Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Ændringer i og Tillæg til Loven om Indkomst- og Formueskat til Staten. (* 1)

    Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

I Lov Nr. 149 af 10. April 1922 om Indkomst- og Formueskat til Staten foretages følgende Ændringer og Tilføjelser:

Til § 1. 1) I Afsnit 2) udgaar sidste Stykke, og i Stedet for sættes: "For de i § 2 Nr. 1 og 2 nævnte skattepligtige skal der dog under de nedenfor anførte Betingelser gives en Nedsættelse i Formueskatten, saaledes at denne ikke overstiger den Del af den Skatteyderen for samme Skatteaar paalignede Indkomstskat til Staten, der forholdsvis falder paa Udbyttet af Formuen, med mere end 50 pCt. Er Formueudbyttet større end den beskattede Indkomst, nedsættes Formueskatten til det Beløb, der svarer til 1,5 Gange Indkomstskat af Udbyttet. Dog kan Formueskatten ved disse Nedsættelser ikke nedbringes til et Beløb, der ligger under 40 pCt. af det Beløb, Skatten af den ansatte Formue udgør. Opgørelsen af Formueudbyttet sker i Overensstemmelse med Reglerne om Opgørelsen af den skattepligtige Indkomst i §§ 4, 5 og 6; dog skal ved Opgørelsen af Udbytte, hidrørende fra Formue anbragt i den af Ejeren selv drevne eller ledede Erhvervsvirksomhed, herunder Drift og Udleje af fast Ejendom, 25 pCt. af Driftsindtægten - og mindst 2.500 Kr., men ikke over 10.000 Kr. - regnes som Vederlag for det med Driften eller Ledelsen forbundne Arbejde. Heromhandlede Nedsættelse gives kun i Tilfælde, hvor vedkommende Skatteyder har selvangivet sin Indkomst og Formue paa behørig Maade. Begæring om Nedsættelse maa medfølge Selvangivelsen, og den paagældende maa overfor de skattelignende Myndigheder paa fyldestgørende Maade godtgøre, hvilket Udbytte Formuen har afkastet i det paagældende Regnskabsaar, og med hvilket Beløb dette Udbytte er indgaaet i den selvangivne Indkomst. Ligningsmyndighederne afgiver samtidig med Fremsendelsen af Listerne over den foreløbige Skatteansættelse Indstilling til Skatteraadet om, til hvilket Beløb Udbyttet af Formuen skønnes at kunne ansættes. Skatteraadet træffer Afgørelse saavel desangaaende som angaaende selve Skattenedsættelsen, men Raadets Afgørelse kan af den skattepligtige indankes for Landsoverskatteraadet efter de almindelige Regler i Lovens Afsnit C., ligesom Finansministeren til enhver Tid kan forlange Spørgsmaal vedrørende Formueudbyttets Størrelse og Skattenedsættelsens Omfang afgjort ved Landsoverskatteraadets Kendelse. Endvidere skal der for de i § 2 Nr. 1 og 2 nævnte skattepligtige, der er ansat til en Indkomst af under 4.500 Kr., om fornødent gives en yderligere Nedsættelse af Formueskatten i Tilfælde, hvor Formuen ikke er over 100. 0 Kr., saaledes at Skatten ikke overstiger:

 

      a) hvor Indkomsten er under 2.000 Kr................ 0,40 

       af den fulde paalignede Skat. 

      b) hvor Indkomsten er 2.000 Kr. eller derover, 

       men under 3.500 Kr. ............................... 0,60 

       af den fulde paalignede Skat. 

      c) hvor Indkomsten er 3.500 Kr. eller derover, 

       men under 4.500 Kr. ............................... 0,80 

       af den fulde paalignede Skat. 

Finansministeren fastsætter de nærmere Regler for Gennemførelsen af de heromhandlede Bestemmelser og bemyndiges til at afholde de dermed forbundne Udgifter." 2) I Afsnit 3) udgaar de 3 første Linier i 1ste Stykke, og i Stedet for sættes: "3) For de i nærværende Lovs § 2 Nr. 5 nævnte, her i Landet hjemmehørende, skattepligtige Selskaber og Foreninger beregnes Indkomstskatten paa Grundlag af Forholdet mellem Indkomsten og Aktiekapitalen med Tillæg af de Beløb, der fremtidig henlægges til Selskabets eller Foreningens Reservefond, og saaledes, at der ved Skatteansættelsen for Skatteaaret 1928-29 alene tages Hensyn til de Beløb, der henlægges af Fortjenesten i det til Grund for denne Skatteansættelse liggende Driftsaar. Skatten svares efter følgende Skala:". 3) I samme Afsnit udgaar Stykke 2, og i Stedet for sættes: "Ved Beregningen af Indkomstens procentvise Forhold til Summen af Aktiekapital og Reservefondsbeløb bortses for Indkomstens Vedkommende fra Halvdelen af det Beløb, der af Indkomsten henlægges til Selskabets Reservefond og saaledes bliver at tillægge Aktiekapitalen, medens der for dennes Vedkommende alene tages Hensyn til den af Aktionærerne indbetalte Del af Aktiekapitalen eller de fra Selskabets Reservefond overførte Beløb. Som Reservefonds betragtes alene saadanne Fonds, der hidrører fra den af Selskabet ved dets Virksomhed indvundne eller ved Realisation af dets Formuegenstande erhvervede Fortjeneste, og som gennem den saaledes tilvejebragte Forøgelse af Selskabets Kapital er bestemt til at tjene som Sikkerhed mod fremtidige Tab, medens Henlæggelser, der alene tjener til at udligne alt foreliggende Tab eller Værdiforringelse, ikke kommer i Betragtning."
 • 4) I samme Afsnits næstsidste Stykke, 3die-4de Linie, udgaar Ordene: "herunder dog ikke Pensionsfond, Udbyttereguleringsfond eller andre Fonds, der ikke direkte gaar ud paa at sikre Selskabets økonomiske Grundlag,". 5) I samme Afsnits næstsidste Stykke, sidste Linie, rettes Ordene "med 0,25" til:"til Halvdelen".

Til § 8. 6) Der gives 4de sidste Stykke følgende Tilføjelse: "samt af de Beløb, der af Selskabets Fortjeneste henlægges til dets Reservefonds." 7) I 3die sidste Stykke, Linie 1, indføjes efter Ordet "Aktiekapitals" Ordene: "og de til Selskabets Reservefonds henlagte Beløbs".

Til § 11. 8) Der gives Paragraffens Punkt 2 følgende Affattelse: "de, hvis Formue ikke overstiger 10.000 Kr.; samt de i Henhold til § 8 for Indkomstskat fritagne, hvis Formue ikke er over 15.000 Kr."

Til § 17. 9) I 5te Stykke, 1ste Linie, ændres "Købtæders" til: "Kommuners".

Til § 22.

 • 10) I Stykke 4, Linie 7, efter Ordet "Aktiekapitalen" indskydes: "og de henlagte Reservefondsbeløb".

§ 2

De i nærværende Lov fastsatte Bestemmelser finder første Gang Anvendelse ved Skatteligningen for Skatteaaret 1928-29.

§ 3

Nærværende Lov forelægges Rigsdagen til Revision i den ordinære Rigsdagssamling 1929-30.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 22. December 1927.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

N. Neergaard.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Finansministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1927-28: Folket. Tid. Sp. 1181, 1650, 2548, 2637; Landst. Tid. Sp. 344, 430, 440; Till. A. Sp. 2423; Till. B. Sp. 39; Till. C. Sp. 21.