Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v.

Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Stk. 1. Af gevinster i Landbrugslotteriet og Almindeligt dansk Vareog Industrilotteri (Varelotteriet) samt af gevinster ved her i landet afholdte offentlige bortlodninger - herunder bortlodning ved tombola - og ved her i landet afholdte offentlige præmie- og gættekonkurrencer skal der svares en afgift til staten i overensstemmelse med de nedenstående regler.

Stk. 2. Lovens regler finder ikke anvendelse, forsåvidt angår præmier opnået ved deltagelse i konkurrencer af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller teknisk karakter samt med hensyn til prisbelønninger for besvarelsen af opgaver af denne art.

Stk. 3. Gevinster af den i stk. 1 nævnte art er fritaget for indkomstskat til stat og kommune.

§ 2

Stk. 1. Afgiften udgør:

  • a) af gevinster i Landbrugslotteriet og Varelotteriet samt af kontante gevinster 15 pct. af den del af gevinstens beløb, der overstiger 200 kr.
  • b) af andre gevinster 17,5 pct. af den del af gevinstens værdi, der overstiger 200 kr.

Stk. 2. Ved kontante gevinster afkortes afgiften i gevinstbeløbet ved dettes udbetaling; ved gevinster i Landbrugslotteriet og Varelotteriet afkortes afgiften derved, at gevinstanvisningens pålydende nedskrives med afgiftens beløb, medens afgiften ved andre gevinster udredes af den, der afholder de pågældende lotterier m.v.

Stk. 3. I de i stk. 1 b nævnte tilfælde beregnes afgiften på grundlag af gevinstens handelsværdi ved salg til forbruger.

§ 3

Stk. 1. Falder en lotterigevinst på et nummer, der er delt i halve, fjerdedele, ottendedele eller andre brøkdele, beregnes afgiften selvstændigt for hver af de på del-sedlerne faldne gevinstbeløb.

Stk. 2. Derimod får det ingen indflydelse på afgiftsberegningen, at flere personer i forening spiller på samme lodseddel (en hel seddel eller en delseddel) eller på anden måde i forening vinder en af de i nærværende lov omhandlede gevinster.

§ 4

Afgiftens berigtigelse påhviler den, der afholder de pågældende lotterier m.v.

§ 5

Afgiften af gevinster i Landbrugslotteriet og Varelotteriet anmeldes til og indbetales i statskassen af lotterierne efter nærmere af finansministeren fastsatte regler.

§ 6

Stk. 1. I andre tilfælde end de i § 5 omhandlede skal den, hvem afgiftens berigtigelse påhviler, senest 14 dage efter, at resultatet af en bortlodning eller en konkurrence, hvor der bortloddes gevinster eller er udsat præmier, der omfattes af afgiftspligten efter nærværende lov, foreligger, indgive anmeldelse i to eksemplarer, indeholdende beregning af afgiften, til den amtstue, i hvis distrikt anmelderen har hjemsted.

Stk. 2. Samtidig med anmeldelsens indgivelse indbetales den beregnede afgift, idet eventuelle berigtigelser sker ved efter- eller tilbagebetaling.

Stk. 3. Indgives anmeldelse ikke inden den foreskrevne frist, erlægges afgiften med en forhøjelse på 50 pct. Hvor omstændighederne taler derfor, kan finansministeren eftergive eller nedsætte afgiftsforhøjelsen.

Stk. 4. Iøvrigt fastsætter finansministeren de nærmere regler om anmeldelsen og indbetalingen af afgiften.

§ 7

Indgivelse af behørig afgiftsanmeldelse kan om fornødent fremtvinges ved dagbøder, der pålægges af finansministeren eller af oppebørselsmyndigheden efter bemyndigelse af finansministeren.

§ 8

Såfremt skyldig afgift ikke indbetales rettidig, svares rente med 5 pct. p.a. af det skyldige beløb. Dette beløb med påløbne renter inddrives om fornødent ved udpantning.

§ 9

Stk. 1. Afgivelse af urigtig afgiftsanmeldelse straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 2. Sager herom behandles som politisager. De i lov om rettens pleje kap. 68-69 og 71-72 omhandlede retsmidler finder anvendelse i samme omfang som i sager, som det efter almindelige regler tilkommer statsadvokaten at forfølge. Nedlægges der påstand om idømmelse af fængselsstraf, skal der på tiltaltes forlangende beskikkes ham en forsvarer.

Stk. 3. Strafansvaret forældes efter de i borgerlig straffelov indeholdte regler, dog at forældelsesfristen uanset størrelsen af den forskyldte straf er 5 år.

§ 10

De til lovens gennemførelse fornødne nærmere regler, herunder bestemmelser angående kontrollen med afgiftserlæggelsen, fastsættes af finansministeren.

§ 11

Det har sit forblivende ved de i lov nr. 519 af 19. december 1942, lov nr. 278 af 9. juni 1948, jfr. lov nr. 265 af 14. juni 1951, samt lov nr. 123 af 23. marts 1948, jfr. lov nr. 451 af 25. november 1950, indeholdte regler om afgift af henholdsvis gevinster i Klasselotteriet og ved tipning samt præmier af statspræmieobligationer.

§ 12

Denne lov, der ikke gælder for foranstaltninger af den i § 1 omhandlede art, der afholdes på Færøerne og i Grønland, finder anvendelse på de lotterier m.v., der foranstaltes efter nærværende lovs ikrafttræden. Forsåvidt angår gevinster i Landbrugslotteriet og Varelotteriet, træder loven dog først i kraft den 1. oktober 1956.

Givet på Christiansborg slot, den 27. januar 1956.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

Frederik R.

Kampmann.

Officielle noter

Ingen