Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om fortrinsret i tilfælde af konkurs m.v.

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I § 34, stk. 5, i lov af 14. april 1905 (nr. 225 i Lovtidende fra 1906) om tvangsakkord uden for konkurs ændres "de i konkursloven af 25. marts 1872 § 34 nævnte fordringer, men forud for simpel personlig gæld i skyldnerens konkursbo, dersom konkurs påfølger i løbet af 3 måneder efter den offentlige akkordforhandlings ophør" til: "reglerne i konkurslovens § 32".

§ 2

     1. I § 42, stk. 1, i lov om statens regnskabsvæsen og revision, jfr. lovbekendtgørelse nr. 178 af 21. maj 1937, udgår "hvorimod det har sit forblivende ved den statskassen ifølge § 33 i lov om konkurs af 25. marts 1872 hjemlede fortrinsret i kassebetjentenes boer".

     2. Danske Lov 5-14-37 og § 50 i forordning af 8. juli 1840 angående det offentlige kasse- og regnskabsvæsen i almindelighed ophæves.

§ 3

     1. I § 2 i forordning af 8. juli 1840 angående amtstueoppebørslerne m.v. ophæves 3. og 4. pkt., og i 5. pkt. udgår "såvel" og "som personlige".

     2. I § 42, stk. 3, i lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og formueskat til staten, som ændret senest ved lov nr. 200 af 3. juni 1967, udgår "og der haves for dette samme fortrinsret som for skatter".

     3. I § 10, stk. 1, 3. pkt., i lov nr. 24 af 28. januar 1966 om ejendomsskyld til staten indsættes efter "pante- og fortrinsret": "i vedkommende ejendom".

     4. I § 14C, stk. 4, i lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten, jfr. lovbekendtgørelse nr. 424 af 19. december 1968, som ændret senest ved lov nr. 104 af 29. marts 1969, ophæves 3. pkt.

     5. I § 8, stk. 3, 3. pkt., i lov vedrørende personlig skat til kommunen, jfr. lovbekendtgørelse nr. 16 af 16. januar 1968, udgår "og der haves for dette samme fortrinsret som for skatter".

     6. I § 22, stk. 3, i lov om sømandsskat, jfr. lovbekendtgørelse nr. 10 af 9. januar 1969, som ændret ved lov nr. 132 af 29. marts 1969, udgår "staten har for sit krav fortrinsret på samme måde som for forfalden skat, ligesom".

     7. § 69, stk. 3, i lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. april 1969, ophæves.

§ 4

I toldloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 198 af 22. maj 1968, foretages følgende ændringer:

     1. § 80, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

     2. Afsnitbetegnelsen foran § 101 affattes således:

"G. Oplagshaverens død eller konkurs".

     3. § 101 affattes således:

"§ 101. Når en oplagshaver dør eller hans bo tages under konkursbehandling, skal skifteretten straks give underretning herom til toldvæsenet, som derefter omgående skal meddele retten, hvad boet er skyldig til toldkassen,".

     4. § 160, stk. 2, ophæves.

§ 5

I afgiftslovgivningen ophæves:

     1. Lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 160 af 4. maj 1965, som ændret senest ved lov nr. 198 af 23. maj 1969, § 14, stk. 1.

     2. Lov om omsætningsafgift af motorkøretøjer m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 151 af 30. april 1966, som ændret senest ved lov nr. 197 af 23. maj 1969, § 14, stk. 7.

     3. Lov om forskellige forbrugsafgifter, jfr. lovbekendtgørelse nr. 356 af 17. august 1967 § 21, stk. 1 og stk. 3.

     4. Lov om afgift af parfumer, toiletmidler m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 357 af 17. august 1967 §§ 11 og 14, stk. 1.

     5. Lov om afgift af vin og øl og om afgift på omsætningen af stærke drikke i restaurationsvirksomheder o.lign, jfr. lovbekendtgørelse nr. 369 af 6. september 1967, som ændret senest ved lov nr. 117 af 29. marts 1969 § 24, stk. 2, § 32 og § 51, stk. 1.

     6. Lov om tobaksafgifter, jfr. lovbekendtgørelse nr. 370 af 6. september 1967, som ændret ved lov nr. 67 af 15. marts 1968 § 29, stk. 1 og stk. 3.

     7. Lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger, jfr. lovbekendtgørelse nr. 371 af 6. september 1967 § 23, stk. 1 og stk. 3.

     8. Lov om afgift af konsum-is, jfr. lovbekendtgørelse nr. 372 af 6. september 1967 § 6, stk. 3 og 4.

     9. Lov om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgift), jfr. lovbekendtgørelse nr. 6 af 3. januar 1968, som ændret senest ved lov nr. 196 af 23. maj 1969, § 24, stk. 2.

     10. Lov om afgift af benzin, jfr. lovbekendtgørelse nr. 33 af 20. februar 1968 § 4, stk. 3, 2. pkt.

     11. Lov nr. 414 af 18. december 1968 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. § 29, stk. 2 og 3.

     12. Lov nr. 116 af 29. marts 1969 om afgift af spiritus § 30, stk. 2 og 3.

§ 6

I § 19, stk. 5, i lov nr. 118 af 3. maj 1961 om midler til bekæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr samt om midler til regulering af plantevækst, som ændret senest ved lov nr. 247 af 9. juni 1967, ophæves 2. pkt.

§ 7

     1. I § 28, stk. 4, i lov om arbejdsanvisning og arbejdsløshedsforsikring m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 53 af 28. februar 1967, som ændret senest ved lov nr. 248 af 13. juni 1968, ophæves 3. pkt.

     2. I lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 137 af 26. april 1968, affattes § 19, stk. 1, 2. pkt., således:

"Såfremt arbejdsgiveren skal udrede ydelserne efter loven, kan fordringerne herpå ved direktoratets foranstaltning inddrives ved udpantning."

§ 8

     1. I medhjælperlov nr. 156 af 31. maj 1961, som ændret ved lov nr. 149 af 13. maj 1964, ophæves § 30.

     2. I lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 131 af 29. april 1964, ophæves § 2a, stk. 4, og § 3, stk. 5.

§ 9

Loven træder i kraft den 1. august 1969.

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. § 1 og § 2 kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 18. juni 1969.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Knud Thestrup.

Officielle noter

Ingen