtægten. Til lønindtægten henregnes kontant løn med tillæg af den skattemæssige værdi af frit ophold og andre goder, som lønmodtageren har oppebåret i kraft af arbejdsforholdet, samt beløb, der af arbejdsgiveren er udbetalt som godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtageren som følge af arbejdet, herunder udgifter til rejse, ophold og fortæring under rejser bortset fra beløb, der omfattes af bestemmelserne i statsskattelovens § 5 d og ligningeslovens § 9, stk. 5, 2. pkt. Ved beregningen af nettolønindtægten foretages fradrag efter ligningslovens §§ 9-9 D.

Stk. 2. Forskudsafskrivning på et kontraheret skib i medfør af bestemmelsen i § 14 i lov om skattemæssige afskrivninger m.v. formindsker det indskud, som den skattepligtige kan foretage for det pågældende indskudsår, med forskudsafskrivningens beløb.

§ 4. Indskuddet skal foretages på en særlig konto i en dansk bank, sparekasse eller andelskasse. Kontoen skal betegnes »Etableringskonto« og skal bære påtegning om den skattepligtiges navn, adresse og personnummer.

Stk. 2. Indskud på en konto kan dog helt eller delvis undlades, når den skattepligtige inden udløbet af indskudsåret opfylder betingelserne i § 5 for at hæve indskud af samme størrelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter den skattepligtige skal afgive oplysninger og dokumentation for, at betingelserne i § 5 er opfyldt. Beløb, der er omfattet af 1. pkt., behandles efter reglerne om indskud.

§ 5. (* 3) Ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet hæves indskuddene i overensstemmelse med reglerne i § 7 og § 7 A. Pengeinstituttet må dog først udbetale midlerne, når det har modtaget et udfyldt skema fra kontohaveren. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om dette skema.

Stk. 2. (* 4) Etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted, når den samlede anskaffelsessum for de til brug for virksomheden anskaffede formuegoder overstiger 125.900 kr. Ved opgørelsen af den samlede anskaffelsessum skal kontohaveren være berettiget til at medregne værdien af varelager ved etableringsårets udgang opgjort til fakturapris eller dagspris i stedet for det ved etableringen anskaffede varelager. For bygninger m.v., hvor anskaffelsessummen efter § 19 A i lov om skattemæssige afskrivninger m.v. skal omregnes til kontantværdi, indgår kontantværdien ved opgørelsen af den samlede anskaffelsessum. Det er endvidere en betingelse for, at etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted, at kontohaveren eller dennes ægtefælle deltager med personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang.

Stk. 3. Kravet om, at kontohaveren eller dennes ægtefælle skal deltage med personlig arbejdsindsats i virksomheden i ikke uvæsentligt omfang, gælder for det indkomstår, hvor indskud anvendes til forlods afskrivning, og for det følgende indkomstår. Bliver den skattepligtige uarbejdsdygtig som følge af alvorlig sygdom eller invaliditet efter, at midler er hævet og anvendt til forlods afskrivning, bortfalder kravet om personlig arbejdsindsats dog i den resterende del af perioden. Drives virksomheden af ægtefæller i forening, gælder reglen i 2. pkt., når en af ægtefællerne bliver uarbejdsdygtig. Hvis kun en af ægtefællerne driver virksomheden, gælder 2. pkt., når denne ægtefælle bliver uarbejdsdygtig. Kravet om personlig arbejdsindsats bortfalder tilsvarende i tilfælde af den skattepligtiges eller dennes ægtefælles død eller konkurs samt ved virksomhedsophør.

Stk. 4. For indskud på etableringskonto, der er foretaget inden 17. maj 1983, er beløbsgrænsen efter stk. 2 30.000 kr. Skatteministeren kan tillade, at kravet om personlig arbejdsindsats efter stk. 2 og 3 fraviges, når særlige omstændigheder taler derfor og indskud på etableringskonto er sket inden 17. maj 1983. Bestemmelsen i dette stykke finder kun anvendelse indtil udgangen af indkomståret 1995.

Stk. 5. (* 4) Beløbsgrænsen i stk. 2 reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 6. (* 5) Beløbsgrænsen i stk. 2, 1. pkt., og kravet i stk. 2, 4. pkt., om personlig arbejdsindsats gælder ikke ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret 1993, såfremt virksomheden er beliggende i Bornholms Amtskommune. Beløbsgrænsen i stk. 2, 1. pkt., og kravet i stk. 2, 4.pkt., om personlig arbejdsindsats gælder ej heller ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret 1994 i det omfang, der til brug for virksomheden anskaffes formuegoder af den i § 7, stk. 1, litra c, e eller f, omhandlede art beliggende i Bornholms Amtskommune, såfremt virksomheden er beliggende i Bornholms Amtskommune.

Stk. 7. Formuegoder, som er anskaffet tidligere end 3 år før etableringsårets begyndelse, eller som er afhændet, eventuelt udskilt af driften, kan ikke medregnes ved opgørelsen af den i stk. 2 nævnte samlede anskaffelsessum.

Stk. 8. Indskud kan hæves ved etablering af en virksomhed, som skal drives af kontohaveren eller af dennes ægtefælle eller af begge ægtefæller i forening.

Stk. 9. (* 3) Selv om betingelserne i stk. 2, 1. og 4. pkt., ikke er opfyldt, anses etablering dog for at have fundet sted, når det beløb, der hæves fra etableringskontoen, indbetales til bygning af skibe, hvor den skattepligtiges samlede byggesum er på mindst 50.000 kr. Det er en betingelse, at indbetalingen foretages senest 1 måned efter, at beløbet er hævet fra kontoen. Det er endvidere en betingelse, at industriministeren har godkendt, at reglerne i dette stykke kan anvendes på det skibsbygningsprojekt, der er indgået kontrakt om.

§ 6. (* 6) Bestemmelserne i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med anskaffelse af formuegoder inden for landbrug og fiskeri, såfremt der er ydet offentlig støtte til anskaffelsen og der opstår tilbagebetalingskrav herfor.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med anskaffelse af formuegoder i landbruget og forædlingsindustrien vedrørende landbrugsvarer, hvor betingelserne for støtte i forordning nr. 2328/91 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet og forordning nr. 866/90 om forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter ikke er opfyldt. Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte en fortegnelse over EF-retsakter med tilhørende gennemførelsesregler, som måtte udfylde, ændre afløse eller supplere de i 1. pkt. nævnte forordninger. Bestemmelserne i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med anskaffelse af formuegoder omfattet af de i fortegnelsen nævnte forskrifter, hvor betingelserne for støtte i medfør af disse forskrifter ikke er opfyldt.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med anskaffelse af formuegoder i

 • 1) skibsbygningsindustrien,
 • 2) kunstfiberindustrien,
 • 3) motorkøretøjsindustrien for så vidt angår projekter over 90 mio. kr. eller
 • 4) kul- og stålindustrien.

§ 7. (* 7) Efter etableringen hæves beløb af indtil samme størrelse som anskaffelsessummen eller, hvor der i tidligere indkomstår er foretaget skattemæssige afskrivninger på formuegodet, den uafskrevne del af anskaffelsessummen for følgende formuegoder anskaffet inden for den frist, der er nævnt i § 5, stk. 7:

 • a) Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Beløb kan dog ikke hæves til anskaffelse af automobiler, som er indregistreret til privat personbefordring, til udlejning uden fører eller som last- og varemotorkøretøjer, der er berigtiget med halv omsætningsafgift.
 • b) Skibe til erhvervsmæssig brug.
 • c) Bygninger, hvorpå skattemæssig afskrivning kan foretages efter § 18 i lov om skattemæssige afskrivninger m.v., samt særlige installationer i sådanne bygninger.
 • d) Tidsbegrænsede rettigheder såsom patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke.
 • e) Retten ifølge en forpagtnings- eller lejekontrakt.
 • f) Dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter.
 • g) Goodwill.

Stk. 2. (* 5) Såfremt virksomheden er beliggende i Bornholms Amtskommune og beløbsgrænsekravet i § 5, stk. 2, 1. pkt., eller kravet i § 5, stk. 2, 4. pkt., om personlig arbejdsindsats ikke er opfyldt, er det en betingelse for at hæve indskudsbeløb efter stk. 1 til forlods afskrivning, at dette sker for indkomståret 1993, at de i stk. 1, litra a, c, e og f, omhandlede formuegoder efter anskaffelsen befinder sig i Bornholms Amtskommune i mindst to år, og at kontohaveren ikke inden for de første to år efter anskaffelsen afhænder det eller de anskaffede formuegoder. Indskudsbeløb kan endvidere hæves til forlods afskrivning for indkomståret 1994 på de i stk. 1, litra c, e og f, omhandlede formuegoder, såfremt de øvrige betingelser i 1. pkt. er opfyldt. Bestemmelsen i 2. pkt. gælder for så vidt angår retten ifølge en forpagtnings- eller lejekontrakt som nævnt i stk. 1, litra e, kun, såfremt det forpagtede eller lejede er fast ejendom beliggende i Bornholms Amtskommune. Indskudsbeløb kan ikke hæves til forlods afskrivning på skibe til erhvervsmæssig brug nævnt i stk. 1, litra b.

Stk. 3. (* 8) For de i stk. 1, litra c og f, nævnte bygninger m.v. udgør anskaffelsessummen den kontantværdi, der er beregnet i medfør af § 19 A i lov om skattemæssige afskrivninger m.v. For de i stk. 1, litra d, e og g, omhandlede formuegoder udgør anskaffelsessummen den kontantværdi, der er beregnet i medfør af § 16 E, stk. 6, i ligningsloven. Den uafskrevne del af anskaffelsessummen beregnes som anskaffelsessummen med fradrag af de foretagne afskrivninger.

Stk. 4. (* 2) Anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der er omfattet af reglerne om straksfradrag i afskrivningslovens § 3, stk. 1 eller 2, berettiger ikke til at hæve beløb efter stk. 1, såfremt den skattepligtige vælger fuldt ud at fradrage anskaffelsessummen i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted. Kontrahering om bygning af et skib berettiger ej heller til at hæve beløb efter stk. 1.

Stk. 5. (* 3) Når et indskud hæves efter stk. 1 og § 7 A, skal det beløb, der lægges til grund ved beregning af skattemæssige afskrivninger på det pågældende formuegode, reduceres ved forlods afskrivning med et beløb, der svarer til det hævede.

Stk. 6. De forlods afskrivninger, der er foretaget efter stk. 5, sidestilles, hvor andet ikke er foreskrevet, med skattemæssige afskrivninger.

Stk. 7. Er der foretaget indskud på etableringskonto for flere indskudsår, kan indskuddet vedrørende et givet indskudsår først hæves, når tidligere indskud er hævet fuldt ud.

Stk. 8. Afskrivninger efter stk. 5 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 9. Afskrivning efter stk. 5 på et formuegode skal ske forud for en eventuel anvendelse af investeringsfondshenlæggelser for samme indkomstår.

§ 7 A. (* 3) Er etablering sket efter § 5, stk. 9, kan beløb af indtil samme størrelse som den aftalte byggesum hæves fra og med det indkomstår, hvor kontrakt om bygning af skibet er indgået, til og med det indkomstår, hvori levering finder sted, dog senest i 1990. Forlods afskrivning skal foretages på byggesummen for de indkomstår, hvori beløbene hæves.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 medfører ingen ændring i grundlaget for beregningen af forskudsafskrivning på skibet efter afskrivningslovens § 14. Den samlede forlods- og forskudsafskrivning kan dog ikke overstige 100 pct. af den aftalte byggesum eller af anskaffelsessummen, hvis denne er mindre end byggesummen.

Stk. 3. Ophæves eller sælges retten i henhold til en kontrakt om bygning af et skib, hvor etablering er sket i henhold til § 5, stk. 9, skal indskudsbeløb lig summen af de foretagne forlodsafskrivninger på skibet, jf. stk. 1 og 2, med tillæg af 5 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af de indkomstår, hvori midlerne er hævet, medregnes i den skattepligtige indkomst for førstnævnte indkomstår.

§ 7 B. 3)(* 10) Deltagelse i en virksomhed som kommanditist anses ikke som etablering. Deltagelsen berettiger ikke til at hæve beløb efter § 7 til forlods afskrivning på de af virksomheden omfattede aktiver. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke ved køb af skibe, der er omfattet af § 5, stk. 9.

§ 8. Etablering skal være sket inden 10 år efter udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget. Er kontohaveren ikke fyldt 40 år ved fristens udløb, forlænges fristen til udgangen af det år, hvori han fylder 40 år.

Stk. 2. Når kontohaveren dokumenterer, at det skyldes ham utilregnelige årsager, at etablering ikke har fundet sted inden fristens udløb, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, tillade, at fristen forlænges.

§ 9. (* 9) Er etablering ikke foretaget inden udløbet af den frist, der er nævnt i § 8, medregnes indskudsbeløbet med tillæg af 5 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet.

Stk. 2. (* 9) Samtlige indskud på etableringskonto kan hæves inden udløbet af den frist, der er nævnt i § 8, selv om etablering ikke er sket. I så fald medregnes indskudsbeløbet med tillæg af 5 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet.

Stk. 3. (* 9) Beskatningen efter stk. 1-2 sker med satsen for almindelig indkomstskat efter personskattelovens § 6 og med satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. De beløb, der er indsat på etableringskontoen, sikrer skattekravet efter de nævnte stykker og kan ikke hæves, før skatten er betalt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at hæve beløb efter denne bestemmelse.

§ 10. (* 3) Når etablering har fundet sted, skal indskud, der ikke har kunnet hæves efter bestemmelserne i § 7 og § 7 A i etableringsåret eller noget af de to efterfølgende indkomstår, medregnes til den skattepligtige indkomst for det andet indkomstår efter etableringsåret.

Stk. 2. De indskudsbeløb, der er nævnt i stk. 1, kan dog hæves allerede i etableringsåret eller det følgende indkomstår. I så fald medregnes beløbet til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet hæves.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 9, stk. 3, 3.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. (* 5) Har etablering fundet sted ved, at indskudsbeløb er hævet til forlods afskrivning efter bestemmelserne i § 7, stk. 1, jf. stk. 2, uden at beløbsgrænsekravet i § 5, stk. 2, 1. pkt., eller kravet i § 5, stk. 2, 4. pkt., om personlig arbejdsindsats er opfyldt, finder bestemmelserne i stk. 1-3 ikke anvendelse.

§ 11. I tilfælde af kontohaverens død eller konkurs medregnes ikke hævede indskud med tillæg af 5 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af døds- eller konkursåret i den skattepligtige indkomst for de nævnte indkomstår. § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. (* 9) Ophører kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens § 1, medregnes ikke hævede indskud med tillæg efter 2. pkt. i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten ophører. De ikke hævede indskud tillægges 5 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglerne i 1. og 2. pkt. med ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1. Har etablering fundet sted, skal der dog ikke foretages efterbeskatning, så længe kontohaveren er skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d, af indkomsten fra virksomheden. Dog kan de ikke hævede indskud opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis kontohaveren inden 2 år efter skattepligtens ophør på ny bliver fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1. Efterbeskatning skal ske senest ved udløbet af fristen for etablering, jf. § 8.

Stk. 3. Hvis en virksomhed i øvrigt ophører eller afhændes inden udløbet af det andet indkomstår efter etableringsåret, medregnes ikke hævede indskud og indskud, som er hævet i det indkomstår, hvori virksomheden er ophørt eller afhændet, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ophørs- eller afhændelsesåret. Bestemmelsen i § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Dog kan de ikke hævede indskud opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis kontohaveren inden 1 år efter afhændelsen eller ophøret på ny etablerer selvstændig virksomhed, jf. § 5.

Stk. 4. I tilfælde, hvor kontohaveren afgår ved døden, kan indskud på etableringskonto overtages af den efterlevende ægtefælle på de for afdøde gældende betingelser.

§ 11 A. (* 9) Er der hævet midler af den etableringskonto, der er nævnt i § 4, uden at beløbet kan forlods afskrives på de aktiver, hvorpå der ifølge skemaet til pengeinstitutttet skulle foretages en sådan afskrivning, medregnes beløbet med tillæg af 5 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori midlerne er hævet, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori midlerne er hævet. Beskatningen sker med satsen for almindelig indkomstskat efter personskattelovens § 6 og med satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Den skattepligtige kan vælge i stedet at overføre beløbet til forlods afskrivning på andre aktiver, hvorpå forlods afskrivning kan foretages efter denne lov. I så fald skal forlods afskrivning ske ved enhver anskaffelse af de nævnte aktiver, indtil hele beløbet er anvendt.

Stk. 3. Har forlods afskrivning efter stk. 2 ikke eller ikke fuldt ud kunnet foretages senest for det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori midlerne er hævet, anvendes stk. 1. I så fald skal tillæg dog beregnes indtil udløbet af det indkomstår, hvori forlods afskrivning senest kunne foretages.

§ 11 B. Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i det skema, der er nævnt i § 5, stk. 1.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af § 4, stk. 2, § 9, stk. 3, § 10, stk. 3, § 11, stk. 1 og 3, eller § 15, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til skatteunddragelse, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 11 C. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt denne erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. (* 3) Når sager om de i § 11 B nævnte overtrædelser indbringes for domstolene, behandles de som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

§ 12. (Ophævet)

§ 13. Kontohaveren kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over de på en etableringskonto indskudte beløb. Indskuddene kan heller ikke gøres til genstand for retsforfølgning bortset fra konkurs, jf. § 11, stk. 1.

§ 14. Renter, der tilskrives en etableringskonto, medregnes på sædvanlig måde ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og kan hæves i overensstemmelse med de af vedkommende pengeinstitut fastsatte regler.

Stk. 2. Det på kontoen indestående beløb medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige formue.

§ 14 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 15. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af denne lov, herunder for pengeinstitutternes medvirken ved ordningen og for tilsynet med de i pengeinstitutterne oprettede etableringskonti.

§ 16. (Ophævet)

§ 16 A. (Ophævet)

§ 17. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 2. december 1993

Ole Stavad

/ K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsåret 1989-90 (alene lov nr. 386 af 13. juni 1990), 1990-91, 1991-92 og 1992-93. Bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for tidligere ændringer i etableringskontoloven er kun medtaget i det omfang, de skønnes at have betydning.

(* 2) Bestemmelserne i § 3, stk. 1, 1. pkt., og § 7, stk. 4, i de her anførte affattelser har virkning fra og med indkomståret 1992, jf. § 7, stk. 4, 1. pkt., i lov nr. 887 af 21. december 1991.

(* 3) Bestemmelserne i § 5, stk. 1, 1. pkt., § 5, stk. 9, § 7, stk. 5, § 7 A, § 7 B, stk. 1, 3. pkt., § 10, stk. 1, § 11 C, stk. 4, i de her anførte affattelser har virkning for henlæggelser og indskud, der er foretaget for indkomståret 1985 eller tidligere, og finder anvendelse, når skriftlig aftale om bygning af et skib er indgået senest den 31. december 1987 med aftalt levering senest den 31. december 1990, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 767 af 12. november 1986.

(* 4) Bestemmelserne i § 5, stk. 2, og § 5, stk. 5, i de her anførte affattelser har virkning fra og med indkomståret 1991, jf. § 31, stk. 4, i lov nr. 386 af 13. juni 1990.

(* 5) De nye bestemmelser i § 5, stk. 6, § 7, stk. 2, og § 10, stk. 4, trådte i kraft den 23. juni 1993, jf. bekendtgørelse nr. 390 af 21. juni 1993, og har virkning for indskudsbeløb og henlæggelser, der anvendes til forlods afskrivning på formuegoder vedrørende indkomståret 1993, eller som anvendes til forlods afskrivning for indkomståret 1994 på fast ejendom som nævnt i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, jf. lov nr. 1031 af 19. december 1992, som ændret ved § 3 i lov nr. 391 af 21. juni 1993.

(* 6) Den nye bestemmelse i § 6 har virkning for indskudsbeløb, der anvendes til forlods afskrivning på formuegoder vedrørende indkomståret 1993, eller som anvendes til forlods afskrivning for indkomståret 1994 på fast ejendom som nævnt i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, jf. § 4, stk. 2, i lov nr. 391 af 21. juni 1993.

(* 7) Bestemmelserne i § 7, stk. 1, litra g, og § 7, stk. 3, 2. pkt., har virkning for formuegoder, der afstås og erhverves den 19. maj 1993 eller senere, jf. § 8, stk. 2, i lov nr. 428 af 25. juni 1993.

(* 8) Bestemmelsen i § 7, stk. 3, 3. pkt., i den her anførte affattelse har virkning fra og med indkomståret 1991, jf. § 14, stk. 2, i lov nr. 217 af 10. april 1991.

(* 9) Bestemmelserne i § 9, stk. 1, § 9, stk. 2, § 9, stk. 3, § 11, stk. 2, 1.-3. pkt., § 11 A, stk. 1, i de her anførte affattelser har virkning for indskud, der er foretaget efter den 15. februar 1987, og som hæves den 1. januar 1992 eller senere. Indskud, der er foretaget før den 16. februar 1987, behandles efter de hidtil gældende regler, jf. § 7, stk. 4, 2.-3. pkt., i lov nr. 887 af 21. december 1991.

(* 10) Bestemmelsen i § 7 B, stk. 2, er ophævet med virkning for aktiver, der anskaffes den 12. maj 1989 eller senere, jf. lov nr. 388 af 7. juni 1989.