Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (Misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 7. oktober 1993, som senest ændret ved lov nr. 1120 og lov nr. 1122 af 22. december 1993, indsættes efter § 5 D:

» § 5 E. Har skattepligtige omfattet af selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven for lånte midler erhvervet aktier i selskaber, der er hjemmehørende i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan renteudgifter, kurstab, provisioner, præmier eller andre udgifter vedrørende lånet ikke fradrages ved indkomstopgørelsen, såfremt det må antages,

  • 1) at virksomheden i sidstnævnte selskab m.v. overvejende er af finansiel karakter,
  • 2) at det samlede afkast heraf beskattes væsentlig lavere end efter danske regler, og
  • 3) at eventuelle udbytter eller fortjeneste ved salg af aktierne som følge af en dobbeltbeskatningsoverenskomst samlet beskattes med en procentsats, der er lavere end den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved erhvervelse af aktier i selskaber, der direkte eller indirekte i væsentligt omfang ejer aktier som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Erhvervelse for lånte midler efter stk. 1 anses for at foreligge, hvis den skattepligtige i forbindelse med erhvervelsen har optaget lån, der står i åbenbart misforhold til det kapitalbehov, som den skattepligtiges øvrige virksomhed betinger, eller hvis sammenhængen mellem erhvervelse og lånoptagelse klart fremgår af omstændighederne ved erhvervelsen. Opnåelse af usædvanlig kredit sidestilles med lånoptagelse.

Stk. 4. Imod den skattepligtiges påstand kan beskatning efter stk. 1 kun gennemføres efter Ligningsrådets nærmere bestemmelse.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for renteudgifter, der vedrører perioden efter den 20. januar 1994.

Stk. 3. Loven har virkning for kurstab og andre udgifter end renteudgifter, der vedrører perioden efter den 23. marts 1994.

Stk. 4. Er forpligtelsen påtaget før den 23. marts 1994, kan det fradragsberettigede tab efter kursgevinstlovens § 8 ikke overstige forskellen mellem forpligtelsens værdi ved påtagelsen af forpligtelsen og forpligtelsens værdi den 23. marts 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. april 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Ole Stavad

Officielle noter

Ingen