Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om en børnefamilieydelse

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Børnefamilieydelsen

§ 1. For børn under 18 år udbetales en skattefri børnefamilieydelse på 5.000 kr. årlig.

Stk. 2. Børnefamilieydelsen reguleres i overensstemmelse med reglerne i § 20 i lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven).

Kapitel 2

Betingelser for retten til børnefamilieydelsen

§ 2. Retten til børnefamilieydelsen er betinget af,

  • 1) at den person, der har forældremyndigheden over barnet eller har taget barnet i pleje med henblik på adoption, er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1,
  • 2) at barnet har hjemsted her i landet,
  • 3) at barnet ikke har indgået ægteskab, og
  • 4) at barnet ikke er anbragt uden for hjemmet i henhold til lov om social bistand eller i øvrigt forsørges af offentlige midler.

§ 3. Betingelserne i §§ 1 og 2 skal være opfyldt den første dag i den periode, som den enkelte udbetaling vedrører, jfr. § 6, stk. 2.

Kapitel 3

Udbetalingsregler

§ 4. Børnefamilieydelsen udbetales til barnets moder.

Stk. 2. Har kun faderen forældremyndigheden over barnet, udbetales ydelsen til ham.

Stk. 3. Tilkommer forældremyndigheden den ene af forældrene, og den anden af forældrene godtgør, at barnet bor hos ham eller hende, kan ydelsen efter det sociale udvalgs bestemmelse udbetales til den, som barnet bor hos.

Stk. 4. Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales ydelsen til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældre, udbetales børnefamilieydelsen til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.

Stk. 5. Er barnet i privat familiepleje, jfr. bistandslovens § 65, kan ydelsen efter det sociale udvalgs bestemmelse udbetales til den, der har taget barnet i pleje. Er barnet i pleje hos et ægtepar, udbetales ydelsen i givet fald til plejemoderen.

Stk. 6. Såfremt det skønnes bedst for barnet, kan det sociale udvalg bestemme, at børnefamilieydelsen skal udbetales til barnet selv.

Kapitel 4

Administration

§ 5. Udbetaling af ydelsen efter § 4, stk. 1, sker uden ansøgning. Udbetaling af ydelsen efter § 4, stk. 2, 3 og 4, når udbetaling skal ske til faderen, samt efter § 4, stk. 5 og 6, sker efter ansøgning til det sociale udvalg, hvor ansøgeren bor.

Stk. 2. Afgørelser om udbetaling af ydelser efter loven kan, bortset fra det tilfælde, der er nævnt i stk. 4, påklages efter reglerne i lov om børnetilskud og andre familieydelser og de regler, der fastsættes om klager efter den nævnte lov.

Stk. 3. Spørgsmål om senere ændring af en afgørelse efter § 4, behandles efter ansøgning af det sociale udvalg, hvor modtageren af ydelsen bor.

Stk. 4. Om en person opfylder betingelsen i § 2, nr. 1, afgøres altid af amtsskatteinspektoratet på det sted, hvor personen bor.

Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan påklages til statsskattedirektoratet. Klagen indgives til det sociale udvalg, der videresender klagen til amtsskatteinspektoratet. Amtsskatteinspektoratet videresender klagen til statsskattedirektoratet forsynet med en udtalelse om klagen. Klagen skal være modtaget af det sociale udvalg senest 4 uger efter, at der er givet vedkommende meddelelse om afgørelsen. Statsskattedirektoratet kan se bort fra overskridelsen af klagefristen, når der er særlig grund hertil.

Stk. 6. Afgørelser efter stk. 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. I kommuner, der har magistratsordning, udføres det sociale udvalgs opgaver efter loven af magistraten. For Københavns og Frederiksberg kommuner udfører endvidere skattedirektoratet de opgaver, som amtsskatteinspektoratet har efter loven.

§ 6. Udbetaling af ydelserne foretages af statsskattedirektoratet. Foreligger der tvivl om, hvorvidt betingelser er opfyldt, afgøres spørgsmålet af det sociale udvalg, hvor modtageren af ydelsen bor, jfr. dog § 5, stk. 4.

Stk. 2. Ydelsen udbetales kvartalsvis forud, første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til ydelsen er erhvervet, og sidste gang for det kvartal, i hvilket retten til ydelsen ophører. I de tilfælde, hvor ydelsen bliver udbetalt efter § 4, stk. 2-6, bestemmes det i afgørelsen, for hvilket kvartal ydelsen første gang skal udbetales til ansøgeren.

§ 7. Har nogen mod bedre vidende uberettiget modtaget børnefamilieydelsen, skal beløbet tilbagebetales.

§ 8. Offentlige myndigheder skal afgive de oplysninger, der er nødvendige for en sags afgørelse.

Stk. 2. Med bøde eller hæfte straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov, den, der

  • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser efter denne lov eller
  • 2) i forbindelse med en ansøgning, eller når der afkræves oplysninger, fortier forhold af betydning for sagens afgørelse.

Kapitel 5

Andre bestemmelser

§ 9. Udgifterne til børnefamilieydelsen afholdes af statskassen.

§ 10. Børnefamilieydelsen indgår ikke ved beregning af ydelser efter den sociale lovgivning eller efter lovgivningen om uddannelsesstøtte.

§ 11. Krav på børnefamilieydelsen kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning.

Stk. 2. Ydelsen kan ikke anvendes til modregning af eventuelle offentlige krav mod beløbsmodtageren.

§ 12. Nærmere regler om administrationen af denne lov fastsættes af ministeren for skatter og afgifter.

§ 13. Ministeren for skatter og afgifter kan fastsætte regler, hvorved der gøres undtagelse fra reglerne i denne lov i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af internationale forpligtelser.

§ 14. Loven har virkning fra den 1. juli 1987.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 26, stk. 3, i lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven) om reguleringstallet for 1988 finder tilsvarende anvendelse på ydelser efter denne lov.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 19. marts 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

INGRID

Dronning af Danmark

Rigsforstander

/ ISI FOIGHEL

Officielle noter

Ingen