Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 1128 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 7, litra c, ophæves.

2. § 7, litra l, ophæves.

3. § 7, litra æ, affattes således:

  • »æ) Eftergivet studiegæld efter kapitel 3 i lov om tilskud til afvikling af studiegæld og eftergivet for meget udbetalt uddannelsesstøtte efter lov om statens uddannelsesstøtte.«

4. § 7 L affattes således:

»§ 7 L. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke bidrag indeholdt i medfør af § 11, stk. 10, i lov om arbejdsmarkedsfonde for personer, der er omfattet af bidragspligten efter lovens § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 1.«

5. Efter § 8 N indsættes:

» § 8 O. Skattepligtig kontanthjælp, der er tilbagebetalingspligtig efter kapitel 6 i lov om social bistand, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet tilbagebetales.«

§ 2

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 30. september 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, nr. 2, udgår »9 B,».

2. I § 3, stk. 2, nr. 8, ændres ».« til: »,», og efter nr. 8 indsættes som nr. 9 og 10:

  • »9) udgifter, der er fradragsberettigede efter ligningslovens § 9 B,
  • 10) tilbagebetalt skattepligtig kontanthjælp i samme omfang som nævnt i ligningslovens § 8 O.«

3. § 4 a, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Stk. 1 omfatter ikke udbytter og fortjenester samt afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B vedrørende aktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 2 a.«

§ 3

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 24. juni 1994, som ændret ved lov nr. 1113 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 7, 1. pkt., ændres »om de i henhold til stk. 1 og 6 afgivne oplysninger vedrørende ham« til: »om de til de statslige told- og skattemyndigheder indberettede oplysninger om indkomstmodtageren«.

2. I § 7 A, stk. 2, nr. 1, 2. pkt., indsættes efter »vederlaget«: »ikke«.

3. Efter § 7 C indsættes:

» § 7 D. Kommunerne skal til brug for skatteligningen hvert år foretage indberetning til de statslige told- og skattemyndigheder om de i det foregående kalenderår modtagne tilbagebetalinger af kontanthjælp efter kapitel 6 i lov om social bistand, herunder oplysninger til identifikation med CPR-nummer af den enkelte indbetaler.

Stk. 2 . Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.

Stk. 3 . Den indberetningspligtige kommune skal senest den 1. februar i indberetningsåret underrette den enkelte tilbagebetaler om de til de statslige told- og skattemyndigheder indberettede oplysninger om denne.«

4. I § 9 A indsættes efter »§ 7 B,»: »§ 7 D,».

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 3, har virkning fra og med den 1. januar 1992.

Stk. 3. § 1, nr. 4, har virkning fra og med indkomståret 1994.

Stk. 4. § 1, nr. 5, og personskattelovens § 3, stk. 2, nr. 10, som indsat ved denne lovs § 2, nr. 2, har virkning for tilbagebetaling af skattepligtig kontanthjælp, der finder sted den 1. januar 1995 eller senere.

Stk. 5. § 2, nr. 1, og personskattelovens § 3, stk. 2, nr. 9, som indsat ved denne lovs § 2, nr. 2, har virkning fra og med indkomståret 1994.

Stk. 6. § 3, nr. 2, har virkning fra den 23. december 1994.

Stk. 7 . Indberetningspligten efter § 3, nr. 3, har virkning for tilbagebetalinger, der modtages i kalenderåret 1995 og senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. marts 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Officielle noter

Ingen