Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Ændring i Reglerne for Indkomst- og Formuebeskatningen til Staten. (* 1)

    Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


     § 1

     § 1 i Lov Nr. 304 af 22. December 1927 om Ændringer i og Tillæg til Loven om Indkomst- og Formueskat til Staten affattes saaledes:

I Lov Nr. 149 af 10. April 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten foretages følgende Ændringer og Tilføjelser:

Til § 1.

 • 1) I Afsnit 2) udgaar sidste Stykke, og i Stedet for sættes:

"For de i § 2, Nr. 1 og 2, nævnte skattepligtige skal dog i Tilfælde, hvor deres samlede ansatte Indkomst for det enkelte Skatteaar ikke udgør mindst 3 pCt. af den for samme Skatteaar ansatte skattepligtige Formue, Formueskatten efter foranstaaende Skala nedsættes med 5 pCt. for hver to Promille eller Del deraf, hvormed den ansatte Indkomst er under 3 pCt. af den ansatte skattepligtige Formue. Er Indkomsten ikke positiv, nedsættes Formueskatten med 80 pCt.

Endvidere skal der for de i § 2, Nr. 1 og 2, nævnte skattepligtige, der er ansat til en Indkomst af under 4.5 Kr., om fornødent, gives en yderligere Nedsættelse af Formueskatten i Tilfælde, hvor Formuen ikke er over 100. 0 Kr., saaledes at Skatten ikke overstiger:

 

 a) hvor Indkomsten er under 2.000 Kr. ......................... 0,40 

    af den fulde paalignede Skat, 

 b) hvor Indkomsten er 2.000 Kr. eller 

    derover, men under 3.500 Kr. ........................... 0,60 

    af den fulde paalignede Skat, 

 c) hvor Indkomsten er 3.500 Kr. eller derover, 

    men under 4.500 Kr...................................... 0,80 

    af den fulde paalignede Skat." 

 • 2) I Afsnit 3, 4de Stykke, 3die Linie, udgaar Ordene "herunder dog ikke Pensionsfond, Udbyttereguleringsfond eller andre Fonds, der ikke direkte gaar ud paa at sikre Selskabets økonomiske Grundlag", hvorhos der efter Stykkets Slutning indsættes: "Som Reservefonds i den heromhandlede Forbindelse betragtes alene saadanne Fonds, der hidrører fra den af Selskabet ved dets Virksomhed indvundne eller ved Realisation af dets Formuegenstande erhvervede Fortjeneste, og som gennem den saaledes tilvejebragte Forøgelse af Selskabets Kapital er bestemt til at tjene som Sikkerhed mod fremtidige Tab, medens Henlæggelser, der alene tjener til at udligne alt foreliggende Tab eller Værdiforringelse, ikke kommer i Betragtning."

Til § 11.

 • 3) Der gives Paragraffens Punkt 2 følgende Affattelse: "de, hvis Formue ikke overstiger 10.000 Kr., samt de i Henhold til § 8 for Indkomstskat fritagne, hvis Formue ikke er over 15.000 Kr.".

Til § 17.

 • 4) I 5te Stykke, 1ste Linie, ændres "Købstæders" til: "Kommuners".

     § 2

Nærværende Lov finder første Gang Anvendelse ved Skatteligningen for Skatteaaret 1933-34.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 31. Marts 1933.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

C. V. Bramsnæs.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Finansministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1932-33: Folket. Tid Sp. 51 (I. Afd.), 395 (I. Afd.), 699 (I. Afd.), 729, (I. Afd.); 3507, 4216, 4288; Landst. Tid. Sp. 211, 775, 829; Till. A. Sp. 2825; Till. B. Sp. 41, 431, 1257; Till. C. Sp. 121, 335.