Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Personfradragsregler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 582 af 7. august 1991, som senest ændret ved lov nr. 895 af 21. december 1991, foretages følgende ændring:

I § 10, stk. 6, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Kildeskattelovens § 4, stk. 6, finder ikke anvendelse ved tildeling af personfradrag efter stk. 2.«

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 22. august 1991, ændres i § 18, stk. 3, 1. pkt., »12 1/2 pct.« til: »20 pct.«

§ 3

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, som senest ændret ved § 12 i lov nr. 5 af 3. januar 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 7 J affattes således:

» § 7 J. Afdragsbidrag, der efter § 13 i lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme og §§ 2 b-d i lov om indeksregulerede realkreditlån af staten ydes til jordbrugslån, er skattefri for låntager. Afdragsbidrag ydet i henhold til § 6, stk. 1, jf. stk. 3, i lov nr. 850 af 20. december 1989 om Dansk Landbrugs Realkreditfond er ligeledes skattefri for låntager.«

2. I § 15, stk. 5, 1. pkt. , ændres »jf. stk. 4« til: »jf. stk. 6«.

3. I § 15, stk. 7, ændres »Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse« til: »Stk. 5 og 6 finder ikke anvendelse«, og »den i stk. 3 nævnte ændring« ændres til: »den i stk. 5 nævnte ændring«.

4. I § 15, stk. 8, 1. pkt., ændres »ved anvendelsen af stk. 3« til: »ved anvendelsen af stk. 5«.

§ 4

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 21. januar 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Indskud af aktier samt tegningsret til aktier i en rateopsparing i pensionsøjemed eller i en opsparing i pensionsøjemed, der er omfattet af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., sidestilles med afståelse.«

2. I § 9, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »tegningsret til aktier fra«: »en rateopsparing i pensionsøjemed eller«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning fra og med indkomståret 1992. For personer, hvis indkomstår 1992 er påbegyndt inden den 10. december 1991, har § 1 først virkning fra og med indkomståret 1993.

Stk. 3. § 2 har virkning fra og med indkomståret 1991. For overskud, der er opsparet før indkomståret 1991, beregnes fortsat en passivpost på 121/2 pct.

Stk. 4. § 3, nr. 2-4, har virkning for frivillige akkorder, tvangsakkorder og gældssaneringer, hvor fristdagen efter konkursloven er den 27. december 1990 eller senere. For frivillige akkorder, hvor der ikke er en fristdag efter konkursloven, har reglerne virkning, når aftale om frivillig akkord er indgået den 27. december 1990 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. april 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen