Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om bunden opsparing

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Personer, der ved udløbet af indkomståret 1984 var fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, og som ikke var fyldt 67 år inden 1. januar 1985, skal foretage bunden opsparing efter reglerne i denne lov. Opsparingspligten bortfalder dog, hvis skattepligten ophører inden 1. september 1985.

§ 2. Den bundne opsparing beregnes med 8 pct. af den skattepligtige indkomst for 1984 nedsat med et fradrag på 150.000 kr. Forud for beregningen af den bundne opsparing afrundes den skattepligtige indkomst nedad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Stk. 2. For ægtefæller, der har været samlevende i hele indkomståret 1984, foretages beregningen af den bundne opsparing på grundlag af ægtefællernes arbejdsindkomster og formueindkomster, jfr. kildeskattelovens § 26. Udgør ægtefællernes samlede nettoformueindkomst et positivt beløb, tillægges det den laveste arbejdsindkomst. Medfører tillægget af en positiv nettoformueindkomst, at indkomsten kommer over 150.000 kr., tillægges det beløb, hvormed indkomsten overstiger 150.000 kr., i stedet den anden ægtefælles arbejdsindkomst. Er den samlede nettoformueindkomst negativ, fradrages den i den højeste arbejdsindkomst. Medfører fradraget af negativ formueindkomst, at indkomsten kommer under 150.000 kr., fragår det beløb, hvormed indkomsten er mindre end 150.000 kr., i stedet i den anden ægtefælles arbejdsindkomst. Den bundne opsparing beregnes af de således opgjorte beløb, der hver nedsættes med 150.000 kr. Den i alt beregnede bundne opsparing fordeles mellem ægtefællerne efter forholdet mellem de skattepligtige indkomster for 1984 nedsat med 150.000 kr. for hver ægtefælle.

Stk. 3. For børn, der er født inden 1. januar 1985, nedsættes beregningsgrundlaget efter stk. 1 med 6.000 kr. for hvert barn, der ikke var fyldt 16 år inden den nævnte dato. Fradraget tilkommer den af forældrene, som havde forældremyndigheden over barnet den 1. januar 1985, og som havde barnet hos sig. Opfylder begge forældre betingelserne, fordeles fradraget forholdsmæssigt efter de i stk. 1 eller 2 opgjorte beregningsgrundlag.

Stk. 4. Opfylder ingen af forældrene begge betingelserne efter stk. 3, 2. punktum, gives fradraget til den af forældrene, som havde barnet hos sig.

Stk. 5. Omfatter indkomståret 1984 en kortere periode end et år, omregnes den skattepligtige indkomst således, at den kommer til at svare til et helt års indkomst, jfr. kildeskattelovens § 22, stk. 2. Derefter beregnes den bundne opsparing efter fradrag som nævnt i stk. 1-4. Bunden opsparing foretages derefter med lige så stor en del af det beregnede beløb, som indkomsten i perioden udgør af helårsindkomsten.

§ 3. Den bundne opsparing skal indbetales i fire lige store rater med forfaldsdag den 1. i hver af månederne september, oktober, november og december 1985 og sidste rettidige betalingsdag 20. september, 21. oktober, 20. november og 20. december 1985. Opsparingsbeløbet indbetales til statsskattedirektoratet.

Stk. 2. Opsparingsbeløb under 200 kr. opkræves ikke.

Stk. 3. Ved beregningen af de enkelte rater af opsparingsbeløbet bortses fra ørebeløb.

Stk. 4. Ved for sen indbetaling af opsparingsbeløb betales rente med 1 pct. pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen. Renten tilfalder statskassen og kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

§ 4. Den bundne opsparing tilbagebetales med en tredjedel den 1. juli i hvert af årene 1990, 1991 og 1992. Hvis der ved en udbetalingstermin henstår et opsparingsbeløb, som er 500 kr. eller derunder, udbetales hele beløbet.

Stk. 2. Tilbagebetaling finder dog sted ved ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1 samt ved den opsparingspligtiges konkurs. Tilbagebetaling finder desuden sted, når den opsparingspligtige fylder 67 år, dog tidligst den 1. september 1986.

§ 5. Den opsparingspligtige kan ikke kræve beløbet udbetalt eller i øvrigt råde over de indbetalte beløb, så længe opsparingsbeløbet er bundet. Opsparingsbeløbet kan i samme tidsrum ikke gøres til genstand for udlæg.

Stk. 2. I bindingsperioden medregnes opsparingsbeløb ikke i den skattepligtige formue.

§ 6. Amtsskatteinspektoratet, i Københavns og Frederiksberg kommuner dog skattedirektoratet, kan helt eller delvis fritage for pligten til at foretage bunden opsparing, når en væsentlig indtægtsnedgang eller andre særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan påklages til statsskattedirektoratet. Klagen skal være modtaget af statsskattedirektoratet senest fire uger efter, at den opsparingspligtige er underrettet om amtsskatteinspektoratets eller skattedirektoratets afgørelse. Statsskattedirektoratet kan dog se bort fra overskridelse af fristen, når direktoratet skønner, at der foreligger undskyldende omstændigheder.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Den opsparingspligtige kan klage til skatterådet over beregningen af den bundne opsparing inden fire uger efter, at den opsparingspligtige har modtaget opkrævningen af 1. rate af den bundne opsparing. For klagen gælder i øvrigt de samme regler som for klage over indkomstansættelser.

§ 8. Den bundne opsparing og renter efter § 3, stk. 4, kan inddrives af de kommunale pantefogder efter reglerne i lov om inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

Stk. 2. Er udlæg forgæves forsøgt hos den opsparingspligtige selv, kan udlæg ske i ejendele, der tilhører den med denne samlevende ægtefælle. Det er dog en betingelse, at ægtefællerne var samlevende i hele indkomståret 1984.

§ 9. Ministeren for skatter og afgifter kan fastsætte nærmere regler om lovens administration, herunder regler om indbetaling, inddrivelse og tilbagebetaling af bunden opsparing.

§ 10. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg slot, den 6. april 1985

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ISI FOIGHEL

Officielle noter

Ingen