Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ikrafttræden af lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (Kildeskat).

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Storman, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1.

Ikrafttræden.

     § 1. Lov nr. 100 af 31. marts 1967 om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (Kildeskat) træder i kraft den 1. januar 1970.

     Stk. 2. For personer bortfalder opkrævningen af almindelig indkomstskat til staten, formueskat og folkepensionsbidrag for andet halvår af skatteåret 1969-70. Skattebeløbene for første halvår af dette skatteår kan efter vedkommende kommunes bestemmelse opkræves med lige store beløb over de terminer, hvis sidste rettidige betalingsdag ligger før den 1. januar 1970.

     § 2. Hvor betegnelsen indkomstår i det følgende anvendes på et bestemt kalenderår, omfattes også indkomstår, der træder i stedet for det pågældende kalenderår.

Kapitel 2.

Overgangsbestemmelser om skattepligten.

     § 3. Personer, der har bopæl her i landet, men hvis skattepligt på grund af varigt ophold i udlandet er bortfaldet før den 1. januar 1970, bliver først skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, nr. 1, når de tager ophold her i landet. Der bortses herved fra kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

     Stk. 2. Ved anvendelse af kildeskattelovens § 1, nr. 2, bortses fra bopæl her i landet før den 1. januar 1970.

     Stk. 3. Indtræden eller ophør af skattepligt efter reglerne i kildeskattelovens afsnit II sker tidligst den 1. januar 1970.

     Stk. 4. Medlemmer af det kongelige hus, som ikke er fritaget for skattepligt til staten efter § 3, stk. 1, i kildeskatteloven, fritages for at betale indkomst- og formueskat til staten samt folkepensionsbidrag. Det samme gælder de pågældendes ægtefæller. Bestemmelsen omfatter alene personer, der den 1. april 1968 var medlemmer af det kongelige hus.

     § 4. Dødsboer efter personer, der er afgået ved døden inden den 1. januar 1970, omfattes ikke af kildeskattelovens § 1, nr. 6, om boer, der skiftes offentligt her i landet, eller § 2, stk. 1, om boer, der behandles i udlandet. Afgår en i uskiftet bo hensiddende ægtefælle ved døden efter den 1. januar 1970, er boet som helhed skattepligtigt efter kildeskattelovens regler. Genoptages behandlingen af et dødsbo efter den 1. januar 1970, beskattes den del af boet, der omfattes af genoptagelsen, efter kildeskattelovens regler.

     Stk. 2. Kildeskattelovens § 15, stk. 2, anvendes ikke, hvis det uskiftede bo er taget under offentlig skiftebehandling inden den 1. januar 1970.

     Stk. 3. Ved anvendelse af stk. 1, 3. punktum, og stk. 2 anses et bo ikke for at være taget under offentlig skiftebehandling, før skifteretten har truffet beslutning herom eller afholdt begyndelsesforretning, eller før eksekutorbevilling er udfærdiget.

     Stk. 4. Boer, der efter stk. 1 eller stk. 2 ikke omfattes af kildeskattelovens bestemmelser, svarer for skatteåret 1969-70 og følgende skatteår indkomst- og formueskat til staten i overensstemmelse med de for skatteåret 1969-70 gældende regler. Beløb, som et sådant dødsbo udbetaler som renter eller udbytte af boslod, arvelod eller legat, skal uanset kildeskattelovens § 28, 1. punktum, henregnes til modtagerens skattepligtige indkomst.

Kapitel 3.

Overgangsbestemmelser om opgørelsen af indkomst og formue og

beregning af skatten.

     § 5. Reglerne i kildeskattelovens afsnit III om opgørelsen af den skattepligtige indkomst og formue og reglerne i §§ 80-81 om selvangivelse m.v. anvendes første gang ved indkomst- og formueopgørelsen for indkomståret 1970.

     Stk. 2. Når en person skal ansættes til skat for skatteåret 1969-70 eller en del af dette skatteår på grundlag af sin forventede indkomst, jfr. ligningslovens § 2, stk. 3, 4 og 6, samt sømandsskattelovens § 18, tages kun indkomsten i tiden indtil den 31. december 1969 i betragtning.

     § 6. Reglerne i kildeskattelovens afsnit IV om beregning af indkomst- og formueskatten anvendes første gang ved skatteberegningen for indkomståret 1970.

     Stk. 2. Anvender den skattepligtige et indkomstår, der udløber inden udgangen af det kalenderår, som går forud for den endelige ligning, beregnes indkomst- og formueskat til staten og folkepensionsbidrag for indkomståret 1970 efter de regler, der gælder for kalenderåret 1970. Den skattepligtige svarer alene skat m.v. med så stor en del af de beregnede beløb, som forholdsmæssigt svarer til den del af indkomståret, der falder inden for kalenderåret 1970.

Kapitel 4.

Overgangsbestemmelser om opkrævningen af indkomst- og formueskat,

indeholdelse i aktieudbytte og hæftelse og inddrivelse m.v.

     § 7. Reglerne i kildeskattelovens afsnit V om opkrævning af indkomst- og formueskat m.v. anvendes første gang ved beskatningen af indkomst og formue for indkomståret 1970. Det samme gælder hæftelses- og inddrivelsesbestemmelserne i kildeskattelovens afsnit VII, straffebestemmelserne i afsnit VIII og reglerne i § 84 og §§ 86-90. Reglerne i kildeskattelovens § 73 anvendes ved inddrivelse efter den 1. januar 1970 af skatter pålignet for skatteåret 1969-70 og tidligere skatteår.

     § 8. Reglerne i kildeskattelovens afsnit VI om indeholdelse i aktieudbytte m.v. anvendes, når udbyttet erhverves den 1. januar 1970 eller senere.

     § 9. Reglerne i kildeskattelovens § 85 om registre over de indeholdelsespligtige kan bringes i anvendelse inden den 1. januar 1970.

Kapitel 5.

Beskatning af overført indkomst.

     § 10. Personer svarer for indkomståret 1969 skat af indkomst, som er overført til dette år ved ændring af fremgangsmåden ved indkomstopgørelsen eller ved andre foranstaltninger knyttet til regnskabsførelsen eller indkomstopgørelsen, f.eks. formindskelse af afskrivninger på driftsmidler og varelagre.

     Stk. 2. Beskatning som anført i stk. 1 finder også sted af indkomst, der er overført til indkomståret 1969 ved udlodning eller ved udbetaling af løn, tantieme og lignende fra de af selskabsskatteloven omfattede selskaber m.v. ud over, hvad der efter selskabets hidtidige forhold må anses for det normale.

     Stk. 3. Skat svares ikke af overført indkomst, når denne udgør mindre end 10.000 kr.

     § 11. Skatten af overført indkomst beregnes således:

     1. Ved anvendelse af de udskrivningsregler, der gælder for skatteåret 1969-70, beregnes almindelig indkomstskat til staten, folkepensionsbidrag, indkomstskat til kommunen og kirkelige afgifter af den ansatte skattepligtige indkomst for indkomståret 1969. Ved beregningen af kommuneskat og kirkelige afgifter anvendes reglerne for den kommune, i hvilken den skattepligtige ansættes til statsskat.

     2. Skatten af overført indkomst udgør så stor en del af de således beregnede skattebeløb, som svarer til forholdet mellem den overførte indkomst og den ansatte skattepligtige indkomst. Kommuneskattebeløbet tilfalder den i punkt 1 nævnte kommune.

     § 12. Skatten af overført indkomst forfalder til betaling med en femtedel af beløbet den 1. i hver af månederne juli, august, september, oktober og november 1970 med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

I øvrigt anvendes de regler, der gælder for skatteåret 1969-70, med hensyn til forrentning og opkrævning af skatten. Kommunerne indbetaler den statskassen tilfaldende andel af skatten senest den 15. december 1970.

Kapitel 6.

Beskatning af overskydende indkomst.

     § 13. Personer, der den 1. april 1970 er selvstændigt skattepligtige her i landet efter kildeskattelovens § 1, nr. 1 eller nr. 2, eller § 2, stk. 1, litra c eller d, svarer for indkomståret 1969 skat af overskydende indkomst opgjort efter reglerne i §§ 14-16.

     Stk. 2. Skat af overskydende indkomst skal endvidere svares af:

     1. Kvinder, der ved skilsmisse eller separation i tiden fra den 1. april til den 31. december 1970 bliver selvstændigt skattepligtige efter en af de i stk. 1 nævnte bestemmelser i kildeskatteloven, og hvis indkomst som følge af § 16, stk. 1, ikke medregnes ved beregningen af ægtefællens overskydende indkomst.

     2. Kvinder, der sambeskattes med deres ægtefælle for indkomståret 1967 eller 1969, men hvis indkomst som følge af § 16, stk. 1, ikke medregnes ved beregningen af ægtefællens overskydende indkomst.

     Stk. 3. Skat af overskydende indkomst svares ikke af:

     1. personer, hvis skattepligt er indtrådt efter den 1. juli 1968 ved tilflytning fra udlandet,

     2. personer, der er afgået ved døden inden udgangen af året 1970, samt

     3. enker, hvis selvstændige skattepligt er indtrådt efter den 1. januar 1969.

     § 14. Overskydende indkomst udgør det beløb, hvormed den ansatte skattepligtige indkomst for indkomståret 1969, bortset fra overført indkomst beskattet efter kapitel 5, overstiger sammenligningsindkomsten.

     Stk. 2. Sammenligningsindkomsten er den ansatte skattepligtige indkomst for indkomståret 1970 forhøjet med 20 pct., dog mindst med 15.000 kr. Den skattepligtige kan kræve, at sammenligningsindkomsten i stedet beregnes på grundlag af den ansatte skattepligtige indkomst for indkomståret 1967. Begæring herom må være fremsat inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for indkomståret 1970. Vedrører indkomstansættelsen ikke hele året, omregnes den inden forhøjelsen således, at den kommer til at svare til et helt års indkomst.

     Stk. 3. Ved opgørelsen af sammenligningsindkomsten bortses fra beløb, der er indkomstskattepligtige for indkomståret 1970 i henhold til § 20.

     § 15. Er den skattepligtiges hustru særskilt ansat efter kildeskattelovens § 4, stk. 2, lægges den særskilt ansatte indkomst til hans ansatte indkomst, forinden sammenligningsindkomsten beregnes. Er ægtefællerne blevet gift i tiden fra den 1. januar til den 31. marts 1970, gælder det samme, for så vidt angår hustruens indtægt i tiden fra årets begyndelse til ægteskabets indgåelse.

     § 16. Er den skattepligtige ikke den 1. april 1970 sambeskattet med en ægtefælle, eller finder sådan sambeskatning kun sted for en del af tiden fra den 1. april til den 31. december 1970, medregnes ægtefællens indkomst ikke ved opgørelsen af overskydende indkomst. Det samme gælder, hvis indkomsten i indkomståret 1967 anvendes som grundlag for opgørelsen af sammenligningsindkomsten og den skattepligtige for kun det ene af indkomstårene 1967 og 1969 er sambeskattet med ægtefællen.

     Stk. 2. Skal der som følge af stk. 1 ske opdeling af sambeskattet indkomst, fordeles de fradrag, der ikke vedrører indkomsterhvervelsen, mellem skatteyderen og ægtefællen efter forholdet mellem deres indkomster.

     § 17. Skatten af overskydende indkomst beregnes med 30 pct. Forinden beregningen afrundes indkomsten nedad til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

     Stk. 2. Skatten forfalder til betaling med en femtedel af beløbet den 1. i hver af månederne juli, august, september, oktober og november 1971 med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Ophører skattepligten ved død eller fraflytning i tiden fra den 1. april til den 31. oktober 1971, forfalder den eller de resterende rater til betaling straks. Udgør skatten af overskydende indkomst under 200 kr., opkræves den ikke.

I øvrigt anvendes de regler, der gælder for skatteåret 1969-70, med hensyn til forrentning og opkrævning af skatten, dog at opkrævningen foretages af den kommune, i hvilken den skattepligtige skal ansættes til statsskat for indkomståret 1970. Kommunerne indbetaler den statskassen tilfaldende andel af skatten senest den 15. december 1971.

     § 18. En tredjedel af skatten af overskydende indkomst tilfalder den kommune, i hvilken den skattepligtige skal ansættes til statsskat for indkomståret 1970.

     Stk. 2. Ved eventuel nedsættelse eller ved delvis uerholdelighed fordeles reduktionen forholdsmæssigt på de statskassen og kommunen tilfaldende andele af skatten.

Kapitel 7.

Andre bestemmelser.

     § 19. Skattepligtige personer indgiver selvangivelse for indkomståret 1969, og der foretages ansættelse af den skattepligtige indkomst og formue efter tilsvarende regler, som var gældende for skatteåret 1969-70. De skattepligtige skal efter finansministerens nærmere bestemmelse give de oplysninger, der er nødvendige for påligningen af skat af overført eller overskydende indkomst. Om afgivelsen af disse oplysninger finder reglerne om selvangivelse tilsvarende anvendelse. Ansættelse af overført og overskydende indkomst sker efter de regler, der er gældende for foretagelsen af den endelige ligning, herunder om klage til skatterådet og landsskatteretten. Ansættelsen af overskydende indkomst foretages i den kommune, i hvilken den skattepligtige skal ansættes til statsskat for indkomståret 1970.

     § 20. Hvis et beløb hævet på en kapitalbindingskonto i indkomståret 1969 er indkomstskattepligtigt efter § 5 i lov om indskud på kapitalbindingskonti, skal det medregnes ved opgørelsen af kontohaverens skattepligtige indkomst for indkomståret 1970 og ikke for indkomståret 1969.

     § 21. Finansministeren fastsætter de nærmere regler, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

     § 22. Samtidig med kildeskattelovens ikrafttræden ophæves § 1, nr. 1)-4), §§ 2-3, § 4, stk. 2, § 6, stk. 2, §§ 7-11, § 13, stk. 2, §§ 15-16, § 23, stk. 8, §§ 35-36, § 38, stk. 1, stk. 2, 1-3 punktum, og stk. 3-5, § 39 og § 42, stk. 5-6, i lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten.

     Stk. 2. De gældende bestemmelser om rangskat ophæves med udgangen af finansåret 1969-70.

     § 23. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 31. maj 1968.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Poul Møller.

Officielle noter

Ingen