Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om forsvarets inddeling mv.

 

§ 1. I tilslutning til § 10 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. samt § 5 i lov nr. 123 af 27. februar 2001 om hjemmeværnet fastsættes følgende inddeling af forsvaret og de institutioner mv., der i øvrigt hører under Forsvarsministeriet.

§ 2. Forsvarsministeriet

Herunder hører:

Forsvarskommandoen

Hjemmeværnskommandoen

Forsvarets Efterretningstjeneste

Forsvarets Auditørkorps

Forsvarets Bygningstjeneste

Farvandsvæsenet

Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste

Forsvarets Interne Revision

Forsvarsministeriet, Regnskabssekretariatet

Forsvarsministeriets Særstatusområder

Forsvarsministeriets Jagtbestyrer

Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab

Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn

§ 3. Forsvarskommandoen

Herunder hører:

1)

Chefen for Forsvarets Operative Styrker

2)

Hæren

 

a.

Hærens Operative Kommando

   

Herunder hører:

   

1.

Divisioner o.l.:

     

Danske Division med

       

1. Jyske Brigade

       

3. Jyske Brigade

       

1. Sjællandske Brigade

       

Kampgruppe Danske Division

       

Danske Divisionsartilleri

     

Den Danske Internationale Brigade

   

2.

Kampgrupper mv.:

       

Jyske Kampgruppe

       

Sjællandske Kampgruppe

       

Logistisk Støttegruppe/Hærens Operative Kommando

   

3.

Lokalforsvarsregioner:

     

Lokalforsvarsregion Nord- og Midtjylland1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

     

Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland1)

     

Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster1)

     

Lokalforsvarsregion København1)

     

Lokalforsvarsregion Bornholms Værn2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

 

 

(chefen for Lokalforsvarsregion Bornholms Værn er tillige kommandant på Bornholm)

   

4.

Regimenter mv.:

     

Den Kongelige Livgarde

       

(tillige Sjællandske Kampgruppe)

     

Prinsens Livregiment

       

(tillige Kampgruppe Danske Division)

     

Jydske Dragonregiment

       

(tillige Jyske Kampgruppe)

     

Gardehusarregimentet

     

Kongens Artilleriregiment

       

(tillige Danske Divisionsartilleri)

     

Dronningens Artilleriregiment

     

Ingeniørregimentet

     

Telegrafregimentet

     

Trænregimentet

       

(tillige Logistisk Støttegruppe/Hærens Operative Kommando)

     

Det Danske Internationale Logistik Center

   

5.

Lejre:

     

Borrislejren

     

Oksbøllejren

     

Jægersprislejren

   

6.

Skoler:

     

Hærens Officersskole

       

(chefen for Hærens Officersskole er tillige kommandant i København)

     

Hærens Kampskole

       

(chefen for Hærens Kampskole er tillige tjenestegrensinspektør for kamptropperne)

     

Hærens Artilleriskole

       

(chefen for Hærens Artilleriskole er tillige tjenestegrensinspektør for artilleriet)

     

Hærens Ingeniør- og ABC-skole

       

(chefen for Hærens Ingeniør og ABC-skole er tillige tjenestegrensinspektør for ingeniørtjeneste)

     

Hærens Signalskole

       

(chefen for Hærens Signalskole er tillige tjenestegrensinspektør for signaltjeneste)

     

Hærens Logistikskole

       

(chefen for Hærens Logistikskole er tillige tjenestegrensinspektør for logistik)

     

Hærens Sergentskole

   

7.

Andre myndigheder:

     

Jægerkorpset

     

Hærens Flyvetjeneste

 

b.

Hærens Materielkommando

   

Herunder hører:

   

Hærens Parkområde

   

Hærens Hovedværksted

   

Ammunitionsarsenalet

3)

Søværnet

 

a.

Søværnets Operative Kommando

   

Herunder hører:

   

1.

Eskadrer mv.:

     

Søværnets Taktiske Stab

     

1. Eskadre

     

2. Eskadre

     

3. Eskadre

     

5. Eskadre

     

Søværnets Flyvetjeneste

   

2.

Marinedistrikter:

     

Kattegats Marinedistrikt

     

Bornholms Marinedistrikt

     

Marinedistriktselement Korsør

   

3.

Skoler:

     

Søværnets Officersskole

     

Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole

     

Søværnets Grundskole

     

Søværnets Taktik- og Våbenskole

       

(chefen for Søværnets Taktik- og Våbenskole er tillige Søværnets Taktik- og Våbeninspektør)

     

Søværnets Teknikskole

       

(chefen for Søværnets Teknikskole er tillige Søværnets Teknikinspektør)

 

b.

Grønlands Kommando

 

c.

Færøernes Kommando

 

d.

Søværnets Materielkommando

   

Herunder hører:

   

Flådestation Frederikshavn

     

(chefen for Flådestation Frederikshavn er tillige chef for Kattegats Marinedistrikt)

   

Flådestation Korsør

     

(chefen for Flådestation Korsør er tillige chef for Marinedistriktselement Korsør)

   

Marinestation København

4)

Flyvevåbnet

 

a.

Flyvertaktisk Kommando

     

(heri indgår inspektøren for chefen for Flyvertaktisk Kommando og forsvarets flyvesikkerhedsinspektør)

   

Herunder hører:

   

1.

Flyoperative flyvestationer:

     

Flyvestation Aalborg

     

Flyvestation Karup

     

Flyvestation Skrydstrup

     

Flyvestation Værløse

     

Flyvestation Vandel3) 3) 3) 3) 3) 3) 3)

   

2.

Kontrol- og Luftforsvarsgruppen

   

3.

Skoler:

     

Flyvevåbnets Officersskole

     

Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole

     

Flyveskolen

     

Flyvevåbnets Specialskole

 

b.

Flyvematerielkommandoen

   

Herunder hører:

   

Hovedværksted Aalborg

   

Hovedværksted Værløse

   

Flyvevåbnets Hoveddepot

   

POL-Divisionen

5)

Forsvarets Sundhedstjeneste

6)

Forsvarsakademiet

 

Herunder hører:

 

Forsvarets Forskningstjeneste

7)

Værnsfælles institutioner mv.:

   

(chefen for Center for Idræt er tillige Forsvarets Idrætsinspektør)

 

Forsvarets Rådgivning om Omstilling

 

Forsvarets Informatiktjeneste

 

Forsvarets Værnepligt og Rekruttering

 

Kommandantskabet i Vedbæk

 

Kommandantskabet i Kastellet

§ 4. Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnets inddeling fremgår af Cirkulære af 27. august 2001 om hjemmeværnets inddeling mv., jf. Kundgørelse for Forsvaret B.2-10.

Ikrafttrædelse mv.

§ 5. Kundgørelsen træder i kraft den 1. november 2002.

Kundgørelse for Forsvaret B.2-1 af 27. august 2001 ophæves fra samme dato.

Forsvarsministeriet, den 30. september 2002

P.M.V.
E.B.
N.A.K. Olsen

Officielle noter

1) I lokalforsvarsregionen, som hører under hjemmeværnets driftsstruktur, indgår bidrag fra Forsvarskommandoen.

2) I Lokalforsvarsregion Bornholms Værn indgår bidrag fra Hjemmeværnskommandoen.

3) Nedlagt som deployeringsflyvestation 1. juni 1996. Videreføres med reduceret bemanding indtil endelig lukning i f.m. flytning af Hærens Flyvetjeneste til Flyvestation Karup.