Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven, statsskatteloven, afskrivningsloven og investeringsfondsloven.

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten, jfr. lovbekendtgørelse nr. 296 af 29. maj 1972, som ændret ved lov nr. 411 af 15. september 1972 og lov nr. 479 af 8. november 1972, foretages følgende ændringer:

     1. Efter § 8A indsættes:

§ 8B. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, som afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv. Hvis udgifterne er afholdt, før den skattepligtige påbegyndte erhvervet, afskrives de over en årrække efter regler, der fastsættes af finansministeren. Det samme gælder, hvis udgifterne i det indkomstår, hvori de er afholdt, overstiger 30 pct. af den skattepligtiges overskud ved selvstændig erhvervsvirksomhed, opgjort uden fradrag og afskrivning efter denne bestemmelse, men med tillæg af renteudgifter og fradrag af rente- og udbytteindtægter, som indgår i opgørelsen af overskuddet.

     Stk. 2. Uanset stk. 1 kan udgifter til anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler, skibe og fast ejendom kun fradrages eller afskrives efter loven om skattemæssige afskrivninger m.v.

     Stk. 3. Ligningsrådet kan tillade, at udgifter som omhandlet i stk. 1, 2. pkt., fradrages eller afskrives før igangsættelsen af den erhvervsvirksomhed, hvorpå forsøgene eller forskningen tager sigte. Når omstændighederne taler derfor, kan ligningsrådet desuden tillade, at udgifter som omhandlet i stk. 1, 3. pkt., fradrages på en gang.

§ 8C. Afgifter i anledning af en virksomheds tilslutning til offentligt eller privat ejede anlæg, som har erhvervsmæssig betydning for virksomheden, herunder anlæg, der tjener til forebyggelse eller bekæmpelse af forurening eller støjulemper, kan fradrages i den skattepligtige indkomst eller afskrives på samme måde som angivet i § 8B, stk. 1. § 8B, stk. 3, 2. pkt., gælder også for disse udgifter."

     2. § 9C, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

"Udgiften ved brug af eget befordringsmiddel opgøres efter kilometertakster, der fastsættes af ligningsrådet."

§ 2

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten (statsskatteloven), som ændret ved § 3 i lov nr. 539 af 17. december 1971, affattes § 43, stk. 8, således:

"Stk. 8. Skifteretten, eksekutor eller de privat skiftende arvinger skal efter skattemyndighedens anmodning give alle oplysninger af betydning for undersøgelsen af, om afdøde har været for lavt skatteansat. Hos privat skiftende arvinger kan oplysningerne fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af finansministeren eller den, han bemyndiger dertil. Skønner skattemyndigheden, at krav om efterbetaling eller tillægsskat kan fremsættes, skal der gives boet underretning herom. Hvis afdøde i det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted, eller i det foregående indkomstår har været undergivet bogføringspligt efter bogføringsloven eller regnskabspligt efter skattekontrolloven, skal boet underrettes inden 6 måneder efter, at skattemyndigheden har modtaget boets opgørelse over aktiver og passiver ved dødsfaldet, jfr. kildeskattelovens § 14, stk. 3. I andre tilfælde skal boet underrettes inden udløbet af den frist, som er fastsat i kildeskattelovens § 14, stk. 6, 1. og 2. pkt. Hvis skattemyndigheden inden udløbet af fristerne efter 4. og 5. pkt. har søgt sagen oplyst hos skifteretten, eksekutor eller de privat skiftende arvinger, skal boet dog blot inden 2 måneder efter modtagelsen af de ønskede oplysninger underrettes om, at der vil blive rejst krav om efterbetaling eller tillægsskat. Forinden udløbet af de fornævnte frister må boets behandling ikke afsluttes, medmindre der for statskassens vedkommende foreligger erklæring om, at sådanne krav ikke vil blive fremsat. Foretager skattemyndigheden ikke rettidig anmeldelse, bortfalder boets og arvingernes ansvar for betaling."

§ 3

I lov om skattemæssige afskrivninger m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 457 af 30. august 1971, foretages følgende ændringer:

     1. I § 1 indsættes som 2. pkt.: "Reglerne gælder desuden, hvor de nævnte aktiver benyttes til forsøgs- eller forskningsvirksomhed, som er knyttet til den skattepligtiges erhverv."

     2. I § 29, stk. 1, 1. pkt., ændres "§ 2, stk. 1, nr. 2, i lov om særlig indkomstskat m.v." til: "§ 2, nr. 2, i lov om særlig indkomstskat m.v."

     3. Efter § 33 indsættes i afsnit V:

"§ 34. Anskaffes aktiver som nævnt i afsnit I, III og IV til brug ved forsøgs- eller forskningsvirksomhed, som er knyttet til den skattepligtiges erhverv, kan ligningsrådet tillade, at afskrivning påbegyndes før igangsættelsen af den erhvervsvirksomhed, hvorpå forsøgene eller forskningen tager sigte."

     4. § 43 A, stk. 2, ophæves.

§ 4

I lov om investeringsfonds, jfr. lovbekendtgørelse nr. 590 af 12. december 1969, indsættes i § 3, stk. 1, som 2. pkt.: "Det samme gælder, hvor de nævnte aktiver benyttes til forsøgs- eller forskningsvirksomhed, som er knyttet til den skattepligtiges erhverv."

§ 5

     Stk. 1. § 1 har virkning for udgifter, som er afholdt i indkomståret 1973 eller senere indkomstår.

     Stk. 2. § 2 gælder, hvor dødsfaldet har fundet sted den 1. januar 1973 eller senere.

     Stk. 3. § 3, nr. 1 og 3, samt § 4 har virkning for aktiver, der anskaffes i indkomståret 1973 eller senere indkomstår.

     Stk. 4. § 3, nr. 2 og 4, har virkning fra og med indkomståret 1973.

Givet på Amalienborg, den 30. marts 1973.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

Henry Gruenbaum.

Officielle noter

Ingen