Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Faglige kontingenter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1223 af 17. december 1992, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1078 af 23. december 1992, indsættes i § 13 som stk. 2:

»Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at den faglige forening, hvis den er indberetningspligtig efter skattekontrollovens § 8 T, har indberettet kontingentudgiften til de statslige told- og skattemyndigheder.«

§ 2

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 743 af 27. august 1992, som ændret ved § 5 i lov nr. 1020 af 19. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »ligningsmyndigheden« til: »skattemyndighederne«.

2. I § 6, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 6, stk. 4 og 5, § 8 A, 1. pkt., § 8 C, 1. pkt., § 8 D, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., og § 12 ændres »de skattelignende myndigheder« til: »skattemyndighederne«.

3. I § 6, stk. 3 , ændres »ligningsmyndighederne« til: »skattemyndighederne«.

4. I § 7, stk. 1, 1. pkt., og stk. 5, 2. pkt., § 7 B, stk. 1, 1. pkt., § 8 H, stk. 1, 1. pkt., § 8 M, stk. 2, 1. og 3. pkt., § 8 Q, stk. 1, § 8 S, stk. 1, § 8 T, stk. 1 og 4, § 8 U, stk. 1 og 4, § 10, stk. 2, § 10 A, stk. 1, 1. pkt., § 10 B, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 10 E og § 11 C ændres »skattemyndighederne« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«.

5. I § 7, stk. 4, 1. pkt. , ændres »efter stk. 1« til: »i § 9 A«.

6. I § 8 B, stk. 1, § 8 E, § 8 F, stk. 1, § 8 G, stk. 2, 1. og 2. pkt., og § 11, 2. pkt. , ændres »de skattelignende myndigheder« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«.

7. I § 8 B, stk. 1, nr. 3 , indsættes efter »§ 50, stk. 1, nr. 1«: »og 3«.

8. I § 8 D, stk. 2, 2. pkt. , ændres »De skattelignende myndigheder« til: »Skattemyndighederne«.

9. I § 8 H, stk. 1, 1. pkt. , udgår »Postgirokontoret,».

10. I § 8 K, § 8 L, stk. 1, 1. pkt., og § 8 M, stk. 2, 2. pkt. , ændres »Skattemyndighederne« til: »De statslige told- og skattemyndigheder«.

11. I § 9, stk. 1, udgår »og § 11 B, stk. 2, 2. pkt.,».

12. I § 8 T, stk. 1 , indsættes som 2. pkt.:

»Det enkelte foreningsmedlem kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning efter 1. pkt.«

13. I § 11 ændres »skattedepartementet« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«.

14. § 11 A ophæves.

15. § 11 B ophæves.

16. I § 14, stk. 2, ændres »§ 11 eller 11 B, stk. 2, 2. pkt.« til: »eller § 11«.

17. I § 23 B ændres »statslige eller« til: »statslige told- og skattemyndigheder eller de«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning fra og med indkomståret 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. maj 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen