Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel I.

Varelagre.

     § 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og formue kan næringsdrivende personer, dødsboer samt selskaber og foreninger vælge at opgøre deres varelagre på grundlag af:

     1. dagsprisen ved regnskabsårets slutning eller

     2. indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (fakturaprisen) eller

     3. fremstillingsprisen, såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed.

     Stk. 2. Ved opgørelsen af varelagerets værdi i henhold til stk. 1 kan den skattepligtige ikke medregne afgift, der ved opgørelsen af hans afgiftstilsvar efter loven om almindelig omsætningsafgift kan fradrages som indgående afgift.

     Stk. 3. Den skattepligtige kan for hver enkelt varegruppe inden for varelageret vælge frit mellem de i stk. 1 nævnte opgørelsesmåder.

     Stk. 4. I det beløb, der er opgjort efter stk. 1-3, kan der ved indkomstopgørelsen for nedennævnte skatteår foretages et nedslag, som højst kan udgøre følgende procentdele af beløbet:

 

 Skatteår 

 1968-69 ......................  28 pct. 

 1969-70 ......................  26 pct. 

 1970-71 ......................  24 pct. 

 1971-72 ......................  22 pct. 

 1972-73 ......................  20 pct. 

 1973-74 ......................  18 pct. 

 1974-75 ......................  16 pct. 

 1975-76 ......................  14 pct. 

 1976-77 ......................  12 pct. 

 1977-78 og følgende skatteår..  10 pct. 

     Stk. 5. Nedskrivning efter stk. 4 kan foretages for de lagre af varer, råstoffer, hel- eller halvfærdige produkter, emballage samt hjælpevarer i produktionsvirksomheder, herunder brændsel, der hører til virksomheden ved regnskabsårets slutning.

     § 2. Det beløb, hvormed varelageret nedskrives efter § 1, stk. 4, skal oplyses i regnskabet eller i selvangivelsen.

     Stk. 2. Den værdiansættelse af varelageret, der er anvendt ved slutningen af et regnskabsår, skal benyttes ved værdiansættelsen af det samme varelager ved begyndelsen af det efterfølgende regnskabsår.

Kapitel II.

Varepartier indkøbt på bindende kontrakt.

     § 3. Såfremt de i § 1, stk. 1, nævnte skattepligtige inden indkomstårets udløb har indgået bindende kontrakt om køb af varer som nævnt i § 1, stk. 5, til levering senest i løbet af det følgende indkomstår, kan den skattepligtige ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for skatteårene 1968-69-1972-73 foretage en skattefri nedskrivning med det beløb, hvormed den aftalte købspris måtte overstige dagsprisen, efter at denne er nedsat med:

 

 Skatteår 

 1968-69 ......................  25 pct. 

 1969-70 ......................  20 pct. 

 1970-71 ......................  15 pct. 

 1971-72 ......................  10 pct. 

 1972-73 ......................  5 pct. 

     Stk. 2. Nedskrivning kan ikke foretages ved indkomstopgørelsen for skatteåret 1973-74 og følgende skatteår.

     Stk. 3. Ved opgørelsen af købs- og dagspris kan den skattepligtige ikke medregne afgift, der ved opgørelsen af hans afgiftstilsvar efter loven om almindelig omsætningsafgift kan fradrages som indgående afgift.

     § 4. Nedskrivning kan ikke foretages, hvis varepartiet er leveret til den skattepligtige eller videresolgt af denne.

     Stk. 2. Nedskrivningen kan kun med tilladelse fra statens ligningsdirektorat omfatte et større kvantum end 25 pct. af virksomhedens normale årlige indkøb af varer af den pågældende art.

     Stk. 3. Nedskrivning kan endvidere kun foretages, såfremt såvel mængden af varer, der skal leveres, som den pris, der skal betales derfor, er fastsat i den indgåede kontrakt. Går kontrakten ud på betaling efter leveringsdagens pris, kan nedskrivning efter § 3 dog foretages, hvis der tillige er fastsat en mindstepris, men nedskrivningen kan i så fald kun foretages på grundlag af denne.

     § 5. Det beløb, hvormed der nedskrives efter § 3, opføres i den skattepligtiges formueopgørelse som en særskilt passivpost og tages til indtægt i det følgende år.

Kapitel III.

Fællesbestemmelser.

     § 6. Det er en forudsætning for anvendelsen af reglerne i kapitel I og II, at den skattepligtiges regnskab er aflagt efter de regler, der gælder for ordentlig forretningsførelse.

     § 7. Efter udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse kan den skattepligtiges opgørelse af varelagre m.v. efter reglerne i kapitel I og II kun ændres med ligningsrådets tilladelse.

     § 8. § 14, nr. 4, i lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten ophæves med virkning fra og med skatteåret 1968-69.

     § 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 3. juni 1967.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Henry Gruenbaum.

Officielle noter

Ingen