Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v. og ændring af forskellige skattelove og konkursloven (Ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v. samt konsekvensændringer m.v.) (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Lov om særlig indkomstskat m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 20. juni 1994, ophæves.

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, som senest ændret ved lov nr. 1128 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 7, litra w, ophæves.

2. Efter § 7 M indsættes:

» § 7 N. Skatteministeren kan tillade, at udbytteandele eller lignende, som en arbejdsgiver udreder til personer, der er ansat i den pågældendes virksomhed, ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst. En sådan tilladelse skal være betinget af, at beløbene udredes i form af obligationer udstedt af arbejdsgiveren. For så vidt de således udredede beløb for en eller flere af arbejdstagerne overstiger 1.800 kr., skal tilladelsen være betinget af, at arbejdsgiveren for den pågældende arbejdstager inden udløbet af en af skatteministeren fastsat frist til statskassen indbetaler en afgift på 45 pct. af det beløb, hvormed ydelsens værdi overstiger 1.800 kr. Afgiftsbeløbet er arbejdstagerens indkomstopgørelse uvedkommende.

Stk. 2. De vilkår, på hvilke de i stk. 1 omhandlede obligationer udstedes, skal godkendes af skatteministeren.

Stk. 3. Af den i stk. 1 omhandlede afgift tilfalder 1/3 den kommune, hvortil den afgiftspligtige svarer kommuneskat efter § 2 i lov om kommunal indkomstskat ved begyndelsen af det kalenderår, hvori udbytteandelen er udredet. Er den afgiftspligtige ikke pligtig at svare kommuneskat som foran omhandlet, tilfalder andelen af afgiften den kommune, hvori ansættelsen til statsskat finder sted.

Stk. 4. Ved eventuel nedsættelse af afgiften eller ved delvis uerholdelighed fordeles reduktionen forholdsmæssigt på de statskassen og kommunen tilfaldende andele af afgiften.

§ 7 O. Skattepligtige personer skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne følgende indkomster efter reglerne i stk. 3:

 • 1) Gave- og legatbeløb, der er ydet som et engangsbeløb af offentlige midler, legater, kulturelle fonds og lignende her i landet eller i udlandet, når gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester, jf. dog § 7, litra v.
 • 2) Gaver, gratialer og lignende fra den skattepligtiges arbejdsgiver, når udbetalingen sker en gang for alle enten i anledning af, at den virksomhed, hvori den skattepligtige eller dennes ægtefælle er eller har været ansat, har bestået i 25 år eller i et antal år, der er deleligt med 25, eller i en særlig anledning begrundet i den skattepligtiges forhold såsom jubilæum eller arbejdsophør på grund af alder eller sygdom samt godtgørelse i anledning af fratræden af stilling. Det gælder dog ikke, i det omfang beløbet træder i stedet for, hvad modtageren ville have oppebåret i indtægt af stillingen for tiden efter fratrædelsen og indtil det tidspunkt, til hvilket modtageren kunne være opsagt i henhold til sin kontrakt eller lovgivningens almindelige regler, dog højst for en periode af et år.
 • 3) Beløb efter § 16 G, der ved en pensionsordnings opløsning eller bortfald tilfalder arbejdsgiveren, når denne i sin skattepligtige indkomst har fradraget de af arbejdsgiveren præsterede tilskud til ordningen, medmindre beløbet beskattes efter pensionsbeskatningslovens § 24.
 • 4) Vederlag for afløsning af pensionstilsagn, der ikke er afdækket i et pensionsinstitut, jf. § 16 E, stk. 1, nr. 6.

Stk. 2. Følgende indkomster medregnes efter skatteministerens tilladelse til den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 3:

 • 1) Indtægt, der efter den pågældendes sædvanlige indkomstforhold er ekstraordinært stor, og som fremtræder som resultat af et opfinderarbejde eller et arbejde af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller lignende karakter.
 • 2) Dusører og belønninger for foretagelsen af en fortjenstfuld handling, som det ikke hører til den pågældendes erhverv at udføre, såsom indsats for at redde menneskeliv eller medvirken ved opklaring af en forbrydelse.

Stk. 3. Af den del af summen af de i stk. 1 og 2 nævnte indkomster, der overstiger et grundbeløb på 7.900 kr., medregnes 85 pct. til den skattepligtige indkomst. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

§ 7 P. Skattepligtige personer skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne følgende indkomster med 90 pct. fra og med indkomståret 1998:

 • 1) Fortjeneste og tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af maskiner, inventar og lign. driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, eller skibe, når afhændelsen m.v. sker i forbindelse med afhændelsen m.v. af den pågældende virksomhed og fortjenesten eller tabet omfattes af bestemmelserne i afskrivningslovens § 6 og § 13, jf. § 6.
 • 2) Fortjeneste opgjort efter afskrivningslovens § 29 ved afståelse af bygninger og installationer samt dræningsanlæg, på hvilke der har været foretaget skattemæssige afskrivninger.«

3. § 16 E, stk. 1, nr. 2, affattes således:

 • »2) Fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede rettigheder såsom særlig fremstillingsmetode eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke.«

4. I § 16 E, stk. 1, indsættes som nr. 6:

 • »6) Vederlag for afløsning af pensionstilsagn, der ikke er afdækket i et pensionsinstitut.«

5. I § 16 E, stk. 6, ændres »og 5« til: »-6«.

6. Efter § 16 E, stk. 7, indsættes:

»Stk. 8. Reglerne i § 26 A, stk. 2, og § 26 B i kildeskatteloven gælder ikke for overdragelse af formuegoder omfattet af stk. 1, nr. 1-3, mellem ægtefæller, der efter reglerne i kildeskattelovens § 4 anses for samlevende, hvis en af ægtefællerne skattemæssigt er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.«

7. § 16 F, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De i § 16 E, stk. 1, nr. 4, 5 og 6, omhandlede ydelser afskrives i yderens skattepligtige indkomst over en periode af 10 år. Udgør ydelser af denne art tilsammen mindre end 5 pct. af den samlede lønudgift i yderens virksomhed i det pågældende indkomstår, fradrages de dog fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for dette indkomstår. Afskrivning eller fradrag foretages på grundlag af godtgørelsen henholdsvis vederlaget omregnet efter § 16 E, stk. 6.«

8. Efter § 16 F indsættes:

» § 16 G. Til den skattepligtige indkomst medregnes beløb, der ved en pensionsordnings opløsning eller bortfald tilfalder arbejdsgiveren, når denne i sin skattepligtige indkomst har fradraget de af ham præsterede tilskud til ordningen, medmindre beløbet beskattes efter pensionsbeskatningslovens § 24.«

9. I § 32 F ændres »§ 16 E og ejendomsavancebeskatningsloven« til: »§ 16 E, ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningslovens §§ 6, 29 og 29 S samt § 13, jf. § 6,».

§ 3

I lov om skattemæssige afskrivninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 2. december 1993, som senest ændret ved lov nr. 378 af 18. maj 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 1, affattes således:

»Afhændes, afstås eller opgives en virksomhed, kan der ikke for det indkomstår, hvori afhændelsen, afståelsen eller ophøret finder sted (ophørsåret), afskrives på driftsmidler af den i dette afsnit nævnte art. Bestemmelserne i § 3, stk. 1, 2 og 7, og § 3 A finder ej heller anvendelse for ophørsåret. Overstiger salgssummerne for de i ophørsåret afhændede driftsmidler saldoværdien ved ophørsårets begyndelse med tillæg af beløb, der i ophørsåret er anvendt til nyanskaffelser, medregnes forskelsbeløbet i den skattepligtige indkomst. Hvis saldoen ved ophørsårets begyndelse er negativ, medregnes i den skattepligtige indkomst det beløb, hvormed salgssummerne med tillæg af et positivt beløb lig den negative saldo overstiger udgifterne til nyanskaffelser i ophørsåret.«

2. I § 6, stk. 2, indsættes efter »bestemmelserne i § 3, stk. 1, 2 og 7,»: »og § 3 A«.

3. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Såfremt salgssummerne i de i stk. 1 nævnte tilfælde er mindre end saldoværdien ved ophørsårets begyndelse med tillæg af beløb, der i ophørsårets løb er anvendt til nyanskaffelser, fradrages forskelsbeløbet i den skattepligtige indkomst. Det samme gælder, hvis salgssummerne med tillæg af et til en eventuel negativ saldo ved ophørsårets begyndelse svarende positivt beløb er mindre end udgifterne til nyanskaffelser i ophørsåret.«

4. I § 26 A, stk. 6, ændres »særlige« til: »skattepligtige«.

5. § 29, stk. 1, affattes således:

»Fortjeneste ved salg af bygninger samt særlige installationer i bygninger, hvorpå der kan afskrives efter § 18, medregnes i den skattepligtige indkomst. Som fortjeneste medregnes dog højst et beløb lig summen af samtlige skattemæssige afskrivninger, herunder forlods afskrivninger og forskudsafskrivninger på det solgte formuegode. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem på den ene side afståelsessummen og på den anden side de afskrivningsberettigede udgifter til anskaffelse, forbedringer m.v. med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger, herunder forlods afskrivninger og forskudsafskrivninger. Eventuelt tab kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

6. I § 29, stk. 2, 3. pkt., ændres »Den særlige indkomst omfatter« til: »Til den skattepligtige indkomst medregnes«.

7. I § 29 A, stk. 1, ændres »den skattepligtiges særlige indkomst« til: »den skattepligtige indkomst«.

8. I § 29 A, stk. 3, 2. pkt., udgår »særlige«.

9. § 29 A, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Beløb, der anvendes til forlods afskrivning efter stk. 1, 2. pkt., kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

10. § 29 S, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Fortjenesten ved salg af dræningsanlæg opgøres og beskattes efter § 29, stk. 1.«

11. I § 43 A ændres »særlige« til: »skattepligtige«.

§ 4

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 30. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 2, stk. 3, 3. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

3. I § 6, stk. 6, 2. pkt., ændres »selskabsskattelovens § 13, stk. 4, og fondsbeskatningslovens § 10, stk. 3« til: »selskabsskattelovens § 13, stk. 4 eller 5, eller fondsbeskatningslovens § 10, stk. 3 eller 4«.

4. I § 9 indsættes som stk. 1 og 2:

»Overdragelse og erhvervelse af aktier ved gave eller arveforskud betragtes som henholdsvis afståelse og anskaffelse. Som afståelsessum henholdsvis anskaffelsessum anvendes den værdi, der lægges til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat i forbindelse med gaven eller arveforskuddet. Er overdragelsen eller erhvervelsen ikke gaveafgiftspligtig eller indkomstskattepligtig, benyttes i stedet værdien i handel og vandel på overdragelsestidspunktet.

Stk. 2. Erstatnings- og forsikringssummer sidestilles i denne lov med salgssummer.«

Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 5

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 20. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Denne lov omfatter dog ikke fortjenester, der er omfattet af afskrivningslovens § 29 eller § 29 S.«

2. I § 8, stk. 4, 1. pkt., udgår »almindelig eller særlig«.

§ 6

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 5. august 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, 3. og 4. pkt., affattes således:

»Til den skattepligtige indkomst medregnes desuden indkomst opgjort efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven og aktieavancebeskatningsloven samt indkomst som nævnt i kursgevinstloven. Det gælder også fortjeneste og tab på ombygnings- og forbedringsudgifter, særindretninger m.v. indvundet ved afståelse af lejede lokaler, jf. ligningslovens § 14 J, fortjeneste og tab ved afståelse m.v. af goodwill, tidsbegrænsede rettigheder m.m., jf. ligningslovens § 16 E, beløb omfattet af ligningslovens § 16 G og indkomst som nævnt i afskrivningslovens §§ 6, 29 og 29 S samt § 13, jf. § 6.«

2. I § 20, stk. 2, indsættes efter »jf.«: »§ 1, stk. 1, nr. 6, og«.

§ 7

I lov om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 292 af 5. maj 1993, udgår i § 1, stk. 2, »almindelig eller særlig«.

§ 8

I lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 1. august 1994, ændres i § 4 »særlige indkomst eller« til: »skattepligtige«.

§ 9

I lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 728 af 5. august 1994, som senest ændret ved lov nr. 1119 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra e, 2. pkt., indsættes efter »ejendomsavancebeskatningsloven«: »eller afskrivningslovens § 29 eller § 29 S«.

2. § 8 A affattes således:

» § 8 A. Virksomhed her i landet anses først for opgivet, når afståelse af virksomhedens varelager, maskiner, driftsmidler og inventar m.v. har fundet sted.

Stk. 2. Overfører en skattepligtig varelager, maskiner, driftsmidler og inventar m.v. samt formuegoder som nævnt i ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 1-3, der har været anvendt i skattepligtig virksomhed her i landet, til benyttelse i udlandet, sidestilles sådan overførelse med salg. Som salgssum betragtes værdien i handel og vandel på overførelsestidspunktet.«

3. I § 14, stk. 2, 2. pkt., udgår »og den eventuelle særlige indkomstskat for samme periode«.

4. I § 14, stk. 2, 3. pkt., udgår »og den eventuelle særlige indkomstskat«.

5. § 16, stk. 6, 2. pkt., affattes således:

»Ved beregningen af aktiverne og nettoformuen ved dødsfaldet medregnes ikke overskydende skat og restskat vedrørende afdødes indkomst for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted.«

6. § 16, stk. 6, sidste pkt., affattes således:

»Overskydende skat og restskat vedrørende afdøde eller længstlevende ægtefælle for det forudgående indkomstår medregnes heller ikke, medmindre der inden dødsfaldet er givet meddelelse om skattebeløbet.«

7. I § 33 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Reglerne i stk. 1 om indtræden i boets stilling gælder for bygninger og særlige installationer i bygninger, hvis der på grundlag af den værdi, hvortil bygningen og installationen er opført i den endelige boopgørelse, kan opgøres en skattepligtig fortjeneste efter reglerne i afskrivningslovens § 29 eller § 29 S.«

8. § 33 A, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

9. I § 62 B, stk. 1, 1. pkt., udgår »og den særlige indkomstskat«.

10. I § 62 B, stk. 1, 2. pkt., udgår »og særlig indkomstskat«.

11. § 67, stk. 1, sidste pkt., ophæves.

12. I § 67, stk. 6, 2. pkt., udgår »eller modregnes udbytteskatten i særlig indkomstskat af udbyttet efter stk. 1, sidste punktum,».

§ 10

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 25. august 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med de undtagelser, der følger af denne lov, er konkursindkomsten og skatten af denne omfattet af lovgivningens regler for skattepligtig indkomst og skat af skattepligtig indkomst, herunder også reglerne om indkomstopgørelse og skatteberegning. Ved beregningen af skatten gives et fradrag i konkursindkomsten på 100.000 kr.«

2. I § 3, stk. 3, indsættes efter sidste pkt.:

»Skatten betales efter de regler, der gælder for dette års indkomstskat.«

3. I § 10 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatten af konkursindkomsten betales efter de regler, der gælder for indkomstskatten i det indkomstår, hvori konkursen sluttes. 1/3 af skatten afregnes til den primærkommune, der er berettiget til kommunal indkomstskat for det pågældende år, mens resten tilfalder staten. Ved eventuel nedsættelse eller ved eventuel uerholdelighed af skatten fordeles tabet imellem staten og kommunen i samme forhold.«

4. § 11, stk. 1, affattes således:

»Med de undtagelser, der følger af denne lov, er konkursindkomsten og skatten af denne omfattet af lovgivningens regler for skattepligtig indkomst og skat af skattepligtig indkomst, herunder også reglerne om indkomstopgørelse.«

5. § 11, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Skatten udgør 45 pct. af konkursindkomsten. Ved skattens beregning foretages et fradrag i konkursindkomsten på 100.000 kr.«

6. § 12, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Underskud i anden indkomst end konkursindkomsten hos skyldneren eller dennes ægtefælle kan ikke fradrages i konkursindkomsten, ud over hvad der følger af stk. 2 og 5.«

7. I § 13 ændres »Den almindelige og særlige indkomst« til: »Indkomsten«.

§ 11

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 29. september 1993, som ændret ved lov nr. 374 af 18. maj 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 4, ændres »lov om særlig indkomstskat m.v. § 2, nr. 1« til: »afskrivningslovens § 6 og § 13, jf. § 6«.

2. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »lov om særlig indkomstskat m.v. § 2, nr. 2« til: »afskrivningslovens § 29 og § 29 S«.

3. I § 21, stk. 1, udgår »almindelige« og »og 50 pct. af den særlige indkomst«.

4. § 21, stk. 3, sidste pkt., ophæves.

§ 12

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 836 af 28. september 1994, som senest ændret ved lov nr. 1122 af 21. december 1994, ændres i § 45, stk. 1, »almindelig eller særlig« til: »skattepligtig«.

§ 13

I lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 30. september 1994, affattes § 13, stk. 6, således:

»Stk. 6. Underskud i skattepligtig almindelig indkomst fra en virksomhed som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13, kan ikke fratrækkes i den skattepligtiges øvrige skattepligtige indkomst, men fremføres til modregning i positiv skattepligtig indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed. Tilsvarende gælder også for forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven på aktiver, der efter færdiggørelsen benyttes i virksomheden. Bestemmelserne gælder dog ikke underskud fra skibsvirksomhed omfattet af § 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13, når industriministeren senest den 31. december 1993 har godkendt skibsprojektet.«

§ 14

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 2. august 1994, som ændret ved lov nr. 1090 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra b, 2. pkt., indsættes efter »ejendomsavancebeskatningsloven«: »eller afskrivningslovens § 29 eller § 29 S«.

2. § 7 A affattes således:

» § 7 A. Virksomhed her i landet anses først for opgivet, når afståelse af virksomhedens varelager, maskiner, driftsmidler og inventar m.v. har fundet sted.

Stk. 2. Overfører en skattepligtig varelager, maskiner, driftsmidler og inventar m.v. samt formuegoder som nævnt i ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 1-3, der har været anvendt i skattepligtig virksomhed her i landet, til benyttelse i udlandet, sidestilles sådan overførelse med salg. Som salgssum betragtes værdien i handel og vandel på overførelsestidspunktet.«

3. § 8, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 15

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 24. juni 1994, som ændret ved lov nr. 1113 af 21. december 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

2. I § 2, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2 og 3«.

3. I § 3, stk. 4, ændres »2-4« til: »2 og 3«.

4. I § 4, stk. 5, ændres »§ 2, stk. 3-4« til: »§ 2, stk. 3«.

5. I § 7 A, stk. 2, indsættes efter nr. 2:

 • »3) Gave- og legatbeløb som nævnt i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1.«

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

6. I § 7 A, stk. 2, nr. 3, der bliver nr. 4, ændres »§ 7, litra w, 1. pkt.« til: »§ 7 O, stk. 1, nr. 2«.

7. I § 7 A, stk. 2, indsættes efter nr. 3, som bliver nr. 4, som nyt nummer:

 • »5) Vederlag som nævnt i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 4.«

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 6 og 7.

§ 16

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 721 af 1. august 1994, udgår i § 4, stk. 1, »almindelige eller særlige«.

§ 17

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 722 af 1. august 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Beløb, der overføres fra virksomheden til den skattepligtige til dækning af virksomhedsskat, omfattes ikke af stk. 1.«

2. § 10, stk. 3, 4. pkt., ophæves.

3. I § 10, stk. 3, 5. pkt., som bliver 4. pkt., udgår to steder »og eventuel særlig indkomstskat«.

4. I § 13, stk. 1, sidste pkt., udgår », fradrages i særlig indkomstskat«.

5. § 22 b, stk. 5, 3 pkt., ophæves.

6. I § 22 b, stk. 5, 4. pkt., som bliver 3. pkt., udgår to steder »og eventuel særlig indkomstskat«.

§ 18

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986, som senest ændret ved § 6 i lov nr. 363 af 6. juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 158, stk. 1, udgår », samt krav på særlig indkomstskat vedrørende indkomst før akkordens slutning«.

2. I § 199, stk. 1, udgår », samt krav på særlig indkomstskat vedrørende indkomst, før kendelsen om gældssanering afsiges«.

§ 19

Stk. 1. Loven har virkning for indkomståret 1996 og senere indkomstår.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i ligningslovens § 7 P som affattet ved § 2, nr. 2, i denne lov medregnes de nævnte indkomster for skattepligtige personer med 85 pct. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i indkomstårene 1996 og 1997. For de i ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 6, som affattet ved § 2, nr. 4, i denne lov omhandlede ydelser, der er ydet inden lovens virkningstidspunkt, jf. stk. 1, foretages afskrivning for den resterende periode på grundlag af den oprindelige anskaffelsessum uden kontantomregning med de i ligningslovens § 16 F indeholdte satser.

Stk. 3. § 4, nr. 3, har virkning for udbytte, der udloddes i indkomståret 1995 eller senere indkomstår. Er indkomståret 1995 påbegyndt inden 18. januar 1995, har § 4, nr. 3, dog først virkning for udbytter, der udloddes fra og med den 18. januar 1995.

Stk. 4. § 15, nr. 5-7, har virkning fra den 1. januar 1996.

Stk. 5. Loven har virkning for konkursboer, der afsluttes i de indkomstår, som loven har virkning for efter stk. 1.

Stk. 6. § 18 har virkning for skatter, der vedrører de indkomstår, som loven har virkning for efter stk. 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. maj 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Carsten Koch

Redaktionel note
 • (* 1) Loven har virkning for indkomståret 1996 og senere indkomstår