Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om skattemyndighedernes organisation og om klageadgang m.m. (Skattestyrelsesloven).

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1.

De kommunale ligningsmyndigheder.

     § 1. Skatteansættelsen af indkomst og formue foretages i kommunerne af en ligningskommission, der vælges af kommunalbestyrelsen. Kommissionens medlemstal fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt. Medlemstallet skal være ulige og skal udgøre mindst 5 og højest 15. Samtidig med valget til ligningskommissionen udpeges for hvert medlem en stedfortræder, som kan indkaldes, når et medlem har forfald. Ligningskommissionen vælger en formand og en næstformand blandt kommissionens medlemmer.

     Stk. 2. Ligningskommissionens medlemmer vælges blandt de beboere, der er valgbare til kommunalbestyrelsen. Valget finder sted på kommunalbestyrelsens konstituerende møde og har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

     Stk. 3. Personer, der på tiltrædelsestidspunktet vil være fyldt 70 år, kan ikke vælges eller genvælges til medlem af eller stedfortræder i ligningskommissionen.

     Stk. 4. Udtræder et medlem af ligningskommissionen, vælges der et nyt medlem for den resterende del af kommissionens funktionsperiode.

     Stk. 5. For at ligningskommissionen kan foretage nogen ansættelse, skal mindst halvdelen af kommissionens medlemmer eller deres stedfortrædere deltage i afgørelsen, der træffes ved stemmeflerhed. I ligningskommissioner med mindst 11 medlemmer er det dog tilstrækkeligt, at 5 medlemmer deltager i afgørelsen. Formanden eller i dennes forfald næstformanden skal deltage i afgørelsen. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende.

     Stk. 6. Ingen må deltage i en skatteansættelse, når

 • 1) vedkommende selv er interesseret i udfaldet eller er repræsentant for en i udfaldet interesseret,
 • 2) vedkommende er beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn med en af de i nr. 1 nævnte personer eller er sådanne personers ægtefælle, værge, adoptiv- eller plejefader eller -moder, adoptiv- eller plejebarn,
 • 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller anden juridisk person, der har særlig interesse i sagens udfald,
 • 4) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed.

     Stk. 7. Den, for hvis vedkommende nogen af de i stk. 6, nr. 1-3, nævnte inhabilitetsgrunde foreligger, skal omgående underrette ligningskommissionens formand herom.

     Stk. 8. Der kan med den kommunale tilsynsmyndigheds godkendelse tillægges ligningskommissionernes formænd et årligt honorar.

     Stk. 9. De nærmere regler om ligningskommissionernes forretningsgang fastsættes i en forretningsorden af ministeren for skatter og afgifter efter samråd med indenrigsministeren.

     § 2. Den kommunale skatteadministration yder sekretariatsbistand til ligningskommissionen. Skatteadministrationen skal, uden stemmeret, være repræsenteret ved alle ligningskommissionens møder. Skatteadministrationen udarbejder forslag til alle ligningskommissionens afgørelser.

     § 3. I tilfælde, hvor der foreligger behørig selvangivelse, skal ligningskommissionen, forinden den foretager en ansættelse til et andet beløb end selvangivet, give den skattepligtige lejlighed til at ytre sig skriftligt eller ved mundtlig forhandling. I disse tilfælde samt i tilfælde, hvor ansættelsen foretages, uden at der foreligger behørig selvangivelse, skal den skattepligtige underrettes om ansættelsen, begrundelsen for denne og klageadgangen efter § 4.

     Stk. 2. Ligningskommissionen kan efter regler, der fastsættes i forretningsordenen, bemyndige skatteadministrationen til at foretage ansættelser på kommissionens vegne. Afgørelser truffet efter en sådan bemyndigelse kan af den skattepligtige indbringes for ligningskommissionen efter reglerne i § 4.

     Stk. 3. Ligningskommissionen kan tage en tidligere foretagen skatteansættelse op til fornyet behandling og eventuel ændring. Den fornyede behandling skal være afsluttet inden udløbet af fristen efter § 5. Forinden kommissionen foretager ændring af en ansættelse, skal der gives den skattepligtige lejlighed til at ytre sig skriftligt eller ved mundtlig forhandling. I disse tilfælde skal der i underretningen til den skattepligtige om den ændrede ansættelse gives oplysning om begrundelsen herfor og vejledning om klageadgangen efter § 4.

     § 4. Klage over en efter foranstående regler foretagen ansættelse indgives til ligningskommissionen. Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være modtaget inden 4 uger efter, at der er givet vedkommende underretning om den påklagede afgørelse. Forinden ligningskommissionen træffer en afgørelse, der ikke fuldt ud imødekommer klagerens påstand, skal der gives klageren lejlighed til mundtlig forhandling. I disse tilfælde skal der i underretningen til klageren om afgørelsen gives oplysning om begrundelsen herfor og vejledning om klageadgangen til skatterådet.

     § 5. Skatteansættelsen og klagebehandlingen efter § 4 skal være afsluttet senest 31. marts i det andet kalenderår efter det indkomstår, som ansættelsen vedrører.

     § 6. Ministeren for skatter og afgifter kan fastsætte afvigende regler om ligningskommissionens organisation i København i det omfang, hvor det anses for nødvendigt som følge af kommunens størrelse.

Kapitel 2.

Påklage til skatterådet.

     § 7. Klager over ligningskommissionernes ansættelser af indkomst og formue påkendes af skatterådene.

     § 8. Landets inddeling i skattekredse fastsættes af ministeren for skatter og afgifter. Ingen kommune må deles mellem flere skattekredse, og ingen skattekredse må strække sig ind i flere amtskommuner.

     Stk. 2. I hver skattekreds skal der være et skatteråd bestående af 5 medlemmer og 5 stedfortrædere. I skattekredse med 100.000 indbyggere eller derover kan ministeren for skatter og afgifter dog forøge antallet af medlemmer til 7. Ministeren for skatter og afgifter beskikker medlemmerne og stedfortræderne, ligesom han bestemmer, hvem af medlemmerne der skal være formand og næstformand. Medlemmer og stedfortrædere beskikkes for 6 år, således at halvdelen fratræder hvert 3. år.

     Stk. 3. Personer, der på tiltrædelsestidspunktet vil være fyldt 68 år, kan ikke beskikkes eller genbeskikkes til medlem af eller stedfortræder i et skatteråd.

     Stk. 4. Udtræder et medlem af skatterådet, gælder beskikkelsen for den, der beskikkes i hans sted, kun for den tilbageværende del af beskikkelsestiden.

     Stk. 5. For at rådet kan afsige nogen kendelse, skal mindst 3 medlemmer eller stedfortrædere for disse deltage i afgørelsen, der træffes ved stemmeflerhed. Et af medlemmerne skal være formanden eller i dennes forfald næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende.

     Stk. 6. Ingen må deltage i behandlingen af en klage over en skatteansættelse, når

 • 1) vedkommende har deltaget i skatteansættelsen i ligningskommissionen,
 • 2) nogen af de i § 1, stk. 6, nævnte forhold foreligger.

     Stk. 7. Den, for hvis vedkommende nogen af de i stk. 6 eller i § 1, stk. 6, nr. 1-3, nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette skatterådets formand herom.

     Stk. 8. Ministeren for skatter og afgifter fastsætter en for samtlige skatteråd fælles forretningsorden.

     Stk. 9. Ministeren for skatter og afgifter er bemyndiget til at fastsætte afvigende regler for skatterådet i København.

     § 9. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og den skal være modtaget af skatterådet inden 4 uger efter, at der er givet vedkommende underretning om den påklagede afgørelse. Skatterådet kan se bort fra overskridelse af fristen, når rådet skønner, at der foreligger undskyldende omstændigheder.

     Stk. 2. Forinden skatterådet træffer en afgørelse, skal der indhentes en udtalelse fra ligningskommissionen, og der skal derefter, såfremt klagerens påstand ikke fuldt ud imødekommes, gives klageren lejlighed til en mundtlig forhandling med skatterådet. Skatterådets afgørelse træffes ved en kendelse, der skal indeholde en begrundelse og vejledning om klageadgangen til landsskatteretten.

     Stk. 3. Skatterådet er uanset klagens indhold berettiget til at optage ansættelsen i sin helhed til kendelse.

     Stk. 4. Er der forløbet mere end 6 måneder efter, at en sag er indbragt for skatterådet, kan sagen indbringes for landsskatteretten, selv om skatterådet ikke har påkendt sagen.

     § 10. Genoptagelse af en af skatterådet afgjort sag kan efter andragende fra klageren finde sted, når der forelægges rådet oplysninger, som ikke tidligere har været fremme under sagen, og det skønnes antageligt, at disse oplysninger, om de havde foreligget tidligere, ville have medført et væsentlig ændret udfald af sagen.

     Stk. 2. Skatterådet kan imødekomme en ansøgning om genoptagelse, selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis rådet skønner, at særlige omstændigheder taler afgørende derfor.

Kapitel 3.

Ligningsrådet, statsskattedirektoratet, amtsligningsrådene og

amtsskatteinspektoraterne.

     § 11. Ligningsrådet og statsskattedirektoratet udgør i forening den øverste lignings- og vurderingsmyndighed. Direktoratet udøver den daglige administration, medens rådet giver direktiver og fastlægger retningslinier herfor, ligesom afgørelser og beslutninger af vigtigere karakter er henlagt til rådet. Det påhviler direktoratet og rådet at føre tilsyn med amtsligningsrådenes, skatterådenes og ligningskommissionernes samt skyldrådenes og vurderingsrådenes arbejde og at foretage revision af ansættelser og vurderinger, foretaget af disse myndigheder.

     § 12. Ligningsrådet består af 15 medlemmer. Statsskattedirektøren er formand for rådet; 6 medlemmer vælges af folketinget og 8 af ministeren for skatter og afgifter. Af de medlemmer, der vælges af ministeren for skatter og afgifter, skal 4 medlemmer være repræsentanter for landbruget, industrien eller håndværket, handelen og lønmodtagerne. Medlemmerne vælges for 6 år; tillægsvalg gælder kun for den tilbageværende del af valgtiden.

     Stk. 2. Ligningsrådet kan ikke træffe beslutning angående ansættelser (vurderinger), medmindre 2 medlemmer foruden formanden deltager i afgørelsen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

     § 13. Ligningsrådet afgiver indstilling til ministeren for skatter og afgifter angående affattelsen af skemaerne til selvangivelse.

     § 14. Det påhviler statsskattedirektoratet at varetage tilsynet med, at ansættelsen af indkomst og formue samt vurderingerne af fast ejendom sker på behørig og ensartet måde over hele landet. Direktoratet udarbejder forud for hver almindelig ligning en plan for ligningens foretagelse og forud for hver almindelig ligning eller vurdering en plan over fremgangsmåden ved udøvelsen af direktoratets tilsynsførende virksomhed og forelægger ligningsrådet sådanne planer til godkendelse. Direktoratet forsyner lignings- og vurderingsmyndighederne med oplysninger til brug ved ligningen eller vurderingen og meddeler dem anvisninger såvel med hensyn til den formelle fremgangsmåde som med hensyn til tilrettelæggelsen og gennemførelsen af selve ligningen eller vurderingen. Disse myndigheder er pligtige at følge de således givne anvisninger, der forud skal være godkendt af ligningsrådet.

     Stk. 2. Direktoratet kan indkalde lignings- og vurderingsmyndighederne til instruktionsmøder og har adgang til at overvåge det konkrete lignings- og vurderingsarbejde, herunder ved at deltage i amtsligningsrådenes, ligningskommissionernes, skyldrådenes og vurderingsrådenes møder og forhandlinger, alt uden stemmeret. Direktoratet kan på et hvilket som helst tidspunkt udtage selvangivelser til gennemgang og eventuel forelæggelse for amtsligningsrådet eller eventuelt ligningsrådet med henblik på foretagelse af en ansættelse.

     § 15. Statsskattedirektoratet skal efter nærmere fastsatte regler, der godkendes af ligningsrådet, undersøge rigtigheden af de af amtsligningsrådene, skatterådene og ligningskommissionerne samt skyldrådene og vurderingsrådene foretagne ansættelser og vurderinger såvel for den løbende ligning som for de tidligere ligninger. Anser statsskattedirektoratet en ansættelse (vurdering) for urigtig, og finder ændring ikke sted i medfør af stk. 2, forelægger direktoratet sagen for det pågældende amtsligningsråd eller ligningsrådet, der er berettiget til at ændre ansættelserne. Dette gælder dog ikke i det omfang, landsskatteretten ved kendelse har taget stilling til en ansættelse eller en vurdering. Ligningsrådet kan pålægge ligningskommission og vurderingsråd at foretage nye ansættelser, hvor disse tidligere med urette ikke er foretaget, for vurderingers vedkommende eventuelt alene med fremtidig skattemæssig virkning. For ejendomsvurderingernes vedkommende kan rådet træffe bestemmelse om, fra hvilket tidspunkt den af rådet foretagne eller på rådets foranledning af vedkommende skyldråd foretagne ændring af ansættelsen skal tages til følge ved skatteberegningen.

     Stk. 2. Statsskattedirektoratet kan bemyndige en ligningskommission eller et skyldråd til at ændre en ansættelse. Dette gælder dog ikke i det omfang, landsskatteretten, et amtsligningsråd eller et skatteråd ved kendelse har taget stilling til en ansættelse eller en vurdering. Statsskattedirektoratet kan ligeledes bemyndige en ligningskommission eller et vurderingsråd til at foretage nye ansættelser i tilfælde, hvor disse tidligere med urette ikke er foretaget. For vurderingers vedkommende kan direktoratet begrænse bemyndigelsen efter 1. og 3. pkt., således at ændringen eller den nye ansættelse kun kan foretages med fremtidig skattemæssig virkning.

     Stk. 3. Forhøjelse af ansættelser vedrørende indkomst- og formueskat kan i det omfang, hvori ansættelsen beror på et skøn, ikke finde sted senere end 3 år efter udløbet af det pågældende indkomstår. Er indkomståret ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

     § 16. Såfremt et medlem af et amtsligningsråd, en ligningskommission eller et skyldråd ikke billiger en af det pågældende råd foretagen ansættelse, kan han kræve sine indvendinger imod ansættelsen tilført forhandlingsprotokollen og afskrift af protokollatet indsendt til statsskattedirektoratet. Kommunalbestyrelsen kan begære statsskattedirektoratets undersøgelse af en ejendoms vurdering.

     § 17. For så vidt der ikke bliver spørgsmål om egentlig ændring af selve skatteansættelsen, men alene om efterbetaling i henhold til bestemmelserne i lovgivningen om indkomst- og formueskat, afgiver ligningsrådet indstilling om sagens afgørelse til ministeren for skatter og afgifter.

     Stk. 2. Ministeren for skatter og afgifter kan bemyndige ligningsrådet til at afgøre sager vedrørende efterbetaling af skat uden egentlig ændring af selve skatteansættelsen og om bødeansvar i henhold til bestemmelserne i lovgivningen om indkomst- og formueskat til staten.

     § 18. Ministeren for skatter og afgifter bemyndiges til uden for København og Frederiksberg at oprette amtsligningsråd, hvis område, amtsskattekredsen, som regel skal være et amt.

     Stk. 2. Amtsligningsrådet består af 5 medlemmer og 5 stedfortrædere, der beskikkes af ministeren for skatter og afgifter, der endvidere bestemmer, hvem af medlemmerne der skal være formand og næstformand. Medlemmer og stedfortrædere beskikkes for 6 år, således at halvdelen fratræder hvert 3. år.

     Stk. 3. Bestemmelserne i § 8, stk. 3-7, finder tilsvarende anvendelse på amtsligningsrådene.

     Stk. 4. Amtsligningsrådet kan efter indstilling fra statsskattedirektoratet eller amtsskatteinspektoratet ændre ligningskommissionernes og skatterådenes ansættelser, forså vidt disse ansættelser er foretaget inden for amtsskattekredsen. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor landsskatteretten ved kendelse har taget stilling til ansættelsen.

     Stk. 5. Forinden amtsligningsrådet træffer en afgørelse, skal der indhentes en udtalelse fra ligningskommissionen eller skatterådet, hvis dette har behandlet ansættelsen. En ansættelse kan ikke forhøjes af amtsligningsrådet, uden at der forinden er givet skatteyderen lejlighed til en mundtlig forhandling med amtsligningsrådet. Amtsligningsrådets afgørelse træffes ved en kendelse, der skal indeholde en begrundelse og vejledning om klageadgangen til landsskatteretten.

     Stk. 6. Amtsligningsrådet kan endvidere efter indstilling fra statsskattedirektoratet eller amtsskatteinspektoratet foretage ansættelser, hvor sådanne ikke tidligere er foretaget. I disse tilfælde finder stk. 5 tilsvarende anvendelse.

     § 19. I hvert amt er oprettet mindst eet amtsskatteinspektorat. Ministeren for skatter og afgifter kan ændre antallet af inspektorater og området for hvert inspektorat. Det påhviler amtsskatteinspektoraterne at føre tilsyn med ansættelsen af indkomst og formue og varetage opgaver af samme art, som de tidligere amtstuer varetog. I det omfang det bestemmes af statsskattedirektoratet, varetager amtsskatteinspektoraterne de opgaver, der er pålagt direktoratet.

     Stk. 2. I de tilfælde, hvor der i et amt oprettes mere end eet amtsskatteinspektorat, kan ministeren for skatter og afgifter bestemme, at visse sagsområder og arbejdsopgaver henlægges til et af inspektoraterne.

     Stk. 3. Anser amtsskatteinspektoratet en ansættelse for urigtig, og finder ændring ikke sted i medfør af § 15, stk. 2, forelægger inspektoratet sagen for amtsligningsrådet eller eventuelt ligningsrådet.

     Stk. 4. Amtsskatteinspektoraterne skal bistå amtsligningsrådene og skatterådene med udførelse af sekretariatsforretninger. I Københavns og Frederiksberg kommuner ydes sekretariatsbistand til skatterådene af det kommunale skattevæsen.

     Stk. 5. Efter bestemmelser, som fastsættes af ministeren for skatter og afgifter, yder amtsskatteinspektoratet efter ligningskommissionens begæring bistand til denne.

     § 20. Ministeren for skatter og afgifter fastsætter de i øvrigt fornødne regler vedrørende ligningsrådets, statsskattedirektoratets, amtsligningsrådenes og amtsskatteinspektoraternes virksomhed.

Kapitel 4.

Påklage til landsskatteretten.

     § 21. Klager over de af skatterådene, skyldrådene, amtsligningsrådene og ligningsrådet foretagne ansættelser af indkomst og formue og vurderinger af fast ejendom påkendes af landsskatteretten. Landsskatteretten påkender endvidere klager over skattemyndighedernes værdiansættelser i dødsboer efter kildeskattelovens § 16, stk. 4, og amtsskatteinspektoraternes fastsættelse af afgiftspligtige værdier ved beregning af gaveafgift, jfr. arveafgiftslovens § 48, stk. 2, og § 19, sidste pkt., samt klager over forhåndsbesked og beregning af passivposter i dødsboer efter kildeskattelovens § 33A.

     § 22. Landsskatteretten består af en retspræsident, et antal retsformænd samt 24 andre medlemmer. Af de sidstnævnte 24 udnævnes 13 af ministeren for skatter og afgifter, medens de øvrige 11 vælges af folketinget.

     Stk. 2. De medlemmer, der er udnævnt af ministeren for skatter og afgifter eller valgt af folketinget, har en funktionsperiode på 6 år. Tillægsudnævnelse eller -valg gælder kun for den resterende del af perioden.

     Stk. 3. Landsskatterettens præsident, dens retsformænd samt mindst 5 af de af ministeren for skatter og afgifter udnævnte medlemmer skal opfylde de almindelige betingelser for at kunne blive landsdommer. Blandt de af ministeren for skatter og afgifter udnævnte medlemmer skal endvidere landbruget, industrien, håndværket og handelen være repræsenteret med hver 1 medlem og lønmodtagerne med 2 medlemmer.

     Stk. 4. Retten kan ikke træffe nogen afgørelse, medmindre mindst 3 medlemmer deltager i denne. Af de deltagende skal mindst 1 være retspræsident eller retsformand og mindst 2 være udnævnt af ministeren for skatter og afgifter eller valgt af folketinget. I tilfælde af stemmelighed er retspræsidentens stemme afgørende. Deltager retspræsidenten ikke, er retsformandens eller, hvor flere retsformænd deltager, den efter udnævnelse ældstes stemme afgørende.

     Stk. 5. Når retten under hensyn til omfanget af dens arbejde finder det påkrævet, kan retten bestemme, at kontorchefer og, når særlige forhold taler derfor, tillige ekspeditionssekretærer eller fuldmægtige ved retten skal deltage i afgørelsen af klager. I sådanne tilfælde har vedkommende kontorchef, ekspeditionssekretær eller fuldmægtig samme beføjelser som en retsformand. Er voteringen ikke enstemmig, overgår klagen dog til behandling efter reglerne i stk. 4.

     Stk. 6. Afgørelser, der vedrører afvisning af en indkommen klage efter § 28, kan træffes af retspræsidenten, en retsformand eller en kontorchef.

     Stk. 7. Afgørelser, der vedrører andragender om genoptagelse af en påkendt klage efter § 34, kan træffes af retspræsidenten eller en retsformand.

     Stk. 8. Rettens forretningsorden fastsættes af ministeren for skatter og afgifter.

     § 23. Klage over de af skatteråd, skyldråd, amtsligningsråd og ligningsrådet foretagne ansættelser (vurderinger) skal ske ved påanke til landsskatteretten og skal være modtaget inden 8 uger efter, at der er givet vedkommende underretning om den afgørelse, der agtes påklaget.

     § 24. Påanke af skatterådenes, amtsligningsrådenes og ligningsrådets ansættelser vedrørende indkomst- og formueskat kan foretages af den skattepligtige, når han mener,

 • 1) at han efter reglerne i lovgivningen om indkomst- og formueskat til staten ikke er skattepligtig,
 • 2) at der ved hans ansættelse er begået sådanne formelle fejl, som kan gøre den ugyldig,
 • 3) at hans indkomst eller formue er urigtigt ansat,
 • 4) at hans indkomst- eller formueskat er urigtigt beregnet.

Dog kan ansættelser, der ikke rettidigt har været indanket for skatterådet, ej heller påklages ved landsskatteretten, medmindre spørgsmålet angår klagegrunde af den under 1) eller 2) omhandlede art; i sådanne tilfælde skal påanke til landsskatteretten ske inden udløbet af det kalenderår, i hvilket ligningen foretages.

     Stk. 2. I det omfang den foretagne ansættelse har beroet på et skøn, kan den kun ændres, såfremt retten på grundlag af de for den foreliggende oplysninger kan danne sig et selvstændigt skøn.

     § 25. Klage over skattemyndighedens værdiansættelser i dødsboer efter kildeskattelovens § 16, stk. 4, klage over amtsskatteinspektoraternes fastsættelse af den afgiftspligtige værdi ved beregning af gaveafgift samt klage over forhåndsbesked og beregning af passivposter efter kildeskattelovens § 33A indgives af boet eller den gaveafgiftspligtige og skal være modtaget inden 8 uger efter, at der er givet underretning om afgørelsen.

     Stk. 2. I det omfang skattemyndigheden på grund af utilstrækkelige oplysninger har afslået at give forhåndsbesked eller begrænset sin besvarelse, jfr. kildeskattelovens § 33A, stk. 5, kan besvarelsen ikke påklages.

     § 26. Påanke af skyldrådenes og ligningsrådets vurderinger af fast ejendom kan foretages af ejerne, der er berettiget til at påklage ansættelsen af såvel deres egen som af andres ejendom. Brugere kan påklage ansættelsen af den ejendom, de har i brug, når de kontraktligt er forpligtet til at udrede skatterne af ejendommen.

     § 27. Påanke til landsskatteretten skal ske skriftligt. Den afgørelse, der påklages, skal følge med i original eller bekræftet afskrift. Klagen skal angive, på hvilke punkter den trufne afgørelse påklages, og de kendsgerninger, synspunkter og bevisligheder, hvorpå klagen støttes, idet bevislighederne skal følge med i original eller bekræftet afskrift. I klagen kan fremsættes begæring om personlig forhandling. Retten kan dog undlade at imødekomme en sådan begæring, hvor anvendelse af denne behandlingsform efter forholdene må anses for åbenbart overflødig.

     Stk. 2. Når landsskatteretten finder det fornødent, kan den under mundtlig forhandling med klageren eller vedkommende skattepligtige tilkalde repræsentanter for pågældende ligningsmyndigheder.

     Stk. 3. Ministeren for skatter og afgifter fastsætter nærmere regler for lignings- og vurderingsmyndighedernes medvirken ved klagernes behandling. Statsskattedirektøren har efter begæring i den enkelte sag adgang til selv eller ved en dertil befuldmægtiget at udtale sig mundtligt for retten, ligesom han er pligtig til at give møde for retten efter dennes begæring i den enkelte sag.

     Stk. 4. Hvor vurderingen af en fast ejendom er påklaget, kan direktoratet indbringe andre ansættelser af samme ejendom end den påklagede for landsskatteretten. Denne tager derefter disse ansættelser op til påkendelse i forbindelse med den påklagede ansættelse.

     § 28. En indgivet klage afvises, såfremt

 • 1) lovgivningens bestemmelser om klageadgang til lignings- eller vurderingsmyndighederne ikke er udnyttet, medmindre ganske særlige forhold skønnes at kunne begrunde, at der bortses herfra,
 • 2) klagen indgives efter de i denne lov fastsatte frister for klage til landsskatteretten, medmindre klageren oplyser særlige undskyldende omstændigheder, som skønnes at kunne begrunde, at der bortses fra fristoverskridelsen,
 • 3) klagen er udformet eller begrundet på en for sagens videre behandling åbenbart utilstrækkelig måde, og mangelen ikke afhjælpes inden en fastsat frist.

     § 29. Sager om skattespørgsmål, der omfattes af denne lov, og som domstolene kan påkende, kan ikke indbringes for disse, forinden landsskatteretten har påkendt eller afvist sagen. Retssag skal anlægges inden 6 måneder efter afsigelsen af landsskatterettens kendelse.

     Stk. 2. Er der forløbet mere end 6 måneder efter, at en sag er indbragt for landsskatteretten, kan sagen dog indbringes for domstolene, selv om landsskatteretten ikke har påkendt eller afvist sagen.

     Stk. 3. Fristen i stk. 1 og 2 er dog 3 måneder i sager om

 • 1) værdiansættelser i dødsboer efter kildeskattelovens § 16, stk. 4,
 • 2) beregning af passivposter efter kildeskattelovens § 33A,
 • 3) forhåndsbesked til dødsboer efter kildeskattelovens § 33A,
 • 4) afsluttende skatteansættelse for afdøde personer efter kildeskattelovens § 14,
 • 5) skatteansættelse af dødsboer og
 • 6) amtsskatteinspektoraternes fastsættelse af afgiftspligtige værdier ved beregning af gaveafgift efter arveafgiftslovens § 48, stk. 2, og § 19, sidste pkt.

     § 30. Er betingelserne for klage til landsskatteretten ikke til stede, kan sagen indbringes for domstolene inden 3 år efter udløbet af det pågældende indkomstår. Er indkomståret ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

     Stk. 2. Er betingelserne for klage til landsskatteretten ikke til stede i en sag som nævnt i § 29, stk. 3, kan sagen indbringes for domstolene inden 1 år efter, at forhåndsbeskeden er givet, passivposten beregnet eller værdiansættelsen eller skatteansættelsen foretaget.

     § 31. Indbringes en sag for domstolene, anlægges den for landsret som første instans. Sagen anlægges ved den landsret, i hvis kreds den skattepligtige har hjemting ved sagens anlæg, eller, for sager som nævnt i § 29, stk. 3, hvor den skifteret ligger, som boet hører under, eller hvor det amtsskatteinspektorat ligger, hvortil gaveanmeldelse skal indgives, jfr. dog retsplejelovens § 247.

     § 32. Såfremt landsskatteretten anser det for nødvendigt, at der til brug ved sagens påkendelse indhentes oplysninger ud over de retten forelagte, foranlediger retten sådanne oplysninger tilvejebragt.

     Stk. 2. Beror afgørelsen af et klagepunkt på bedømmelsen af de skattemæssige virkninger af et retsforhold mellem klageren og tredjemand, og er der grund til at antage, at de synspunkter, som anlægges med hensyn til denne bedømmelse, strider imod, hvad den anden part i retsforholdet ønsker lagt til grund ved sin skatteansættelse, kan retten bestemme, at den anden part i retsforholdet skal anmodes om en udtalelse om sin opfattelse af dette. Retten afgør, hvorledes udtalelsen skal indhentes. Klageren skal dog forinden have haft lejlighed til at ytre sig derom.

     § 33. Landsskatteretten afgør de indkomne klager ved en kendelse, der skal indeholde en begrundelse. Retten er uanset klagens indhold berettiget til at optage ansættelsen i sin helhed til kendelse.

     Stk. 2. Rettens kendelser med hensyn til værdiansættelser af fast ejendom efter § 21, 1. pkt., jfr. § 25, er endelige.

     Stk. 3. En af landsskatteretten truffen afgørelse vedrørende spørgsmål, som er undergivet pådømmelse ved de almindelige domstole, kan af ministeren for skatter og afgifter inden 6 måneder efter afsigelsen af landsskatterettens kendelse indbringes for domstolene under en ved ministeriets foranstaltning mod vedkommende skatteyder anlagt sag, der anlægges for landsret som første instans. Sager som nævnt i § 29, stk. 3, skal dog anlægges inden 3 måneder efter afsigelsen af landsskatterettens kendelse.

     § 34. Genoptagelse af en af landsskatteretten påkendt sag kan efter andragende fra klageren finde sted, når der forelægges retten oplysninger som, uden at dette kan lægges klageren til last, ikke tidligere har været fremme under sagen, og det skønnes antageligt, at disse oplysninger, om de havde foreligget tidligere, ville have medført et væsentlig andet udfald af sagen.

     Stk. 2. Landsskatteretten kan imødekomme en ansøgning om genoptagelse, selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis retten skønner, at særlige omstændigheder taler afgørende derfor.

Kapitel 5.

Særlige bestemmelser.

     § 35. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i en ligningskommission, et skatteråd, et amtsligningsråd, ligningsrådet eller landsskatteretten.

     § 36. En ansættelse (vurdering), der ikke er påklaget af vedkommende skattepligtige (ejer), må ikke ændres af ligningsrådet eller landsskatteretten, forinden der ved statsskattedirektoratets foranstaltning er givet den skattepligtige (ejeren) lejlighed til at udtale sig skriftligt i sagen.

     § 37. Når et dokument om overdragelse af fast ejendom indleveres til påtegning efter § 38 i lov om stempelafgift, skal erhververen give oplysning om overdragelsen og vilkårene for denne i en salgsindberetning. Dokumentet må ikke forsynes med påtegning om ejendomsværdien, før behørig salgsindberetning er modtaget.

     Stk. 2. Ministeren for skatter og afgifter bestemmer indberetningsskemaernes udformning og kan fastsætte bestemmelser, hvorefter de skal afgives i indtil 3 eksemplarer.

     Stk. 3. De myndigheder, der giver påtegning efter stempellovens § 38, sender salgsindberetningerne til statsskattedirektoratet og andre myndigheder efter regler, der fastsættes af ministeren for skatter og afgifter.

     § 38. Ministeren for skatter og afgifter fastsætter de nærmere regler for denne lovs gennemførelse.

     § 39. Loven har virkning fra og med indkomståret 1978.

     Stk. 2. De valg til ligningskommissionerne, der skal finde sted i 1978, har virkning fra den 1. juli 1978 til den 31. december 1981.

     Stk. 3. Valgperioden for skatterådet i Frederiksberg skattekreds forlænges fra 31. marts 1978 til 31. december 1978.

     Stk. 4. Fra lovens ikrafttræden ophæves:

 • 1) Lov nr. 108 af 31. marts 1938 om oprettelse af en landsskatteret og om tilsynet med skatteligningen m.v.,
 • 2) Lov nr. 204 af 3. juni 1967 om amtsskatteråd og amtsskatteinspektorater,
 • 3) Lov nr. 110 af 18. april 1910 om indkomstskat til Københavns kommune,
 • 4) § 65 i lov nr. 223 af 31. maj 1968 om kommunernes styrelse,
 • 5) §§ 17, 18 og 23-30 i lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten,
 • 6) §§ 31, 31A, 32B og 32C i lov nr. 517 af 19. december 1942 om påligning af indkomst- og formueskat til staten.

     Stk. 5. Hvor der i lovgivningen henvises til de ovennævnte ophævede love og lovbestemmelser, finder nærværende lov tilsvarende anvendelse.

     § 40. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 8. juni 1977.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

Kampmann.

Officielle noter

Ingen