Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

(Afgiftsdifferentiering i forbindelse med dampretur m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 22. juni 1994, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1115 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 8, ændres »383 øre/l« til: »385 øre/l« og »380 øre/l« til: »381,8 øre/l«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 9, ændres »318 øre/l« til: »320 øre/l«, og »315,4 øre/l« ændres til: »317,3 øre/l«.

3. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 10 og 11:

  • »10) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur 382 øre/l 378,8 øre/l
  • 11) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur 317 øre/l 314,4 øre/l«.

Nr. 10-12 bliver herefter nr. 12-14.

4. I § 1 indsættes som stk. 7:

     »Stk. 7. De i stk. 1, nr. 10 og 11, nævnte afgiftssatser finder anvendelse for benzin, som udleveres fra benzinstationer, hvor udstyr til genindvinding af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer (dampretur) er installeret. Udstyret skal opfylde kravene i Miljøministeriets bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer og skal i overensstemmelse med bekendtgørelsen være anmeldt over for kommunalbestyrelsen.«

5. I § 3, stk. 2, 2. pkt., ændres »nr. 12« til: »nr. 14«.

6. I § 9, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Afgiften godtgøres endvidere af smøreolier, hydraulikolier og lign., hvor der første gang påfyldes hydrauliske grave- og læssemaskiner og andre hydrauliske motorredskaber mindst 100 l pr. enhed.«

7. I § 11, stk. 2, sidste pkt., ændres »nr. 12« til: »nr. 14«.

8. I § 14, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Der skal for hver benzinstation med dampretur føres regnskab over tilgang og udlevering af varer, der er afgiftsberigtiget efter § 1, stk. 1, nr. 10 og 11.«

9. I § 35, stk. 3, ændres »nr. 12« til: »nr. 14«.

§ 2

I lov nr. 489 af 30. juni 1993 om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Afgiftsforhøjelser m.v.), som ændret ved § 2 i lov nr. 1121 af 22. december 1993 og § 4 i lov nr. 957 af 25. november 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, affattes afsnittet Blyholdig benzin med blyindhold over 0,013 g pr. l således:

»Blyholdig benzin med blyindhold over 0,013 g pr. l:

Ved dagtemperatur Ved 15I C

360 øre/l 357,0 øre/l i perioden fra 1. april 1995 til lovens ikrafttræden

362 øre/l 359,0 øre/l fra lovens ikrafttræden til 30. september 1995

367 øre/l 363,9 øre/l i perioden 1. oktober 1995 - 31. december 1995

375 øre/l 371,9 øre/l i perioden 1. januar 1996 - 31. december 1996

380 øre/l 376,8 øre/l i perioden 1. januar 1997 - 31. december 1997«.

2. I § 2, stk. 2, affattes afsnittet Blyfri benzin med blyindhold på højst 0,013 g pr. l således:

»Blyfri benzin med blyindhold på højst 0,013 g pr. l:

Ved dagtemperatur Ved 15I C

295 øre/l 292,5 øre/l i perioden fra 1. april 1995 til lovens ikrafttræden

297 øre/l 294,5 øre/l fra lovens ikrafttræden til 30. september 1995

302 øre/l 299,5 øre/l i perioden 1. oktober 1995 - 31. december 1995

310 øre/l 307,4 øre/l i perioden 1. januar 1996 - 31. december 1996

315 øre/l 312,4 øre/l i perioden 1. januar 1997 - 31. december 1997«.

§ 3

     Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

     Stk. 2. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, stk. 1, nr. 10-14, § 1, stk. 7, § 3, stk. 2, 2. pkt., § 11, stk. 2, sidste pkt., § 14, stk. 3, 3. pkt., og § 35, stk. 3, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3-5 og nr. 7-9, der dog tidligst kan sættes i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 3. Afgiften af benzin udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur svares fra lovens ikrafttræden til 31. december 1997 efter følgende satser:

Blyholdig benzin med blyindhold over 0,013 g pr. l udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur: Ved dagtemperatur Ved 15I C

359 øre/l 356,0 øre/l fra lovens ikrafttræden til 30. september 1995

364 øre/l 361,0 øre/l i perioden 1. oktober 1995 - 31. december 1995

372 øre/l 368,9 øre/l i perioden 1. januar 1996 - 31. december 1996

377 øre/l 373,9 øre/l i perioden 1. januar 1997 - 31. december 1997.

Blyfri benzin med blyindhold på højst 0,013 g pr. l udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur: Ved dagtemperatur Ved 15I C

294 øre/l 291,6 øre/l fra lovens ikrafttræden til 30. september 1995

299 øre/l 296,5 øre/l i perioden 1. oktober 1995 - 31. december 1995

307 øre/l 304,4 øre/l i perioden 1. januar 1996 - 31. december 1996

312 øre/l 309,4 øre/l i perioden 1. januar 1997 - 31. december 1997.

     Stk. 4 . Afgiftsdifferentieringen for benzin udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur finder anvendelse for benzin, der fra det af skatteministeren fastsatte ikrafttrædelsestidspunkt udleveres til forbrug fra registrerede oplagshavere, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Givet i Auderød, den 6. april 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

    / Carsten Koch

Officielle noter

Ingen