Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Fradragsret for udgifter til forretningsplan)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 7. oktober 1993, som senest ændret ved lov nr. 1122 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 J indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Udgifter, der er omfattet af § 8 N, kan ikke fradrages efter stk. 1-3.«

2. Efter § 8 M indsættes:

»§ 8 N. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplan, for hvilke der ydes tilskud efter § 2, stk. 2, i lov om tilskud til iværksættere.«

§ 2

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 1. september 1993, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 1117 af 22. december 1993, indsættes i § 3, stk. 2, nr. 2, efter »8 L,»: »8 N,».

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. januar 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. marts 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen