Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.

(Rateforsikring som risikoforsikring, fordeling af pensionsafgift

mellem Færøerne og Danmark, bonus m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af 26. august 1987, som senest ændret ved § 21 i lov nr. 59 af 7. februar 1990, foretages følgende ændringer:

     1. I § 8, nr. 3, 3. pkt., ændres »hans« til: »det«.

     2. I § 8, nr. 3, indsættes efter 3. punktum:

»Forsikringen kan også tegnes som en ren risikoforsikring, der kun kommer til udbetaling i tilfælde af forsikredes invaliditet eller død før det aftalte udløbstidspunkt, men må i så fald ikke give ret til udbetaling, hvis forsikrede bliver invalid eller dør senere end første policedag efter det fyldte 70. år.«

     3. I § 17, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres ham' til: »arbejdsgiveren«, og i nr. 2 ændres »hans« til: »det«.

     4. I § 17, stk. 1, indsættes efter nr. 2:

     3. at pensionsbidrag, der er forudbetalt for hele indkomståret eller for en del af dette, helt eller delvis skal tilfalde arbejdsgiveren i tilfælde af, at arbejdsforholdet ophører på et tidspunkt, hvor arbejdstageren ikke har optjent det forudbetalte bidrag. Forbeholdet kan dog højst omfatte den del af pensionsbidraget, der vedrører tiden efter ansættelsesforholdets ophør.'

5. § 18 A, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Omregning skal dog ikke ske i tilfælde, hvor indbetalingerne nedsættes eller ophører på grund af ejerens død eller invaliditet og dette efter policevilkårene eller aftalen med pengeinstituttet berettiger til præmiefritagelse, opsat udbetaling eller påbegyndelse af udbetalingerne.«

     6. I § 18 A, stk. 1, indsættes efter 3. pkt. som nye punktummer:

»Omregning skal heller ikke ske i tilfælde, hvor indbetalingerne nedsættes med indtil 2.000 kr. eller den indbetaling, der ophører, udgjorde 2.000 kr. eller derunder. Fritagelse for sidstnævnte omregning gælder dog kun et beløb op til 2.000 kr. årligt for den skattepligtige.«

7. § 18 A, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

     8. I § 18 A indsættes efter stk. 2:

     »Stk. 3. Bliver en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed ophævet efter stk. 2, skal vedkommende forsikringsselskab, pensionskasse, pengeinstitut m.v. på ophævelsestidspunktet tilbageholde 70 pct. af det beløb, der i henhold til stk. 2 kan udbetales. Det tilbageholdte beløb indbetales til Told- og Skattestyrelsen inden 3 måneder efter, at ordningen er ophævet. Den skattepligtige skal underrettes om indbetalingen.

     Stk. 4. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om adgangen til at ophæve ordningen efter stk. 2 og om administrationen efter stk. 3.«

     9. I § 21 A indsættes efter stk. 2:

     »Stk. 3. Er der foretaget indbetaling som nævnt i stk. 1 eller stk. 2, kan der ved ophævelse af ordningen tilbagebetales et beløb svarende til indbetalingen med påløbne renter i det pågældende indkomstår. De påløbne renter, der tilbagebetales afgiftsfrit, kan højst udgøre 500 kr.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

     10. Efter § 40 indsættes:

     »§ 40 A. Indtræder der afgiftspligt efter §§ 25-29 eller § 30, stk. 1, og er den afgiftspligtige fuldt skattepligtig til Færøerne på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder, skal afgiften fordeles mellem Danmark og Færøerne efter reglerne i stk. 2 eller 3. Er den afgiftspligtige både fuldt skattepligtig til Danmark og Færøerne på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, skal der dog kun ske fordeling efter stk. 2, hvis personen er hjemmehørende i Færøerne efter bestemmelserne i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Færøerne. Det samme gælder for tillægsafgiften efter § 48 A. Det afgiftsbeløb, der fordeles til Færøerne efter stk. 2 eller stk. 3, tilfalder Færøernes landskasse.

     Stk. 2. Den samlede afgift fordeles i forhold til den eller de perioder, hvor den afgiftspligtige har været fuldt skattepligtig til henholdsvis Danmark og Færøerne. Har den afgiftspligtige i en periode været fuldt skattepligtig til både Danmark og Færøerne, skal denne periode ved den samlede afgifts fordeling tillægges den del af riget, hvor den afgiftspligtige var hjemmehørende efter bestemmelserne i den mellem Danmark og Færøerne indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har den afgiftspligtige i en periode hverken været fuldt skattepligtig til Danmark eller Færøerne, skal denne periode ved den samlede afgifts fordeling tillægges Danmark.

     Stk. 3. Er en pensionsordning, efter at den fulde skattepligt til Danmark er ophørt, valgt henført til beskatning efter § 50, skal den samlede afgift fordeles således, at Færøerne får den del af afgiften, som vedrører perioden fra den fulde skattepligts indtræden på Færøerne og frem til det tidspunkt, hvor ordningen er valgt henført til beskatning efter § 50. Den øvrige del af den samlede afgift tilfalder Danmark.

     Stk. 4. Skatteministeren fastsætter regler om administrationen af ordningen.«

11. § 46, stk. 2, ophæves.

     Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

     12. I § 47 ændres »§ 46, stk. 2« til: »§ 46, stk. 1«, og i § 55 ændres »§ 46, stk. 1 og 2« til: »§ 46, stk. 1«.

13. § 56, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

     »Stk. 4. Forsikringssummer, der udbetales efter et medlems død eller invaliditet, medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst, såfremt modtageren er berettiget ifølge bestemmelserne i policen m.v.«

§ 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 2. Pensionsbeskatningslovens § 8, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 2, har virkning for forsikringer oprettet den 1. januar 1990 eller senere.

     Stk. 3. Pensionsbeskatningslovens § 40 A, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, har virkning for pensionsordninger, der udbetales eller ophæves i utide den 1. januar 1990 eller senere.

     Stk. 4. Ophævelse af pensionsbeskatningslovens § 46, stk. 2, ved denne lovs § 1, nr. 11, har ikke virkning for forsikringer, hvor der er aftalt samlet bonusudbetaling, når aftalen herom er indgået inden den 1. januar 1990.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. maj 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

    / Ander Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen