Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Afskaffelse af skatteårsbegrebet, beskatning ved selskabers opløsning m.v. og objektivering og forenkling af dispensationsbestemmelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 2. august 1994, som ændret ved § 2 i lov nr. 1090 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, 4. pkt., ændres »skatteår« til: »indkomstår«.

2. § 4 affattes således:

» § 4. Skattepligten for her i landet hjemmehørende selskaber og foreninger m.v., der ikke er undtaget fra skattepligt efter § 3, indtræder på tidspunktet for stiftelsen.

Stk. 2. Skatteansættelsen finder første gang sted for det indkomstår, jf. § 10, som den første indkomstperiode udgør eller træder i stedet for uden hensyn til dennes længde. Den første indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder.«

3. § 5, stk. 1-3, affattes således:

»Når her i landet hjemmehørende selskaber og foreninger m.v. opløses, fortsætter skattepligten indtil tidspunktet for opløsningen. Ved overgang til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 6, eller undtagelse fra beskatning efter § 3 fortsætter skattepligten efter de hidtil gældende regler indtil tidspunktet for overgangen eller undtagelsen.

Stk. 2. Udløber det sædvanlige indkomstår for et selskab m.v. inden den 31. december i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for (bagudforskudt indkomstår), og finder opløsning som nævnt i stk. 1 sted efter det sædvanlige indkomstårs udløb, men inden vedkommende kalenderårs udløb, udgør det sidste indkomstår hele perioden fra indkomstårets begyndelse, og indtil opløsning finder sted.

Stk. 3. Likvidator eller bestyrelsen, såfremt en likvidator ikke er valgt eller beskikket, skal inden 1 måned efter opløsningen eller overgangen m.v., jf. stk. 1, indsende en anmeldelse til vedkommende kommunale skattemyndighed med opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår. Undlades anmeldelse, ifalder den eller de ansvarlige personer en bøde, der fastsættes af skatteministeren, medmindre denne eller de ansvarlige selv ønsker sagen afgjort ved rettergang. Indsendelse af anmeldelsen med den nævnte opgørelse kan fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, hvis størrelse fastsættes af skatteministeren. Bøderne tilfalder statskassen.«

4. § 5 A, stk. 1 og 2, affattes således:

»Indtræder der en sådan ændring, at et selskab eller en forening m.v. overgår til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 3, fra beskatning efter andre regler i § 1, fortsætter skattepligten efter de hidtil gældende regler indtil tidspunktet for overgangen. Ved overgang til beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 3, fra beskatning efter § 1, stk. 1, nr. 4, anses overgangen for sket ved udgangen af det indkomstår, hvori overgangen sker. § 5, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved en ændring som nævnt i stk. 1 skal bestyrelsen inden 1 måned efter ændringen indsende en anmeldelse til vedkommende kommunale skattemyndighed med opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår. Reglerne i § 5, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.«

5. § 6 affattes således:

» § 6. For selskaber og foreninger m.v., der har hjemsted i udlandet, og som i medfør af § 2, stk. 1, litra a, b eller f, undergives begrænset skattepligt her i landet, indtræder skattepligten på tidspunktet for påbegyndelsen af den virksomhed, der begrunder skattepligten. Skatteansættelsen finder første gang sted for det indkomstår, som den første indkomstperiode udgør eller træder i stedet for, uden hensyn til dennes længde. Den første indkomstperiode kan udgøre op til 18 måneder.«

6. § 7 affattes således:

» § 7. Når udenlandske selskaber og foreninger m.v., der har hjemsted i udlandet, og som i medfør af § 2, stk. 1, litra a, b eller f, undergives begrænset skattepligt her i landet, opløses eller ophører med at drive skattepligtig virksomhed her i landet, fortsætter skattepligten indtil tidspunktet for opløsningen eller ophøret. Reglerne i § 5, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.«

7. § 10, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af indkomsten i indkomståret. Indkomståret er kalenderåret. Består skattepligten kun en del af året, er indkomståret denne del. Selskabet eller foreningen m.v. kan vælge et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår). Har et selskab eller en forening m.v. et andet indkomstår end kalenderåret, opgøres den skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Et bagudforskudt indkomstår kan tidligst begynde den 2. april i kalenderåret forud for det kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for. Et fremadforskudt indkomstår kan senest begynde den 1. april i det kalenderår, som det fremadforskudte indkomstår træder i stedet for.

Stk. 2. Indkomståret skal udløbe ved udgangen af et kvartal for

  • 1) selskaber og foreninger m.v., der stiftes eller anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 1. juli 1994 eller senere,
  • 2) selskaber og foreninger m.v., der den 1. juli 1994 eller senere omlægger indkomståret, eller
  • 3) selskaber og foreninger m.v., der den 1. juli 1994 eller senere overgår til udelukkende eller i væsentlig grad ikke at have erhvervsmæssig aktivitet. Dette gælder dog først fra og med det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori selskabet overgår til udelukkende eller i væsentlig grad ikke at have erhvervsmæssig aktivitet.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

8. § 10, stk. 3, der bliver stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

9. I § 10, stk. 5, ændres i 2. pkt. »stk. 1, nr. 3,» til: »stk. 2, nr. 3,».

10. I § 24, stk. 1, ændres »hjemsted den 5. september forud for skatteåret« til: »hjemsted den 5. september i indkomståret, eller ved et forskudt indkomstår den 5. september i det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for.«

11. I § 24, stk. 2, 1., 2. og 3. pkt., ændres »beliggende den 5. september forud for skatteåret« til: »beliggende den 5. september i indkomståret, eller ved et forskudt indkomstår den 5. september i det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for«.

12. § 26, stk. 1, affattes således:

»Det påhviler de kommunale skattemyndigheder at udsende selvangivelsesskema til alle skattepligtige selskaber og foreninger m.v., der kan anses for skattepligtige, og som ikke er fritaget for pligten til at indgive selvangivelse efter § 27, stk. 2 eller 3, senest 1 måned før selvangivelsesfristens udløb, jf. § 27, stk. 1.«

13. § 27, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6, har ikke pligt til at indgive selvangivelse og skal ikke medtages ved skatteansættelsen, hvis foreningen ikke har indtægt eller fortjeneste eller tab som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 6, eller hvis foreningen m.v. som følge af fradragsretten efter § 3, stk. 2 og 3, ikke har indkomst til beskatning.«

14. § 28, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvor behørig selvangivelse ikke foreligger rettidigt, forhøjes indkomstskatten reguleret efter § 29 B, stk. 6, og med eventuelt tillæg efter § 30 A, stk. 1, med 1 pct. for hver dag, fristen for selvangivelsens rettidige indsendelse er overskredet. Forhøjelsen skal udgøre mindst 500 kr., og den må i intet tilfælde overstige 5.000 kr. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse med hensyn til selvangivelses- og regnskabsoplysninger, som selskabet eller foreningen m.v. er pligtig at afgive, jf. skattekontrollovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 3, 2. pkt.«

15. I § 28 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Forhøjelse efter stk. 2 indgår ikke i den skat, hvoraf der beregnes lempelse efter § 17, stk. 3, efter § 4 i lov nr. 486 af 30. juni 1993 (Ophævelse af udlandslempelsen), efter ligningslovens § 33 eller efter gældende overenskomster med fremmede stater, Færøerne eller Grønland til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

16. I § 29, stk. 1, ændres »§ 28, stk. 3«, til: »§ 28, stk. 4,».

17. I § 29 A, stk. 4, ændres »senest den 20. november« til: »senest den 20. marts og den 20. november«.

18. § 29 B, stk. 5, 7. og 8. pkt., affattes således:

»Tilbagebetaling af overskydende skat inklusive godtgørelse sker fra den 1. november i kalenderåret efter indkomståret, eller ved et forskudt indkomstår fra den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Hvis tilbagebetaling sker senere end den 20. november, forrentes beløbet med 1 pct. pr. påbegyndt måned.«

19. I § 29 B, stk. 6, indsættes som 4. pkt.:

»Tilsvarende gælder for indbetalinger som nævnt i § 29 A, stk. 4, og § 30 A, stk. 8.«

20. Efter § 29 D indsættes:

» § 29 E. Selskaber og foreninger m.v. kan for det indkomstår, hvori selskabet eller foreningen m.v. opløses m.v. som nævnt i § 5, stk. 1, 1. pkt., eller § 7 uden samtidig at være omfattet af § 5, stk. 2, betale indkomstskatten for det afsluttende indkomstår inden for samme frist som angivet i § 5, stk. 3, for indsendelse af anmeldelse. Indbetalte ordinære acontoskatter og frivillige acontoindbetalinger efter § 29 A, stk. 4 og 6, for dette indkomstår anses for frivillige indbetalinger efter 1. pkt. Der beregnes ikke tillæg efter § 29 B, stk. 6.

Stk. 2. Såfremt selskabet eller foreningen kan sandsynliggøre, at det indbetalte beløb vil overstige indkomstskatten, kan det overskydende beløb under særlige omstændigheder tilbagebetales, før skatteansættelsen er foretaget. Anmodning skal være fremsat over for skattemyndighederne inden udløbet af fristen for indsendelse af selvangivelse. Der ydes ingen godtgørelse m.v. for udbetalte beløb.«

21. § 30, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Restskat og tillæg efter § 29 B for selskaber og foreninger m.v. forfalder til betaling den 1. november i kalenderåret efter indkomståret eller ved et forskudt indkomstår fra den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for.«

22. § 30, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Restskat, der pålignes selskaber og foreninger m.v. på grundlag af en ansættelse for det indkomstår, hvori selskabet eller foreningen m.v. opløses m.v. som nævnt i § 5, stk. 1, 1. pkt., eller § 7, forfalder til betaling den 1. i den måned, der følger efter meddelelse til selskabet eller foreningen m.v. om ansættelsen. Restskatten forfalder dog tidligst samtidig med den restskat, der pålignes på grundlag af skatteansættelsen for det nærmest forudgående indkomstår, jf. stk. 1, 1. pkt. Har et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 5, stk. 1, 1. pkt., eller § 7 restskat for det afsluttende indkomstår, opkræves intet restskattetillæg efter § 29 B, stk. 4, 3. pkt., i det omfang, indkomstskatten er indbetalt inden for den i § 5, stk. 3, angivne frist for indsendelse af anmeldelse. Har et selskab overskydende skat for det afsluttende indkomstår, ydes ingen godtgørelse efter § 29 B, stk. 5.«

23. I § 30, stk. 4, 2. pkt., ændres »den 1. november« til: »den 1. november i kalenderåret efter indkomståret, eller ved et forskudt indkomstår fra den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for«.

24. § 30 A, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»For selskaber og foreninger m.v., hvis første indkomstår er påbegyndt før den 29. januar 1992, forfalder indkomstskatten til betaling den 1. november i det kalenderår, der følger efter indkomståret, eller ved et forskudt indkomstår den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for.«

25. I § 30 A indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Selskaber og foreninger m.v. kan for det indkomstår, hvori selskabet eller foreningen m.v. opløses m.v., jf. § 5, stk. 1, 1. pkt., eller § 7, indbetale indkomstskatten for det afsluttende indkomstår inden for samme frist som angivet i § 5, stk. 3, for indsendelse af anmeldelse. Har et selskab eller en forening m.v. foretaget en frivillig indbetaling af indkomstskat efter 1. pkt., skal der betales restskattetillæg efter § 29 B, stk. 4, 3. pkt., for et resterende restskattebeløb. Har et selskab eller en forening m.v. overskydende skat for det afsluttende indkomstår, ydes ingen godtgørelse.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.

26. I § 30 A, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »jf. § 4, stk. 1, 2. pkt.« til: »jf. § 4«.

27. I § 30 A, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres i 1. pkt. »stk. 3-5« til: »stk. 4-6«, og »den 20. november« ændres til: »den 20. marts og den 20. november«.

28. I § 35 J, stk. 3, affattes 2. pkt. således: »§ 5 B, stk. 3-9, finder ligeledes tilsvarende anvendelse.«

29. I § 35 K, stk. 1, 1., 5. og 7. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ændres »det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen for overgangsskatteåret« til: »det første indkomstår, der er grundlaget for skatteansættelsen«.

30. I § 35 K, stk. 1, 2. pkt., ændres »forud for overgangsskatteåret« til: »forud for det første indkomstår, der er grundlaget for skatteansættelsen«.

31. § 35 L, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den del af det skattepligtige beløb opgjort i henhold til § 5 A, stk. 3, der hidrører fra fortjeneste opgjort efter afskrivningslovens § 29 og ejendomsavancebeskatningsloven, medregnes dog ikke ved beskatning efter § 5 A, stk. 1. Denne fortjeneste medregnes først til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor foreningen faktisk afstår bygningen, installationen eller ejendommen. Ved foreningens afståelse af fast ejendom er fortjeneste skattepligtig for foreningen i samme omfang som efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 2. Ejendomsavancebeskatningslovens §§ 6 A-C finder ikke anvendelse. Hvis foreningen på afståelsestidspunktet beskattes i henhold til § 1, stk. 1, nr. 3, skal det opgjorte beløb ganges med 2,3.«

32. § 35 L, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

33. I § 35 L, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »skatteår« til: »indkomstår«.

34. I § 35 L, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

35. § 36, stk. 1, affattes således:

»For selskaber og foreninger m.v., der omfattes af § 10, stk. 2, nr. 2 og 3, hvis indkomstår ikke udløber ved udgangen af et kvartal, forlænges indkomståret til udgangen af det løbende kvartal, når indkomståret udløber i perioden 1. april - 30. december. Selskabet eller foreningen m.v. kan dog i stedet vælge at forlænge indkomståret til udgangen af juli eller oktober kvartal eller forkorte indkomståret til udgangen af april eller juli kvartal. For selskaber og foreninger m.v., hvis indkomstår udløber i perioden 1. januar - 30. marts, forkortes indkomståret til udløb med udgangen af det foregående kalenderår. Selskabet eller foreningen kan dog i stedet vælge at forlænge indkomståret til udgangen af januar kvartal.«

36. § 36, stk. 2, ophæves.

37. § 39 ophæves.

§ 2

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 1. august 1994, som ændret ved § 3 i lov nr. 1090 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 7 affattes således:

» § 7. Ved opgørelsen af det indskydende selskabs skattepligtige indkomst i tiden fra udløbet af sidste sædvanlige indkomstår og indtil fusionsdatoen ansættes indkomsten for hele denne periode uden hensyn til dens længde. Ansættelsen finder sted uden hensyn til den med fusionen forbundne opløsning af selskabet. Udløber det sædvanlige indkomstår for det indskydende selskab inden den 31. december i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for, og ligger fusionsdatoen efter det sædvanlige indkomstårs udløb, men inden vedkommende kalenderårs udløb, udgør det sidste indkomstår hele perioden fra indkomstårets begyndelse og indtil fusionsdatoen.

Stk. 2. Det påhviler det modtagende selskab at indgive selvangivelse for den i stk. 1 nævnte periode. Det modtagende selskab hæfter for eventuelle skattekrav og for ethvert bødeansvar, der efter skattelovgivningens almindelige bestemmelser vil kunne rettes mod det indskydende selskab. Det modtagende selskab indtræder i det indskydende selskabs krav mod skattemyndighederne vedrørende tillæg, godtgørelse og overskydende skat som omhandlet i selskabsskatteloven.«

2. I § 8, stk. 7, ændres »aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 7,» til: »aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6,».

3. I § 12 indsættes efter stk. 5:

»Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen for foreninger, der beskattes efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, samtidig med indgivelsen af selvangivelsen at oplyse de ændringer, der i regnskabsåret er sket i foreningens virksomhed eller i dens vedtægtsbestemmelser om formål, overskudsdeling eller opløsning, ligesom bestyrelsen skal oplyse, såfremt foreningens omsætning med ikkemedlemmer udgør mere end 25 pct. af den samlede omsætning.

Stk. 7. Stk. 3, 2.-4. pkt., finder ikke anvendelse, i det omfang en forening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, foretager udlodninger som nævnt i ligningslovens § 16 A, som ikke overstiger foreningens skattepligtige indkomst efter skat i det forudgående indkomstår. Foretages overskydende udlodninger eller andre udlodninger end nævnt i ligningslovens § 16 A, skal stk. 3, 2.-4. pkt., finde anvendelse for denne del.

Stk. 8. Det påhviler bestyrelsen for en forening, der beskattes efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, samtidig med indgivelsen af selvangivelsen at oplyse, i hvilket omfang foretagne udlodninger er omfattet af stk. 3 eller stk. 7.«

4. I § 15, stk. 2, 2. pkt., ændres »dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.« til: »de af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.«

5. I § 15, stk. 3, 2. pkt., ændres »dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.« til: »de af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.«, og efter »faste driftssted« indsættes: »eller faste ejendom«.

6. I § 15, stk. 4, 2. pkt., ændres »dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.« til: »de af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.«, og efter »faste driftssted« indsættes: »eller faste ejendom«.

7. I § 15 b, stk. 1, 2. pkt., ændres »dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.« til: »de af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.«, og efter »faste driftssted« indsættes: »eller faste ejendom«.

8. I § 15 b, stk. 2, 2. pkt., ændres »dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.« til: »de af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.«, og efter »faste driftssted« indsættes: »eller faste ejendom«.

9. I § 15 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »for tiden fra udløbet af sidste ordinære skatteansættelse« til: »for tiden fra udløbet af sidste sædvanlige indkomstår«.

10. I § 15 b, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»De modtagende selskaber indtræder i det indskydende selskabs krav mod skattemyndighederne vedrørende tillæg, godtgørelse og overskydende skat som omhandlet i selskabsskatteloven.«

11. I § 15 d, stk. 1, ændres »dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.« til: »de af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.«, og efter »faste driftssted« indsættes: »eller faste ejendom«.

12. I § 15 d, stk. 2, 2. pkt., ændres »dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.« til: »de af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.«, og efter »faste driftssted« indsættes: »eller faste ejendom«.

13. I § 15 d, stk. 3, 2. pkt., ændres »dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.« til: »de af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v.«, og efter »faste driftssted« indsættes: »eller faste ejendom«.

§ 3

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 5. august 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.:

»Ved ændringer, der medfører, at beskatning skal ske efter andre regler i denne lov end hidtil, finder selskabsskattelovens § 5 C, stk. 2, tilsvarende anvendelse.«

2. § 3, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Gaver til fonde omfattet af § 1, nr. 1, skal kun medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis gaven skal anvendes til uddeling eller det i vedtægten er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere fastsat tidsrum skal anvendes til uddeling. Gaver til fonde, i hvis vedtægter der tillægges medlemmer af bestemte familier fortrinsret til uddelinger fra fonden eller fortrinsret til at indtage bestemte stillinger m.v., jf. § 7 i lov om fonde og § 8 i lov om erhvervsdrivende fonde, medregnes ved opgørelsen af fondens skattepligtige indkomst, såfremt der er tale om en gave, hvorved en fonds grundkapital udvides. Af gaver, som ydes til stiftelse af fonde som nævnt i 2. pkt., svares en afgift på 20 pct.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

3. I § 4, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

1. pkt. finder anvendelse, selv om der er tale om gaver til en anden fond, som ikke medregnes til denne fonds skattepligtige indkomst, jf. § 3, stk. 3, medmindre der er tale om gensidige gaver mellem fondene.'

4. I § 4, stk. 3, udgår »et eller flere konkrete«.

5. I § 4, stk. 5, udgår 2. pkt.

6. I § 4, stk. 6, udgår »eller til andre almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål end de oprindelig fastsatte.«

7. I § 4 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Fonde og foreninger, der har foretaget hensættelser efter stk. 3 og 7, kan efter udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelsen kun ændre disse hensættelser med Ligningsrådets tilladelse.«

8. I § 9, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 4, 5 og 6,» til: »§ 4, stk. 4, 5, 6 og 8,».

9. I § 16 ændres »skatteår« til: »indkomstår«, og »(overgangsskatteåret)» udgår.

10. § 17, 1. pkt., affattes således:

»I det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse, indgår maskiner, inventar og lignende driftsmidler samt skibe, som fonden eller foreningen ejer forud for indkomstårets begyndelse, i saldoværdien efter afskrivningslovens regler med deres handelsværdi på dette tidspunkt omregnet til kontantværdi.«

11. I § 18, stk. 1, ændres »overgangsskatteåret« til: »det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse«.

12. I § 20, stk. 1, 1. og 4. pkt., ændres »overgangsskatteåret« til: »det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse,», og i 1. pkt. ændres »overgangsskatteåret.« til: »det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse.«

13. I § 20, stk. 2, 1. pkt., ændres »overgangsskatteåret« til: »det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse,», og »overgangsskatteåret.« ændres til: »det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse.«

14. I § 21 ændres »overgangsskatteåret« til: »det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse«.

15. I § 21 A ændres »overgangsskatteåret« til: »det indkomstår, der er grundlaget for den første skatteansættelse«.

16. Efter § 21 A indsættes:

» § 21 B. Ved opgørelsen af fondes og foreningers fortjeneste og tab efter ligningslovens § 14 J, der vedrører aktiver anskaffet inden begyndelsen af det indkomstår, som ligger til grund for skatteansættelsen for det år, hvori fonden eller foreningen første gang beskattes efter fondsbeskatningsloven, udgør anskaffelsessummen de afskrivningsberettigede udgifter til anskaffelse, forbedring m.v. med fradrag af de afskrivninger, der i alt kunne have været foretaget siden anskaffelsen.

§ 21 C. Ved opgørelsen af fondes og foreningers fortjeneste og tab efter kursgevinstloven, der vedrører fordringer eller gæld, som er erhvervet henholdsvis påtaget inden begyndelsen af det indkomstår, der ligger til grund for skatteansættelsen i det år, hvori fonden eller foreningen første gang beskattes efter fondsbeskatningsloven, træder kursværdien på dette tidspunkt i stedet for anskaffelsessummen henholdsvis værdien ved gældens påtagelse. Fonden m.v. kan dog vælge at lægge sidstnævnte værdier til grund. Valget skal træffes samlet for samtlige fordringer og forpligtelser under et.«

§ 4

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 1128 af 21. december 1994, ændres i § 14 E, stk. 2, 1. pkt., 2 steder »skatteår« til: »indkomstår«.

§ 5

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 25. august 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 ændres »§ 1, stk. 1, 1-2 b og 3 a-6« til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-6«.

2. § 3, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Er der truffet bestemmelse om, at konkursindkomsten er skattepligtig, skal bostyret indgive selvangivelser vedrørende denne indkomst for det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges, og for hvert af de følgende indkomstår under konkursen.«

§ 6

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 25. september 1987, som senest ændret ved § 11 i lov nr. 374 af 18. maj 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1 og 2, affattes således:

»Staten og dens institutioner er pligtige at svare kommunal indkomstskat, for så vidt angår indtægter fra udlejningsejendomme, landejendomme, skove eller fabriksdrift. Skatten svares for et finansår af den pågældende indtægt i det forudgående kalenderår (regnskabsår) med vedkommende kommunes udskrivningsprocent for det til finansåret svarende kalenderår.

Stk. 2. Skattepligten er betinget af, at den skattepligtige virksomhed er drevet i vedkommende kommune den 1. april i kalenderåret efter finansåret samt i det forud herfor liggende indkomstår eller i en del heraf. Skattepligten ophører ved erhvervsforholdets ophør.«

2. I § 10, stk. 2, 1. pkt., ændres »ved det pågældende skatteårs begyndelse« til: »den 1. april i kalenderåret efter indkomståret eller ved et forskudt indkomstår den 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for«.

3. I § 10, stk. 2, 2. pkt., ændres »fornævnte lovs § 5, stk. 3, eller« til: »selskabsskattelovens«.

4. § 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De kommuner, der anser sig for berettigede til andel i skatten fra et selskab eller en forening m.v., skal inden udgangen af september måned i det kalenderår, der følger efter indkomståret, eller ved et forskudt indkomstår inden udgangen af september måned i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for, anmelde dette til den kommune, der er nævnt i stk. 1. Særskilt anmeldelse herom er dog ikke nødvendig, hvis der er indgivet anmeldelse med virkning for et tidligere indkomstår eller skatteår, og denne anmeldelse ikke senere er annulleret enten af kommunen selv eller af den kommune, der er nævnt i stk. 1. Er den kommune, der er nævnt i stk. 1, i øvrigt bekendt med, at vedkommende selskab eller forening m.v. i det pågældende indkomstår tillige har drevet en væsentlig del af sin virksomhed i andre kommuner, inddrages disse i fordelingen. Hvis den kommune, der er nævnt i stk. 1, afregner de andele, der tilkommer andre kommuner, efter den 31. marts i det andet kalenderår efter indkomståret, eller ved et forskudt indkomstår efter den 31. marts i det andet kalenderår efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for, forhøjes andelene med et tillæg, der beregnes med 1 1/2 pct. pr. påbegyndt måned fra den 1. april i det andet kalenderår efter indkomståret, eller ved et forskudt indkomstår den 1. april i det andet kalenderår efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for, at regne. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af tillægget.«

§ 7

I lov nr. 374 af 18. maj 1994 om ændring af forskellige skattelove. (Andelsselskaber) foretages følgende ændringer:

1. § 20, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse ved fusion som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2.«

2. I § 20 indsættes som stk. 7:

» Stk. 7. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse ved en omdannelse til aktieselskab i henhold til aktieselskabslovens § 135 af en indkøbsforening, en produktions- og salgsforening eller en hovedforening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a og 4, og stk. 2, 2. pkt.«

§ 8

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten ophæves § 53.

§ 9

I lov nr. 90 af 8. februar 1995 om ændring af forskellige skattelove. (Beskatning af Post Danmark) foretages følgende ændring:

§ 6, nr. 2, affattes således:

»2. I § 2 d, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 a og 3 a-5 b,» til: »§ 1, stk. 1, nr. 1-2 b og 3 a-5 b,».«

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-11, 13-16, 18, 20-26, 29, 30 og 33, § 2, nr. 1, 9 og 10, § 3, nr. 9-15, § 4, § 5, nr. 2, § 6 og § 8 har virkning fra og med indkomståret 1996.

Stk. 3. § 1, nr. 12, har virkning for indkomstår, der afsluttes den 31. december 1994 eller senere.

Stk. 4. § 1, nr. 17, 19 og 27, har virkning fra og med indkomståret 1995. For indkomståret 1995 kan selskaber m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 29 A, stk. 4, og § 30 A, stk. 8, dog indbetale acontoskat til og med den 31. marts 1995 med den i selskabsskattelovens § 29 B, stk. 6, 2. pkt., nævnte virkning.

Stk. 5. § 1, nr. 28, 31, 32 og 34, § 2, nr. 3, og § 3, nr. 1, har for selskaber og foreninger m.v., hvis indkomstår 1994 påbegyndes den 27. oktober 1993 eller senere, virkning fra og med indkomståret 1994. For selskaber og foreninger, hvis indkomstår 1994 er påbegyndt før den 27. oktober 1993, har § 1, nr. 28, 31, 32 og 34, § 2, nr. 3, og § 3, nr. 1, virkning fra og med indkomståret 1995.

Stk. 6. § 1, nr. 35 og 36, har virkning fra og med den 1. juli 1994. Til og med indkomståret 1995 gælder følgende affattelse af selskabsskattelovens § 36, stk. 1, 1. pkt.: »For selskaber og foreninger m.v., der omfattes af § 10, stk. 1, nr. 2 og 3, hvis indkomstår ikke udløber ved udgangen af et kvartal, forlænges indkomståret til udgangen af det løbende kvartal, når indkomståret udløber i perioden 1. april - 30. december.«

Stk. 7. § 2, nr. 2, har virkning fra og med 19. januar 1994.

Stk. 8. § 2, nr. 4-8 og 11-13, har virkning for fusioner, spaltninger og tilførsler af aktiver, der vedtages den 18. januar 1995 eller senere.

Stk. 9. § 3, nr. 2-8, har virkning fra og med den 1. juli 1995.

Stk. 10. Fondsbeskatningslovens § 21 B som affattet ved denne lovs § 3, nr. 16, har virkning fra og med 19. maj 1993.

Stk. 11. Fondsbeskatningslovens § 21 C som affattet ved denne lovs § 3, nr. 16, har virkning fra og med indkomståret 1991.

Stk. 12. § 20, stk. 6 og 7, i lov nr. 374 af 18. maj 1994 som affattet ved denne lovs § 7 finder anvendelse i perioden fra og med den 27. oktober 1993 og indtil udgangen af indkomståret 1993 henholdsvis indkomståret 1994, jf. nævnte lovs § 19.

Stk. 13. For selskaber og foreninger m.v., som har været omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 3, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 724 af 2. august 1994, og for selskaber, for hvilke Ligningsrådet efter selskabsskattelovens § 10, stk. 1, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 593 af 30. september 1988, har givet tilladelse til, at et andet indkomstår lægges til grund ved skatteansættelsen, forfalder skatten for indkomståret 1995 med 1/4 den 1. november i hvert af årene 1997, 1998, 1999 og 2000. Sidste rettidige betalingsdag er den 20. i forfaldsmåneden.

Stk. 14. § 5, nr. 1, og § 9 har virkning fra og med den 1. januar 1995.

Givet i Kongsøre, den 23. marts 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen