Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om landsspil i forbindelse med hestevæddeløb (V6-spil)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Ministeren for skatter og afgifter kan efter reglerne i denne lov give bevilling til et landsdækkende totalisatorspil om udfaldet af hestevæddeløb (V6-spil) mod betaling af en afgift til staten på 19 pct. af indskudssummen.

Stk. 2. Spillereglerne godkendes af ministeren for skatter og afgifter.

§ 2. Bevillingen gives til et aktieselskab, hvis aktiekapital tegnes af Dansk Tipstjeneste A/S. Bevilling gives for indtil 5 år ad gangen.

Stk. 2. Ministeren for skatter og afgifter kan fastsætte nærmere vilkår for bevillingen, herunder vilkår om:

1. Virksomhedens drift og spillets afholdelse.

2. Statens tilsyn og kontrol med virksomheden og regnskabet samt om, at omkostningerne ved kontrollen skal afholdes af selskabet.

3. Hestevæddeløbssportens repræsentation i bestyrelsen.

Stk. 3. Ministeren kan til enhver tid tilbagekalde bevillingen.

§ 3. Vedtægterne i det selskab, der forestår V6-spillet, skal være godkendt af ministeren for skatter og afgifter.

Stk. 2. Selskabet er fritaget for at betale selskabsskatter.

Stk. 3. I udbytte til aktionærerne kan udbetales indtil 6 pct. p.a.

Stk. 4. I vedtægterne skal det være bestemt, at selskabet skal opløses, hvis bevillingen til at drive totalisatorspil efter denne lov bortfalder eller tilbagekaldes.

Stk. 5. I tilfælde af selskabets opløsning har aktionærerne højst krav på indløsning af deres aktier til parikurs med tillæg af et beløb svarende til, hvad der i årenes løb er udbetalt mindre end 6 pct. i årligt udbytte. Ved beregningen heraf tages ikke hensyn til forrentning af udbyttet. Om anvendelsen af den herefter tilbageværende selskabsformue tages bestemmelse på finansloven.

Stk. 6. I øvrigt finder aktieselskabsloven anvendelse på det selskab, der driver totalisatorspillet, medmindre andet følger af denne lov.

§ 4. Af indskudssummen skal 45 pct. anvendes til gevinster til vinderne.

§ 5. Af de gevinster, der tilfalder vinderne, skal der betales en afgift tilstatskassen på 15 pct., beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.

stk. 2. Gevinsterne er fritaget for indkomtskat.

§ 6. Det overskud, der fremkommer efter udredelsen af statsafgiften, gevinsterne og udgifterne til selskabets drift, afskrivninger, eventuelle henlæggelser samt eventuelt udbytte, anvendes som nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Af overskud indtil 40 mill. kr. anvendes 40 pct. til formål inden for hestevæddeløbssporten, medens 60 pct. fordeles efter reglerne om anvendelse af overskud i lov om tipning § 7. Af overskud ud over 40 mill. kr. anvendes 20 pct. til formål inden for hestevæddeløbssporten, medens 80 pct. fordeles efter lov om tipning § 7.

Stk. 3. Ministeren for skatter og afgifter fastsætter regler for eventuelle henlæggelsers omfang.

§ 7. Afholdelse af præmiekonkurrencer, bortlodning og lignende på grundlag af eller ved benyttelse af de officielle spillekuponer er forbudt. Overtrædelse straffes med bøde.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 8. juni 1983

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ISI FOIGHEL

Officielle noter

Ingen