Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om afholdelse af udgifter ved begravelse af personel til værnepligtstjeneste herunder konstabelelever.

 

§ 1. Bestemmelserne omfatter personel til værnepligtstjeneste herunder konstabelelever.

§ 2. Afgår en person, jf. § 1, ved døden, foranlediger forsvaret ilægning i kiste og transport til begravelsesstedet samt afholder de hermed forbundne udgifter til

kiste,

ilægning i kiste,

transport af kiste/båre til begravelsesstedet.

    Stk. 2. Afgår en person, jf. § 1, ved døden i tjenesten eller som følge af tilskadekomst i tjenesten, afholder forsvaret endvidere evt. rimelige udgifter til

gravsten,

en passende begravelse samt

evt. rejseudgifter til afdødes nærmeste pårørende.

    Stk. 3. Eventuel begravelseshjælp fra det offentlige tilfalder forsvaret eller modregnes i de samlede af forsvaret afholdte udgifter.

§ 3. Ønsker afdødes pårørende at varetage begravelsen, skal disse så vidt muligt før begravelsens tilrettelæggelse gøres bekendt med, i hvilket omfang begravelsesudgifterne kan forventes afholdt af forsvaret. Godtgørelse finder alene sted mod dokumentation.

Refusionsbeløbets størrelse fastsættes i henhold til § 2 af vedkommende personelforvaltende myndighed.

§ 4. Såfremt afdødes pårørende ikke måtte ønske at varetage begravelsen, kan vedkommende militære enhed påtage sig at udføre denne for forsvarets regning efter den personelforvaltende myndigheds nærmere bestemmelser, jf. i øvrigt § 2.

§ 5. Kundgørelse for Forsvaret B.9-5 af 20. august 1992 ophæves.

 

 

Forsvarsministeriet, den

P.M.V.
E.B.
Susan Nissen