Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Oprettelse af en Landsskatteret og om Tilsynet med Skatteligningen m.v. (* 1)

    Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg. Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


     § 1

De Landsoverskatteraadet og Over-Skyldraadet ved Lovgivningen tillagte Funktioner overgaar til et Ligningsdirektorat og et Ligningsraad samt en Landsskatteret, saaledes at Tilsynet med Ansættelsen af Indkomst og Formue til Skatteberegning og med Vurderingen af fast Ejendom samt Revisionen af de foretagne Ansættelser (Vurderinger) henlægges til Ligningsdirektoratet og Ligningsraadet, medens Klagepaakendelsen henlægges til Landsskatteretten. Som Følge heraf ophæves Landsoverskatteraadet og Over-Skyldraadet.

Tilsynet med Ligningen m.v.

     § 2

     Stk. 1. Ligningsdirektoratet ledes af en af Kongen udnævnt Direktør, der sorterer direkte under Generaldirektøren for Skattevæsenet. Direktøren er tillige Formand for Ligningsraadet.

     Stk. 2. Ligningsraadet bestaar foruden af Formanden af 14 Medlemmer, hvoraf 6 vælges af Rigsdagen og 8 vælges af Finansministeren. Af de Medlemmer, der vælges af Finansministeren, skal 4 Medlemmer være Repræsentanter for Landbruget, Industrien eller Haandværket, Handelen og Arbejderne. Medlemmerne vælges for 6 Aar; Tillægsvalg gælder kun for den tilbageværende Del af Valgtiden. Medlemmerne lønnes med Honorarer, hvis Størrelse fastsættes ved Finansloven.

     § 3

     Stk. 1. Det paahviler Ligningsdirektoratet at varetage Tilsynet med, at Ansættelsen af Indkomst og Formue til Skatteberegning samt Vurderingerne af fast Ejendom sker paa behørig og ensartet Maade over hele Landet. Ligningsdirektoratet udarbejder forud for hver almindelig Ligning eller Vurdering en Plan over Fremgangsmaaden ved Udøvelsen af Direktoratets tilsynsførende Virksomhed og forelægger Ligningsraadet denne til Godkendelse. Endvidere indhentes Ligningsraadets Godkendelse af almindelige vejledende Anvisninger, som af Ligningsdirektoratet udarbejdes til Brug for Lignings- og Vurderingsmyndighederne. Disse Myndigheder er pligtige at følge de saaledes givne Anvisninger.

     Stk. 2. Ligningsdirektoratet skal endvidere efter nærmere fastsatte Regler, der godkendes af Ligningsraadet, undersøge Rigtigheden af de foretagne Ansættelser (Vurderinger) saavel for den løbende Ligning som for de tidligere Ligninger. Anser Ligningsdirektoratet en Ansættelse (Vurdering) for urigtig, og finder ndring ikke Sted i Medfør af Stk. 4, forelægger Direktoratet Sagen for Ligningsraadet. Raadet er berettiget til at ændre Ansættelserne eller paalægge Skatteraad eller Skyldraad at foretage de fornødne ndringer. For saa vidt der ikke bliver Spørgsmaal om egentlig ndring af selve Skatteansættelsen, men alene om Efterbetaling og Bødeansvar i Henhold til Bestemmelserne i Lovgivningen om Indkomst- og Formueskat til Staten, afgiver Ligningsraadet Indstilling om Sagens Afgørelse til Finansministeriet.

     Stk. 3. I Sager om ndring af Indkomstansættelser kan Ligningsraadet, hvor særlige Forhold, saasom Sygdom, Dødsfald, trykkende Familieforhold, Indkaldelse til Militærtjeneste o.lign., taler derfor, bevilge en Nedsættelse af den skattepligtige Indkomst. For Ejendomsvurderingernes Vedkommende kan Raadet træffe Bestemmelse om, fra hvilket Tidspunkt den af Raadet foretagne eller paa Raadets Foranledning af vedkommende Skyldraad foretagne ndring af Ansættelsen skal tages til Følge ved Skatteberegningen.

     Stk. 4. Ligningsdirektoratet kan bemyndige et Skatteraad eller et Skyldraad til at ændre en Ansættelse, for Vurderingers Vedkommende eventuelt alene med fremtidig skattemæssig Virkning.

     Stk. 5. Forhøjelse af Ansættelser vedrørende Indkomst- og Formueskat kan i det Omfang, hvori Ansættelsen beror paa et Skøn, ikke finde Sted senere end 2 Aar efter Udløbet af det paagældende Skatteaar.

     Stk. 6. Ligningsraadet afgiver Indstilling til Finansministeren angaaende Affattelsen af Skemaerne til Selvangivelse.

     Stk. 7. Ligningsraadet kan ikke træffe Beslutning angaaende ndringer i Ansættelser (Vurderinger), medmindre 3 Medlemmer foruden Formanden deltager i Afgørelsen. I Tilfælde af Stemmelighed er Formandens Stemme afgørende.

     § 4

     Stk. 1. Ligningsdirektoratet er ved en dertil bemyndiget Repræsentant, jfr. Bestemmelsen i § 3, Stk. 2, 1ste Punktum, berettiget til, hvor Forholdene gør det ønskeligt, at deltage i Skatteraadenes og de lokale Ligningsmyndigheders samt i Skyldraadenes og Vurderingsraadenes Møder og Forhandlinger, alt uden Stemmeret. Direktoratet kan sammenkalde Skatteraad, Skyldraad og de lokale Myndigheder til Møder for at give Vejledning og søge større Ensartethed tilvejebragt.

     Stk. 2. Saafremt et Medlem af et Skatteraad eller Skyldraad ikke billiger en af det paagældende Raad foretagen Ansættelse, kan han kræve sine Indvendinger imod Ansættelsen tilført Forhandlingsprotokollen og Afskrift af Protokollatet indsendt til Ligningsdirektoratet.

     Stk. 3. Den kommunale Ligningsmyndighed er i Tilfælde, hvor den nærer Tvivl om Rigtigheden af en af Skatteraadet foretagen Ansættelse inden for vedkommende Kommune, berettiget til at begære Ligningsdirektoratets Undersøgelse af den paagældende Ansættelse. Kommunalbestyrelsen kan begære Ligningsdirektoratets Undersøgelse af en Ejendoms Vurdering.

     § 5

Ligningsdirektoratet foretager efter nærmere af Finansministeren fastsatte Regler en Revision af Beregningen af Skattebeløbene, for saa vidt angaar Statsskatter og fælleskommunale Skatter.

     § 6

Finansministeren fastsætter de i øvrigt fornødne Regler vedrørende Ligningsdirektoratets og Ligningsraadets Virksomhed.

Paaklage til Landsskatteretten.

     § 7

Klager over de af Skatteraadene, Skyldraadene og Ligningsraadet foretagne Ansættelser af Indkomst og Formue og Vurderinger af fast Ejendom paakendes af Landsskatteretten.

     § 8

     Stk. 1. Landsskatteretten bestaar af en af Kongen udnævnt Formand og 14 Medlemmer, hvoraf 6 vælges af Rigsdagen og 8 vælges af Finansministeren. Formanden og mindst 2 af de af Finansministeren valgte Medlemmer skal opfylde Betingelserne for at være Landsdommer. Af de Medlemmer, der vælges af Finansministeren, skal endvidere 4 Medlemmer være Repræsentanter for Landbruget, Industrien eller Haandværket, Handelen og Arbejderne. De af Rigsdagen og Finansministeren udpegede Medlemmer vælges for 6 Aar; Tillægsvalg gælder kun for den tilbageværende Del af Valgtiden. Medlemmerne lønnes med Honorarer, hvis Størrelse fastsættes ved Finansloven.

     Stk. 2. Retten kan ikke træffe nogen Afgørelse, medmindre foruden Formanden 4 Medlemmer deltager i Afgørelsen. I Tilfælde af Stemmelighed er Formandens Stemme afgørende.

     Stk. 3. Rettens Forretningsorden fastsættes af Finansministeren.

     § 9

Klage over de af Skatteraad, Skyldraad og Ligningsraadet foretagne Ansættelser (Vurderinger) skal ske ved Paaanke til Landsskatteretten inden 4 Uger efter, at der er givet vedkommende Underretning om den Ansættelse, der agtes paaklaget, jfr. dog § 13. Hvor Underretning sker ved Fremlæggelse af Fortegnelser, regnes Fristen fra den sidste Fremlæggelsesdag.

     § 10

     Stk. 1. Paaanke af Skatteraadenes og Ligningsraadets Ansættelser vedrørende Indkomst- og Formueskat kan foretages af den skattepligtige, naar han mener, 1) at han efter Reglerne i Lovgivningen om Indkomst- og Formueskat til Staten ikke er skattepligtig, 2) at der ved hans Ansættelse er begaaet saadanne formelle Fejl, som kan gøre den ugyldig, 3) at hans Indkomst eller Formue er for højt ansat, 4) at hans Indkomst- eller Formueskat er ansat urigtigt, og dette ikke skyldes egentlige Skrive- eller Regnefejl, der kan berigtiges ved Skatteraadets egen Foranstaltning. Dog kan Ansættelser, der ikke rettidigt har været indanket for Skatteraadet, ej heller paaklages ved Landsskatteretten, medmindre Spørgsmaalet angaar Klagegrunde af den under 1) eller 2) omhandlede Art; i saadanne Tilfælde skal Paaanke til Landsskatteretten ske inden 4 Uger efter Udløbet af det første Skattehalvaar, for hvilket Ligningen gælder. Endelig kan en Skatteyder klage over en anden Skatteyders formentlig for lave Ansættelse.

     Stk. 2. I Tilfælde, hvor Ansættelsen beror paa et umiddelbart Skøn, har det sit Forblivende ved den af Skatteraadet eller Ligningsraadet foretagne Ansættelse, medmindre Klageren meddeler saadanne yderligere Oplysninger og Bevisligheder, at Retten derved sættes i Stand til at danne sig et selvstændigt Skøn.

     § 11

     Stk. 1. Paaanke af Skyldraadenes og Ligningsraadets Vurderinger af fast Ejendom kan foretages af Ejerne, der er berettiget til at paaklage Ansættelsen af saavel deres egen som af andres Ejendom. Brugere kan paaklage Ansættelsen af den Ejendom, de har i Brug, naar de kontraktlig er forpligtet til at udrede Skatterne af Ejendommen.

     Stk. 2. I Skyldkredse, hvor Skyldraad ikke er oprettet, kan Vurderingsraadets Ansættelser paaankes til Landsskatteretten efter samme Regler som fastsat for Paaanke af Skyldraadenes Ansættelser.

     § 12

     Stk. 1. Paaanke til Landsskatteretten skal ske skriftligt og maa være bilagt fornøden Dokumentation. Naar det begæres af Klageren eller vedkommende skattepligtige, skal der efter Rettens nærmere Bestemmelse gives den paagældende eller de af ham dertil befuldmægtigede Personer Adgang til at udtale sig mundtlig for Retten.

     Stk. 2. Naar Landsskatteretten finder det fornødent, kan den under mundtlig Forhandling med Klageren eller vedkommende skattepligtige tilkalde Repræsentanter for de paagældende Ligningsmyndigheder.

     Stk. 3. Landsskatteretten indhenter en Udtalelse fra Ligningsdirektoratet vedrørende de indkomne Klager. Ligningsdirektøren har tillige efter Begæring i den enkelte Sag Adgang til selv eller ved en dertil befuldmægtiget at udtale sig mundtlig for Retten, ligesom han er pligtig til at give Møde for Retten efter dennes Begæring i den enkelte Sag.

     Stk. 4. Hvor Vurderingen af en fast Ejendom er paaklaget, kan Direktoratet indbringe andre Ansættelser af samme Ejendom end den paaklagede for Landsskatteretten. Hvor ndring af den paaklagede Ansættelse vil medføre Omgørelse af en i Henhold til § 3 i Lov Nr. 202 af 20. Maj 1933 om Grundstigningsskyld foretagen Grundbeløbs-Fordeling, kan Direktoratet derhos indbringe Ansættelsen af de andre af samme Grundbeløbs-Fordeling omfattede Ejendomme for Landsskatteretten. Denne tager derefter disse Ansættelser op til Paakendelse i Forbindelse med den paaklagede Ansættelse.

     § 13

     Stk. 1. I Tilfælde, hvor en Klage er indgivet efter den i § 9 fastsatte Frist, kan Landsskatteretten, saafremt den finder, at undskyldende Omstændigheder gør sig gældende, se bort fra den skete Overskridelse af Klagefristen.

     Stk. 2. Finansministeren kan i øvrigt, hvor ganske særlige Forhold maatte tale derfor, give Tilladelse til, at Landsskatteretten tager en Klage under Paakendelse, uanset at Betingelserne for Sagens Indbringelse for Retten ikke er opfyldt.

     Stk. 3. Sager angaaende Skattespørgsmaal af den i nærværende Lov omhandlede Art, der er undergivet Paakendelse ved de almindelige Domstole, kan ikke indbringes for disse, forinden Sagen har været indbragt for og er blevet paakendt af Landsskatteretten, eller - hvor Betingelserne for Paaanke ikke er til Stede - forinden et til Finansministeriet indgivet Andragende om Tilladelse til Sagens Indbringelse for Landsskatteretten er afslaaet. Dog kan Sagen altid uden yderligere Opsættelse indbringes for Domstolene, naar der er forløbet mere end 6 Maaneder, efter at Sagen er indanket for Landsskatteretten, eller naar Andragende til Finansministeriet om Sagens Indbringelse for Landsskatteretten ikke er imødekommet inden 6 Maaneder efter Andragendets Indgivelse. Sag maa anlægges ved Domstolene inden 6 Maaneder efter Afsigelsen af Landsskatterettens Kendelse, eller, hvor Tilladelse til Sagens Indbringelse for Landsskatteretten ikke gives, inden 2 Aar efter Udløbet af det paagældende Skatteaar.

     § 14

     Stk. 1. Saafremt Landsskatteretten anser det for nødvendigt, at der til Brug ved Sagens Paakendelse indhentes Oplysninger ud over de Retten forelagte, foranlediger Retten saadanne Oplysninger tilvejebragt. Oplysninger fra Lignings- og Vurderingsmyndighederne indhentes gennem Ligningsdirektoratet, jfr. dog § 12, Stk. 2, som endvidere skal stille det i Direktoratet beroende Materiale vedrørende Vurderingerne af faste Ejendomme til Raadighed for Retten.

     Stk. 2. Opstaar der under Landsskatterettens Behandling af en Sag nye Spørgsmaal i denne af almindelig eller principiel Betydning, indhentes herom en Udtalelse fra Ligningsdirektoratet, forinden Rettens Afgørelse træffes.

     § 15

     Stk. 1. Landsskatteretten afgør de indkomne Klager ved en Kendelse. Retten er uanset Klagens Indhold berettiget til at optage Ansættelsen i sin Helhed til Kendelse.

     Stk. 2. Rettens Kendelser med Hensyn til Værdiansættelsen af fast Ejendom er endelige.

     Stk. 3. En af Landsskatteretten truffen Afgørelse vedrørende Spørgsmaal, som er undergivet Paadømmelse ved de almindelige Domstole, kan af Finansministeren inden 6 Maaneder efter Afsigelsen af Landsskatterettens Kendelse indbringes for Domstolene under en ved Ministeriets Foranstaltning mod vedkommende Skatteyder anlagt Sag, der kan anlægges for vedkommende Landsret som første Instans.

Andre Bestemmelser.

     § 16

     Stk. 1. En Ansættelse (Vurdering), der ikke er paaklaget af vedkommende skattepligtige (Ejer), maa ikke ændres af Ligningsraadet eller Landsskatteretten, forinden der ved Ligningsdirektoratets Foranstaltning er givet den skattepligtige (Ejeren) Lejlighed til at udtale sig skriftligt i Sagen.

     Stk. 2. Hvor ndringen af en Vurdering vil medføre Omgørelse af en i Henhold til § 3 i Lov Nr. 202 af 20. Maj 1933 om Grundstigningsskyld foretagen Grundbeløbs-Fordeling, skal Ejerne af samtlige de af Grundbeløbs-Fordelingen omfattede Ejendomme paa samme Maade have Lejlighed til at udtale sig skriftligt, forinden Ansættelsen ændres.

     § 17

Den i Lovgivningen om Indkomst- og Formueskat samt om Beskatning af fast Ejendom indeholdte Ret for Skatteraadene og Vurderingsmyndighederne til at erholde Oplysninger og til at fremtvinge Afgivelse af begærede Oplysninger tilkommer ogsaa Landsskatteretten og Ligningsdirektoratet, ligesom den Tavshedspligt, der er paalagt Skattemyndighederne med Hensyn til Skatteydernes Indkomst- og Formueforhold, ogsaa paahviler saavel Rettens og Ligningsraadets Medlemmer som det ved Retten og i Direktoratet tjenestegørende Personale.

     § 18

Ved Tinglysning af Skøde paa fast Ejendom skal Skødemodtageren paa et af Finansministeren fastsat Skema meddele Oplysninger om Overdragelsen og Vilkaarene herfor. De nærmere Regler om Afgivelsen af disse Oplysninger gennem Tinglysningskontorerne til Ligningsdirektoratet fastsættes af Justitsministeren efter Forhandling med Finansministeren.

     § 19

Paaanke af Vurderingsraadenes Erstatningsansættelser i Henhold til § 3 i Lov Nr. 563 af 4. Oktober 1919 sker direkte til Landsskatteretten.

     § 20

Finansministeriet kan beskikke Kontorchefer i Landsskatteretten og Ligningschefer i Ligningsdirektoratet til i Retsformandens eller Ligningsdirektørens Forfald at fungere som Formand henholdsvis for Retten og Ligningsraadet.

     § 21

I Lov Nr. 149 af 10. April 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten bortfalder Bestemmelserne i § 19, §§ 31-34 og § 48, hvorhos der foretages følgende ændringer:

I § 9, sidste Punktum, og i § 30, 1ste Stykke, ændres "Landsoverskatteraadet" til: "Ligningsdirektoratet".

     § 22

I Lov Nr. 352 af 7. August 1922 om Beskatning til Staten af faste Ejendomme bortfalder § 12 og § 17, hvorhos der foretages følgende ndringer:

     § 1, 2det Stykke, sidste Punktum, udgaar.

I § 3, sidste Stykke, ændres "Over-Skyldraadet" til: "Ligningsraadet".

I § 9, 2det Stykke, udgaar Ordene: "af Over-Skyldraadet".

I § 10, 4de Stykke, 6te Punktum, ændres Ordene: "og Over-Skyldraadet givne Bestemmelser" til: "og Tilsynsmyndigheden givne Bestemmelser".

I samme Stykke, 7de Punktum, ændres "Over-Skyldraadets" til: "Tilsynsmyndighedens".

I § 10, 9de Stykke, sidste Punktum, ændres "Over-Skyldraadet" til: "Ligningsdirektoratet".

I § 10, 1 de Stykke, 1ste Punktum, ændres Ordene: "Over-Skyldraadet i Løbet af 14 Dage" til: "Landsskatteretten inden 4 Uger".

I § 10, 11te Stykke, 1ste Punktum, ændres "eller Over-Skyldraadet" til: ",Ligningsraadet eller Landsskatteretten".

I § 11, 3die Stykke, ændres "Over-Skyldraadet" til: "Landsskatteretten".

     § 23

I Lov Nr. 28. af 18. Februar 1937 om personlig Skat til Kommunen foretages følgende ndringer:

I § 24, Stk. 1, ændres "Landsoverskatteraadet" til: "Ligningsraadet".

I § 25, Stk. 4 og Stk. 5, og i § 26 ændres "Landsoverskatteraadet" til: "Landsskatteretten".

     § 24

Finansministeren fastsætter de nærmere Regler for denne Lovs Gennemførelse.

     § 25

Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft den 1. Juni 1938.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 31. Marts 1938.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

V. Buhl.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Finansministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1937-38; Folket. Tid. Sp. 2921, 3579, 4143, 4148; Landst. Tid. Sp. 806, 819, 827; Till. A. Sp. 3857; Til. B. Sp. 813; Till. C. Sp. 335, 373.