Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Nedsættelse af virksomhedsskatteprocenten m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 620 af 22. august 1991, som ændret ved § 2 i lov nr. 234 af 8. april 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsordningen efter reglerne i denne lov på indkomst fra virksomheden.«

2. I § 1, stk. 1, 3. pkt., ændres »reglerne« til: »virksomhedsordningen«.

3. I § 1, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »indeksobligationer« ordene: », uforrentede obligationer«.

4. § 2, stk. 1, affattes således:

»Det er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at den skattepligtige udarbejder et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringslovens krav. Bogføringen skal tilrettelægges således, at der regnskabsmæssigt sker en opdeling af den skattepligtiges samlede økonomi i en virksomhedsøkonomi (virksomhedsordningen) og en privatøkonomi.«

5. I § 2, stk. 2, ændres »reglerne i denne lov« til: »virksomhedsordningen« (2 steder), og »reglerne« ændres til: »virksomhedsordningen«.

6. I § 2, stk. 3, ændres »reglerne i denne lov« til: »virksomhedsordningen«, og »reglerne« ændres til: »virksomhedsordningen«.

7. I § 2 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Beløb, der overføres mellem virksomhedsordningen og privatøkonomien, skal bogføres særskilt for hver post med virkning fra det tidspunkt, hvor overførslen finder sted, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Overførsel af biler og vindmøller, der benyttes både til erhvervsmæssige og private formål, skal bogføres med virkning fra starten af indkomståret. Overførsel af finansielle aktiver og passiver, indskud og overførsler efter § 5, der kan foretages inden fristen for indgivelse af selvangivelse, skal bogføres med virkning fra indkomstårets udløb.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

8. I § 3, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Det gælder dog ikke beløb, der bogføres på mellemregningskontoen, jf. § 4 a.«

9. I § 3, stk. 2, ændres »reglerne i denne lov« til: »virksomhedsordningen«.

10. I § 3, stk. 8, ændres »reglerne i denne lov« til: »virksomhedsordningen« (2 steder), »disse regler« ændres til: »virksomhedsordningen«, og »reglerne« ændres til: »virksomhedsordningen«.

11. Efter § 4 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 2 a

Mellemregningskonto

§ 4 a. Den skattepligtige kan i stedet for at foretage indskud efter § 3 overføre kontante beløb fra privatøkonomien til virksomhedsordningen, der bogføres på en uforrentet mellemregningskonto.

Stk. 2. På det tidspunkt, hvor anvendelsen af virksomhedsordningen påbegyndes, kan der ikke bogføres beløb på mellemregningskontoen.

Stk. 3. Beløb eller værdier, der overføres fra mellemregningskontoen til privatøkonomien, anses ikke for en overførsel efter § 5 og medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Såfremt indestående på mellemregningskontoen på noget tidspunkt bliver negativ, skal beløbet udlignes ved en overførsel efter § 5.

Stk. 4. Driftsomkostninger, som den skattepligtige har afholdt af private midler, bogføres på mellemregningskontoen.«

12. § 8, stk. 1, affattes således:

»Virksomhedens afkastgrundlag opgøres ved indkomstårets begyndelse som virksomhedens aktiver med fradrag af gæld og beløb, der er afsat efter §§ 4 og 10, stk. 1, samt indestående på mellemregningskonto efter § 4 a.«

13. I § 10, stk. 2, ændres »38 pct.« til: »34 pct.«

14. I § 11 ophæves stk. 3, og i stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

15. I § 13, stk. 1, ændres »62 pct.« til: »66 pct.«

16. I § 13, stk. 5, ændres »reglerne i denne lov« til: »virksomhedsordningen«, og »lovens regler« til: »virksomhedsordningen«.

17. I § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres (2 steder) »reglerne i denne lov« til: »virksomhedsordningen«.

18. I § 15, stk. 5, ændres »virksomhedsskattelovens regler« til: »virksomhedsordningen«.

19. I § 16, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Værdien nedsættes med det opsparede overskud med et tillæg på 25 pct.«

20. I § 16, stk. 2, ophæves 2. og 3. pkt., og i stedet indsættes:

»Nedsættelse kan ske med en andel, der svarer til forholdet mellem den bogførte værdi af de udskilte aktiver og den bogførte værdi af virksomhedens aktiver på statusdagen for det seneste årsregnskab. Denne andel forøges ved nedsættelsen med et tillæg på 25 pct. Nedsættes aktiernes anskaffelsessum ikke, medregnes den nævnte andel af indestående på konto for opsparet overskud uden tillægget på 25 pct. i den skattepligtiges personlige indkomst efter § 15, stk. 1.«

21. I § 18, stk. 3, ændres »20 pct.« til: »211/2 pct.«

22. I § 19, stk. 1, ændres »40 pct.« til: »43 pct.«.

§ 2

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 20. november 1987, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 895 af 21. december 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 1, 1. pkt., ændres »38 pct.« til:

»34 pct.«

2. I § 21, stk. 3, 1. pkt., ændres »38 pct.« til: »34 pct.«

§ 3

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 4. september 1986, som ændret ved § 4 i lov nr. 219 af 3. april 1992, ophæves § 7.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 1992, jf. dog stk. 2, 3, 4 og 5.

Stk. 2. § 1, nr. 3, har dog først virkning for obligationer, der anskaffes fra og med lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 1, nr. 4, 8, 11 og 12, har dog først virkning fra lovens ikrafttræden. Den skattepligtige kan dog vælge at anvende bestemmelserne med virkning for hele indkomståret 1992.

Stk. 4. For skattepligtige, hvis indkomstår 1992 er påbegyndt den 19. december 1991, har § 1, nr. 14, først virkning fra og med indkomståret 1993.

Stk. 5. § 3 har virkning for omdannelser, der finder sted med udgangen af indkomståret 1992 eller senere.

§ 5

Stk. 1. Opsparet overskud efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, der er opsparet for indkomståret 1991, skal hensættes på en særskilt konto for opsparet overskud. Hæves opsparet overskud, anses overskud opsparet for indkomståret 1991 for hævet forud for overskud opsparet for indkomståret 1992 eller senere. Ved hævning af overskud skal den hertil svarende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3. Ved modregning af underskud i virksomhedens opsparede overskud efter virksomhedsskattelovens § 13, stk. 1, anses overskud opsparet for indkomståret 1991 for hævet forud for overskud opsparet for indkomståret 1992 eller senere. Der hæves et beløb på kontoen svarende til 62 pct. af underskuddet.

Stk. 2. Ved omdannelse af en virksomhed efter virksomhedsskattelovens § 16, stk. 1, kan indestående på konto for opsparet overskud, der er opsparet for indkomståret 1991 eller tidligere, nedsætte den skattemæssige værdi af aktiver og passiver ved opgørelse efter § 4 i virksomhedsomdannelsesloven. Ved omdannelse til selskab af en virksomhed efter virksomhedsskattelovens § 16, stk. 2, der er udskilt fra en bestående virksomhed, kan en del af indestående på konto for opsparet overskud, der er opsparet for indkomståret 1991 eller tidligere, nedsætte den skattemæssige værdi af aktiver og passiver ved opgørelse efter § 4 i virksomhedsomdannelsesloven. Nedsættelse kan ske med en andel, der svarer til forholdet mellem den bogførte værdi af de udskilte aktiver og den bogførte værdi af virksomhedens aktiver på statusdagen for det seneste årsregnskab. Nedsættes aktiernes anskaffelsessum ikke, medregnes den nævnte del af indestående på konto for opsparet overskud i den skattepligtiges personlige indkomst efter § 15, stk. 1.

Stk. 3. Ved beskatning af overskud, der er opsparet for indkomståret 1991, udgør den i virksomhedsskattelovens § 19, stk. 1, nævnte procent på 43 i stedet 40 pct.

Stk. 4. Ved beregning af skat i et dødsbo efter virksomhedsskattelovens § 19, stk. 1, foretages fradraget på 65.000 kr. først i overskud, der er opsparet før indkomståret 1991. Et eventuelt resterende fradrag foretages dernæst i overskud opsparet for indkomståret 1991, og et herefter resterende fradrag foretages i overskud, der er opsparet for indkomståret 1992 eller senere.

Stk. 5. Ved beregning af passivposten af overskud, der er opsparet før indkomståret 1991, og af overskud, der er opsparet for indkomståret 1991, udgør den i virksomhedsskattelovens § 18, stk. 3, nævnte procent på 211/2 i stedet henholdsvis 121/2 pct. og 20 pct.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen