Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om skattefri virksomhedsomdannelse

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Omdannes en personligt ejet virksomhed til et aktieselskab eller anpartsselskab, der registreres her i landet, har ejeren (ejerne) adgang til at anvende reglerne i denne lov i stedet for skattelovgivningens almindelige regler.

     Stk. 2. Hvis omdannelsen sker ved overdragelse til et selskab, der allerede er registreret, er det en betingelse, at selskabet ikke forud for tidspunktet, hvor overdragelsen finder sted, har drevet erhvervsmæssig virksomhed, og at ejeren af den personligt drevne virksomhed på dette tidspunkt ejede hele aktiekapitalen i selskabet.

     Stk. 3. Reglerne i denne lov finder tillige anvendelse, når et aktie- eller anpartsselskab udskiller en del af selskabet til et selvstændigt datterselskab.

     § 2. Anvendelse af lovens regler er betinget af, at

  • a) ejeren er undergivet fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1,
  • b) mindst 75 pct. af vederlaget for virksomheden ydes i form af aktier eller anparter i selskabet eller ved, at værdien af aktierne eller anparterne i et bestående selskab, jfr. § 1, stk. 2, forøges som følge af omdannelsen,
  • c) pålydendet af de aktier eller anparter, der ydes som vederlag for virksomheden, skal svare til den samlede aktiekapital, jfr. dog § 1, stk. 2,
  • d) omdannelsen finder sted senest 6 måneder efter den i § 3 anførte dato.

     Stk. 2. For en virksomhed med flere ejere er anvendelse af lovens regler yderligere betinget af, at alle ejerne

  • a) anvender reglerne i denne lov,
  • b) har anvendt samme regnskabsperiode, jfr. § 3,
  • c) ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har anvendt samme driftsregnskab og status for virksomheden indeholdende fælles skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger,
  • d) vederlægges i forhold til deres andele i den personligt drevne virksomhed,
  • e) ved omdannelsen bliver omfattet af § 4 i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v., jfr. lov nr. 295 af 10. juni 1981.

     Stk. 3. Når der foreligger ganske særlige omstændigheder, kan ligningsrådet tillade, at flere ejere af en virksomhed anvender lovens regler, selv om ikke alle de i stk. 2 nævnte betingelser er opfyldt.

     § 3. Datoen for den i forbindelse med omdannelsen udarbejdede åbningsstatus anses i skattemæssig henseende for omdannelsesdatoen. Omdannelsesdatoen er den dag, der følger efter statusdatoen for sidste årsregnskab i den personligt drevne virksomhed.

     Stk. 2. Selskabets første regnskabsperiode løber fra omdannelsesdatoen og skal udgøre 12 måneder.

     Stk. 3. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan selskabets første regnskabsperiode med ligningsrådets tilladelse omfatte en anden periode end nævnt i stk. 2.

     § 4. Anvender ejeren reglerne i denne lov, indgår fortjeneste eller tab i forbindelse med omdannelsen ikke i den skattepligtiges almindelige eller særlige indkomst.

     Stk. 2. Aktier eller anparter, som ejeren erhverver ved omdannelsen, anses for erhvervet for et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen. Såfremt ejeren ved omdannelsen modtager et tilgodehavende, jfr. § 5, stk. 1, fragår pålydendet af dette tilgodehavende dog i det i 1. pkt. anførte beløb.

     Stk. 3. Den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver opgøres til det kontante beløb, som ville være opnået ved sædvanligt salg af virksomheden (handelsværdien) med fradrag af skattepligtig fortjeneste, der ville være konstateret ved et sådant salg. Ministeren for skatter og afgifter kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af den skattemæssige værdi af virksomheden.

     Stk. 4. Hvis omdannelsen sker ved overdragelse til et i § 1, stk. 2, omhandlet selskab, medregnes endvidere til aktiernes eller anparternes anskaffelsessum den oprindelige anskaffelsessum for de pågældende aktier eller anparter. Sådanne aktier anses i skattemæssig henseende først for erhvervet på det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted.

     Stk. 5. I forbindelse med ejerens indgivelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori omdannelsen sker, indsender ejeren en meddelelse om omdannelsen bilagt genpart af åbningsstatus samt en opgørelse over anskaffelsessummen for aktierne opgjort efter stk. 2-4. Ligningsmyndigheden påser, at betingelserne for at anvende lovens regler er opfyldt, og foretager ansættelse af anskaffelsessummen.

     Stk. 6. Skattelovgivningens almindelige regler om selvangivelse, skatteansættelse, klageadgang og revision m. m. gælder også for ligningsmyndighedernes ansættelser og afgørelser efter denne lov. Ministeren for skatter og afgifter kan fastsætte særlige frister for ligningsmyndighedernes ansættelser og afgørelser efter loven.

     § 5. Såfremt ejeren i forbindelse med omdannelsen modtager et tilgodehavende i selskabet, skal pålydendet svare til den del af vederlaget, jfr. § 2, stk. 1, litra b, der ikke ydes i form af aktier eller anparter.

     Stk. 2. Udbetalinger af beløb, der sker som følge af opskrivning af tilgodehavendet i medfør af pristalsregulering og lign., medregnes i modtagerens skattepligtige almindelige indkomst, såfremt udbetalingerne sker til ejeren af den omdannede virksomhed eller dennes ægtefælle.

     § 6. Formuegoder, der overtages i forbindelse med omdannelsen, behandles ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst, som om de var erhvervet af dette på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af den hidtidige ejer, og for de anskaffelsessummer, hvortil goderne er erhvervet af denne. Eventuelle skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, som den hidtidige ejer har foretaget, anses for foretaget af selskabet i de pågældende indkomstår.

     Stk. 2. Har den hidtidige ejer af virksomheden erhvervet et af virksomhedens formuegoder i spekulationshensigt eller som led i næring, beskattes selskabet ved afståelse af formuegodet efter de regler, der gælder, når erhvervelsen er sket på den nævnte måde.

     Stk. 3. Har den hidtidige ejer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnet urealiseret fortjeneste eller tab på værdipapirer eller på fremmed valuta eller foretaget periodisering af samtlige renteindtægter og renteudgifter, skal der forholdes på tilsvarende måde ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.

     Stk. 4. Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller indfrielse af offentlige obligationer, private pantebreve eller fordringer, som ved omdannelsen er overtaget fra den hidtidige ejer, behandles efter samme regler, som skulle have været anvendt, såfremt fortjenesten eller tabet var opstået hos den hidtidige ejer. Såfremt selskabet driver virksomhed som omhandlet i ligningslovens § 4, finder ligningslovens § 4 også anvendelse på de overtagne værdipapirer.

     § 7. Ubenyttede henlæggelser til investeringfonds og de dertil knyttede indskud i pengeinstitutter, der er foretaget af ejeren, kan overføres helt eller delvis til selskabet. Overføres kun en del af henlæggelserne, anses de først foretagne henlæggelser for overført til selskabet.

     Stk. 2. De overførte henlæggelser betragtes, som om de var foretaget af selskabet i henlæggelsesårene. Dette gælder også, selv om efterbeskatning efter investeringsfondslovens § 10, stk. 1 og 2, sker for indkomstår, der ligger forud for selskabets stiftelse.

     § 8. Foreligger der på statusdatoen for sidste årsregnskab et underskud, kan dette ikke bringes til fradrag ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.

     § 9. Loven træder i kraft den 1. juli 1983. På omdannelser, der finder sted med udgangen af indkomståret 1982 eller senere, er der adgang til at anvende reglerne i denne lov.

     § 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 8. juni 1983

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    /Isi Foighel

Officielle noter

Ingen