Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

(Studierejselegater)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, som senest ændret ved § 12 i lov nr. 5 af 3. januar 1992, indsættes efter § 7 J:

» § 7 K. Legater, der er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne og Grønland, er indkomstskattefri for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet, sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet samt dokumenterede udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lign., herunder betaling for kurser i studiestedets sprog.

Stk. 2. Udbetalinger efter lov om statens uddannelsesstøtte er ikke omfattet af stk. 1 bortset fra støtte til betaling af studieafgifter efter § 5 i nævnte lov.

Stk. 3. Ligningsrådet fastsætter de i stk. 1 omtalte beløb for sædvanlige udgifter til rejse og beløb for sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.

Stk. 4. Legater, der er betinget af, at de anvendes til dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder, er indkomstskattefri.

Stk. 5. Udgifter, som dækkes af et indkomstskattefrit legat, jf. stk. 1-4, kan ikke fradrages eller afskrives i den skattepligtige indkomst. Skattefriheden for ellers skattefri godtgørelser og lign. bortfalder, i det omfang udgifterne dækkes af et indkomstskattefrit legat.

§ 2

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat) § 43, stk. 2, litra c, jf. lovbekendtgørelse nr. 595 af 15. august 1991, ændres »stipendier, der udbetales til uddannelsessøgende i henhold til §§ 2 og 5 i lov om statens uddannelsesstøtte« til: »skattepligtige stipendier, der udbetales i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte«.

§ 3

Stk. 1. § 1 anvendes på studierejselegater, som efter den 1. januar 1992 tildeles til brug for studierejser, der påbegyndes efter denne dato, og på legater til videnskabelige arbejder, der tildeles efter den 1. januar 1992. Skattefrihed for udbetalinger af støtte til betaling af studieafgifter efter § 5 i lov om statens uddannelsesstøtte gælder dog for udbetalinger efter 1. januar 1993.

Stk. 2. § 2 har virkning fra og med indkomståret 1992.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. april 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen