Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om nedslag i skatteansættelsen for folkepensionister m.fl.

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Ved ansættelsen til indkomstskat af personer, der opfylder betingelserne i denne lov, gives der i selve ansættelsen nedslag for nedsat erhvervsevne enten med et fast beløb, jfr. § 2, eller med et indkomstbestemt beløb, jfr. § 3.

     § 2. Fast nedslag i indkomstansættelsen gives med 2.500 kr., såfremt den skattepligtige ved skatteårets begyndelse oppebærer eller er kendt berettiget til at oppebære

  • 1) invalidepension med helt grundbeløb og helt invaliditetsbeløb samt eventuelt beløb for erhvervsudygtighed,
  • 2) invalidepension med halvt grundbeløb og halvt invaliditetsbeløb eller
  • 3) invaliditetsydelse med bistands- eller plejetillæg.

     § 3. Overstiger den skattepligtige indkomst ikke 16.000 kr., gives der nedslag i indkomstansættelsen med 6.000 kr., dog højst forskellen mellem 16.000 kr. og den skattepligtige indkomst, såfremt den skattepligtige ved skatteårets begyndelse

  • 1) opfylder aldersbetingelsen for at oppebære folkepension,
  • 2) oppebærer eller er tillagt ret til folkepension eller pension i henhold til lov om pension og hjælp til enker m.fl. eller
  • 3) oppebærer eller er kendt berettiget til at oppebære invalidepension med invaliditetstillæg.

     Stk. 2. Nedslag efter stk. 1 gives ikke, hvis betingelserne for nedslag efter § 2 er opfyldt.

     § 4. Reglerne i §§ 2-3 finder tilsvarende anvendelse, når den skattepligtige er gift og sambeskattet med hustruen og kun denne opfylder betingelserne i § 2 eller § 3, stk. 1, nr. 1)-3).

     § 5. Loven træder med virkning fra og med skatteåret 1967-68 i stedet for bestemmelserne i § 22 i lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten.

     Stk. 2. Lov nr. 19 af 28. januar 1966 om nedslag i skatteansættelsen for folkepensionister m.fl. ophæves med virkning fra udgangen af skatteåret 1966-67.

Givet på Amalienborg, den 1. februar 1967.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Henry Gruenbaum.

Officielle noter

Ingen