Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Skatteomlægninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 4. oktober 1990, foretages følgende ændring:

§ 26, stk. 1-2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 1.

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 20. november 1990, foretages følgende ændring:

I § 18 A, stk. 1, 3. pkt., udgår »regulerede«.

§ 3

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 575 af 22. august 1989, som ændret ved § 25 i lov nr. 386 af 13. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Kapitalafkast beregnes som afkastgrundlaget gange afkastsatsen.«

2. I § 10, stk. 2, ændres »50 pct.« til: »38 pct.«

3. I § 13, stk. 1, ændres »halvdelen« til: »62 pct.«

4. I § 19, stk. 1, ændres »25 pct.« til: »40 pct.«

§ 4

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 20. november 1987, som ændret ved § 17 i lov nr. 59 af 7. februar 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Personer, der ikke er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2 om skattepligt, og som oppebærer indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, svarer alene indkomstskat til staten med 38 pct. af den skattepligtige almindelige indkomst og 50 pct. af den særlige indkomst.«

2. I § 21, stk. 3, ændres »50 pct.« til: »38 pct.«

§ 5

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 31. august 1990, foretages følgende ændring:

I § 17, stk. 1, § 17 B, stk. 1, § 18, stk. 1, § 20, stk. 1, og § 21 ændres »40 pct.« til: »38 pct.«

§ 6

I lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 20. august 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, ændres »40 pct.« til: »38 pct.«

2. I § 18, stk. 3, 1. pkt., udgår », regulerede«.

§ 7

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 6. august 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 33 A, stk. 10, ophæves.

2. I § 33 C, stk. 1, ændres »stk. 2-11.« til: »stk. 2-10.«, og »Stk. 2-11« ændres til: »Stk. 2-10« 2 steder.

3. § 33 C, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-11 bliver herefter stk. 3-10.

4. I § 33 C, stk. 10, som bliver stk. 9, ændres »stk. 8 eller 9« til: »stk. 7 eller 8«.

5. § 89 A, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

§ 8

I lov om skattemæssige afskrivninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 23. marts 1990, som ændret ved § 21 i lov nr. 386 af 13. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »stk. 2-4 og stk. 6« til: »stk. 2-3 og stk. 5«.

2. § 2, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 3-7.

3. § 2, stk. 4, som bliver stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Indkomstårets skattemæssige afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi, som opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med fradrag af salgssummen for driftsmidler, der er solgt i indkomstårets løb, og med tillæg af anskaffelsessummen for driftsmidler, der er anskaffet i indkomståret.«

4. § 2, stk. 5, som bliver stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. Afskrivning skal foretages med hele procenter og kan højst udgøre 30 pct. af den afskrivningsberettigede saldoværdi. Er den afskrivningsberettigede saldoværdi efter stk. 3 3.500 kr. eller derunder, kan beløbet fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst.«

5. § 2, stk. 6, som bliver stk. 5, affattes således:

» Stk. 5. Ved indkomstårets slutning opgøres det beløb, der i henhold til stk. 2 skal overføres til næste indkomstår. Beløbet opgøres som den afskrivningsberettigede saldoværdi efter stk. 3 med fradrag af årets skattemæssige afskrivninger.«

6. I § 2, stk. 7, som bliver stk. 6, ændres »stk. 2 og 4 samt stk. 6« til: »stk. 2, 3 og 5«.

7. § 5, stk. 1, affattes således:

»Er der som følge af, at salgssummer m.v. skal fradrages i afskrivningsgrundlaget, fremkommet en negativ saldo, og er denne ikke udlignet på den i stk. 2 anførte måde eller ved anskaffelser foretaget senest i løbet af det følgende indkomstår, skal saldoen udlignes helt derved, at beløbet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for sidstnævnte indkomstår.«

8. § 5, stk. 3, 2. og 3. pkt., ophæves.

9. § 8, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Afskrivning kan i anskaffelsesåret beregnes med indtil 30 pct. af anskaffelsessummen. For hvert af de følgende indkomstår kan afskrivning beregnes med indtil 30 pct. af det beløb, der henstår uafskrevet ved indkomstårets begyndelse. Afskrivning skal altid foretages med hele procenter. Er anskaffelsessummen inden afskrivning nedbragt til 3.500 kr. eller derunder, kan det beløb, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse, fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst. Herefter kan der ikke beregnes yderligere afskrivninger.«

10. § 8, stk. 3, sidste punktum, ophæves.

11. § 9, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

12. I § 9, stk. 1, 3. og 4. pkt., udgår »regulerede«.

13. I § 9, stk. 2, 1. og 2. pkt., udgår »regulerede«, og i 2. pkt. ændres »4. pkt.« til: »3. pkt.«

14. § 10, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

15. I § 10, stk. 1, 3., 4. og 5. pkt., udgår »regulerede«.

16. I § 10, stk. 1, sidste punktum, ændres »4. pkt.« til: »3. pkt.«

17. I § 19 A, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

18. § 19 A, stk. 2 og stk. 3, ophæves.

19. I § 21, stk. 3, 1. pkt., ændres »det regulerede afskrivningsgrundlag« til: »afskrivningsgrundlaget«.

20. § 21 A, stk. 2, sidste punktum, ophæves.

21. I § 22, stk. 1, 1. pkt., udgår »reguleret efter bestemmelsen i § 19 A, stk. 2«.

22. I § 22, stk. 1, 2. pkt., udgår »regulerede«.

23. I § 22, stk. 3, 1. pkt., udgår »reguleret efter bestemmelsen i § 19 A, stk. 2«.

24. I § 22, stk. 3, 2. pkt., udgår »regulerede«.

25. I § 23, stk. 1, 1. pkt., udgår »reguleret efter bestemmelsen i § 19 A, stk. 2«.

26. I § 23, stk. 1, 2. pkt., udgår »regulerede«.

27. § 24, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Afskrivning kan ikke foretages i det indkomstår, hvori bygningen afhændes eller nedrives eller installationen afhændes, udskiftes eller nedtages endeligt.«

28. § 24, stk. 3, sidste punktum, ophæves.

29. I § 26, 1. pkt., udgår »regulerede«.

30. I § 26 A, stk. 2, 1. pkt., udgår »regulerede«.

31. I § 26 A, stk. 2, 2. pkt., udgår », idet beløbet reguleres efter § 19 A, stk. 2«.

32. § 27, 2. pkt., affattes således:

»Fradraget svarer til den uafskrevne del af det beløb, hvorpå skattemæssige afskrivninger har kunnet foretages, nedsat med den eventuelle afståelsessum for materialer m.v.«

33. I § 29, stk. 1, 2. pkt., ændres »regulerede afskrivninger, herunder de regulerede« til: »afskrivninger, herunder«, og 3. pkt. udgår.

34. § 29, stk. 1, 4. pkt., affattes således:

»Fortjenesten opgøres som forskellen mellem på den ene side afståelsessummen og på den anden side de afskrivningsberettigede udgifter til anskaffelse, forbedringer m.v. med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger, herunder forlods afskrivninger og forskudsafskrivninger.«

35. § 29, stk. 1, 5.-8. pkt., ophæves.

36. I § 29 S, stk. 1, udgår », reguleret efter bestemmelserne i § 19 A«.

37. I § 30, stk. 2, udgår »reguleres efter § 2, stk. 3, og«.

§ 9

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. april 1990, som ændret ved § 22 i lov nr. 386 af 13. juni 1990, affattes § 7, stk. 2, 2. pkt., således:

»Den uafskrevne del af anskaffelsessummen beregnes som anskaffelsessummen med fradrag af de foretagne afskrivninger.«

§ 10

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 5. november 1987, som senest ændret ved lov nr. 356 af 1. juni 1990, ændres i § 11, stk. 4, »stk. 4-7 og 11« til: »stk. 3-6 og 10«.

§ 11

I lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v. (realrenteafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 4. oktober 1990, ændres i § 6, stk. 3, »40 pct.« til: »38 pct.«

§ 12

I lov om omkostningsdækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 8. august 1986, som senest ændret ved § 24 i lov nr. 59 af 7. februar 1990, affattes § 3, stk. 3, således:

» Stk. 3. Betalte udgifter dækkes med 50 pct. for personer, dødsboer og investeringsforeninger som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a. For selskaber, fonde og andre foreninger m.v. omfattet af selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven dækkes betalte udgifter med 38 pct. Det udbetalte beløb medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

§ 13

I lov nr. 197 af 18. maj 1982 om ændring af afskrivningsloven og forskellige andre skattelove. (Pristalsregulering af afskrivningsgrundlaget), som ændret ved lov nr. 201 af 25. maj 1983, ophæves § 15.

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. §§ 1-10 og §§ 12-13 har virkning fra og med indkomståret 1991, og § 11 har virkning fra og med afgiftsåret 1991.

Stk. 3. Lov nr. 423 af 13. juni 1990 ophæves.

§ 15

Stk. 1. Opsparet overskud efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, fra før indkomståret 1991 skal hensættes på en særskilt konto for opsparet overskud. Hæves opsparet overskud, anses overskud opsparet før indkomståret 1991 for hævet først, og den hertil svarende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3. Ved modregning af underskud i virksomhedens opsparede overskud efter virksomhedsskattelovens § 13, stk. 1, anses overskud opsparet før indkomståret 1991 for hævet først. Der hæves et beløb på kontoen svarende til halvdelen af underskuddet.

Stk. 2. Ved beskatning af overskud, der er opsparet før indkomståret 1991, udgør den i virksomhedsskattelovens § 19, stk. 1, nævnte procent på 40 i stedet 25 pct.

§ 16

For driftsmidler m.v. og skibe, der er anskaffet før den 1. januar 1982, og for hvilke der ved udgangen af indkomståret 1990 fortsat eksisterer en saldo, der ikke er overført til den pristalsregulerede saldo for henholdsvis driftsmidler m.v. og skibe, jf. § 8 i lov nr. 197 af 18. maj 1982, som ændret ved lov nr. 201 af 25. maj 1983, skal disse saldi overføres til saldiene opgjort efter denne lovs § 17, stk. 3.

§ 17

Stk. 1. For indkomståret 1991 foretages skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer, der er anskaffet den 1. januar 1982 eller senere, på grundlag af den kontantværdiansatte pristalsregulerede anskaffelsessum ved udgangen af indkomståret 1990.

Stk. 2. For indkomståret 1991 foretages skattemæssige afskrivninger på udgifter til ombygninger og forbedringer på bygninger eller installationer, der er afholdt den 1. januar 1982 eller senere, på grundlag af de afholdte udgifter pristalsreguleret til og med indkomståret 1990.

Stk. 3. For indkomståret 1991 foretages afskrivning efter afskrivningslovens § 2, stk. 3, og § 12 på grundlag af saldoværdien opgjort efter afskrivningslovens § 2, stk. 2.

Stk. 4. For indkomståret 1991 foretages afskrivning efter afskrivningslovens § 8, stk. 2, på grundlag af den uafskrevne del af anskaffelsessummen efter afskrivning og pristalsregulering for indkomståret 1990.

§ 18

Stk. 1. Ved afståelse af bygninger samt særlige installationer i afskrivningsberettigede bygninger, som er afskrivningsberettigede efter de regler, der gælder for anskaffelser fra før 1. januar 1982, opgøres fortjenesten efter de dagældende regler. Er der på sådanne bygninger eller installationer afholdt ombygnings- eller forbedringsudgifter, som er afskrevet efter de regler, der gælder for anskaffelser den 1. januar 1982 eller senere, skal opgørelsen af denne del af fortjenesten ske efter reglerne i afskrivningslovens § 29, stk. 1, jf. nedenfor stk. 3.

Stk. 2. Ved afståelse af afskrivningsberettigede bygninger og særlige installationer heri, der afskrives efter de regler, der gælder for anskaffelser den 1. januar 1982 eller senere, opgøres fortjenesten efter afskrivningslovens § 29, stk. 1, jf. nedenfor stk. 3.

Stk. 3. Til grund for opgørelse af fortjenesten efter afskrivningslovens § 29, stk. 1, opgøres anskaffelsessummen som de afskrivningsberettigede udgifter til anskaffelse, forbedringer m.v., der efter forlods afskrivning eller forskudsafskrivning er pristalsreguleret til og med indkomståret 1990, med tillæg af udgifter til installationer eller forbedringer m.v., der henholdsvis er anskaffet eller afholdt i indkomståret 1991 eller senere indkomstår. De på bygningen og installationen foretagne afskrivninger, herunder forlods afskrivninger og forskudsafskrivninger, opgøres som de til og med indkomståret 1990 foretagne afskrivninger pristalsreguleret til og med indkomståret 1990. Forlods afskrivninger og forskudsafskrivninger pristalsreguleres fra året efter forlodsafskrivningen eller anskaffelsen til og med indkomståret 1990. Hertil lægges summen af afskrivninger foretaget med virkning for indkomståret 1991 og senere indkomstår efter afskrivningslovens § 29.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. april 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen