Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven (Forskning og udvikling)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 7. oktober 1993, som senest ændret ved lov nr. 1122 af 22. december 1993, ændres i § 8 G, stk. 5, »1993« til: »1994«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for projekter, der godkendes den 1. januar 1994 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. marts 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen