Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Skattepligt)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 1. oktober 1986, som ændret ved lov nr. 697 af 17. oktober 1986, foretages følgende ændringer:

     1. § 1, nr. 2, affattes således:

     2. personer, der inden for de sidste 4 år har haft bopæl her i landet, medmindre de godtgør at være undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Det er dog en betingelse, at beskatningen ikke sker efter regler, der er åbenbart lempeligere end reglerne i Danmark. Afgørelsen af, hvorvidt indkomstbeskatning til fremmed stat, Færøerne eller Grønland kan anses for åbenbart lempeligere end efter reglerne i Danmark, foretages på grundlag af en samlet vurdering. Der henses tillige til, om en egentlig indkomstbeskatning foretages, om indkomstbeskatningen i princippet omfatter de samlede indtægter, uanset hvorfra de hidrører, og om indkomstbeskatningen sker efter reglerne for derboende personer,».

     2. I § 1 indsættes som nyt stykke:

     »Stk. 2. Ministeren for skatter og afgifter kan bestemme, hvorvidt indkomstbeskatning til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 2, 3. og 4. pkt.«

     3. I § 2, stk. 1, litra b, indsættes efter »litra a)-g)»: »og litra i)».

     4. § 2, stk. 1, litra d, affattes således:

  • »d) - udøver et erhverv med fast driftssted her i landet eller deltager i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her, eller - er berettiget til løbende ydelser hidrørende fra en sådan virksomhed eller fra afståelsen af en sådan virksomhed, når ydelserne ikke er udbytte, afdrag på et tilgodehavende, renter eller royalties, eller - har bortforpagtet en sådan virksomhed,».

     5. § 2, stk. 1, litra f, affattes således:

  • »f) oppebærer udbytteindtægter m.v., i hvilke der i henhold til § 65 skal foretages indeholdelse af udbytteskat, modtager udbytter i øvrigt omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, eller modtager afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 2,».

     6. I § 2, stk. 1, litra g, ændres ».« til: »,».

     7. I § 2, stk. 1, indsættes som litra h:

  • »h) oppebærer renter fra kilder her i landet som nævnt i stk. 6,».

     8. I § 2, stk. 1, indsættes som litra i:

  • »i) oppebærer royalty hidrørende fra kilder her i landet, jf. § 65 C, stk. 4.«

     9. § 2, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. Indkomstskattepligten i medfør af stk. 1, litra a), b), d) og e), omfatter alene de deer nævnte indtægter, ligesom udgifter kun kan fratrækkes i det omfang, de vedrører disse indtægter.«

     10. I § 2 indsættes som stk. 3-8:

     »Stk. 3. Indkomstskattepligten i medfør af stk. 1, litra c), er endeligt opfyldt ved den i henhold til § 48 B foretagne indeholdelse af A-skat.

     Stk. 4. Indkomstskattepligten i medfør af stk. 1, litra f), er endeligt opfyldt ved den i henhold til § 65 foretagne indeholdelse af udbytteskat eller den skat, som skal betales i henhold til § 65 A, stk. 2.

     Stk. 5. Indkomstskattepligten i medfør af stk. 1, litra g), er endeligt opfyldt ved den i henhold til § 65 A, stk. 1, erlagte skat.

     Stk. 6. Indkomstskattepligten i medfør af stk. 1, litra h), omfatter kun personer, som har været skattepligtige efter § 1 i een eller flere perioder på i alt mindst 5 år inden for de seneste 10 år før ophør af skattepligten efter § 1. Indkomstskatten beregnes som 30 pct. af renteindtægten. Indkomstskattepligten er endeligt opfyldt ved den erlagte skat. Reglerne i 1.-3. punktum gælder dog ikke for renter af fordringer, som er knyttet til et fast driftssted omfattet af stk. 1, litra d). Renter medregnes til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori de forfalder til betaling. Ved indtræden eller ophør af indkomstskattepligt i medfør af stk. 1, litra h), finder ligningslovens § 5 B tilsvarende anvendelse. Ministeren for skatter og afgifter kan fastsætte nærmere regler for påligningen og opkrævningen af renteskatten.

     Stk. 7. Indkomstskattepligten i medfør af stk. 1, litra i), er endeligt opfyldt ved den i henhold til § 65 C foretagne indeholdelse af royaltyskat.

     Stk. 8. Formueskattepligten omfatter alene formue, hvorfra de under stk. 1, litra d) og e), nævnte indtægter hidrører, ligesom gæld og andre byrder kun kan fratrækkes i det omfang, de hviler på denne formue.«

     11. I § 40 indsættes som nyt 3. pkt.:

»Royaltyskat af royalty for personer m.v., som er skattepligtige efter § 2, stk. 1, litra i), opkræves efter reglerne i § 65 C.«

     12. § 41, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Skattepligtig indkomst, hvori der hverken skal indeholdes A-skat eller den i afsnit VI omhandlede udbytteskat eller royaltyskat, benævnes B-indkomst.«

     13. I § 43, stk. 2, indsættes som litra i:

  • »i) Vederlag, der ikke er omfattet af litra a), som en person, der har været skattepligtig efter § 1, nr. 1, modtager fra en virksomhed her i landet som rådgiver, konsulent eller anden lignende medhjælp for virksomheden. Det er dog en betingelse, at personen har eller på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år forud for ophøret af den fulde skattepligt har haft direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i den virksomhed, der udreder vederlaget. Ved afgørelsen heraf henses, når den udbetalende virksomhed er et selskab m.v., til, om personen ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen eller råder eller har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien i selskabet. Bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Er den udbetalende virksomhed personligt ejet, henses til, om den pågældende person ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af egenkapitalen eller har eller har haft afgørende indflydelse i virksomheden. De for aktionærer gældende kriterier finder tilsvarende anvendelse.«

     14. I § 65, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Indeholdelse med 30 pct. skal endvidere foretages i den samlede udbetaling eller godskrivning i forbindelse med selskabets opkøb af egne aktier m.v., jf. ligningslovens § 16 B, stk. 1.«

     15. I § 65 A indsættes som stk. 2 og 3:

     »Stk. 2. Af udbytter omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, som ikke omfattes af indeholdelsespligten i § 65, samt af afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 2 eller 5, og som oppebæres af en person eller et dødsbo, som er skattepligtig efter § 2, stk. 1, litra f), eller af et selskab m.v., som er skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c), betales der en endelig skat på 30 pct.

     Stk. 3. Udgør den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne eller anparterne opgjort efter virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2-4, et negativt beløb, forhøjes den i ligningslovens § 16 B nævnte afståelsessum med et beløb svarende til den negative værdi, når afståelsen er omfattet af § 2, stk. 1, litra f). Det samme gælder en i ligningslovens § 16 A nævnt udlodning, hvis udlodning sker i forbindelse med en nedsættelse af aktie- eller anpartskapitalen.«

     16. Efter § 65 B indsættes:

     »§ 65 C. I forbindelse med enhver udbetaling eller godskrivning af royalty til en person eller et selskab m.v., der er skattepligtig efter § 2, stk. 1, litra i), eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra g), skal den, for hvis regning udbetalingen eller godskrivningen foretages, indeholde 30 pct. af den samlede royalty. Pligten til at indeholde royaltyskat påhviler personer, dødsboer, selskaber, fonde, foreninger, institutioner m.v., der har hjemting her i landet. Hvis den, for hvis regning udbetaling eller godskrivning foretages, ikke har hjemting her i landet og udbetalingen eller godskrivningen foretages af en dertil befuldmægtiget, der har hjemting her i landet, påhviler det den befuldmægtigede at foretage indeholdelse. Bestemmelsen i § 46, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Det indeholdte beløb benævnes »royaltyskat«.

     Stk. 2. Ministeren for skatter og afgifter eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan fastsætte regler om, at der enten slet ikke skal foretages indeholdelse, eller at der skal foretages indeholdelse med en sats, der er mindre end 30 pct., hvis Danmark og den stat, hvor royaltymodtageren er hjemmehørende, i en dobbeltbeskatningsoverenskomst har aftalt, at royaltybetalinger fra kilder her i landet til modtagere i den pågældende stat ikke kan beskattes eller kun beskattes med en sats, der er lavere end 30 pct.

     Stk. 3. Ministeren for skatter og afgifter eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan fastsætte regler om, at indeholdelsespligten ikke påhviler den, for hvis regning udbetaling eller godskrivning af royalty foretages, såfremt udbetalingen eller godskrivningen ikke foretages direkte til royaltymodtageren, men til en person, et dødsbo, et selskab, en fond, en forening eller en institution m.v. med hjemting her i landet, der varetager royaltymodtagerens interesser. I så fald pålægges indeholdelsespligten og de hertil knyttede pligter til indbetaling og indsendelse af oplysninger i stedet den nævnte person, dødsbo, selskab, fond, forening eller institution m.v.

     Stk. 4. Til royalty henregnes betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller som vederlag for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer.'

     17. Efter § 66 indsættes:

     »§ 66 A. Royaltyskat forfalder til betaling ved udbetalingen eller godskrivningen af royalty og skal indbetales til det offentlige i den påfølgende måned inden for nærmere af ministeren for skatter og afgifter fastsatte frister. Ved for sen indbetaling finder bestemmelsen i § 63, stk. 2, anvendelse. Den, der foretager udbetalingen eller godskrivningen, skal samtidig med royaltyskattens indbetaling give oplysning herom i en af ministeren for skatter og afgifter foreskreven form. Indsendelse af de nævnte oplysninger kan fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, der fastsættes af ministeren for skatter og afgifter eller den, ministeren bemyndiger dertil.

     Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 69 og 70 finder tilsvarende anvendelse.

     Stk. 3. Enhver, der hæver eller får godskrevet royalty, kan, når han på fyldestgørende måde godtgør sin identitet, forlange, at den, der foretager udbetalingen eller godskrivningen, samtidig i en af ministeren for skatter og afgifter foreskreven form attesterer den stedfundne udbetaling eller godskrivning.«

     18. I § 74, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »udbytteskat«: »m.v., royaltyskat«.

     19. I § 74, stk. 1, nr. 3 og 4, ændres »eller § 66, stk. 3,» til: », § 66, stk. 3, eller § 66 A, stk. 1,».

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 22. september 1986, foretages følgende ændringer:

     1. § 2, stk. 1, litra a, affattes således:

  • »a) - udøver et erhverv med fast driftssted her i landet eller deltager i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her, eller - er berettiget til løbende ydelser hidrørende fra en sådan virksomhed eller fra afståelsen af en sådan virksomhed, når ydelserne ikke er udbytte, afdrag på et tilgodehavende, renter eller royalties, eller - har bortforpagtet en sådan virksomhed,».

     2. § 2, stk. 1, litra c, affattes således:

  • »c) oppebærer udbytteindtægter m.v., i hvilke der i henhold til kildeskattelovens § 65 skal foretages indeholdelse af udbytteskat, modtager udbytter i øvrigt omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, eller modtager afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 2 eller 5,».

     3. I § 2, stk. 1, litra e, ændres ».« til: »,».

     4. I § 2, stk. 1, indsættes som litra f:

  • »f) oppebærer indkomst som rådgiver, konsulent eller anden lignende medhjælp for en virksomhed her i landet. Det er dog en betingelse, at en person, der er eller har været skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, nr. 1, har direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i det udenlandske selskab eller den udenlandske forening m.v. og har eller på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år forud for ophøret af den fulde skattepligt har haft direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i den virksomhed her i landet, der udreder vederlaget. Ved afgørelsen heraf henses, når der er tale om et selskab m.v., til, om personen ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen eller råder eller har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien i selskabet. Bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Er den udbetalende virksomhed personligt ejet, henses til, om den pågældende person ejer eller har ejet 25 pct. eller mere af egenkapitalen eller har eller har haft afgørende indflydelse i virksomheden. De for aktionærer gældende kriterier finder tilsvarende anvendelse,».

     5. I § 2, stk. 1, indsættes som litra g:

  • »g) oppebærer royalty hidrørende fra kilder her i landet, jf. kildeskattelovens § 65 C, stk. 4.«

     6. § 2, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. Skattepligten i medfør af stk. 1, litra a), b) og f), omfatter alene indtægter fra de deer nævnte indkomstkilder. Skattepligten i medfør af stk. 1, litra c), er endeligt opfyldt ved den i henhold til kildeskattelovens § 65 foretagne indeholdelse af udbytteskat eller den skat, der skal betales i henhold til kildeskattelovens § 65 A, stk. 2. Skattepligten i medfør af stk. 1, litra d), er endeligt opfyldt ved den i henhold til kildeskattelovens § 65 A, stk. 1, erlagte skat. Skattepligten i medfør af stk. 1, litra e), er endeligt opfyldt ved den i henhold til kildeskattelovens § 65 B erlagte skat. Skattepligten i medfør af stk. 1, litra g), er endeligt opfyldt ved den i henhold til kildeskattelovens § 65 C foretagne indeholdelse af royaltyskat.«

     7. I § 6, stk. 1, 1. pkt., § 7, 1. pkt., § 9, stk. 1, og § 21 ændres »§ 2, stk. 1, litra a) og b)» til: »§ 2, stk. 1, litra a), b) og f)».

     8. I § 24, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Selskaber og foreninger m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra c), der beskattes efter reglerne i kildeskattelovens § 65 A, stk. 2, ansættes i den kommune, i hvilken den virksomhed, hvorfra udbyttet eller afståelsessummen hidrører, er beliggende. Selskaber og foreninger m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra f), ansættes i den kommune, i hvilken den virksomhed, der udreder vederlaget, er beliggende.«

     9. I § 26, stk. 1, indsættes efter »skattepligtige«: », og som ikke er fritaget for pligten til at indgive selvangivelse i henhold til § 27, stk. 2«.

     10. I § 27 indsættes som nyt stk. 2:

     »Stk. 2. Fritaget for pligten til at indgive selvangivelse er selskaber og foreninger m.v., der alene er skattepligtige efter § 2, stk. 1, litra c), d), e) eller g). Fritagelsen gælder dog ikke, hvis den skattepligtige har modtaget udbytter omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, i hvilke der ikke skal foretages indeholdelse af udbytteskat efter kildeskattelovens § 65, eller har modtaget afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 2 eller stk. 5, eller har oppebåret royaltyindtægter, hvori der ikke er indeholdt royaltyskat.«

     Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 3

I lov nr. 151 af 19. marts 1986 om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven) foretages følgende ændring:

I § 10, stk. 5, 2. pkt., ændres »§ 43, stk. 2, litra a), e) og g)» til: »§ 43, stk. 2, litra a), e), g) og i)».

§ 4

     Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 2. Kildeskattelovens § 1, nr. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, har virkning for personer, der ophører med at have bopæl her i landet den 18. februar 1987 eller senere.

     Stk. 3. Kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b), og § 43, stk. 2, litra i), som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3 og 13, samt selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra f), som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4, har virkning for indkomst, hvortil den skattepligtige erhverver endelig ret den 18. februar 1987 eller senere.

     Stk. 4. Kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d), som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a), som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, har virkning for ydelser og forpagtningsafgifter, hvortil den skattepligtige erhverver endelig ret den 18. februar 1987 eller senere.

     Stk. 5. Kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra f), som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, og selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c), som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, har virkning for udbytteudlodninger og aktieafståelser m.v. foretaget den 18. februar 1987 eller senere.

     Stk. 6. Kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra h), og § 2, stk. 6, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 7 og 10, har virkning for renter, som vedrører tiden efter 31. december 1987, uanset renternes forfaldstidspunkt, og som tilfalder personer, hvis skattepligt efter kildeskattelovens § 1 ophører den 18. februar 1987 eller senere.

     Stk. 7. Kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra i), § 2, stk. 7, § 40, 3. pkt., § 41, stk. 2, 3. pkt., § 65 C, stk. 1 og 2, § 66 A, § 74, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18 og 19, samt selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra g), og § 2, stk. 2, 5. pkt., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 5 og 6, har virkning for royalty, der forfalder til betaling eller godskrivning den 1. januar 1988 eller senere.

     Stk. 8. Kildeskattelovens § 65 C, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, har virkning fra den 18. februar 1987.

     Stk. 9. Personer, der ikke er omfattet af kildeskattelovens § 1, dødsboer, der behandles i udlandet, og selskaber og foreninger m.v. som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1 og 2, der har hjemsted i udlandet, er pligtige til at svare indkomstskat af royalty, som de pågældende i perioden 18. februar til 31. december 1987 oppebærer fra kilder her i landet i henhold til en kontrakt, som er indgået i samme periode. Indkomstskatten beregnes til 30 pct. af royaltybeløbet. Indkomstskattepligten er endeligt opfyldt ved den erlagte skat. Reglerne i dette stykke gælder dog ikke for royalty, som er knyttet til et fast driftssted omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d), eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a). Ministeren for skatter og afgifter fastsætter de nærmere regler om selvangivelse af royalty omfattet af dette stykke samt om påligning og opkrævning af indkomstskatten heraf.

Givet på Amalienborg, den 25. maj 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /ISI FOIGHEL

Officielle noter

Ingen