Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Beskatning af Post Danmark)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 25. september 1987, som senest ændret ved lov nr. 374 af 18. maj 1994, foretages følgende ændring:

I § 8 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Post Danmark er undtaget for skattepligten efter stk. 1.«

§ 2

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som senest ændret ved lov nr. 1084 af 22. december 1993, foretages følgende ændring:

I § 7, stk. 1, litra b, indsættes efter 1. pkt.:

»Fritagelsen gælder ikke for ejendomme, der tilhører Post Danmark.«

§ 3

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 2. august 1994, som ændret ved § 2 i lov nr. 1090 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 2 a:

»2 b) Post Danmark,».

2. I § 3, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »institutioner«: », jf. dog § 1, stk. 1, nr. 2 b.«

3. I § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 a, 3 a, 4, 5 og 5 b,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 a, 2 b, 3 a, 4, 5 og 5 b,».

4. I § 17, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-6,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-6,».

5. I § 17, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a, og 3 a-5 og 5 b,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 b, og 3 a-5 og 5 b,».

6. I § 23 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder ikke anvendelse for Post Danmark og eventuelle hermed sambeskattede datterselskaber.«

7. I § 24 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Post Danmark og eventuelle sambeskattede datterselskaber skatteansættes af de statslige told- og skattemyndigheder.«

8. I § 31, stk. 4, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

  • »3) Post Danmark.«

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 4-7.

§ 4

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 23. juni 1994, som ændret ved § 2 i lov nr. 1121 af 21. december 1994, foretages følgende ændring:

I § 2 ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-6,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-6,».

§ 5

I lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 1128 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 G, stk. 1 og 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-6,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-6,».

2. I § 8 H, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-6,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-6,».

§ 6

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 30. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b«, til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-5 b,».

2. I § 2 d, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 1-2 a og 3 a-5 b,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-5 b,».

3. I § 4, stk. 6, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-5 b,».

§ 7

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 25. august 1994, foretages følgende ændring:

I § 2 ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3 og 5-6« til: »§ 1, stk. 1, 1-2 b og 3 a-6«.

§ 8

I lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 1. august 1994, foretages følgende ændring:

I § 3, stk. 6 og 7, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-5 b,».

§ 9

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 24. juni 1994, som ændret ved lov nr. 1113 af 21. december 1994, foretages følgende ændring:

I § 8 D, stk. 1, 1. pkt., ændres »selskaber som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 2 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 463 af 13. september 1978,» til: »selskaber m.v. som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 a og 2 b,», og samme sted udgår »alle de«.

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med den 1. januar 1995.

Stk. 2. De aktiver og passiver, som Post Danmark overtager fra staten, jf. § 7, stk. 1, i lov om Post Danmark, anses for anskaffet pr. 1. januar 1995.

Stk. 3. Stempelfri er dokumenter, der oprettes i forbindelse med etableringen af Post Danmark, herunder dokumenter, der oprettes i forbindelse med lånefinansieringen af den kontante overdragelsessum efter § 7 i lov om Post Danmark. Det er en forudsætning for stempelfritagelse for de nævnte lånedokumenter, at de er påført en erklæring af Post Danmark om, at dokumentet er oprettet i forbindelse med etableringen af Post Danmark og ikke kan tjene til sikkerhed for andre lån. Post Danmark anses i øvrigt ikke for en statsinstitution i forbindelse med anvendelse af reglerne i lov om stempelafgift.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. februar 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen