Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Gennemførelse af fusionsdirektivet og moder-/datterselskabsdirektivet)1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatning ved fusion af aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 628 af 27. august 1991, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel ændres til:

»Lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)».

2. I § 1, stk. 2, ændres »selskabernes aktionærer eller anpartshavere« til: »selskabsdeltagerne«.

3. § 2, stk. 1, affattes således:

»Det er en betingelse for beskatning efter reglerne i denne lov, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab alene vederlægges med aktier eller anparter i det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af disse værdipapirers pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi.«

4. § 2, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

5. I § 2, stk 3, der bliver stk. 2, ændres »ophørende« til: »indskydende« og »fortsættende« til: »modtagende«.

6. I § 4 ændres »aktionærer eller anpartshavere« til: »selskabsdeltagere« og »aktionærerne eller anpartshaverne« til: »selskabsdeltagerne«.

7. I § 5 ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

8. I § 6, stk. 1, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

9. I § 6, stk. 3, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

10. I § 7, stk. 1, ændres »ophørende« til: »indskydende«.

11. I § 7, stk. 2, 1. punktum, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

12. I § 7, stk. 2, 2. punktum, ændres »fortsættende« til: »modtagende« og »ophørende« til: »indskydende«.

13. I § 8, stk. 1, 1. punktum, ændres »formuegoder« til: »aktiver og passiver«, »ophøret« til: »fusionen«, »goderne« til: »de«, »ophørende« ændres 2 steder til: »indskydende«, og »fortsættende« ændres til: »modtagende«.

14. § 8, stk. 1, 2. punktum, affattes således:

»Eventuelle skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, som det indskydende selskab har foretaget, anses for foretaget af det modtagende selskab.«

15. § 8, stk. 1, 3. punktum, affattes således:

»Ubenyttede investeringsfondshenlæggelser i det indskydende selskab og de dertil knyttede indskud i pengeinstitutter betragtes, som om de var foretaget af det modtagende selskab i henlæggelsesårene. Dette gælder også, selv om efterbeskatning efter investeringsfondsloven sker for indkomstår, der ligger forud for stiftelsen af det modtagende selskab.«

16. I § 8, stk. 2, ændres »et formuegode« til: »et aktiv eller et passiv«, »formuegodet« til: »det«, »ophørende« til: »indskydende« og »fortsættende« til: »modtagende«.

17. I § 8, stk. 3, ændres »ophørende« til: »indskydende«, og »fortsættende« ændres 2 steder til: »modtagende«.

18. I § 8, stk. 4, ændres »fortsættende« til: »modtagende«, og »ophørende« ændres 2 steder til: »indskydende«.

19. I § 8, stk. 5, 1. punktum, ændres »formuegoder« 2 steder til: »aktiver og passiver«, »fortsættende« ændres 2 steder til: »modtagende«, og »ophørende« ændres til: »indskydende«.

20. I § 8, stk. 5, 2. punktum, ændres »ophørende« til: »indskydende«, »fortsættende« til: »modtagende« og »aktivgrupper« til: »grupper af aktiver og passiver«.

21. I § 8, stk. 6, 1. punktum, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

22. I § 8, stk. 6, 4. punktum, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

23. § 8, stk. 7, affattes således:

» Stk. 7. Ved opgørelsen af et tab som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 5, stk. 5, skal udbytte, der er modtaget af det indskydende selskab, anses for modtaget af det modtagende selskab.«

24. I § 9, stk. 1, 1. punktum, ændres »ophørende« til: »indskydende«, »aktionæren« til: »selskabsdeltageren« og »fortsættende« til: »modtagende«.

25. I § 9, stk. 2, ændres »ophørende« til: »indskydende« og »lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v.« til: »aktieavancebeskatningsloven«.

26. I § 9, stk. 3, 1. punktum, ændres »aktionæren« til: »selskabsdeltageren« og »ophørende« til: »indskydende«.

27. I § 9, stk. 3, 2. punktum, ændres »aktionærens« til: »selskabsdeltagerens«.

28. I § 10, stk. 1, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

29. I § 10, stk. 2, ændres »fortsættende« til: »modtagende« og »ophørende« til: »indskydende«.

30. I § 11, stk. 1, 1. punktum, ændres »fortsættende« til: »modtagende«, »aktionærerne« til: »selskabsdeltagerne« og »ophørende« til: »indskydende«.

31. I § 11, stk. 1, 2. punktum, ændres »fortsættende« til: »modtagende« og »aktionærens« til: »selskabsdeltagerens«.

32. § 11, stk. 1, 3. punktum, affattes således:

»Modtagne aktier i det modtagende selskab anses for omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 2 a eller 2 b, såfremt de ombyttede aktier ville være omfattet af disse bestemmelser.«

33. I § 11, stk. 2, 1. punktum, ændres »aktionærens« til: »selskabsdeltagerens« og »fortsættende« til: »modtagende«.

34. I § 12, stk. 2, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

35. I § 13, stk. 1, ændres »fortsættende« til: »modtagende« og »ophørende« til: »indskydende«.

36. I § 13, stk. 2, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

37. I § 14 a, stk. 2, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

38. I § 14 a, stk. 3, 1. punktum, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

39. I § 14 b, stk. 2, 1. punktum, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

40. I § 14 b, stk. 3, 1. punktum, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

41. § 14 b, stk. 4, 2. og 3. punktum, ophæves.

42. I § 14 c, stk. 1, nr. 2, ændres »fortsættende« til: »modtagende« og »ophørende« til: »indskydende«.

43. § 14 d, stk. 3, 2. punktum, ophæves.

44. I § 14 d, stk. 4, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

45. I § 14 d, stk. 5, 1. punktum, ændres »fortsættende« til: »modtagende«.

46. § 14 d, stk. 6, 2. og 3. punktum, ophæves.

47. I § 14 d, stk. 7, ændres »ligningslovens § 15, stk. 3 og 4« til: »ligningslovens § 15, stk. 5 og 6«.

48. Overskriften til kapitel 3 »Andre bestemmelser« ændres til:

»Fusion med udenlandske selskaber«.

49. § 15 affattes således:

» § 15. Ved fusion mellem et selskab, der er hjemmehørende her i landet, og et selskab, der er hjemmehørende i udlandet, og ved fusion mellem selskaber, der er hjemmehørende i udlandet, har selskaberne adgang til beskatning efter reglerne i stk. 2-4. Det er en betingelse, at der er opnået tilladelse hertil fra Ligningsrådet. Ligningsrådet kan fastsætte særlige vilkår for tilladelsen.

Stk. 2. Ophører et i udlandet hjemmehørende aktieselskab, anpartsselskab eller selskab, der er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, ved fusion med et her hjemmehørende selskab, finder reglerne i kapitel 1 tilsvarende anvendelse. § 8, stk. 1-4 og 7, finder dog alene anvendelse på dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v., der som følge af fusionen er knyttet til et her hjemmehørende modtagende selskab. Fortjeneste og tab på andre aktiver og passiver beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 7. Medmindre det indskydende selskab ved sidste ordinære skatteansættelse forud for fusionen var sambeskattet med det modtagende selskab, jf. selskabsskattelovens § 31, anses de af det indskydende selskabs aktiver og passiver, der som følge af fusionen er knyttet til det modtagende selskabs faste driftssted i udlandet, ved opgørelsen af det modtagende selskabs skattepligtige indkomst her i landet for anskaffet til handelsværdien på fusionsdatoen.

Stk. 3. Ophører et i udlandet hjemmehørende selskab ved fusion med et i udlandet hjemmehørende selskab, og er såvel det indskydende som det modtagende selskab omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, finder reglerne i kapitel 1 tilsvarende anvendelse. § 8, stk. 1-4 og 7, finder dog alene anvendelse på dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v., der som følge af fusionen er knyttet til det udenlandske modtagende selskabs faste driftssted her i landet. Fortjeneste og tab på andre aktiver og passiver beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 7.

Stk. 4. Ophører et her hjemmehørende selskab ved fusion med et udenlandsk selskab, og er såvel det indskydende som det modtagende selskab omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, finder reglerne i kapitel 1 tilsvarende anvendelse. § 8, stk. 1-4 og 7, finder dog alene anvendelse på dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v., der som følge af fusionen er knyttet til det modtagende selskabs faste driftssted her i landet. Fortjeneste og tab på andre aktiver og passiver beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 5.

Stk. 5. Ophører i andre tilfælde end de i stk. 4 omhandlede et her hjemmehørende selskab ved fusion med et udenlandsk selskab, finder §§ 9 og 11 samt aktieavancebeskatningslovens § 13 tilsvarende anvendelse ved beskatningen af selskabsdeltagerne i det indskydende selskab. Det indskydende selskab beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 5.

Stk. 6. Skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, kan tillade, at bestemmelserne i §§ 9 og 11 samt aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse ved fusion af selskaber eller foreninger, der alle er hjemmehørende i udlandet, hvis selskaberne ikke beskattes efter reglerne i stk. 3.«

50. Efter § 15 indsættes som nye kapitler 4-6:

»Kapitel 4

Spaltning

§ 15 a. Ved spaltning af et selskab har selskaberne adgang til beskatning efter reglerne i § 15 b, stk. 1 og 2, når såvel det indskydende selskab som det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF. Det er en betingelse for anvendelsen, at der er opnået tilladelse hertil fra Ligningsrådet. Ligningsrådet kan fastsætte særlige vilkår for tilladelsen.

Stk. 2. Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab som følge af og samtidig med sin opløsning uden likvidation overfører sine samlede aktiver og passiver til to eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i henhold til en pro rata-regel at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter i de modtagende selskaber og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af disse værdipapirers pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi.

§ 15 b. Ophører et i udlandet hjemmehørende selskab ved spaltning, finder § 5, § 6, stk. 1, 3, 4 og 6, § 7, stk. 1, § 8 og § 10 tilsvarende anvendelse. § 8, stk. 1-4 og 7, finder dog alene anvendelse på dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v., der som følge af spaltningen er knyttet til et her hjemmehørende modtagende selskab eller til et i udlandet hjemmehørende modtagende selskabs faste driftssted her i landet. Et modtagende selskab kan alene overtage den del af det indskydende selskabs skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, der vedrører de overtagne aktiver. Ubenyttede investeringsfondshenlæggelser i det indskydende selskab og de dertil knyttede indskud i pengeinstitutter overføres til et eller flere af de modtagende selskaber. Fortjeneste og tab på andre aktiver og passiver beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 7. Medmindre det indskydende selskab ved sidste ordinære skatteansættelse forud for spaltningen var sambeskattet med det her hjemmehørende modtagende selskab, jf. selskabsskattelovens § 31, anses de af det indskydende selskabs aktiver og passiver, der som følge af spaltningen er knyttet til det modtagende selskabs faste driftssted i udlandet, ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst her i landet for anskaffet til handelsværdien på spaltningsdatoen.

Stk. 2. Ophører et her i landet hjemmehørende selskab ved spaltning, finder § 5, § 6, stk. 1, 3, 4 og 6, § 7, stk. 1, § 8 og § 10 tilsvarende anvendelse. § 8, stk. 1-4 og 7, finder dog alene anvendelse på dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v., der som følge af spaltningen er knyttet til et her i landet hjemmehørende modtagende selskab eller til et i udlandet hjemmehørende modtagende selskabs faste driftssted her i landet. Et modtagende selskab kan alene overtage den del af det indskydende selskabs skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, der vedrører de overtagne aktiver. Ubenyttede investeringsfondshenlæggelser i det indskydende selskab og de dertil knyttede indskud i pengeinstitutter overføres til et eller flere af de modtagende selskaber. Fortjeneste eller tab på andre aktiver og passiver beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 5.

Stk. 3. Det påhviler de modtagende selskaber at indgive selvangivelse for det indskydende selskab for tiden fra sidste ordinære skatteansættelse og indtil spaltningsdatoen. De modtagende selskaber hæfter solidarisk for eventuelle skattekrav og for ethvert bødeansvar, der efter skattelovgivningens bestemmelser vil kunne rettes mod det indskydende selskab.

Stk. 4. Ophører et selskab ved spaltning, og beskattes selskaberne efter reglerne i stk. 1 eller 2, skal beskatningen af selskabsdeltagerne i det indskydende selskab ske efter reglerne i 2.-5. punktum. I det omfang aktierne i det indskydende selskab vederlægges med andet end aktier i de modtagende selskaber, anses aktierne for afhændet til tredjemand til kursen på spaltningsdatoen. § 9, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Bortset fra de afståede aktier anses aktierne i det indskydende selskab for ombyttet med aktier i de modtagende selskaber efter forholdet mellem kursværdien af aktierne i hvert enkelt af de modtagende selskaber og den samlede kursværdi af aktierne i de modtagende selskaber på spaltningsdatoen. § 11 og aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på aktierne i hvert af de modtagende selskaber.

Stk. 5. Skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, kan tillade, at bestemmelserne i stk. 4, 2.-5. punktum, finder tilsvarende anvendelse, når et i udlandet hjemmehørende selskab ophører ved spaltning og selskaberne ikke beskattes efter reglerne i stk. 1.

Kapitel 5

Tilførsel af aktiver

§ 15 c. Ved tilførsel af aktiver har selskaberne adgang til beskatning efter reglerne i § 15 d, når såvel det indskydende selskab som det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF. Det er en betingelse for anvendelsen, at der er opnået tilladelse hertil fra Ligningsrådet. Ligningsrådet kan fastsætte særlige vilkår for tilladelsen.

Stk. 2. Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.

§ 15 d. Ved tilførsel af aktiver indgår fortjeneste eller tab på dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver, der som følge af tilførslen er knyttet til et her hjemmehørende modtagende selskab eller til et i udlandet hjemmehørende modtagende selskabs faste driftssted her i landet, ikke i det indskydende selskabs skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Ved tilførsel af aktiver fra et her hjemmehørende selskab finder § 5, § 6, stk. 1, 3, 4 og 6, og § 8 tilsvarende anvendelse. § 8, stk. 1-4 og 7, finder dog alene anvendelse på dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v., der som følge af tilførslen er knyttet til et her hjemmehørende modtagende selskab eller til et i udlandet hjemmehørende modtagende selskabs faste driftssted her i landet. Det modtagende selskab kan alene overtage den del af det indskydende selskabs skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, der vedrører den eller de tilførte virksomhedsgrene. Ubenyttede investeringsfondshenlæggelser og de dertil knyttede indskud i pengeinstitutter kan overføres helt eller delvis til et modtagende selskab. Overføres kun en del af henlæggelserne, anses de først foretagne henlæggelser for overført til det eller de modtagende selskaber.

Stk. 3. Ved tilførsel af aktiver fra et i udlandet hjemmehørende selskab finder § 5, § 6, stk. 1, 3, 4 og 6, og § 8 tilsvarende anvendelse. § 8, stk. 1-4 og 7, finder dog alene anvendelse på dem af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v., der som følge af tilførslen er knyttet til et her hjemmehørende modtagende selskab eller til et i udlandet hjemmehørende modtagende selskabs faste driftssted her i landet. Det modtagende selskab kan alene overtage den del af det indskydende selskabs skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, der vedrører den eller de tilførte virksomhedsgrene. Ubenyttede investeringsfondshenlæggelser og de dertil knyttede indskud i pengeinstitutter kan overføres helt eller delvis til et modtagende selskab. Overføres kun en del af henlæggelserne, anses de først foretagne henlæggelser for overført til det eller de modtagende selskaber. Medmindre det indskydende selskab ved sidste ordinære skatteansættelse forud for tilførslen var sambeskattet med det her hjemmehørende modtagende selskab, jf. selskabsskattelovens § 31, anses de af det indskydende selskabs aktiver og passiver, der som følge af tilførslen er knyttet til det modtagende selskabs faste driftssted i udlandet, ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst her i landet for anskaffet til handelsværdien på tilførselsdatoen.

Stk. 4. Aktier i det modtagende selskab, som det indskydende selskab modtager i forbindelse med tilførslen, anses for erhvervet for et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver og passiver på tilførselsdatoen. Den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver opgøres efter reglerne i § 4, stk. 3 og 5, i lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

Kapitel 6

Andre bestemmelser«.

§ 15 a bliver herefter § 15 e.

§ 2

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 21. januar 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, 1. punktum, ændres »lov om beskatning ved fusion af aktieselskaber« til: »fusionsskatteloven«, »fortsættende« ændres 2 steder til: »modtagende«, og »ophørende« ændres 2 steder til: »indskydende«.

2. I § 13, stk. 1, 2. punktum, ændres »ophørende« til: »indskydende«.

3. I § 13 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

» Stk. 2. Ved ombytning af aktier har aktionærerne i det erhvervede selskab adgang til beskatning efter reglerne i §§ 9 og 11 i fusionsskatteloven, når såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF. Som fusionsdato anses i denne sammenhæng datoen for aktieombytningen. Det er en betingelse, at aktieombytningen gennemføres inden for en periode på højst 6 måneder regnet fra den første ombytningsdag.

Stk. 3. Ved ombytning af aktier, jf. stk. 2, forstås den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af den pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, af den bogførte værdi af de værdipapirer, som udleveres til gengæld herfor.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

4. § 13, stk. 2, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ligningsrådet kan tillade, at der ikke sker beskatning efter § 4 i tilfælde, hvor et selskab erhverver hele aktiekapitalen i et andet selskab, eller hvor et selskab, der i forvejen ejer aktier i et andet selskab, erhverver resten af aktiekapitalen i det andet selskab. Det er en betingelse, at aktionærerne i det andet selskab som vederlag alene modtager aktier i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af de ombyttede aktiers værdi. Tilladelse gives kun under særlige omstændigheder, hvis det erhvervende selskab har foretaget opkøb af aktier i det erhvervede selskab i det indkomstår, hvori selskabet erhverver resten af aktiekapitalen, eller i de 4 forudgående indkomstår. Ved afståelse af de modtagne aktier sker der beskatning efter § 4, i det omfang afståelse af de ombyttede aktier ville have udløst beskatning efter disse regler. De modtagne aktier anses for erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier. Ligningsrådet kan under tilsvarende betingelser tillade, at der i disse tilfælde ikke sker beskatning efter § 2.«

§ 3

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, som senest ændret ved § 12 i lov nr. 5 af 3. januar 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 B, stk. 5, 3. punktum, indsættes efter »selskabsskattelovens«: »§ 2, stk. 5, og«.

2. I § 33 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

» Stk. 3. Når et modtagende selskab, der er hjemmehørende her i landet, i forbindelse med fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver vedrørende et indskydende selskab, der er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, har overtaget aktiver, der som følge af fusionen, spaltningen eller tilførslen er knyttet til et fast driftssted i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og disse aktiver ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst her i landet er anset for anskaffet til handelsværdien på datoen for fusionen, spaltningen eller tilførslen, skal der ved senere afståelse af disse aktiver alene gives lempelse for den del af den skat, som i forbindelse med afståelsen er pålignet i den fremmede stat, Færøerne eller Grønland på fortjeneste, der vedrører perioden efter fusionen, spaltningen eller tilførslen af aktiverne.

Stk. 4. Når et indskydende selskab, der er hjemmehørende her i landet, i forbindelse med fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver overdrager aktiver i et fast driftssted, som er beliggende i en anden stat, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, til et modtagende selskab, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, nedsættes den danske beskatning ved overdragelsen. Den danske beskatning nedsættes efter stk. 1 og 2 eller efter reglerne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den medlemsstat, hvor det faste driftssted er beliggende, med den skat, som denne medlemsstat kunne have pålignet overskud eller kapitalvinding i det faste driftssted ved overdragelsen, såfremt fusionen, spaltningen eller tilførslen ikke var omfattet af direktiv 90/434/EØF.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

3. Efter § 33 C indsættes:

» § 33 D. Har en person eller et selskab m.v. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretaget fradrag for underskud i et fast driftssted i en fremmed stat, skal der i efterfølgende indkomstår, hvor der er overskud i det faste driftssted, eller hvor det faste driftssted afhændes, likvideres eller omdannes til et selskab, ske genbeskatning af et beløb svarende til det fratrukne underskud, jf. reglerne i stk. 2 og 3. Som underskud anses i denne forbindelse også benyttelse af henlæggelser til investeringsfonde og indskud på etableringskonti til forlods afskrivning på et aktiv. Har personen eller selskabet i samme indkomstår, hvor der er underskud i det faste driftssted, andet skattepligtigt overskud fra samme stat, skal der dog kun ske genbeskatning af det beløb, hvormed underskuddet fra det faste driftssted overstiger andet skattepligtigt overskud. Genbeskatning skal kun ske, hvis der sker nedsættelse af dansk beskatning i henhold til reglerne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den fremmede stat, hvor det faste driftssted er beliggende, og denne overenskomst lemper dobbeltbeskatningen af overskuddet af det faste driftssted ved, at den danske skat nedsættes med den del deraf, som efter forholdet mellem overskuddet af det faste driftssted og den samlede beskattede indkomst falder på den førstnævnte del af indkomsten, uden at der tages hensyn til størrelsen af den skat, der er betalt til den fremmede stat. Der skal dog ikke ske genbeskatning af tidligere fratrukket underskud i efterfølgende år, hvor der er overskud af det faste driftssted, i det omfang dette overskud medregnes ved opgørelsen af personens eller selskabets negative skattepligtige indkomst, som kan overføres til en ægtefælle eller et sambeskattet selskab, eller som kan fremføres til senere indkomstår.

Stk. 2. For efterfølgende år medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst et beløb svarende til det fratrukne underskud, dog højst et beløb svarende til det for samme indkomstår ved indkomstopgørelsen eller skatteberegningen medregnede overskud af det faste driftssted.

Stk. 3. Underskud, der ikke er genbeskattet i medfør af reglerne i stk. 2, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori det faste driftssted afhændes, likvideres eller omdannes til et selskab. Dog medregnes højst et beløb svarende til det overskud og den fortjeneste, der for dette indkomstår skal medregnes ved opgørelsen af almindelig eller særlig indkomst eller skatteberegningen.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på underskud af en fast ejendom i en fremmed stat.

§ 33 E. Har et selskab m.v. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretaget fradrag for underskud i et sambeskattet selskab i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, skal der i efterfølgende indkomstår, hvor der er overskud i det sambeskattede selskab, eller hvor sambeskatningen ophører, ske genbeskatning af et beløb svarende til det fratrukne underskud, jf. reglerne i stk. 2 og 3. Har selskabet i samme indkomstår, hvor der er underskud i det sambeskattede selskab, andet skattepligtigt overskud fra samme stat, skal der dog kun ske genbeskatning af det beløb, hvormed underskuddet fra det sambeskattede selskab overstiger andet skattepligtigt overskud.

Stk. 2. For efterfølgende år, hvor der er overskud i det sambeskattede selskab, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst et beløb svarende til det fratrukne underskud, dog højst et beløb svarende til det for samme indkomstår ved indkomstopgørelsen eller skatteberegningen medregnede overskud af det sambeskattede selskab. Genbeskatning skal kun ske, hvis dobbeltbeskatningen af overskuddet i det sambeskattede selskab lempes i henhold til den i § 33 D, stk. 1, nævnte metode til lempelse af dobbeltbeskatning. Der skal dog ikke ske genbeskatning af tidligere fratrukket underskud i efterfølgende år, hvor der er overskud af det sambeskattede selskab, i det omfang dette overskud medregnes ved opgørelsen af selskabets negative skattepligtige indkomst, som kan overføres til et sambeskattet selskab, eller som kan fremføres til senere indkomstår.

Stk. 3. For det indkomstår, hvori sambeskatningen ophører, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst et beløb svarende til det underskud, der ikke er genbeskattet efter reglerne i stk. 2. Der skal dog ikke ske genbeskatning, når et moderselskab fusionerer efter reglerne i fusionsskatteloven med et datterselskab, hvormed det har været sambeskattet indtil fusionsdatoen og i de seneste 5 indkomstår forud herfor eller, for så vidt angår underskud efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3, når selskaberne har været sambeskattet indtil fusionsdatoen og i de seneste 15 år forud herfor. Ophører sambeskatningen i øvrigt, medregnes højst et beløb svarende til det overskud og den fortjeneste, der for dette indkomstår skulle medregnes ved opgørelsen af det sambeskattede selskabs skattepligtige indkomst eller skatteberegningen, såfremt det sambeskattede selskab var blevet opløst ved likvidation og i forbindelse hermed skulle beskattes her i landet. Ved opgørelsen af dette beløb kan der foretages fradrag for beløb, der beskattes i medfør af § 5, stk. 1, i lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v. Som salgssum for afståede aktiver og passiver anses værdien i handel og vandel ved sambeskatningens ophør.«

§ 4

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 4. september 1986, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, ophæves.

2. I § 7, stk. 2, 2. punktum, ændres »investeringsfondslovens § 10, stk. 1 og 2,» til: »investeringsfondsloven«.

§ 5

I lov om kapitaltilførselsafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 12. december 1988, som ændret ved § 12 i lov nr. 59 af 7. februar 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 1, affattes således:

»Der svares ikke afgift, når et eller flere selskaber m.v. indskyder deres samlede selskabsformue eller en eller flere grene af deres virksomhed i et eller flere afgiftspligtige selskaber, der er under stiftelse eller allerede består. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at det eller de indskydende selskaber er afgiftspligtige efter denne lov eller afgiftspligtige i en stat, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, og at indskuddene vederlægges med aktier eller andele i det eller de modtagende selskaber og eventuelt en kontant betaling på højst 10 pct. af disse værdipapirers pålydende værdi.«

2. I § 14, stk. 1, 1. punktum, ændres »4 uger« til: »3 måneder«.

3. § 14, stk. 1, 2. punktum, affattes således:

»Der kan dog ses bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor.«

4. I § 14, stk. 2, ændres »4 uger« til: »3 måneder«.

§ 6

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 7. august 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 4:

» Stk. 5. Skattepligten i medfør af stk. 1, litra c, omfatter ikke udbytte, som et selskab, der er hjemmehørende i en stat, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, modtager i udbytte fra et selskab, der er hjemmehørende her i landet. Det er en betingelse, at det udbyttemodtagende selskab - moderselskabet - har ejet mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab - datterselskabet - enten i hele det indkomstår, hvori udbyttet er modtaget, eller i en sammenhængende periode på mindst to år frem til det tidspunkt, hvor udbyttet modtages. Det er endvidere en betingelse, at såvel moderselskabet som datterselskabet er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 2 i direktiv 90/435/EØF.«

2. I § 3, stk. 1, nr. 9, 1. punktum, ændres »loven om tilsyn med pensionskasser« til: »loven om tilsyn med firmapensionskasser«.

3. I § 13, stk. 1, nr. 2, affattes 2. punktum således:

»Dette gælder dog kun, hvis det udbyttemodtagende selskab - moderselskabet - har ejet mindst 25 pct. af aktie- eller andelskapitalen i det udbyttegivende selskab - datterselskabet - enten i hele det indkomstår, hvori udbyttet er modtaget, eller i en sammenhængende periode på mindst to år frem til det tidspunkt, hvor udbyttet modtages.«

4. I § 17 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» Stk. 3. Såfremt der i den skattepligtige indkomst for et af de i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte selskaber indgår udbytte fra et selskab, der er hjemmehørende i en stat, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, og som ikke er omfattet af skattefritagelsen i § 13, stk. 3, nedsættes det udbyttemodtagende selskabs - moderselskabets - skat med den del, der svarer til forholdet mellem det modtagne udbytte og den skattepligtige indkomst. Der kan dog ikke ske nedsættelse med et større beløb end det, som det udbyttegivende selskab - datterselskabet - har udredet i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet til moderselskabet. Det er en betingelse, at det udbyttemodtagende selskab - moderselskabet - har ejet mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab - datterselskabet - enten i hele det indkomstår, hvori udbyttet er modtaget, eller i en sammenhængende periode på mindst to år frem til det tidspunkt, hvor udbyttet modtages. Det er endvidere en betingelse, at såvel moderselskabet som datterselskabet er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 2 i direktiv 90/435/EØF.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

5. I § 17, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres i 1. punktum »Såfremt der i den skattepligtige indkomst« til: »Såfremt der i andre tilfælde end de i stk. 3 omhandlede i den skattepligtige indkomst«.

6. I § 17, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes 3. punktum således:

»Lempelse efter foranstående regler kan kun indrømmes, såfremt moderselskabet har ejet mindst 25 pct. af datterselskabets aktiekapital eller andelskapital enten i hele det indkomstår, hvori udbyttet er modtaget, eller i en sammenhængende periode på mindst to år frem til det tidspunkt, hvor udbyttet modtages.«

§ 7

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 15. august 1991, som ændret ved lov nr. 896 af 21. december 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 65, stk. 1, 1. punktum, ændres »medmindre andet er fastsat i medfør af stk. 4,» til: »medmindre andet er fastsat i medfør af stk. 4 eller følger af stk. 5,».

2. I § 65 indsættes efter stk. 4:

» Stk. 5. Der indeholdes ikke udbytteskat i udbytte, som et selskab, der er hjemmehørende i en stat, der er medlem af De Europæiske Fællesskaber, modtager i udbytte fra et selskab, der er hjemmehørende her i landet. Det er en betingelse, at det udbyttemodtagende selskab - moderselskabet - har ejet mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab - datterselskabet - enten i hele det indkomstår, hvori udbyttet er modtaget, eller i en sammenhængende periode på mindst to år frem til det tidspunkt, hvor udbyttet modtages. Det er endvidere en betingelse, at såvel moderselskabet som datterselskabet er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 2 i direktiv 90/435/EØF.«

§ 8

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 16. oktober 1991, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 1, 2. punktum, affattes således:

»Dette gælder dog kun, hvis fonden eller foreningen har ejet mindst 25 pct. af aktie- eller andelskapitalen i det udbyttegivende selskab enten i hele det indkomstår, hvori udbyttet er modtaget, eller i en sammenhængende periode på mindst to år frem til det tidspunkt, hvor udbyttet modtages.«

2. I § 11, stk. 2, ændres »selskabsskattelovens § 17, stk. 2, 3 og 4,» til: »selskabsskattelovens § 17, stk. 2, 4 og 5,».

§ 9

Stk. 1. Loven har virkning fra og med 1. januar 1992, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. § 1, nr. 47, har virkning fra og med indkomståret 1991.

Stk. 3. Ligningslovens § 33 D, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 3, har virkning for underskud som omhandlet i § 33 D, stk. 1, 2. punktum, når henlæggelser til investeringsfonde eller indskud på etableringskonti benyttes til forlods afskrivning på et aktiv, der erhverves den 19. februar 1992 eller senere. § 33 D har i øvrigt virkning for underskud, der fradrages ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1992 eller senere.

Stk. 4. Ligningslovens § 33 E, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 3, har virkning for underskud, der fradrages ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1992 eller senere.

Stk. 5. Aktieselskaber m.v., der har adgang til beskatning efter reglerne i lov om beskatning ved fusion af aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 628 af 27. august 1991, og som i medfør af loven har foretaget fusion m.v. forud for denne lovs ikrafttræden, kan vælge at anvende de hidtil gældende regler i lovens § 2, stk. 1, i stedet for reglerne i § 2, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3.

Stk. 6. Aktie- eller anpartsselskaber, der har adgang til beskatning efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 4. september 1986, og som i medfør af lovens § 1, stk. 3, har foretaget udskillelse af en del af selskabet til et selvstændigt datterselskab forud for denne lovs ikrafttræden, kan vælge at anvende de hidtil gældende regler i stedet for reglerne i fusionsskattelovens §§ 15 c og 15 d som affattet ved denne lovs § 1, nr. 50.

Stk. 7. Selskaber m.v., der har pligt til at svare afgift efter reglerne i lov om kapitaltilførselsafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 761 af 12. december 1988, som ændret ved § 12 i lov nr. 59 af 7. februar 1990, og som har indskudt deres samlede selskabsformue eller en eller flere dele af deres virksomhed i et afgiftspligtigt selskab, der er under stiftelse eller allerede består, forud for denne lovs ikrafttræden, kan vælge at anvende de hidtil gældende regler i lovens § 9, stk. 1, i stedet for reglerne i § 9, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 5, nr. 1.

Givet på Amalienborg, den 1. april 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

(* 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 90/434, EF-Tidende 1990 L 225 s. 1, og Rådets direktiv nr. 90/435, EF-Tidende 1990 L 225 s. 6 og L 258 s. 38.